Уведомления

 • ДО ПАВЕЛ ИВАНОВ МАНОЛОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ПАВЕЛ ИВАНОВ МАНОЛОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-20571-17.01.2018 г. от АЛЕКСАНДЪР МЛАДЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелни обекти в сграда с идентификатори  68134.1931.46.1.7 и 68134.1931.46.1.8, с адрес: гр. София, район Витоша, ул Симеон Радев №56, област София.

 • До: АНДРЕЙ АНДРЕЕВ БАШЕВ До: СИМЕОН АНДРЕЕВ БАШЕВ До: МАРТИН НАУМОВ БАШЕВ До: ВЕНИАМИН НАУМОВ БАШЕВ

  статус: 
  Актуално

  До:
  АНДРЕЙ АНДРЕЕВ БАШЕВ

  До:
  СИМЕОН АНДРЕЕВ БАШЕВ

  До:
  МАРТИН НАУМОВ БАШЕВ

  До:
  ВЕНИАМИН НАУМОВ БАШЕВ

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-250795-15.08.2017 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал.

 • ДО ЦЕНА НИКОЛАЕВА ДЕМЛЕР

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ЦЕНА НИКОЛАЕВА ДЕМЛЕР

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-361341-15.11.2017 г. от Евелина Кирилова Иванова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлен имот с идентификатор 37914.6845.143, с. Кокаляне, район „Бор” №3, Столична община.

 • До ПЕТЪР ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ До ТРАЙКО ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ До

  статус: 
  Актуално

  До
  ПЕТЪР ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ
  До
  ТРАЙКО ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ
  До
  АНТОН ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ

  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-239778-07.08.2017 г. от ВАСИЛ СТАМЕНКОВ ГЛУХАРСКИ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.508.1826, 68134.508.1047 и 68134.508.489, находящи се в район Сердика, Столична община.