Уведомления

 • Дo: РУМЯНА НИКОЛОВА МЛАДЕНОВА До: АНТОАНЕТА НИКОЛОВА ВИДЕНОВА-ГЕРОВА До: ТАНЯ НИКОЛОВА ВИДЕНОВА-МИХАЙЛОВА

  статус: 
  Актуално

  Дo:
  РУМЯНА НИКОЛОВА МЛАДЕНОВА

  До:
  АНТОАНЕТА НИКОЛОВА ВИДЕНОВА-ГЕРОВА

  До:
  ТАНЯ НИКОЛОВА ВИДЕНОВА-МИХАЙЛОВА

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-294159-21.09.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-9396-07.12.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1386.230.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Дo: ТОДОР КРАСИМИРОВ ТОТЕВ ул. „Загоре” №17, гр. Пловдив До: ТАНЯ КРАСИМИРОВА ТОТЕВА ул. „Младежка” №37, вх.Б, ет.3, ап.9 гр. Пловдив

  статус: 
  Актуално

  Дo:
  ТОДОР КРАСИМИРОВ ТОТЕВ
  ул. „Загоре” №17, гр. Пловдив

  До:
  ТАНЯ КРАСИМИРОВА ТОТЕВА
  ул. „Младежка” №37, вх.Б, ет.3, ап.9
  гр. Пловдив

  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-276313-07.09.2017 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9513-11.12.2017 г., засягащо имот с идентификатор 78080.501.366, 78080.501.367, 78080.501.368, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-9513-11.12.2017 г.

   

   

 • До Младен Асенов Младенов

  статус: 
  Актуално

  До
  Младен Асенов Младенов

  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-337559-27.10.2017 г. на Асен Цветанов Михайлов и Рада Асенова Михайлова и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба РД-02-20-5  от 15.12.2016 г. на МРРБ документи, със Заповед № 18-9606-13.12.2017 г.

 • До: ТОДОР ЙОРДАНОВ ПАЛИКОВ гр. Ямбол ул. "Търговска" № 34, вх. Д, ет. 5, ап. 100

  статус: 
  Актуално

  До:
  ТОДОР ЙОРДАНОВ ПАЛИКОВ
  гр. Ямбол ул. "Търговска" № 34, вх. Д, ет. 5, ап. 100

  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод постъпило Заявление рег.№01-402131-18.12.2017г., от ЮРИ ЙОРДАНОВ ПАЛИКОВ  до СГКК – Ямбол, подадено на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР е извършено изменение на КККР на гр. Ямбол, на основание чл.52, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗКИР, засягащо имот с идентификатор  87374.553.465,  адрес: гр.Ямбол, ул.”Преспа” №8-10.