Уведомления

 • ДO ЖИВКА МИЛАНОВА АТАНАСОВА

  статус: 
  Актуално

  ДO
  ЖИВКА МИЛАНОВА АТАНАСОВА

  Публикация на:: 
  София - град

  Във връзка с чл.49в, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че в изпълнение на влязло в сила Решение №84/06.01.2014г. на Административен съд София - град е издадена заповед за одобряване на КККР № РД-18-8/30.01.2015 г.

 • ДО СТЕФКА ГЕОРГИЕВА МАЛИНОВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  СТЕФКА ГЕОРГИЕВА МАЛИНОВА

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-83252-22.03.2017 г. от ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БЕРОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4337.365, 68134.4337.159, 68134.4337.156, 68134.4337.6,  с адрес: район Овча купел, област София-град

 • ДО ВАЛЕРИЙ БОЖИЛОВ КИРИЛОВ БОЖИЛ КИРИЛОВ ВЛАДИМИРОВ ВИКТОР ДИМИТРОВ АСПАРУХОВ АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА АСПАРУХОВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ВАЛЕРИЙ БОЖИЛОВ КИРИЛОВ
  БОЖИЛ КИРИЛОВ ВЛАДИМИРОВ
  ВИКТОР ДИМИТРОВ АСПАРУХОВ
  АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА АСПАРУХОВА

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-57277-28.02.2017 г. от ДИМИТЪР АСПАРУХОВ ЦВЕТАНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 02659.2192.323, 02659.2192.13, 02659.2192.12, 02659.2192.130, район „Банкя“, област София.

 • ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56126.603.7863

  статус: 
  Актуално

  ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
  С ИДЕНТИФИКАТОР 56126.603.7863

  Публикация на:: 
  Благоевград

        В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че, по повод на заявление рег. № 01-158681/ 29.05.2017 на  СГКК- Благоевград,  е издадена  Заповед № 18-4769/ 03.07.2017 г. , касаеща изменение в КККР на гр. Петрич ,  състоящо се в коригиране границите между поземлени имоти с идентификатори  56126.603.7864, 56126.603.7863 и 56126.603.7866, въз основа на ПУП- ПР по Заповед № I-C-309/ 18.10.1996 г. на Кмета на Община Петрич  и   разработка на правоспособно лице по кадастър.