Уведомления

 • ДО: СИМЕОН АНГЕЛОВ АНАЧКОВ ДО: ПЛАМЕН ИВАНОВ ВАКЛИНОВ ДО: ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ МИЛАНОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО: СИМЕОН АНГЕЛОВ АНАЧКОВ
  ДО: ПЛАМЕН ИВАНОВ ВАКЛИНОВ
  ДО: ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ МИЛАНОВ

  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-37181-30.01.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-2879-11.04.2018 г., засягащо имоти с идентификатор 11538.504.574,  11538.504.575, 11538.504.599 по кадастралната карта на гр.

 • ДО Г-Н ГЕОРГИ ПЕЕВ ТЕРЗИЕВ гр.Доспат 4831, ул. Кавалтепе №3, вх.А

  статус: 
  Актуално

  ДО
  Г-Н ГЕОРГИ ПЕЕВ ТЕРЗИЕВ
  гр.Доспат 4831, ул. Кавалтепе №3, вх.А

  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЕВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал.1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх. №01-128313-12.04.2018 г. от г-жа Соня Димитрова- ЧСИ, рег.№917  е започнато производство по отстраняване на грешка в одобренaта кадастрална карта (КК) на град Доспат, община Доспат, област Смолян.

 • ДО ВАЛЕНТИН ПАНДОВ ВОДЕНСКИ МАРИО ПАНДОВ ВОДЕНСКИ ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ВОДЕНСКИ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ВАЛЕНТИН ПАНДОВ ВОДЕНСКИ
  МАРИО ПАНДОВ ВОДЕНСКИ
  ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ВОДЕНСКИ

  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-287417/ 18.09.2017г. на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-2664/ 02.04.2018г., касаещо допълване на самостоятелен обект с идентификатор 65334.300.2233.1.1 в сграда с идентификатор 65334.300.2233.1 на основание архитектурен проект, Нотариален акт № 21/1986 г., препис от обявено Завещание от 05.05.1982г. и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • До Емилия Кирилова Гогова

  статус: 
  Актуално

  До Емилия Кирилова Гогова

  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на постъпило от ИЛИЯ СТАНКОВ чрез  СИЙКА СТАНКОВА /упълномощено лице/ заявление с рег. № 01-362729/ 16.11.2017 г. на СГКК – Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, касаещо коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори /ПИ/ 53059.101.223,  53059.101.224 и 53059.101.628, и обособяване на 2 бр.