Уведомления

 • Изходящ № 20-62709-17.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.10.2018
  ДО: МИРЧО ЛЮБЕНОВ ПАУНОВ
  Публикация на:: 
  Перник

  На основание чл.61 ал.3 от Административно процесулния кодекс (АПК) и чл. 53 ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-350467/11.09.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Перник е направено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлен имот с идентификатор 58311.98.53 по кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия на с. Прибой, община Радомир, област Перник.

 • Изходящ № 20-62711-17.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  ДО: РАЙЧО КОТЕВ ДОЙЧИНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Перник

  На основание чл.61 ал.3 от Административно процесулния кодекс (АПК) и чл. 53 ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-350467/11.09.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Перник е направено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлен имот с идентификатор 58311.98.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия на с. Прибой, община Радомир, област Перник.

 • Изх.№ 22-251-18.09.2018 г. По преписка: 01-252454-05.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  ДО: МАРИЯ ГЕОРГИЕВА РАДЕВА СТЕФАН КАМЕНОВ КЪНЕВ МАНУИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ СИМЕОН ЛЮБЕНОВ МАРКОВ ЙОРДАНКА ИВАНОВА БЕЛЧЕВА ГИНКА ГЕОРГИЕВА ГУТОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

              Постъпило е заявление вх. № 01-252454-05.07.2018 г. /наш/, подадено от Петър Ангелов Петров, с което се иска изменение на кадастралната карта на гр.Бургас, по отношение на имот с идентификатор 07079.612.158 и сграда с идентификатор 07079.612.158.1, така както е показано на скица-проект №15-558412-08.08.2018 г. на СГКК-Бургас.

 • Изх. № 24-20741 - 18.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  ДО АНДРЕЙ ХРИСТОВ ИГНАТОВ гр. Добрич, ПК 9300 ул. „Купен” № 19а ДО СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА ИГНАТОВА гр. Добрич, ПК 9300 ул. „Купен” № 19а
  Публикация на:: 
  Добрич

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№01-313293/15.08.2018г., подадено от БИРСЕН КАДИРОВА ДЕМИРЕВА  чрез пълномощник Дарена Миткова Янакиева   , във връзка с чл.51, ал.1, т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл.75 от Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР),  Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Добрич започва производство по изменение на КККР на гр.

 • Изходящ № 01-194040/19.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.10.2018
  До: Зорка Иванова Ушева ул. „Славееви гори” № 3 гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-194040-29.05.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6837-14.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 99088.503.351.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 01-178333/19.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.10.2018
  До: Борис Димитров Шопов пл. „България” № 1, ет. 2, ап. 7 гр. Асеновград
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-178333-17.05.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5980-18.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 31108.21.8, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 01-128086/19.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.10.2018
  До: Соня Николова Попова ул. „Гергана” № 4 кв. Горни Воден гр. Асеновград
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх.

 • Изх. № 24-20751-19.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.10.2018
  Дo: ПЕНКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА гр. Добрич, ПК 9300 ул. „Захари Стоянов“ № 51, вх.Б, ет.4, ап.10
  Публикация на:: 
  Добрич

  В изпълнение на чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-266291-16.07.2018 г., подадено на основание  чл.51, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър и чл.58, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-20799-19.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  ДО „ЕВРО -ГАЗ” ООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-309615-13.08.2018 г. от заявител Борислава Павлинова Иванова чрез пълномощник Мартин Бориславов Борисов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне и коригиране на самостоятелни обекти в сграда на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Бузлуджа” № 24-А, ет. 2.

 • Изх. № 24-20798-19.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  ДО ДИЯНА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-325539-23.08.2018 г. от заявител Радослав Александров Алексиев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на самостоятелни обекти в сграда на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Крайбрежна” № 31.

 • Изходящ № 24-18510-20.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  До ГЕНА ВЕЛИЧКОВА КЪНОВА ул.“ Иван Вазов“ № 46 гр. Червен бряг ИВА КЪНОВА ВАСИЛЕВА ул.“Ивайло“ № 11, ет.1, ап.2 гр. Варна ВИОЛЕТА КЪНОВА ЦЕКОВА ул.“ Иван Вазов“ № 46 гр. Червен бряг ПОЛЯ ХИНКОВА ЦЕКОВА ул.“ Съединение“ № 4 с. Дерманци, общ.Луковит
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Плевен

             На основание чл. 26, ал. 1 АПК Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър- Плевен  /СГКК/ е открито административно производство  за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Червен бряг,  въз основа на подадено заявление вх. № 01-301320-07.08.2018 г. от ЙОТКА ХИНКОВА ВЪЛКОВА. Изменението се състои в нанасянето на два  самостоятелни обекта в сграда с идентификатор 80501.804.76.1 /неотразени   самостоятелни жилища/,  находящи се на  ул.

