Уведомления

 • Изходящ № 20-41778-27.06.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.11.2018
  ДО: Вебатин Бекир Адем гр. Кърджали , ул.Бели брези“ №4
  Публикация на:: 
  Кърджали

  Във връзка с чл.53, ал.3 от ЗКИР Ви уведомяваме, че на основание чл.53, ал.2 от ЗКИР e извършено изменение на  кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатор 58342.10.221, находяща се в землището на с.Прилепци, община Кърджали, местност „ Авлъ ичи“.

  Изменението се състои в записване като собственик в имота и Ерсин Акиф Ферад, с документ за собственост – нотариален акт от 2018г.

   

 • Изходящ № 24-23600-22.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.10.2018
  До: ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ гр. Ямбол, ул. "Драва" № 3 До: НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ гр. Ямбол, ул. "Драва" № 3 До: ГЕОРГИ СОТИРОВ ГЕОРГИЕВ гр. Ямбол, ул. "Драва" № 3 До: НЕДЯЛКА ИВАНОВА МИНЕВА гр. Ямбол, ж.к. "Георги Бенковски" бл. 8, вх. Г, ет 8, ап. 85
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-389685-08.10.2018 г. от ИВАН ИВАНОВ АТАНАСОВ чрез ИРИНА ЮРИЕВА СТЕФАНОВА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР в поземлен имот с идентификатор 87374.522.53, находящ се в гр. Ямбол, ул. "Тимок".

 • Изх. № 24-21207-26.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.10.2018
  ДО ГАНКА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА УЛ. НИКОЛА АНДРЕЕВ № 15, ЕТ.3, АП.6 ГР. СТАРА ЗАГОРА ДО БОТЬО ГЕРГАНОВ ГЕНЧЕВ КВ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, БЛ.28, ВХ.В, ЕТ.5, АП. 63 ГР. КАЗАНЛЪК ДО „ВИЛИДЖ ХОУМЗ КОМПАНИ“ ООД УЛ. ТЪРГОВСКА № 4 ГР.ЕЛХОВО, П.К.8700
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че Милена Динева Тенева-Табакова в качеството си на наследница на Мина Александрова Неделчева е подала пред СГКК – Стара Загора заявление вх. № 01-339700-03.09.2018г., с което желае да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри /ККР/ за землището на с. Нова махала.

 • Изходящ № 24-21281-26.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.11.2018
  ДО ИВАН ПЕТРОВ НЕНОВ ЧРЕЗ ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ МИЛКА АТАНАСОВА СТОЕВА УЛ. „ЗОРА“ № 7, ГР. КАЗАНЛЪК
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.71,ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-298422-06.08.2018 г., подадена на основание чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх. № 22-287-22.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.11.2018
  ДО: СНЕЖАНКА ИЛИЕВА ВИШНЕВА ДО: МИРОСЛАВА ТИХОМИРОВА ДАСКАЛОВА-АТАНАСОВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-202491-04.06.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-7524-05.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 66528.34.38,  66528.501.393 по КККР на с.

 • Изх. № 22-286-22.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.11.2018
  ДО: ТАНЯ РАДКОВА КОСТУРКОВА ДО: РУМЯНА ЙОСИФОВА ИВАНОВА ДО: ВЕГА М ЕООД ДО: ИММО БГ ООД
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-230046-21.06.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-7580-10.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 11538.504.244, 11538.504.245,  11538.504.246, 11538.504.247, 11538.504.249, 11538.504.587 по КККР на гр.

 • Изх. No 24-23493-19.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.10.2018
  ДО АЛЕКСАНДЪР ГЕРГИНОВ КОВАЧЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-122124-05.04.2018 г. и вх. № 05-11606-14.08.2018 г. от ЕМИЛ КОВАЧЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 04234.6970.835, 04234.6970.834, 04234.6970.833, с.

 • Изх. № 24-233355-18.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.10.2018
  ДО КЛИНИНГ ТАЙМ ЕООД ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ ДИЛЯНА ИВАНОВА ЗДРАВКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-293761-01.08.2018г. от ЛИДИЯ ПЕТРОВА АЛЕКСИЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за обединяване на две сгради и идентификатори 68134.304.129.7 и 68134.304.129.2 и  нанасяне на самостоятелeн обект магазин в сграда с  идентификатор 68134.304.129.7 на адрес: гр. София, район „Възраждане“, ул.

 • Изх. No 24-23546-22.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.10.2018
  До НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-63937-19.02.2018 г.

 • Изходящ № 24-23586-22.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.11.2018
  ДО "АЛИКИ" ООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-221997-15.06.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изх. № 24-23524-22.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.11.2018
  До: ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7 ХЮСЕИН АХМЕДОВ МУСТАФОВ гр. Ямбол, ул. РОЖЕН № 28
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-48541/22.08.2018г. по писмо с изх. № 2801-13781/09.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.502, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Рожен” №28.

 • Изходящ № 24-21360-27.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.11.2018
  До: МАРИЯНА РУСЕВА ЕНЧЕВА
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-272924-19.07.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8059-27.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 67338.532.149, 67338.532.170, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-21508-28.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.10.2018
  До: НИКОЛ СТЕФАНОВА ПАПАЗОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-359886-17.09.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за СОС с идентификатор 67338.559.54.2.4, 67338.559.54.2.5 и 67338.559.54.2.6.

