Уведомления

 • ДО ДЕНИСЛАВ ДЕНИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ ЛЮБКА НИКОЛОВА СРЕБРЕВА

  ДО
  ДЕНИСЛАВ ДЕНИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
  ЛЮБКА НИКОЛОВА СРЕБРЕВА

  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-26170-01.02.2017 г. от ЛЮБКА НИКОЛОВА СРЕБРЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 02659.2194.2948 и 02659.2194.310, находящи се в гр. Банкя, район Банкя, Столична община.

  статус: 
  Актуално
 • ДО СЛАВА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА УЛ. „ТВЕР“ 15 ВХ.Б ЕТ.5 АП. 19 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000

  ДО СЛАВА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
  УЛ. „ТВЕР“ 15 ВХ.Б ЕТ.5 АП. 19
  ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000

  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-137601-10.05.2017 г. от заявител „Бистра Петрова – 71“ ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сгради с идентификатор 10447.502.60.1 и 10447.502.60.2, с адрес: гр. Велико Търново, ул. “Твер” №15.

  статус: 
  Актуално
 • Дo: ВЕРА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

  Дo:
  ВЕРА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-329778-25.10.2016 г. до СГКК София, подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2237-30.03.2017 г., засягащо сграда с идентификатор 02659.2193.1841.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  статус: 
  Актуално
 • Дo: ЛЕВЕН ГЕРГИНОВ ВЕЛИЗАРОВ

  Дo:
  ЛЕВЕН ГЕРГИНОВ ВЕЛИЗАРОВ

  Публикация на:: 
  Кърджали

       В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-89310-27.03.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 3 от от Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ бр.

  статус: 
  Актуално