Уведомления

 • ДО ХРИСТИНКА БОРИСЛАВОВА БОГДАНОВА РАЙНА БОРИСЛАВОВА СТОЙЧЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ХРИСТИНКА БОРИСЛАВОВА БОГДАНОВА
  РАЙНА БОРИСЛАВОВА СТОЙЧЕВА

  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление, с рег. № 01-167663/06.06.2017 г. на СГКК – Благоевград, подадено от Красимир Димитров Динов, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в допълване на самостоятелен обект с идентификатор 04279.608.287.1.2 в сграда с идентификатор 04279.608.287.1 на основание представен одобрен архитектурен проект от 12.03.1981 г., Разрешение за строеж № 137/23.04.1969 г. и № 43-1/15.06.1981 г.

 • ДО СОНЯ КОСТАДИНОВА ГЕНЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО СОНЯ КОСТАДИНОВА ГЕНЕВА

  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-83964 / 22.03.2017 г.

 • ДО ИВАН СПАСОВ ВЕНКОВ СПАС ИВАНОВ ВЕНКОВ АНЖЕЛИНА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА ЕЛЕОНОРА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА ВАСИЛ ПЕТКОВ ВЕНКОВ ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ГАЛЬОВСКА ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ПАЧЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ИВАН СПАСОВ ВЕНКОВ
  СПАС ИВАНОВ ВЕНКОВ
  АНЖЕЛИНА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
  ЕЛЕОНОРА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
  ВАСИЛ ПЕТКОВ ВЕНКОВ
  ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ГАЛЬОВСКА
  ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ПАЧЕВА

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-214837-18.07.2016 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за отказ за изменение на КККР № 18-5530-31.07.2017 г., засягащо имот с идентификатор 22304.7891.225, 22304.7891.227, 22304.7891.228, 22304.7891.229, 22304.7891.280, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • ДО ИВАН СПАСОВ ВЕНКОВ СПАС ИВАНОВ ВЕНКОВ АНЖЕЛИНА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА ЕЛЕОНОРА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА ВАСИЛ ПЕТКОВ ВЕНКОВ ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ГАЛЬОВСКА ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ПАЧЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ИВАН СПАСОВ ВЕНКОВ
  СПАС ИВАНОВ ВЕНКОВ
  АНЖЕЛИНА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
  ЕЛЕОНОРА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
  ВАСИЛ ПЕТКОВ ВЕНКОВ
  ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ГАЛЬОВСКА
  ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ПАЧЕВА

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-214837-18.07.2016 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за отказ за изменение на КККР № 18-5530-31.07.2017 г., засягащо имот с идентификатор 22304.7891.225, 22304.7891.227, 22304.7891.228, 22304.7891.229, 22304.7891.280, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.