 • Изх. № 24-21526-28.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.10.2018
  ДО: ИЛИЯ АНДОНОВ АНДОНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-333656/29.08.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.524.123.2.7 гр. Сливен, п.к. 8800, кв. Сини Камъни, бл. 26, вх. Б, ет. 3, ап. 7.

 • Изходящ № 24-21384-27.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.10.2018
  До: ИВА ГЕОРГИЕВА УЗУНСКА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-313751-15.08.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за СОС с идентификатор 67338.548.48.1.

 • Изх. № 24-22960-15.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.11.2018
  ДО ИВАНКА ХРИСТОВА ПАЧЕВА ул. „Тулча” № 4, вх. 2, ет. 8, ап. 16 гр. Русе ДО АНИ АНДРЕЕВА МАРИНОВА ул. „Тулча” № 4, вх. 2, ет. 8, ап. 16 гр. Русе ДО ИЛИЯН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ бул. „Славянски” № 2, ет. 2 гр. Русе ДО ХРИСТОМИР АНГЕЛОВ ИЛИЕВ ул. „Воден” № 12, вх. 1, ет. 8, ап. 34 гр. Русе ДО САВЧО ВЕЛИЧКОВ САВОВ ДО АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ПАЧЕВ ДО МАРИЙКА ПЕТКОВА САВОВА ДО ЕКАТЕРИНА ЙОРДАНОВА ПАЧЕВА ул. „свети Наум” № 1 гр. Русе ДО МАРИЙКА САВЧЕВА ДИЧЕВА ул. „Арчар” № 5 гр. Русе ДО МАРГАРИТКА ЙОРДАНОВА МАТЕВА бул. „Съединение” № 2 гр. Русе ДО ЧАВДАР АНДРЕЕВ ПАЧЕВ ул. „Тулча” № 4, вх. 2, ет. 8 гр. Русе ДО СВЕТЛА ЙОРДАНОВА БИЛЕВА бул. „цар Освободител” № 140, вх. 1, ет. 1 гр. Русе ДО ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ПАЧЕВ ДО КРАСИМИРА САВЧЕВА ТОДОРОВА ул. „Доростол” № 83, вх. 6, ет. 4 гр. Русе
  Публикация на:: 
  Русе

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от АПК Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Русе е подадено Заявление вх. № 01-361621 - 18.09.2018 г. от ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА, пълномощник на ТЕВА ЕООД, придружено от проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Русе: Изменение на КК и КР във връзка с непълнота и грешка допусната в КК за ПИ 63427.2.5707, която води до корекция – обособяване на ПИ 63427.2.5829 и ПИ 63427.2.5830, ул. свети Наум, гр. Русе, Община Русе, изработен от „ГЕО-ЧОНОВ” ООД – гр.

 • Изх. № 24-21976*22.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.11.2018
  ДО КИРИЛ АНГЕЛОВ ДЖАМБАЗОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ, Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег. № 01-356127/14.09.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-20449*22.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.11.2018
  ДО АНЗИ СТОЯНОВА ЗАХОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-338970/03.09.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 01-324386/22.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.11.2018
  ДО СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ДЪРМОНСКА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ПАЗАРИЩЕ” №1 ЕТ.4 АП.8 ДО ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ ДЪРМОНСКИ ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ПАЗАРИЩЕ” №1 ЕТ.4 АП.8
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-324386/22.08.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ № 24-21157-22.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.11.2018
  ДО АТАНАС ЗДРАВЧЕВ ДИМИТРОВ ГР.АСЕНОВГРАД УЛ.”ОБОРИЩЕ” № 96 ДО ИВАНКА ХРИСТОВА ЧУТРОВА ГР.АСЕНОВГРАД УЛ.”ОБОРИЩЕ” № 96
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-279232-24.07.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изх. № 24-22178*22.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  ДО ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА ЛИНА ТРЕНДАФИЛОВА ТОЛЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-408130/28.12.2017г. на СГКК – Благоевград, подадено от Тома Кърцелов, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в коригиране границите на поземлен имот с идентификатор 56126.603.9461 и обособяване на нов поземлен имот с идентификатор 56126.603.4525 на основание Удостоверение по чл. 13, ал. 4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ изх. № 1/23.03.2007г., Скица № 312/23.03.2007г., Решение № 2692/16.04.2007г.

 • вх. № 01-285483/27.07.2018г. и 05-13204/18.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.11.2018
  ДО СТАНИМИР ДОБРЕВ ДИНКОВ ГР. ДЕВНЯ, УЛ. „УКРАЙНА“, БЛ. 3, ЕТ. 1, АП. 2
  Публикация на:: 
  Варна

  Относно заявление вх. № 01-285483/27.07.2018г. и 05-13204/18.09.2018г.

   

   

  На основание чл.30, ал.2 от АПК и чл. 19 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016г. за предоставяне на услуги от КККР – обн. ДВ – брой 83 от 21.10.2016г., повторно Ви съобщаваме, че в четиринадесетдневен срок, следва да отстраните недостатъците във заявление № 01-285483/27.07.2018г., като представите следните документи, а именно:

 • Изх.№ 24-20207-11.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.11.2018
  До Дилян Росенов Димитров
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-283670-26.07.2018 г.