 • Изх. № 24-20567-17.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  ДО КРЪСТЮ ХРИСТОВ ГУМНЕРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-290604-31.07.2018г. от БОЖАНА ХАРАЛАМБИЕВА НЕНКОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) и издаване на схема за самостоятелен обект  с идентификатор 68134.1001.147.1.22, гр. София, Столична община, район „Триадица“, ул. „Солунска“ № 34, ет.1, магазин №5,  за който се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изходящ № 24-20674-17.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.10.2018
  До: СЛАВЧО ПЕТКОВ МИКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-221237-15.06.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6866-15.08.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.2041.2045 и 68134.2041.681, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изх. № 24-20220-12.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.10.2018
  ДО ЛИДИЯ КИРИЛОВА ЛАМБРЕВА ОГНЯН ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ АНКА СТОЯНОВА ПАВЛОВА КАТЯ АНГЕЛОВА ТОНЧЕВА АНЕТА ПАВЛОВА ПАВЛОВА АНГЕЛА ПАВЛОВА ПАВЛОВА ПАВЕЛ БОРИСОВ ПАВЛОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-268986/ 17.07.2018 г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. No 24-20676-17.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  ДО КАМЕЛИЯ ПЕТРОВА ИЛИНЧЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-83588-08.03.2018 г. от НЕДЕЛЧО АСЕНОВ ИЛИНЧЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.705.318, 68134.705.1382, 68134.705.319 и 68134.705.317, находящи се в район Слатина, Столична община.

 • Изх. No 24-20678-17.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  ДО ТАНЬО ИВАНОВ СЕЧАНОВ ВЛАДИМИР ХРИСТОВ ТОНЧЕВ ДО ТАНЬО ИВАНОВ СЕЧАНОВ ВЛАДИМИР ХРИСТОВ ТОНЧЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-254603-09.07.2018 г. от МАРИНА ДИМИТРОВА ЛЮБЕНОВА-СЕЧАНОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1978.1166, 68134.1978.699 и 68134.1978.40, находящи се в район Витоша, Столична община.

 • Изх. No 24-20679-17.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  ДО ВАСИЛКА НИКОЛОВА ЧУПОРИКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

    На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-250157-04.07.2018 г. от ВАСИЛ СТАНИМИРОВ МИРЧЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1936.1410, 68134.1936.1188, 68134.1936.1008, 68134.1936.933 и 68134.1936.1362, находящи се в район Витоша, Столична община.

 • Изходящ № 24-17940-13.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.10.2018
  Дo: ЕМИЛИАН ПЕТРОВ ПЕЕВ До: ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-104236-22.03.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6791-13.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.201.81, 68134.201.83, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-20569-17.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.10.2018
  До: ВЕРГИЛ ИВАНОВ ДИНОВСКИ До: МИЛКА ХРИСТОВА ДИНОВСКА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-163350-08.05.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6539-06.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2043.1010, 68134.2043.97, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-20566-17.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  ДО ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ЦАНКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-250354-04.07.2018 г. от Венелин Стефанов Цанков до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.2046.2511, 68134.2046.89 и 68134.2046.87 район „Витоша”, Столична община.

 • Изходящ № 24-20807-19.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.10.2018
  ДО Г-ЖА ЕЛЕНА МАРИНОВА СТОЕВА гр.София, ул.Пиротска №45 вх.Б ет.6 ап.39
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомявам, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-235868-26.06.2018 г., подадено на основание чл. 56, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7158-27.08.2018 г., засягащо нанасяне на поземлени имоти и сграда с проектни идентификатори 73105.12.542, 73105.12.543 и 73105.12.542.1, в рамките на  поземлен имот с идентификатор 73105.12.436.

 • Изходящ № 24-20431-13.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2018
  Дo: ПЕТЪР СТОЙКОВ МЛАДЕНОВ БОРИС КРУМОВ ПЕТРОВ КРУМ ПЕТРОВ СТОИМЕНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-284403-14.09.2017 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2477-27.03.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1006.652, 68134.1006.652.1, 68134.1006.653, 68134.1006.656, 68134.1006.700, 68134.1006.1165, 68134.1006.654, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-20479-13.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2018
  ДО ДОРА САВОВА ДИМОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-86541-12.03.2018г. от Ромина Вълкова Караколева, чрез пълномощник Галина Енчева Енева до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за самостоятелен обект с идентификатор 68134.1001.91.2.4, находящ се в сграда с идентификатор 68134.1001.91.2, ул.

 • Изх. № 20-62038-13.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2018
  ДО ТЕМЕНУГА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА ИВАНКА НИКОЛОВА КАСАБОВА-ДИМИТРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  Във връзка с Ваши възражения с рег. № 05-1023-23.01.2018 г. и 07-1032-24.01.2018 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София срещу заявление с рег. № 01-381357-30.11.2017 г. на СГКК София, подадено от Иван Димитров Терзиев с искане за изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР), състоящо се в нанасяне на самостоятелен обект – жилищно помещение, в сграда с идентификатор 68134.1896.35.1, находящ се на бул.“Цар Борис ІІІ“ № 284, район „Витоша“, Столична община и след извършена проверка, на основание чл. 35 във връзка с чл. 36, ал.

