Уведомления

 • Изх. № 24-18246-16.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.08.2018
  ДО " БЪРТЪН " ООД ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА АТАНАСОВА „ЗОГРАФОС АТОН” ЕООД СТЕФАН ОФЕЛИЕВ СТЕФАНОВ ЛЮБОМИР МАРИНОВ МАРИНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-139994-19.04.2018 г. от " БЪРТЪН " ООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1934.767 и 68134.1934.426, район „Витоша”, Столична община.

 • Изх. No 24-18149-15.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.08.2018
  ДО ИЛИЯ ПЕНЕВ АНГЕЛИШЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-35496-29.01.2018 г. от „АЛАНЖ ИМПОРТ” ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1006.638, 68134.1006.648, 68134.1006.649 и 68134.1006.1165, находящи се в район Триадица, Столична община.

 • Изх. № 24-18428-20.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.08.2018
  ДО КАДИР ЮСЕИНОВ БЕЛАЛИЕВ БАХРИЕ МЕХМЕДОВА БЕЛАЛИЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-227910-20.06.2018 г. от заявител Станчо Петров Цветков до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на поземлени имоти и коригиране на сграда на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Д-р Алберт Лонг” № 3 и ул. „Иванка Ботева” № 2.

 • Изх. № 24-16096-23.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.08.2018
  До: Николай Делчев Цикалов
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Хасково

  С настоящото Ви уведомяваме, че Антоанета Делчева Арнаудова е подала пред СГКК-Хасково, заявление вх.№01-241128-28.06.2018г., с което иска да бъде променена кадастралната карта на землище гр.Хасково за самостятелни обекти в сграда (СОС) находящи се в сграда с идентификатор 77195.720.169.1 (с адм.адрес гр.Хасково, ул.“Николай Палаузов“№7). Изменението се състои в промяна очертанията на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.720.169.1.6 на трети етаж, по проект за изменение на КК изработен от правоспособно лице по кадастър с приложена ръчна скица и изчислена площ на жилището.

 • Изходящ № 24-18420-20.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.08.2018
  До ВЕСЕЛИНА ЗДРАВКОВА РАЧЕВА гр. Плевен бул."Русе" №94 МИХАИЛ ЗДРАВКОВ РАЧЕВ гр. Плевен бул."Русе" №94
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Плевен

              На основание чл. 26, ал. 1и ал.2 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка със  заявление вх. № 01-272864-19.07.2018г., подадено от  БОЯН МИТКОВ БОЖИНОВв  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, повторно Ви уведомяваме, че е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен. Изменението се състои в промяна на границите на имоти  с идентификатори   56722.667.22 и 56722.667.25.

 • Изходящ № 24-18416-20.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.09.2018
  До АТАНАС ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ гр. София, ул."Околчица" №8, вх. А, ет. 5, ап. 2
  Публикация на:: 
  Плевен

            В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме повторно , че по повод на    заявление вх. № 01-199633-01.06.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-18418-20.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.09.2018
  До ДИМИТЪР ХРИСТОФОРОВ ДРАГОСТИНОВ гр. София, п.к. 1000, ж.к.“Люлин“ бл.№ 905, вх. А, ап.10 ЗДРАВИНКА АСЕНОВА ШИШЕДЖИЕВА гр. Пловдив, ул. "Тракия" №8
  Публикация на:: 
  Плевен

              В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме повторно, че по повод на заявление вх. № 01-132120-16.04.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-18423-20.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.08.2018
  До ДОРА ПЕТРОВА КОНОВА гр. Бургас ж.к"Меден рудник", бл.2, вх.2, ет.1, ап.1
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Плевен

              На основание чл. 26, ал. 1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка със  заявление рег. № 01-272403-17.07.2018г., подадено от  СИНАН АХМЕДОВ АЛИЕВ  в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен,повторно Ви уведомяваме, че е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен. Изменението се състои в заличаване на сграда  с идентификатор   56722.736.206.1 от кадастралната карта на гр. Плевен, находяща се в м.

 • Изходящ № 24-18429-20.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.08.2018
  До АНТОН ЙОРДАНОВ МИТЕВ с. Градина, общ. Долни Дъбник, ул.“Първи май“ №57 БЕКИР ЮСЕИНОВ АЛИЕВ гр. София, ж.к.“Гео Милев“, ул.“Хр. Максимов“ №53
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Плевен

  На основание чл. 26, ал. 1, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка със  заявление вх. № 01-221441-15.06.2018 г., подадено от СЕВДА ЙОРДАНОВА СТАНЕВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, повторно Ви уведомяваме, че е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Градина, общ. Долни Дъбник. Изменението се състои в нанасяне на два нови имота в имот с идентификатор 17470.501.293.