 • Изх.№ 24-21306-26.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  До Жорес Петков Георгиев
  Публикация на:: 
  Монтана

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-342448-04.09.2018 г. от Румен Михайлов Кирилов, придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана,

   

  за сграда с идентификатор 48489.10.330.1 (за която в КРНИ като един от собствениците сте записан Вие),

  с административен адрес: гр.Монтана,  ул.”Неофит Рилски” № 19,

 • Изходящ № 24-20919-20.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.11.2018
  Дo: ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ГАНАШЕВ ПЕЮ ХРИСТОНОВ ПЕЕВ
  Публикация на:: 
  Хасково

   

 • Изх. № 22-284-17.10.2018 г. По преписка: 01-329239-27.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  ДО: БОГДАН ГЕОРГИЕВ КАЛЧЕВ
  Публикация на:: 
  Бургас

              С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-329239 - 27.08.2018 г., подадено от  ИВАН ТОДОРОВ ГУЩЕРОВ, с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта на гр.БУРГАС, общ.БУРГАС  по отношение СОС с идентификатори 07079.609.108.1.1, 07079.609.108.1.2 и 07079.609.108.1.4.

 • Изх. № 24-23542-22.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  ДО СОФИЯ ТАНЧЕВА МИЛУШЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-266077/16.07.2018г. на СГКК – Благоевград, подадено от Вангелия Терзийска, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори 56126.603.354, 56126.9012 и 56126.603.7868 и обособяване на 3 /три/ броя нови поземлени имоти с идентификатори 56126.603.345, 56126.603.346 и 56126.603.347 на основание Решение № 939/15.11.2005 на Общинска служба по земеделие и гори – гр.

 • Изх. No 24-22806-12.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  ДО ТЕМЕНУЖКА СИМОВА ГРИГОРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-35496-29.01.2018 г. от „АЛАНЖ ИМПОРТ” ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1006.638, 68134.1006.648, 68134.1006.649 и 68134.1006.1165, находящи се в район Триадица, Столична община.

 • Изходящ № 24-22807-12.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.11.2018
  ДО ДИМИТРИНА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-395548-12.12.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5352-28.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 22304.7891.499, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-22810-12.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  ДО СТОЯНКА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА ДЕЛЧО ИВАНОВ ВЪЛКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-132965-16.04.2018 г.

 • Изходящ № 24-22811-12.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.11.2018
  ДО ВИКТОРИЯ ЙОРДАНОВА ИВАНОВА ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА МЕСАЛСКА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-167106-05.06.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за отказ за изменение на КККР № 18-7172-27.08.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 04234.6906.1917, 04234.6906.1980, 04234.6906.1981, 04234.6906.1981.1, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх.№. 24-22813-12.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.11.2018
  ДО АЛБЕНА КИРИЛОВА ВЕЛИЧКОВА ИЛИЯНА МИХАЙЛОВА ВЛАДОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  Със Заявление рег. № 01-206088-07.07.2017 г. от МИГЛЕНА МИХАЙЛОВА ТОДОРОВА е заявено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1896.99, 68134.1896.424 и 68134.1896.851, находящи се в район Витоша, Столична община.

  На основание чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР и съгласно приложената скица-проект № 15-172516-21.03.2018 г. е започната уведомителна процедура по чл. 26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

 • Изходящ № 24-22815-12.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.11.2018
  ДО „ПУРИ БУЛ” ЕООД МЛАДЕН ДИМИТРОВ ДОЙЧЕВ ТЕОДОРА ХРИСТОВА ТАКОВА ЛИЛИЯ ХРИСТОВА ТАКОВА МАЯ СВЕТОСЛАВОВА АВРАМОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-75072-15.03.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6551-07.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4334.1141, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-22818-12.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  ДО МАРГАРИТА ИВАНОВА РУСЕВА РУМЯНА ЙОРДАНОВА КАЦАРСКА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-84457-09.03.2018 г.

 • Изх. No 24-22820-12.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  ДО АНИ ГЕОРГИЕВА ГЕРГОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-95888-16.03.2018 г. от „ХЕПИ ФЪН "ООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68134.1001.153.1, находяща се в район Триадица, Столична община.

 • Изходящ № 24-22821-12.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.11.2018
  ДO ЙОРДАН КИРИЛОВ ГРАМОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-284664-26.07.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7054-22.08.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 32216.2291.391, 32216.2291.397, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-296748-03.08.2018 г. от 3. АНТОН МАРИНОВ ВАТЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастъ

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.11.2018
  ДО АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА НАЛБАНТОВА МИРОСЛАВА ТРАЙЧЕВА ДИМИТРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-194341-29.06.2016 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7174-27.08.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 07140.8092.20, 07140.8092.505, 07140.8092.505.1, 07140.8092.505.2, 07140.8092.505.3, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. No 24-22823-12.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  ДО АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АЛЕКСОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-296748-03.08.2018 г. от 3.     АНТОН МАРИНОВ ВАТЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1003.182 и 68134.1003.183, находящи се в район Триадица, Столична община.