 • Изх. № 24-20516-14.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2018
  ДО АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ВЛАДОВ ДО РОСИЦА ВАСИЛЕВА ВЛАДОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление рег. № 01-176312-13.06.2017г и Заявление рег. № 05-17183-15.12.2017. от Стоилка Александрова Каръпска до Служба по геодезия,  картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 29150.7107.347.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на район „Панчарево”, с.Железница.

 • Изходящ № 24-20510-14.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2018
  До: ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ДОЙЧИНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-274496-05.09.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6195-26.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1944.155, 68134.1944.2753, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-20630-17.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2018
  До: ИВАНКА ДАМЯНОВА ВАСИЛЕВА гр. София, ул. ....... № 516, вх. А, ет. 4, ап. 66 ГЕОРГИ ДАМЯНОВ ГОЧЕВ гр. Ямбол, ул. „БОБОВ ДОЛ” № 7 ДЕНА ГЕОРГИЕВА КОЕВА гр. Ямбол, ул. “Рожен” №30
  Публикация на:: 
  Ямбол

  На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод служебно  заявление рег.№ 09-48538/22.08.2018г. по писмо с изх. №2801-13781/09.08.2018г. от Община Ямбол до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Ямбол е започната процедура за изменение на КРНИ на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.523.501, с адрес: гр. Ямбол, „Рожен” №30.

 • Изх. № 24-20614-17.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2018
  До: МАРИАНА ГАНЕВА МИХАЙЛОВА гр. Ямбол жк "Г. Бенковски" бл.16, вх.З, ет.4, ап.149
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-29986/07.06.2018г. по писмо с изх. № 2801-09758/04.06.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.529.9, с адрес: гр. Ямбол, ул.”Преслав” №169 А.

 • Изходящ № 24-20709-18.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2018
  Дo: БЕЙХАН БАКИ НАЗИФ ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Собствениците на апартаменти и гаражи СОС в сграда с идентификатор 52009.501.181.1 (адм.адрес: гр.Нови пазар, ул.”Милин камък” №19)
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-344459-05.09.2018 г., подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7802-18.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 52009.501.181.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-20609-17.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2018
  Дo: Маргарита Димитрова Димитрова Собствениците на поземлен имот с кадастрален идентификатор 83510.672.137 (ад.адрес: гр.Шумен, ул.”Република” №46-46а)
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление № 01-341811-04.09.2018 г., подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изх. № 24-15652* 14.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2018
  ДО РАЙНА ДИМИТРОВА ЧЕРНЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че, по повод на подадено от Елисавета Мишева чрез Ибрахим Догмуш- упълномощено лице заявление с рег. № 01-206467/ 06.06.2018  г.

 • Изх. № 24-16806* 13.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2018
  ДО ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА ДИНЧЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод на подадено от Димитър Георгиев Колчагов заявление с рег. № 01-43740/ 05.02.2018 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър– Благоевград, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти, касаещо коригиране  границите на поземлени имоти  /ПИ/ с идентификатори 02676.501.9036 и 02676.501.9035, и обособяване на нов ПИ  с идентификатор 02676.501.909, въз основа на Удостоверение по чл. 13, ал. 4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ изх.

 • Изх. № 24-20146* 11.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2018
  ДО АТАНАСА ИВАНОВА НАСЛЕДНИК НА ИВАН СТОЕВ ТЕНЧЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) , Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило заявление, с рег. №

  01-271467-18.07.2018  на СГКК- Благоевград,

  е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-20442-13.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2018
  ДО МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ПАНКОВА ЦАНКО ГЕОРГИЕВ ПАНКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-49660-08.02.2018г. от Неда Крумова Дамянова – Кънчева, чрез Катя Емилова Диновска до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) и издаване на схема за самостоятелен обект  с идентификатор 68134.801.2036.1.68  (апартамент), гр. София, Столична община, район „Изгрев“, ул. „Акад. Методи Попов“ №11, ет.-1, гараж 24,  за който се установи, че сте заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-20433-13.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2018
  До: ТЕОДОР РОСИНОВ ТОДОРОВ До: ДОРИЯН РОСИНОВ ТОДОРОВ До: ТЕОДОР РОСИНОВ ТОДОРОВ До: ДОРИЯН РОСИНОВ ТОДОРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-221856-15.06.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6636-08.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1891.1004, 68134.1891.1009, 68134.1891.550, 68134.1891.550.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-20378-13.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2018
  Дo: АСЯ БЕШИР СЕЙФИ ТРАЯНА ГЕОРГИЕВА ДЖАРОВА БОЯН НИКОЛОВ БУКОВ АМАЛИЯ ГЕОРГИЕВА РАЧЕВА ЕЛЕНА АТАНАСОВА ИЛКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-87878-12.03.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6439-02.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 14831.6503.4, 14831.6504.2, 14831.6504.525, 14831.6504.526, 14831.6504.600, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. No 24-20376-13.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2018
  ДО МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА-БАКИЕВА АТАНАС ХРИСТОВ БОЯДЖИЕВ НЕВЕНА БОГДАНОВА БОЯДЖИЕВА МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА НАЧЕВА ЛЮБОМИР ЛЮБОМИРОВ БОЯДЖИЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-95676-16.03.2018 г. и вх. № 01-348712-06.11.2017 г.

