Уведомления

 • Дo: МЛАДЕН МЛАДЕНОВ ЧАВДАРОВ бул."Княз Ал. Дондуков Корсаков" № 69 гр. София, р-н 4 Оборище

  Дo:

  МЛАДЕН МЛАДЕНОВ ЧАВДАРОВ
  бул."Княз Ал. Дондуков Корсаков" № 69
  гр. София, р-н 4 Оборище

  Публикация на:: 
  Плевен

         В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето  повторно Ви уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-32802-07.02.2017 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2192-29.03.2017 г., засягащо имот с идентификатор 56722.659.428.1.1, 56722.659.429.1.6, 56722.659.428.1.4, 56722.659.428.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

  статус: 
  Актуално
 • До: МАРИЯН ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ съсобственик на ПИ 83510.672.173 и сгради, с адмнистративен адрес: гр.Шумен, ул.“Шуменска комуна“№9

  До:
  МАРИЯН ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
  съсобственик на ПИ 83510.672.173 и сгради,
  с адмнистративен адрес:
  гр.Шумен, ул.“Шуменска комуна“№9

  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 26 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-98353/04.04.2017 г. от ИЛИЯ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ, подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, СГКК-гр.Шумен започва производство по изменение на кадастралната карта на гр.Шумен в обхвата на ПИ 83510.672.173, за който в КРНИ и в представените в заявлението документи сте вписан като съсобственик или носител на друго вещно право.

  статус: 
  Актуално
 • ДО ЕМИЛИЯ СЛАВЧОВА ИЛИЕВА

  ДО
  ЕМИЛИЯ СЛАВЧОВА ИЛИЕВА

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-37066-10.02.2017г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти (КККР) за сграда с идентификатор 04234.6970.1354.1, район „Панчарево”, Столична община, за която се установи, че сте заинтересувано лице.

  статус: 
  Актуално
 • ДО ЦЕНКА НАЙДЕНОВА МАРКОВА НАСКОВА

  ДО
  ЦЕНКА НАЙДЕНОВА МАРКОВА НАСКОВА

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-45840-17.02.2017г. от ПОСОЛСТВО НА УНГАРИЯ, пълномощник на СПАСКА ЯНКОВА ДЖАБИРОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър София е заявено нанасяне на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.100.148.1, ул. „Аксаков” № 16, район „Средец“, Столична община, като се засяга самостоятелен обект с идентификатор 68134.100.148.1.1, по отношение на която заинтересовано лице е ЦЕНКА НАЙДЕНОВА МАРКОВА НАСКОВА с нотариален акт № 118/ 23.03.2016г.  

  статус: 
  Актуално