 • Изх. No 24-22825-12.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  ДО КАПКА БОРИСОВА ЛАЛЕВА РУМЯНА ПЕТРОВА АПОСТОЛОВА БИСЕР ДИМИТРОВ ТЕНЕВ МАРИЯ СТЕФАНОВА ЛУКОВА ИВАН ХРИСТОВ ПОПОВ БОРИСЛАВ ГРИГОРОВ РОМАНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-135555-17.04.2018  г. от ЕВГЕНИ ЛЮБОМИРОВ АПОСТОЛОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1001.243 и 68134.1001.1023, находящи се в район Триадица, Столична община.

 • Изходящ № 24-20926-20.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.11.2018
  Дo: ИНТЕР ООД ул. цар Асен № 41, вх. 1 гр. Русе До: ВЕЖЕН ЦЕРИГГ МЕТОДИЕВ ЕТ ВЕЖЕН ЦЕРИГГ ул. Борисова № 8, вх. 2, ет. 2 гр. Русе
  Публикация на:: 
  Русе

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-295023-02.08.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 01-252021-19.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.11.2018
  До: Александър Йорданов Петров ЖК „Тракия”, бл. 203, вх. Б гр. Пловдив До: Румен Димитров Сгуров ул. „Волга” № 41 гр. Пловдив До: Васил Димитров Сгуров ул. „Волга” № 21 гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-252021-05.07.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7431-03.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 47295.124.414.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 01-96947-19.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.11.2018
  До: Георги Кръстев Кардашев ул. „Бугариево” № 4 гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-96947-19.03.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5006-18.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 61412.26.36, 61412.26.36.1, 61412.26.36.2, 61412.26.36.3, 61412.26.36.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-23415-19.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.10.2018
  До: РАДИ СТОЙЧЕВ МАТЕЕВ гр. Разград
  Публикация на:: 
  Разград

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-405572-17.10.2018г. от Иван Радев Стойчев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Разград, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 61710.505.2472 в гр. Разград, бул. “Странджа“ № 51.

 • Изх.№ 22-285-18.10.2018 г. По преписка: 01-316592-17.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.10.2018
  ДО: ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  Постъпило е  заявление с вх.№ 01-316592-17.08.2018 г. в СГКК-Бургас, подадено от Женя Савова Кинчева, с искане за изменение на кадастралнатата карта на с.Маринка, по отношение на имоти с идентификатори 47202.501.493 и 47202.501.503, така както е показано на скица-проект, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР. Към проекта за изменение е приложен нот.акт №191, т.32, дело 7595 от 30.12.2003 г. на Служба по вписванията Бургас за собственост върху ½ ид.ч. от нива с площ 780 кв.м, представляваща имот №002225 по КВС.

 • Изходящ № 24-23454-19.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.11.2018
  Дo: НЕДКО ВЪРБАНОВ АТАНАСОВ ВИОЛЕТА ДОБРЕВА АТАНАСОВА До: ЮЛИЯН ДИМИТРОВ ТАКЕВ СТИЛИЯНА ВАСИЛЕВА ТАКЕВА До: СТАНЧО АЛЕКСАНДРОВ НЕНКОВ ЖЕЧКА КАРОВА НЕНКОВА До: СТЕФАНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА До: ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА До: Заинтересованите собственици на СО в сграда с идентификатор 83510.660.420.2, находяща се в гр.Шумен, ул.“Антим I“ №32-а
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-366405-20.09.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016  г.

 • Изх. № 24-23218-17.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.10.2018
  ДО АНТОН КОЛЕВ КОЛЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-323441-22.08.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) и издаване на схема на самостоятелен обект с идентификатор 68134.4082.189.1.143, район „Младост”, Столична община, за която се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изходящ № 24-23337-18.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.11.2018
  ДО "ЕСТАКОМ" ООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-372771-26.09.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-8782-18.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2821.819.1.213, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:

 • Изходящ № 24-23472-19.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.11.2018
  До АНТОН ЙОРДАНОВ МИТЕВ с. Градина, общ. Долни Дъбник, ул.“Първи май“ №57 ПЕТЪР ЦВЕТКОВ ЙОРДАНОВ гр. Плевен, ул.“Синчец“ №46А, вх.А, ап.6 ВИКТОР ИВАЙЛОВ ЙОРДАНОВ гр. Плевен, ж.к.“Сторгозия“, бл.54, ет.9, ап.33 МОНИКА ИВАЙЛОВА ЙОРДАНОВА гр. Плевен, ж.к.“Сторгозия“, бл.54, ет.9, ап.33
  Публикация на:: 
  Плевен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме повторно, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-221441 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7403-03.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 17470.501.293, 17470.501.293.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственици или носители на друго вещно право.

 • Изх. № 24-20940-20.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  До: РУСИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА До: РОСИЦА ДИМИТРОВА НЕДЕЛЧЕВА
  Публикация на:: 
  Разград

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-340280-03.09.2018г. от Марин Керчев Керчев и Евгения Андреева Керчева  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Разград, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 61710.502.1401 и 61710.502.1403  в гр. Разград, ул.“Паркова“ № 17 и ул. „Петко Славейков“ №8.

