Уведомления

 • ДО МАРИЯ ПЕТКОВА МИХОВА ВЛАДИМИР БЛАГОВЕСТ МИХОВ АЛБЕНА КОНСТАНТИНОВА ТЪРПЕНОВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  МАРИЯ ПЕТКОВА МИХОВА
  ВЛАДИМИР БЛАГОВЕСТ МИХОВ
  АЛБЕНА КОНСТАНТИНОВА ТЪРПЕНОВА

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-118453-21.04.2017 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

 • ДО НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА КРУМ ПЕТКОВ ПЕТКОВ ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ЛОЗАНЧЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
  КРУМ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
  ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ЛОЗАНЧЕВА

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-339394-20.11.2015 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6758-13.09.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4332.1248, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • ДО БИЛЯНА НЕНОВА ЧОКЧЕВА-БУАЗА ПЕТЪР МИРЧЕВ АТАНАСОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  БИЛЯНА НЕНОВА ЧОКЧЕВА-БУАЗА
  ПЕТЪР МИРЧЕВ АТАНАСОВ

  Публикация на:: 
  София - град

     На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-197849-30.06.2017 г.

 • Дo: ТАНЯ НИКОЛОВА ЦАНЕВА-ТОДОРОВА

  статус: 
  Актуално

  Дo:
  ТАНЯ НИКОЛОВА ЦАНЕВА-ТОДОРОВА

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-223098-21.07.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6932-21.09.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2047.2266, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.