 • Изх. № 24-20458-13.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2018
  До НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА НЕДКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

     На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-286290-27.07.2018 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на сграда с идентификатор 68134.4360.279.3, район Люлин, ж.к. Люлин, бл. 702, вх. В, ет. 2, засягащо самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68134.4360.279.3.9 и 68134.4360.279.3.10, за които сте заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-20531-14.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2018
  ДO ЮСЕИН АХМЕДОВ ШИШКОВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

               В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-222247-18.06.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 20-61054-11.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2018
  Дo: ЕТ "ЦАНКО ИВАНОВ" "ТЕЛЕВИЗИОННИ И РАДИОСЕРВИЗИ" ЕАД РОСИЦА ИВАНОВА РАЙНОВА СВЕТЛА ПЕТРОВА МАРИНОВА БОЯН ПЕНКОВ МАРИНОВ ВЕРА ИВАНОВА ИВАНОВА МАЯ БОЧЕВА НАЙДЕНОВА МИТА СЪБЕВА НАЙДЕНОВА, АТАНАС МЛАДЕНОВ ХОРОЗОВ ПАВЛИНКА ИВАНОВА ХОРОЗОВА МАРИЯ МЛАДЕНОВА ХОРОЗОВА ИЛИЯН БОРИСОВ БОРИСОВ АЛЕКСАНДЪР ДИМОВ АЛЕКСАНДРОВ ОЛЯ ТОДОРОВА АЛЕКСАНДРОВА ЮЛИЯ ИВАНОВА ПАНЕВА-БАДУР ПАВЕЛ ИВАНОВ ПАНЕВ КАЛИНКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДЬР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ МИНА МАРЧЕВА ТЕНЕВА ХРИСТО ИВАНОВ ТИХИНОВ ТАТЯНА НИКОЛАЕВА ТИХИНОВА АНА АЛЕКСАНДРОВА ЗАШЕВА ЦЕЦА МАРИНОВА МОНЧЕВА ИВАН МОНЧЕВ МОНЧЕВ НЕНО ТОДОРОВ ПЕНЧЕВ СТАНКА ИВАНОВА ПЕНЧЕВА РОСИЦА НЕНКОВА ПЕТКОВА МАЛИН ТОДОРОВ ПЕТКОВ АСЯ ТОДОРОВА СИМБАЕВА ЙОАН ИВАЛИНОВ ПЕТКОВ АНГЕЛ МАРИНОВ ХИНКОВ ВАСИЛ МИТЕВ МИТЕВ МАРА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА НЕЗАБРАВКА ЦОНЕВА ЦОНЕВА ПЕНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА ВАЛЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление и образувана преписка вх. 01-163865 / 08.05.2018 г. от МИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ЛИЧЕВСКИ, възоснова на приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Ловеч, е издаден следния административен акт: Заповед за изменение на КККР № 18-7573-10.09.2018г.

 • Изх. № 24-18723-23.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2018
  До: Деян Станиславов Гичев гр.Разград,ул.“ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 24
  Публикация на:: 
  Разград

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-321606-21.08.2018г. от Милена Цонева Станева до  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Разград, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 61710.505.4990 в гр. Разград, ул.“Александър Стамболийски“ № 24.

 • Изходящ № 20-62468-17.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2018
  ДО ЦАНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

  Във връзка със заявление с вх. № 01-288394-30.07.2018 г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със Заповед № 18-6747-10.08.2018 г. на началника на Служба по ГКК Велико Търново, на основание чл.35б, ал.1, т.1 ЗКИР е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот 61861.501.23 в с. Райковци, з-ще Райковци, община Велико Търново, собственост на Тодорка Иванова Минева.

 • Изх. № 24-16580-27.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2018
  До: ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА МРЪЧКОВА гр. София, ул. „Нишава” № 61, вх. А, ет. 6, ап. 14 МИЛЧО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ гр. София, ул. „Кричим” № 10 КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ЦВЕТКОВ гр. Монтана, ул. „Климент Охридски” № 29
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кюстендил

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-255247/09.07.2018 г. от Здравко Костадинов Иванов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Кюстендил, за самостоятелените обекти в сграда с идентификатор 41112.503.1542.1, с административен адрес: гр. Кюстендил, ул. „Даскал Дамаскин” № 32.

 • Изходящ № 20-62458-17.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2018
  ДО Г-Н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ КРЪСТЕВ ГР. СОФИЯ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМИ Г-Н КРЪСТЕВ,

 • Изходящ № 20-62454-17.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2018
  ДО Г-ЖА ИВА РУМЕНОВА МИЛЕВА-СИМЕОНОВА ГР. СОФИЯ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМА Г-ЖА МИЛЕВА-СИМЕОНОВА,