 • рег.№01-175540-16.05.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.11.2018
  ДО : ЕМИЛ ТОДОРОВ СТАНЕВ ГР.ДЕВНЯ, УЛ. УКРАЙНА, 002, В, 04, 041 ТЕОДОРА ТОДОРОВА СТАНЕВА ГР.ДЕВНЯ, БУЛ. СЪЕДИНЕНИЕ, 040 А 02 005 СТАНИСЛАВА ЕНЧЕВА СТАНЕВА УЛ. ЦАР ИВАН АСЕН ІІ-ри 011 С.ИЗВОРСКО, ОБЩ.АКСАКОВО, ОБЛ.ВАРНА МИРОСЛАВ ЕНЧЕВ СТАНЕВ УЛ. ХАН АСПАРУХ 035 С.ИЗВОРСКО, ОБЩ.АКСАКОВО, ОБЛ.ВАРНА ДИАНА РАЧЕВА СТАНЕВА УЛ. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ, 001А ГР.НОВИ ПАЗАР, ОБЛ.ШУМЕН
  Публикация на:: 
  Варна

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че във връзка с разпоредбите на чл.56, ал.9 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изх. № 24-21064*18.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.11.2018
  ДО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ГАДЖЕВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-320896/21.08.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-21926*18.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  ДО НАЙДЕНКА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА РУМЯНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА СТОЯН ПЕТРОВ НИКОЛОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ ДИАНА ЕВГЕНИЕВА СТОЕВА ЕЛЕНА ЯНКОВА НИКОЛОВА ИВАНКА СТАМЕНОВА ЛАЗАРОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-329567/27.08.2018г.

 • Изходящ № 24-20621-17.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.11.2018
  ДО ЕВДОКИЯ ДОБРЕВА СТОЕВА УЛ. „ЗОРА“ № 7 ГР. КАЗАНЛЪК
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.71,ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-298422-06.08.2018 г., подадена на основание чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изходящ № 01-327742/18.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  ДО: СТЕФАН АНТОНОВ АНДОНОВ Адрес: гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 100, вх. Б, ет.4
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-327742/24.08.2018 г. в СГКК-Пловдив от Георги Йозов Пеев,

 • Изходящ № 20-70230-18.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  До: ДИМАН МАРИНОВ ПЕНЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Перник

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-334726-29.08.2018г. от АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Перник, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 23251.17.378, с адрес с. Драгичево, общ. Перник.

 • Изходящ № 24-23034-16.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.11.2018
  Дo: ВАСИЛКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА До: МАРИАНА ЦВЕТАНОВА ВАСИЛЕВА До: РАДОСТИНА ЦВЕТАНОВА КИСЬОВА До: СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ До: ТРАЯНКА ПЕТРОВА РАДЕВА До: СЕВДА ВАНГЕЛОВА ХРИСТОВА До: ВЕРКА АСПАРУХОВА КАСАПОВА До: АСЕН МИХАЙЛОВ АСЕНОВ До: АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ИЛИЕВ До: АСЕН АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ До: ВЕЛИН СЛАВЕВ БОНЕВ До: ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА До: ПЕТКО АНГЕЛОВ ПЕТКОВ До: БЛАГОВЕСТ ПЕТКОВ ПЕШЕВ До: ЦЕЦИЛИЯ ТОДОРОВА ДЕЛЧЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-4820-05.01.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7419-03.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1504.2363, 68134.1504.449, 68134.1504.2570, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

   

 • Изходящ № 20-70160-18.10.2018 г.ФАТМЕ АХМЕДОВА САЛИЕВА АЙШЕ АЛИБРЯМОВА ОСМАНОВА МИЛЕН ЛЮБЕНОВ АНГЕЛОВ ФАТМЕГЮЛ АЛИИБРЯМОВА АХМЕДОВА ИСМЕТ АЛИИБРЯМОВ АХМЕДОВ АЛАЙДЪН АЛИИБРЯМОВ АХМЕДОВ

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.11.2018
  ФАТМЕ АХМЕДОВА САЛИЕВА АЙШЕ АЛИБРЯМОВА ОСМАНОВА МИЛЕН ЛЮБЕНОВ АНГЕЛОВ ФАТМЕГЮЛ АЛИИБРЯМОВА АХМЕДОВА ИСМЕТ АЛИИБРЯМОВ АХМЕДОВ АЛАЙДЪН АЛИИБРЯМОВ АХМЕДОВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

   

              На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-722-10.09.2018 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 15120.459.1 в с. Глоговец, з-ще Константин, община Елена, собственост на Ахмед Салиев Арбов и проекта за изменение на кадастралната карта на землище Константин – имот 38337.76.22.

 • Изходящ № 24-23042-16.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.11.2018
  До: ЙОРДАНКА ИВАНОВА ВЪЛКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-77908-02.03.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7413-03.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4093.402, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

   

   

 • Изх. No 24-23052-16.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  ДО СТОЯН ТРАЙКОВ КАРАДАШКИ СТОЯН ИВАНОВ КАРАДАШКИ ИВО ТАНЕВ ДЕНЕВ АНЕТА РАЙЧЕВА МАНОЛОВА БОРИСЛАВ ПАВЛОВ МИНЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

   На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-138417-19.04.2018 г. от ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ (наследник на ИВАН СТОЯНОВ ДОДОВ) до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.704.665, 68134.704.613, 68134.704.612 и 68134.704.606, находящи се в район Слатина, Столична община.

 • Изх. No 24-23057-16.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  ДО ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-97055-19.03.2018 г. от ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ ПЕШЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1506.1117, 68134.1505.1118 и 68134.1505.2358, находящи се в район Искър, Столична община.

