Уведомления

 • ДО РОСИЦА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ № 93, ЕТ.4, АП.6 ГР. СТАРА ЗАГОРА

  статус: 
  Актуално

  ДО РОСИЦА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
  УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ № 93, ЕТ.4, АП.6
  ГР. СТАРА ЗАГОРА

  Публикация на:: 
  Стара Загора

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.71,ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-136134-18.04.2018 г., подадена на основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • ДО КРАСИМИР НИКОЛОВ КРЪЧМАРОВ гр. Балчик, ул. Приморска № 2

  статус: 
  Актуално

  ДО
  КРАСИМИР НИКОЛОВ КРЪЧМАРОВ
  гр. Балчик, ул. Приморска № 2

  Публикация на:: 
  Добрич

  В изпълнение на разпоредбата на чл. 53, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх.№ 01-205242-06.06.2018 г., до СГКК Добрич,  е започнато производство по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) по отношение на поземлен имот с идентификатор  02508.85.21 и сграда с идентификатор 02508.85.21.1 по кадастралната карта гр. Балчик,  Община Балчик, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственик или Ваш наследодател е записан като собственик.

 • До: БОЯН ДИМИТРОВ ДЕРИБЕЕВ ул. „Воденска” №12а, гр. Асеновград

  статус: 
  Актуално

  До: БОЯН ДИМИТРОВ ДЕРИБЕЕВ
  ул. „Воденска” №12а, гр. Асеновград

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-136141-18.04.2018 г. от Благовест Тодоров Тодоров, пълномощник на Валентина Николова Попова и Иван Христев Попов, започва производство за изменение на КККР на гр. Асеновград, засягащо поземлени имоти с идентификатори 00702.524.138 и 00702.524.137, за които в кадастралния регистър сте записан като собственик или носител на други вещни права.

 • До: ДИМИТРИНКА БИНОВА КУЗМАНОВА бул. „Руски” №12, гр. Пловдив

  статус: 
  Актуално

  До: ДИМИТРИНКА БИНОВА КУЗМАНОВА
  бул. „Руски” №12, гр. Пловдив

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-130750-13.04.2018 г. от Мунир Фатхалла Фатухи, започва производство за изменение на КККР на с. Трилистник, общ. „Марица”, засягащо поземлен имот с идентификатор 73122.16.137, за който в кадастралния регистър сте записан като собственик или носител на други вещни права.