 • Изходящ № 24-16944-17.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2018
  Дo: ПЕНЬО ДЕЯНОВ ПЕНЕВ с. Белащица, община „Родопи“, област Пловдив ул. „Стопанска“ 23
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-251044-05.07.2018г., подадена на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6395-02.08.2018г., засягаща имот с идентификатор 03304.11.145, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 01-277393/17.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2018
  До: СД „САЛООН – САРИЕВ, СЛАВОВ И С-ИЕ“ гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив бул. „6 септември” 154 ЕТ „МИС АНЕЛИ“ гр. Пловдивм, община Пловдив, област Пловдив ж.к. „Тракия“, бл. 181, вх. Д
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-277393-23.07.2018г. от
  „С И Н 96“ ООД в СГКК - Пловдив, подадено на основание чл. 56, ал. 1 от Наредба

 • Изходящ № 24-20553-17.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.10.2018
  Дo: Наследници на Алекси Атанасов Савакчиев До: Наследници на Велика Атанасова Савакчиева
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-307117-10.08.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7750-14.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 99088.21.11, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-20238-12.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  До ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ГИЗДОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-203793-06.07.2017 г. от СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4338.764 и 68134.4338.1852 находящ се в район Овча купел, Столична община.

 • Изх. No 24-20274-12.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  До ТАТЯНА СТЕФАНОВА ВУЧКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-375398-24.11.2017 г.

 • Изх.№ 24-20276-12.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  До АНТОАНЕТА ЛУКАНОВА КОЛЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  Със Заявление рег. № 01-261280-04.09.2015 г. на ВАЛЕНТИН ФИЛИПОВ СПАСОВ е заявено искане за изработване на проект за промяна на кадастралната карта и кадастралните регистри, изменение на кадастралните данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти, издаване на скица - проект за поземлени имоти с идентификатори 68134.1500.1652 и 68134.1500.1132 по кадастралната карта на район Искър, община Столична.

 • Изходящ № 24-20298-12.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  До: ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПОНДЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-138359-19.04.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-6854-15.08.2018 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 37914.6808.9, 37914.6843.1318, и 37914.6843.1319, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изх. № 24-20299-12.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  ДО ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-231870-22.06.2018г. и заявление рег. № 01-289799-31.07.2018г. от Столична община район Овча Купел до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено документи за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти / КККР / за сграда с идентификатор 68134.4333.9042.3 с адрес: гр. София, район „Овча Купел“, ул. „Монтевидео“ № 5.

 • Изходящ № 24-20355-12.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  Дo: ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ИВАНОВ ВАЛЕНТИНА ДРАГАНОВА ДРАГАНОВА- ИВАНОВА НИКОЛА МЛАДЕНОВ НИКОЛОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-160125-04.05.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6554-07.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1931.66, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-20353-12.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  Дo: ВАСИЛ ВАЛЕРИЕВ СИМОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-18009-16.01.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6553-07.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.202.159.1.1, 68134.202.159.1.33, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-20347-12.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  ДО ЕЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ДЕНКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-229701-21.06.2018 г. от МАРИЯ ВАКЛУШЕВА ХРИСТОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 49597.1707.212, 49597.1707.214 и 49597.1707.64, с. Мърчаево, район „Витоша”, Столична община.

 • Изходящ № 24-20349-12.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  Дo: АНТОН РАДОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ До: ИСКРА РАДОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-252372-05.07.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6391-02.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1894.810, 68134.1894.811, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-20404-13.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  ДО МЕЛЕГБЕР АЛИЕВА ХЮСНИЕВА ЮСМЕН ЮСЕИНОВ КАЛООЛУ СТЕЛА АНАТОЛИЕВА КАЛОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-293586-01.08.2018 г. от заявител Юсеин Мюмюнов Курдов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране контурите на сгради на адрес: гр. Велико Търново, ул. „ Димитър Найденов“ № 109.

 • Изх. № 22-248-13.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  ДО: МАРА ВЪРБАНОВА ЯНЧЕВА ДО: МИЛЕН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-113620-29.03.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-6741-10.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 51500.502.411.9.25, 51500.502.411.9.26, 51500.502.411.9.27 по КККР на гр.

 • Изх. № 22-247-13.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  ДО: ДОСКО ПЕТРОВ КОЗАРОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-173739-15.05.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-6821-14.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 51500.512.37, 51500.512.38, 51500.512.54 по КККР на гр.

 • Изх. № 24-20421-13.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  ДО „АТЛАС 2“ АД „СТОУНФАЙЪ-СФ-МЕДИКЪЛ“ ЕООД „ЕСКУЛАП 21“ ЕООД КАТО ПРАВОПРИЕМНИК НА „МАРМА ЛЕНД“ ЕООД
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-234491-25.06.2018 г. от заявител “ГАРАНТИНВЕСТ“ ЕООД чрез пълномощника Венцислава Стоянова Иванова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за промяна на контура на сграда, нанасяне на сграда и на самостоятелни обекти в сграда, на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Мармарлийска” № 37.