 • Изх. № 24-23098-16.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  До: М-ТЕЛ ТРЕЙДИНГ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-338490-31.08.2018 г. от Атанас Петров Методиев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 68134.305.347, 68134.305.348, 68134.305.349, 68134.305.364, 68134.305.365, 68134.305.366 и 68134.301.1 , район „Възраждане “, Столична община.

 • Изх. № 24-23230-17.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  ДО КАТЕРИНА НЕДКОВА НЕДКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 07-6858-30.05.2018 г. от „ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ“ ООД до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено премахване на самостоятелни обекти (гаражи) в сграда с идентификатор 68134.904.869.1, като се засяга самостоятелен обект с идентификатор 68134.904.869.1.91 бул. „Черни връх” № 75, район „Лозенец“, Столична община, по отношение на който сте заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-23264-18.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.11.2018
  ДО НИКОЛЕТА ВАСИЛЕВА ПЪТОВА ДО "ЕВРОБИЛД ГРУП ДИ" ДО СОФЯ АЛЕКСЕЕВНА КУТИЩЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-205389-06.06.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена

  заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-7247-28.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.801.1419.1.26, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-23075-16.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2018
  До: КЕРАНКА ГЕНОВА ТОДОРОВА гр. Ямбол, ул. "Ген. В. Заимов " № 7, вх. Б, ет. 5, ап. 13 До: ЙОРДАНКА КУРТЕВА СТОЯНОВА гр. Пловдив, ж.к. "Тракия" № 145А, вх.Б, ет. 2, ап. 6 До: ВАЛЕНТИНА ЗДРАВКОВА ПЕЕВА гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 20, вх. В, ет. 2, ап. 17 До: ТАНЯ ЗДРАВКОВА ЛЮБЕНОВА гр. София, ж.к. "Младост 1" № 35, вх.1, ет. 4, ап. 14
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-352108-12.09.2018 г. от НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ и Заявление вх. № 01-335322-30.08.2018 г. от ЙОРДАН СТОЯНОВ БЕЛЧЕВ, подадени на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на гр. Ямбол  на основание чл.51, ал.1, т.1, ал.3, ал.5, чл.52, ал.1, т. 7 и ал.

 • Изходящ № 24-23132-16.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  До: РОСИЦА СТОЯНОВА ЦЕНОВА Гр.Ямбол, ул. „Хан тервел“ № 46, вх. Б, ет. 4, ап.39 До: БИСТРА ХРИСТОВА АНАСТАСОВА До: РАДОСТИНА ХРИСТОВА АНАСТАСОВА До: ДОНКА БИНЕВА ХРИСТОВА гр.Русе, бул. „Мидия енос“ бл. Пирин, ет. 11, п.к. 22 До: НЕДА АНАСТАСОВА ГЕОРГИЕВА Гр.Ямбол, ул. „Хан тервел“ № 46, вх. Б, ет. 4, ап.39 До: ТОТКА АНАСТАСОВА ХРИСТОВА Гр.София, ж.к. Илинден, ул. „Зографски манастир“ бл. 119, вх. А, ет. 3, ап.15 До: НОНКА ИВАНОВА НИКОЛОВА Гр.Ямбол, ул. „Патриарх Евтимий“ № 12
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-395902-11.10.2018 г. на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК  гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР в поземлен имот с идентификатор 87374.538.78, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Цар Самуил“ № 30.

 • Изх. № 24-23107-16.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2018
  До: АКМАН АКМАНОВ САЛИЕВ гр. Ямбол, ул. „ЦАРЕВЕЦ” № 29
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-53515/13.09.2018г. по писмо с изх. № 2801-14432/21.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.476, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Царевец” №29.

 • Изходящ № 01-306166-(2)-17.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  ДО: СВЕТЛОЗАРА АТАНАСОВА ЧИФУДОВА Адрес: ул. „Константин Стоилов“ № 11, ет. 3, гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпили заявления с вх.№ 05-12146-24.08.2018 г. и вх.№01-328159-24.08.2018 г. в СГКК-Пловдив, подадени на основание чл. 58, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-23199-17.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  ДО СОБСТВЕНИКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 21748.501.689
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-352730/12.09.2018г. на СГКК – Благоевград, подадено от Снежанка Митева, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори 21748.501.364, 21748.501.689 и 21748.501.706 и обособяване на нов поземлен имот  с идентификатор 21748.501.363 на основание Нотариален акт № 176/2006г., кадастрален план, одобрен със Заповед № 19-0229/1991г.

 • Изх. № 22-282-16.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2018
  ДО: ИВАН СТОЕВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-229620-21.06.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх. № 22-281-16.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2018
  ДО: ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ДО: ВЕРДЖИНИЯ МИЛКОВА КЕРМЕКЧИЕВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-239728-28.06.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх.№ 22-283-16.10.2018 г. По преписка: 01-319423-20.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  ДО „ГЕОЛОГИЯ И ГЕОТЕХНИКА“ ООД
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК-гр.Бургас е постъпило заявление с вх.№01-255991-09.07.2018, подадено от Нели Господинова Генова, в качестото си на пълномощник на ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД, с което желаe да бъде променена влезлата в сила кадастрална карта и кадастрален регистър /КККР/ на гр.Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-9/30.01.2009г.

