Уведомления

 • До: ДРАГОМИР КИРЧЕВ КИРЯЗОВ ВЕНЕЛИН ИЛИЕВ КУНЕВ

  статус: 
  Актуално

  До:
  ДРАГОМИР КИРЧЕВ КИРЯЗОВ
  ВЕНЕЛИН ИЛИЕВ КУНЕВ

  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-381108- 30.11.2017г., подадено от  ДИМИТРИНА КОСТАДИНОВА КИРЯКОВА, с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта на с.Раковсково по отношение поземлени имоти с идентификатори 62102.501.23 и 62102.501.24. Искането е да се заличи поземлени имот с идентификатор 62102.501.23 и на негово място да се нанесан два поземлени имота с проектни идентификатори 62102.501.261 – идентичен с УПИ ХХ, кв.2 по плана за регулация и 62102.501.262 – идентичен с УПИ ХХІ, кв.2 по плана за регулация.

 • ДО: ДОБРА ИВАНОВА ДРАГАНОВА

  статус: 
  Актуално

  ДО:
  ДОБРА ИВАНОВА ДРАГАНОВА

  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-307076-04.10.2017 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • ДО: АДРИАНА СТАНЧЕВА СТАНЧЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО:
  АДРИАНА СТАНЧЕВА СТАНЧЕВА

  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-336756-26.10.2017 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-719-24.01.2018 г., засягащо имоти с идентификатор 07079.617.226.1.3, 07079.617.226.1.29, 07079.617.226.1.30 по кадастралната карта на  гр.

 • ДО: ГЕОРГИ МАРКОВ СТАМАТОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО:
  ГЕОРГИ МАРКОВ СТАМАТОВ

  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-383585-01.12.2017 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.