 • Изх.№22-246-13.09.2018 г. По преписка: 01-271243-18.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  ДО ВАСИЛКА ТРЕНДАФИЛОВА ЩЕРЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК – гр. Бургас е постъпило заявление вх. № 01-271243-18.07.2018 г. /наш/, подадено от „КОРБИ“ ООД, с което се иска изменение на кадастралната карта на с.Константиново по отношение на имот с идентификатор 52279.501.309. Изменението се състои в разделяне на имота и образуване на два нови имота с идентификатори 52279.501.586, съответстващ на УПИ XII-81, кв.21 по плана на с.Константиново и 52279.501.587, съответстващ на УПИ XI-81, кв.21 по плана на с.Константиново, така както е показано на скица-проект №15-563704-09.08.2018 г. на СГКК-Бургас.

 • Изх. № 24-20420-13.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  ДО ГАЛИНА СТОЯНОВА СИМЕОНОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СИМЕОНОВА,

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-280590-24.07.2018 г. от заявител Емил Боянов Павлов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на самостоятелни обекти в сграда на адрес: гр. Велико Търново, ул. „ Ком“ № 8.

 • Изх. № 24-20418-13.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  ДО ДИМИТЪР ЙОНКОВ ДИМКОВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМКОВ,

   

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-266410-16.07.2018 г. от заявител „ФАБЕР ПРИНТ“ ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране контура на сграда на адрес: гр. Велико Търново, ул. „ Гара Велико Търново“.

 • Изх. № 24-20414-13.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.09.2018
  ДО ТЕМЕНУЖКА МИНЧЕВА РАЙКОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАЙКОВА, 

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-269580-17.07.2018 г. от заявител Росица Минчева Костова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на самостоятелни обекти в сграда на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Вела Благоева” № 7.

 • Изходящ № 24-20424-13.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  ДO ДИМКА ПЕТРОВА МАНОЛОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-131599-16.04.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадено решение за отказ № 18-6075-23.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 10447.520.3971, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 22-249-14.09.2018 г. По преписка: 01-79747-06.03.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  ДО ДИМИТЪР ХРИСТОВ СПИРОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото писмо Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Бургас е постъпило заявление вх. № 01–79747-06.03.2018г., подадено от КОСТА КИРИЛОВ АНДРЕЕВ, с което заявителят желае да се стартира процедура за изменение с цел поддържане в актуално състояние на одобрената със заповед № РД-18-46/ 18.08.2006г. на Изпълнителния Директор на АГКК – София, кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, община Несебър, обл.

 • Изходящ № 24-20406-13.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  ДO АЙНУР ИСМАИЛОВА АЛИЕВА НУРДЕНИЗ ИСМАИЛОВ АЛИЕВ ЕТ "ДАКИ - РАМИ АХМЕДОВ"
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-189694-25.05.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-20401-13.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2018
  ДO ЕМИЛ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ ЙОРДАН ГОРАНОВ ЙОРДАНОВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

            В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-202833-05.06.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-20310/ 12.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.09.2018
  ДО ИВО ДИМИТРОВ ИВАНОВ ул. „Г. С. Раковски“ № 1, вх.В, ап.5 гр. Генерал Тошево, ПК 9400 ул. „Методи Кусевич“№ 2 гр. Добрич, ПК 9300
  Публикация на:: 
  Добрич

  В изпълнение на чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-269180-17.07.2018 г., подадено от ЕТ „АГРОКОМЕРС –ИВАН ПАВЛОВ“ чрез пълномощник ХРИСТО ИВАНОВ ПАВЛОВ,  във връзка с чл.51, ал.1, т.1 и чл.53б, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)  и чл.75, чл.81 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г, за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР),  Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Добрич започва производство по изменение н

 • Изходящ № 24-20319-12.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  Собствениците и носителите на др. вещни права на сгради с идентификатори 77195.736.116.1 и 77195.736.166.3
  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-297991-06.08.2018 г., подадена на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7670-12.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 77195.736.166.1, 77195.736.166.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-20399-13.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  До: СИЙКА ВАСИЛЕВА КЪНЕВА гр. Ямбол, ул. „Ген. Владимир Заимов“, бл. 9, вх. 2, ап.6
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-276519-23.07.2018 г., подадено на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на основание чл.51, ал.1, т.1, ал.3, ал.5, ал.6 и чл.53а, т.3, във връзка с чл.54a, ал.2 от ЗКИР, засягащо имот с идентификатор 87374.555.309 по КК на гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, ул.

 • Изх. № 24-16436-26.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.09.2018
  До: ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ЧОЧЕВ гр. Дупница, ул. "Венелин" № 83
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кюстендил

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-279096/24.07.2018 г. от Васил Христов Георгиев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Дупница, за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68789.18.447.1.15, с административен адрес: гр. Дупница, ул. „Бузлуджа” № 18, ет. 4, ап. 15, в който Вие сте вписан като собственик.

 • Изходящ № 24-20144-11.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  Дo: ВЕЛИЧКО ВЛАДИМИРОВ БАЙРАКТАРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-82404-07.03.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6559-07.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.512.661.1.203, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-20166-11.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  До: СВЕТЛАНА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-349163-06.11.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-6384-01.08.2018 г., засягащо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4337.2078.1.42, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик.