 • Изходящ № 24-22880-15.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2018
  ДО СТАНИСЛАВ КЪНЧЕВ СТОЙНОВ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА СТОЙНОВА ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА ХАДЖИЕВА ГЕОРГИ АВРАМОВ ХАДЖИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-78619-02.03.2018 г., подадени на основаниечл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР на  район Оборище, Столична община № 18-7494-05.09.2018 г., засягаща СОС с идентификатори 68134.401.251.1.3, 68134.401.251.1.4 и 68134.401.251.1.7, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-170710-15.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2018
  ДО МАРИЯН КИРИЛОВ СОКОЛОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-98334-19.03.2018 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7323-30.08.2018 г., засягащо самостоятелни обекти с идентификатори 68134.102.38.1.17 и 68134.102.38.1.16, за които се установи, че сте заинтересувано лице.

   

  Приложения:
  1. Копие от Заповед № 18-7323-30.08.2018 г.

   

 • Изх. No 24-22923-15.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  ДО ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ЛАЛЕВА СИЛВИЯ ПЕЙЧЕВА ПАГУРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-271097-18.07.2018 г. от МИЛКА ЛАЗАРОВА ЙОЦЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.505.4671, находящ се в район Сердика, Столична община.

 • Изходящ № 24-22789-12.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2018
  ДО РАЙКО СТАНЕВ СТОЯНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-30509-25.01.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7509-05.09.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2194.290, 02659.2194.307, 02659.2194.2012, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-22791-12.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  ДО ВЕЛИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ СВЕТЛАНА ГЕНОВА ГЕОРГИЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-279177-24.07.2018  г. от СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ТРИАДИЦА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1007.610 и 68134.1007.611, находящи се в район Триадица, Столична община.

 • Изходящ № 24-22798-12.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2018
  ДО СИМЕОНКА ГЕОРГИЕВА ИЛКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-3691-07.01.2016 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-22799-12.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2018
  ДО МИТКА ПЕТРОВА СТАНЧОВА СТЕФАН ХАРАЛАМПИЕВ ЦВЕТКОВ ЦВЕТОМИР БОРИСЛАВОВ ТОНКОВСКИ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-132671-16.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

 • Изх. No 24-22800-12.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  ДО КРАСИМИРА ДОНКОВА ПЧЕЛАРСКА СТАНОЙ ДОНКОВ СТАНОЕВ ЕЛЕНА БЛАГОЕВА ДИНЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-198728-03.07.2017 г.

 • Изходящ № 24-22773-12.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2018
  ДО "АЛЕНА ИНВЕСТ" АД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-405139-20.12.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7503-05.09.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1006.363, 68134.1006.363.1, 68134.1006.1471, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-22774-12.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2018
  ДО ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ БЛАГОЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-271590-18.07.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7872-20.09.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1005.270, 68134.1005.271, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-22777-12.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  ДО НАДЯ АСЕНОВА НАКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-109467-27.03.2018 г.

 • Изх. No 24-22786-12.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  ДО ГОЦЕ ИВАНОВ ГУЛЕВ ЕЛЕНА ИВАНОВА ГУЛЕВА ВЕРА ПЕТРОВА ХАДЖИМИЦЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-271258-01.09.2017  г. от ОРХИДЕЯ ПЕТРОВА ХАДЖИМИЦЕВА  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 35239.6101.2682 и 35239.6101.2702, находящи се в с.

 • Изх. No 24-22787-12.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  ДО АТАНАСКА АТАНАСОВА ГИНЕВА РУМЯНА КОСТОВА ВЕСЕЛИНОВА ИРИНА ГЕОРГИЕВА МАНУИЛОВА АПОСТОЛ ЙОРДАНОВ ЗЛАТКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-132997-05.05.2017 г. от ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.508.505 и 68134.508.1775, находящи се в район Сердика, Столична община.

 • Изх. No 24-22790-12.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  ДО НИКОЛАЙ ШЕМТОВ ЛЕВИ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-292237-01.08.2018 г. от МАРГАРИТА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 02659.2190.711, 02659.2190.712, 02659.2190.718, 02659.2190.719 и 02659.2190.722, находящи се в гр.

 • Изх.№ 24-21091-25.09.2018г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2018
  До: НЕВЕНА ВЕЛИНОВА МАРТИНОВА До: НЕЖДА ВЕЛИ ХАДЖИ-ИСМАИЛ До: РУМЯНКА ЙОРДАНОВА НАЙДЕНОВА
  Публикация на:: 
  Разград

       На основание чл.61, ал.1 от Административнопрецесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.54,ал.2 от ЗКИР и чл 70, ал.4 и ал.5 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление рег.№ 01-302986-08.08.2018г., е издаден ОТКАЗ за изменение на КККР с изх. №  17-531-25.09.2018г.

 • Изходящ № 24-22877-15.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.10.2018
  ДO: ДАНЧО КИНОВ АКАЛСКИ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 54, ал. 1 и ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър  Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-349674 / 11.09.2018 г. от ПЕНА МАРИНОВА ПАМУКЧИЕВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на поземлен имот с идентификатор 73198.81.32, по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007г.

