Уведомления

 • До КНС ИНТЕРНЕШЕНЪЛ ООД МЕЛАДИНИС ООД чрез

  статус: 
  Актуално

  До
  КНС ИНТЕРНЕШЕНЪЛ ООД
  МЕЛАДИНИС ООД
  чрез
  ВЕЛИН БОЙКОВ ВЕЛИНОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-61528-16.02.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3713-10.05.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.905.3088, 68134.905.703, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • ИВАН МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ

  статус: 
  Актуално

  ИВАН МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ

  Публикация на:: 
  Бургас

  Постъпило е  заявление с вх.№ 01-116064-02.04.2018 г. в СГКК-Бургас, подадено от Ангелина Николаева Бакларова, с искане за изменение на кадастралната карта на кв.Банево, гр.Бургас, по отношение на имоти с идентификатори 07079.705.1854, 07079.705.1852, 07079.705.1098 и 07079.705.1092,  находящи се в кв.Банево, гр.Бургас, така както е показано на скица-проект №15-258203-25.04.2018 г. на СГКК-Бургас.

 • До МЛАДЕН НАЧЕВ ИЛИЕВ

  статус: 
  Актуално

  До
  МЛАДЕН НАЧЕВ ИЛИЕВ

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-400332-15.12.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3132-19.04.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4334.1572, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • ДО: ЛЮБОСЛАВА БОРИСОВА ТОДОРОВА ДО: ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АРНАУДОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО: ЛЮБОСЛАВА БОРИСОВА ТОДОРОВА
  ДО: ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АРНАУДОВ

  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-67574- 21.02.2018г. /наш/ от Делян Николаев Муладжиков, с искане за промяна на одобрената със заповед РД-18-9/ 30.01.2009 г.  на Изпълнителния директор на АГКК КККР на  гр. Бургас, общ. Бургас,  състоящо се в промяна на границите на поземлени имоти  с идентификатори 07079.611.69, 07079.611.269, 07079.611.71 и сграда с идентификатор 07079.611.71.2, съгласно приложените документи за собственост, проект за изменение изработен от правоспособното по ЗКИР лице инж. Н.