   

 • Изх. № 24-20164-11.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.09.2018
  До ПЕНКА ХРИСТОВА ПАВЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

   

     На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-264016-13.07.2018 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение сграда с идентификатор 68134.803.1966.1, район Изгрев, ул. Драган Цанков №59-63, вх. Д, засягащо самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатори 68134.803.1966.1.37, за който сте заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-20181-11.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  Дo: ВАЛЕНТИН РАДОСЛАВОВ РАЙКОВ БОЖИДАР ПЕТРОВ ХРИСТОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-119682-03.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6380-01.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.202.185.1.1, 68134.202.185.1.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-20182-11.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  До: ЛЪЧЕЗАР ЦВЕТАНОВ БОЯДЖИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-242257-29.06.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6773-13.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1975.12, 68134.1975.40, 68134.1975.554, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-20192-11.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  Дo: СНЕЖАНКА ПЕТРОВА МИЛАНОВА ЖЕНИ ГЕОРГИЕВА КАЛИНОВА РУМЕН ГЕОРГИЕВ КАЛИНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-57950-14.02.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4645-06.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 04234.6907.273, 04234.6907.1518, 04234.6907.1557, 04234.6907.1638, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-20148-11.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  До: Борислав Димов Кашчиев
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-166301-09.05.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6385-01.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.512.613.1.1, 68134.512.613.1.2, 68134.512.613.1.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-20147-11.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  Дo: "КРИТИЕ" ЕООД До: АЛЕКСАНДРА ОЛЕГОВА КОРТЕЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-125159-10.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6438-02.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1934.427.1.109, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 20-54642-15.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.09.2018
  До: ВАЛЕНТИН СТОИЛОВ СТОЯНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Перник

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-302456-08.08.2018г. от БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ НИКОЛОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Перник, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 555871.514.8073, с адрес: гр. Перник, кв. „Мошино”.

 • Изх.№ 24-13705-22.06.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  До Камелия Дойчинова Николова
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-161670-04.05.2018 г. на Тодор Иванов Тодоров и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба РД-02-20-5  от 15.12.2016 г. на МРРБ документи, със Заповед № 18-5116-21.06.2018 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Берковица, общ.Берковица, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 03928, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008 г.,  на изпълнителния директор на АГКК,

 • Изх. № 24-20239-12.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  До: АЛИСЕ ЮСУФОВА ХАСАНОВА гр. Ямбол, ул. „МАЛЬОВИЦА” № 10 МЕХМЕД КЕЯЗИМОВ ХАСАНОВ гр. Ямбол, ул. „МАЛЬОВИЦА” № 10
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-47909/20.08.2018г. по писмо с изх. № 2801-13387/03.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.474, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Мальовица” №10.

 • Изх. № 24-20233-12.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  До: АЙШЕ РЕДЖЕБОВА АХМЕДОВА гр. Ямбол, ул. „КАПИТАН П. ВОЙВОДА” № 41 АХМЕД МУСТАФОВ АХМЕДОВ гр. Ямбол, ул. „КАПИТАН П. ВОЙВОДА” № 41
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-47904/20.08.2018г. по писмо с изх. № 2801-13387/03.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.160, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Капитан Петко войвода” №41.

 • Изх. № 24-20231-12.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  До: ЮСЕИН ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ гр. Ямбол, ул. „РОДОПИ” № 5 ДУДУ ЮМЕРОВА МУСТАФОВА гр. Ямбол, ул. „РОДОПИ” № 5
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-47912/20.08.2018г. по писмо с изх. № 2801-13387/03.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.506, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Мальовица” №12.

 • Изходящ № 24-20172-11.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  До ЦВЕТАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
  Публикация на:: 
  Софийска област

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-156238-02.05.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-20119-11.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.09.2018
  До: ИВАЙЛО ТОДОРОВ КОНИЧАНСКИ До: МИНКА РАЙКОВА ДИМИТРОВА
  Публикация на:: 
  Софийска област

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-115048-30.03.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх.№ 24-18167-15.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.09.2018
  ДО: АНТОАНЕТА МИТКОВА САРАКИНОВА гр.Крумовград, ул.“Капитан Петко войвода“ №73
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кърджали

  На основание  чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№01-303728/08.08.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Кърджали е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Крумовград, за сграда с идентификатор 39970.503.596.1, находяща се на ул.“Капитан Петко войвода“ №73.

  С проекта за изменение се заличават самостоятелните обекти в сградата.

 • Изх.№ 24-17168-03.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.09.2018
  ДО: АНГЕЛИНА МИХАЙЛОВА ТОПУЗЛИЕВА гр.Кърджали, ул.“Възрожденска“ №27 ДО: МАРИЯНА РАДЕВА КОСТАДИНОВА гр.Кърджали, бул.“България“ №53, вх.А, ет.3, ап.6 ДО: МАРИЯ ЯНЧЕВА ТОПУЗЛИЕВА гр.Кърджали, бул.“Осми март“ №23, вх.А, ет.5, ап.50 ДО: ЙОРДАНКА ЯНЧЕВА ПЕТРОВА гр.Кърджали, ул.“Възрожденска“ №27
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кърджали

  На основание  чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№01-402464/19.12.2017 г. и рег.№05-9578/09.07.2018 до Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Кърджали е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, за сграда с идентификатор 40909.124.162.1, находяща се в гр.Кърджали, ул.“Възрожденска“ №27.