 • Изх. № 24-20878-20.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.10.2018
  ДО ЦАНКА НИКОЛОВА ЧАПКЪНСКА
  Публикация на:: 
  Видин

              УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЧАПКЪНСКА

   

              Във връзка с Ваше Заявление вх. № 01 – 344943/05.09.2018 г., с което искате да бъдат нанесени настъпили промени в Кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор № 61604.51.432, по Кадастралната карта на област София, община Самоков, село Радуил, на основание чл. 30, ал. 2 от Административно – процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам както следва.

 • рег. № 01-319022/20.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.10.2018
  ДО САШКО ЛАЗАРОВ ТОДОРОВ гр. Видин, ул. „Стара планина“ № 9
  Публикация на:: 
  Видин

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-319022/20.08.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Видин, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър за сграда 10971.504.58.1  с административен адрес: гр. Видин, ул. “Ильо Войвода“ № 30, вх. А.

  Изменението се изразява в коригиране на схеми на съществуващи самостоятелни обекти в КККР, и се извършва въз основа на геодезически измервания от лицензирано лице по чл.17 от ЗКИР.

 • Изх. № 24-22927-15.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.10.2018
  ДО СВЕТЛАНА ИВАНОВА ДРУМЧЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-317735-17.08.2018 г. от заявител Димитър Георгиев Лефтеров до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на поземлен имот, коригиране на границата между поземлени имоти на адрес: гр. Елена, ул. “Емилиян Станев”.

 • Изх. № 24-22925-15.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.10.2018
  ДО ПЕТЬО ТОДОРОВ ТОДОРОВ РУМЯНА МИХАЙЛОВА ТОДОРОВА ПЕТЯ ТОДОРОВА НЕДЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-323337-22.08.2018 г. от заявител Теодора Тодорова Хаддад до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на самостоятелен обект (гараж) в сграда на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Росица” № 4.

 • Изх. № 24-21793*16.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.10.2018
  ДО ШЕЛИ ЕЛИЕЗЕР ЛЕОНОВА – КОЕНОВА ВИРЖИНИЯ МИХАЙЛОВА ТУРНОВА – МИЛАНОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило заявление с рег.                    № 01-320775-21.08.2018  г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 24-22869-12.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.10.2018
  Дo: "МОНОЛИТ-3" ООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-172811-14.05.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-7483-04.09.2018 г., засягащо поземлен имот с идентификатор 68134.4355.125, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-22868-12.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.10.2018
  ДО „НОБИЛИС КЪМПАНИ” ЕООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-300873-07.08.2018 г. от "АДИ 95" ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за имоти с идентификатори 68134.2821.861 и 68134.2821.862, район „Връбница”, Столична община.

 • Изходящ № 24-23088-16.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.10.2018
  До ТОТКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Плевен

              На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК) повторно Ви уведомяваме, че във връзка със  заявление вх. № 01-341247-04.09.2018г., подадено от ТОТКА ИВАНОВА БЕШКОВА в  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ясен. Изменението се състои в промени  данните за собственост и собственици в поземлен имот с идентификатор 87597.20.7 (адрес:с.Ясен, м. ВАТОВОТО).

 • Изх. № 24-20422*15.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  ДО СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ТЗАНОПУЛОС ДО СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ТЗАНОПУЛОС
  Публикация на:: 
  Благоевград

  В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № 17-526/12.09.2018г. на Началника на  СГКК- Благоевград , с която се ОТКАЗВА изменение в КККР по заявление с рег. № 01-142450/23.04.2018г. на СГКК – Благоевград.

   

 • Изх.№ 24-18841-24.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  ДоВалери Асенов Дионисиев
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-237693-27.06.2018 г. на Владимир Славейков Митов и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба № РД-02-20-5  от 15.12.2016 г., на МРРБ документи, със Заповед № 18-7009-21.08.2018 г., на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Вършец, общ.Вършец, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 12961, одобрени със Заповед № РД-18-74 от 24.06.2008 г.,  на изпълнителния директор на АГКК,

 • Изх.№ 24-18843-24.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  До Дионисий Асенов Дионисиев
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-237693-27.06.2018 г. на Владимир Славейков Митов и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба № РД-02-20-5  от 15.12.2016 г., на МРРБ документи, със Заповед № 18-7009-21.08.2018 г., на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Вършец, общ.Вършец, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 12961, одобрени със Заповед № РД-18-74 от 24.06.2008 г.,  на изпълнителния директор на АГКК,

 • Изх.№ 24-18845-24.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  До Ана Илиева Тодоринова
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-237693-27.06.2018 г. на Владимир Славейков Митов и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба № РД-02-20-5  от 15.12.2016 г., на МРРБ документи, със Заповед № 18-7009-21.08.2018 г., на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Вършец, общ.Вършец, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 12961, одобрени със Заповед № РД-18-74 от 24.06.2008 г.,  на изпълнителния директор на АГКК,

 • Изх.№ 24-18846-24.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  До Страхил Илиев Дионисиев
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-237693-27.06.2018 г. на Владимир Славейков Митов и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба № РД-02-20-5  от 15.12.2016 г., на МРРБ документи, със Заповед № 18-7009-21.08.2018 г., на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Вършец, общ.Вършец, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 12961, одобрени със Заповед № РД-18-74 от 24.06.2008 г.,  на изпълнителния директор на АГКК,