  С проекта за изменение се отстранява непълнота и грешка в КККР, състояща се в разделяне на сградата на източна и западна част, съгласно документите за собственост.

 • Изходящ № 24-20126-11.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.09.2018
  До: "ДОМОСТРОЕНЕ" АД гр. Несебър, ул. “Крайбрежна“ №10
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

                     В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-190176-31.07.2018 г. на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК - гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР в поземлен имот с идентификатор 87374.511.461 находящ се в гр. Ямбол, кв.

 • Изх. № 24-20083-10.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.09.2018
  До ЕЛЕНА КОНСТАНТИН КУЦУОГЛУ До ГЕОРГИ АТАНАСОВ КУЦУОГЛУ ДО ВАСИЛ АТАНАСОВ КУЦУОГЛУ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-281025-25.07.2018 г. от Атанас Петров Методиев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 55419.6706.654, 55419.6706.762 и 55419.6706.2120, с. Панчарево, район „Панчарево“, Столична община.

 • Изх. № 24-20037-10.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.09.2018
  ДО МЛАДЕН ПЕТРОВ БАНКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-304596-09.08.2018 г. от БОЯНА 9 ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1939.37, 68134.1939.38, 68134.1939.1073 (улица), 68134.1939.1074 (улица), район „Витоша“, област София.

 • Изх. № 24-18132-15.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.09.2018
  ДО: ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СЕВРИЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-307814-10.08.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.541.19.3.13 с адрес общ.Сливен,  гр.Сливен, кв.Клуцохор, бл.12, вх.В ет.5, ап.13.

 • Изходящ № 01-291177/12.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.09.2018
  До: ЕЛЕНА КИРИЛОВА КИНОВА бул. „България” №6, ет.4, ап.11, гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-291177-31.07.2018 г. от „СИФЕР” ООД, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, засягащо самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 56784.529.67.1, за които в кадастралния регистър сте записан като собственик или носител на други вещни права.

 • Изходящ № 01-260699/12.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.09.2018
  До: ДАНИЕЛА СЕВДАЛИНОВА ИВАНОВА бул. „6-ти септември” №236, ет.8, ап.22, гр. Пловдив До: ДЖЕМИЛЕ ИБРЯМ ТОПАЛ ул. „Безименна” №11, гр. Карлово До: ЗАХАРИНА СЕВДАЛИНОВА ИВАНОВА ул. „Варвара” №27, ет.2, ап.32, гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-260699-11.07.2018 г. от Васил Атанасов Трайков, пълномощник на Севдие Севим Ибрям, започва производство за изменение на КККР на гр. Карлово, засягащо отразяването на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 36498.504.1442.1, за който в кадастралния регистър сте записан като собственик или носител на други вещни права.

 • Изходящ № 01-283933/12.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.09.2018
  До: ТОДОР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ ул. „Славянска” №95, ет.11, ап.55, гр. Пловдив До: ТОДОР ТЕНЕВ ЙОРДАНОВ ул. „Димитър Страшимиров” №5А, гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-283933-26.07.2018 г. от Михаил Ставрев Юмерски, в СГКК – Пловдив, започва производство за изменение на КККР на с. Браниполе, общ. „Родопи”, засягащо поземлен имот с идентификатор 06077.50.220, за който в кадастралния регистър сте записан като собственик или носител на други вещни права.

 • Изходящ № 01-289170/12.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.09.2018
  До: МАРГАРИТА СТОЯНОВА ПЕТРОВА бул. „Никола Вапцаров” №33, ет.5, ап.89, гр. Пловдив До: АНГЕЛ ИЛИЕВ СЕИЗОВ бул. „Пещерско шосе” №137, ет.1, ап.2, гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-289170-30.07.2018 г. от Ангелина Венкова, пълномощник на Мариана Христова Шопова, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, засягащо сгради и самостоятелни обекти в тях с идентификатори 56784.530.521.2, 56784.530.521.3, 56784.530.621.1, за които в кадастралния регистър сте записан като собственик или носител на други вещни права.

 • Изходящ № 01-176723- 12.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.09.2018
  ДО Н-ЦИ НА МЕХМЕД АЛИМОВ ТИРИЗОВ Адрес: Република Турция
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

              На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-147353-25.04.2018 г. в СГКК-Пловдив от СМАИЛ АХМЕДОВ АЛИШЕВ, подадено на основание чл. 58, ал. 1, т. 1 от Наредба №3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на кадастралния регистър към кадастралната карта на с.

 • Изходящ № 24-20350-12.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.09.2018
  До Венцислав Марчев Братухчев жк.”Манастирски ливади ”бл.134, вх.А,ет.6 гр.София
  Публикация на:: 
  Плевен

                На основание чл. 26, ал. 1 и ал.2 АПК повторно Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен /СГКК/ е открито административно производство  за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Плевен  въз основа на подадено заявление вх. № 01-239065-27.06.2018г. от РАЙНА БОЖИНОВА ИВАНОВА.