 • Изходящ № 24-18282-16.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.09.2018
  ДО ЛИЛЯНА ИВАНОВА БОНЕВА ДИМИТРИНКА ЛЮБОМИРОВА ТОДОРОВА СТЕФАН ЛЮБОМИРОВ БОНЕВ ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА БОНЕВА НИКОЛАЙ ВЛАДИНКОВ ГРИГОРОВ НИКОЛИНА НЕНОВА АНКОВА ГЕРГАНА СИМЕОНОВА ЦВЕТКОВА ДЕНКА НИКОЛОВА ЯНКОВА-ВЕЛКОВА СЕРГЕЙ ЦВЕТАНОВ СТОЯНОВ РАНГЕЛ ЦВЕТАНОВ ВЕЛИНОВ ВАЛЕНТИН ПЕКОВ ДИМИТРОВ ДАНИЕЛА ЛЮБЕНОВА ТАСЕВА ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ ТАСЕВ ВАЛЕРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА СТЕФАНИЯ ИВАНОВА ТОПАЛОВА ТОДОР ИВАНОВ ТОПАЛОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-197407-30.06.2017 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2249-19.03.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 16448.7721.598, 16448.7721.801, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-18434-20.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.09.2018
  ДО ЕВГЕНИ АНДРЕЕВ ГЕНЧЕВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-177745-17.05.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-18440-20.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.09.2018
  ДО ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-183493-21.05.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-18439-20.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.09.2018
  До: собствениците на СО с идентификатор 83510.664.323.1.1 с административен адрес гр. Шумен, ул. Марица № 3
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-255069-09.07.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6971-20.08.2018 г., засягащо сграда с идентификатор 83510.664.323.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изходящ № 24-18458-20.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.09.2018
  ХРИСТО ЯНЕВ ЯНЕВ НИНА ПЕТКОВА ПЕНЕВА ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5501 ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5501 ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ ИЛИЯ БЛАГОЕВ САПУНАРОВ ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5501 ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5501 СТЕФКА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТРОВА НИНКА ВАСИЛЕВА ВЪТЕВА ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5501 ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5501 ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5501 ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5501 ВАЛЕНТИНА ОГНЯНОВА ПЕТРОВА НЕВЯНА ЛУКАНОВА МАРИНОВА ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5501 ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5501 ПЕНЮ ВАСИЛЕВ ПЕНЕВ ЦОЧО СТОЯНОВ СТОЯНОВ ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5501 ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5501 СТЕФЧО НИНОВ ВЪТЕВ ДИЛЯНА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5501 ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5501 ТИНО ТОРНЕВ СТОЯНОВ ЦАНКА ТОНЧЕВА ЯНЕВА ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5501 ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5501 ПЕНКА АТАНАСОВА ЙОЧЕВА ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5501
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме ПОВТОРНО, че по повод Заявление вх. № 09-22857-04.05.2018 г. на СГКК гр. Ловеч, с което е поискано изменение на основание чл. 51, ал. 1, т. 2  от ЗКИР, е издадена Заповед № 18-6063-20.07.2018 на Началник на СГКК град Ловеч за отстраняване на непълнота и грешка в сграда с идентификатор 43952.511.70.10 от одобрената със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК кадастрална карта и регистри за землището на гр. Ловеч, общ.

 • Изх. № 24-17953* 20.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.09.2018
  ДО МИЛЧО ИВАНОВ АНДРЕЙЧЕВ МАРИЯ ИВАНОВА РАНГЕЛОВА ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ПЕНЕВА ЛЮБОМИР КИРИЛОВ ПЕТРОВ ЕМИЛ КИРИЛОВ ПЕТРОВ НЕДЯЛКО КИРИЛОВ ПЕТРОВ ВАНГЕЛ ЙОРДАНОВ БОШНАКОВ ФИЛИП ПЛАМЕНОВ ФИЛИПОВ МИЛЕН ПЛАМЕНОВ ФИЛИПОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило заявление с рег. № 01-299938/07.08.2018 г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

        Изменението се състои в заличаване на КОСТАДИН ИЛИЕВ ЛАКОВ и вписване на ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ЛАКОВ като собственик на Поземлен  имот с идентификатор 47189.77.8, въз основа на Нотариален акт № 178 том 5 рег. 1508 дело 732 от 17.07.2018 г.: Служба по вписванията - гр. Петрич .

 • Изх. № 24-11459* 20.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.09.2018
  ДО КРАСИМИР ЖИВКОВ ПЕТРОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило заявление с рег. № 01-180691/18.05.2018 г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-14330* 20.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.09.2018
  ДО КРИСТИНА ХРИСТОВА ПАВЛОВА БОРИСЛАВ СИМЕОНОВ ИЛИЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3  от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на заявление № 01-389348/ 07.12.2017 на СГКК- Благоевград,  е издадена Заповед № 18-2668/ 02.04.2018   г .

  Предоставяме възможност за запознаване със Заповед № 18-2668/ 02.04.2018   г  . на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград .

   

   

   

  Дата на поставяне на таблото: 20.08.2018 г.

 • Изх. № 24-14242* 20.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.09.2018
  ДО РАЙНА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА- КОВАЧЕВА ИВАНКА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал. 3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че, по повод на заявление, рег. № 01-84397/ 09.03.2018 г.  на СГКК – Благоевград, е издадена Заповед №18-5401/ 29.06.2018   г.  на Началника на  СГКК- Благоевград.

  Предоставяме възможност за запознаване със Заповед № 18-5401/ 29.06.2018   г.  на Началника на  СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград .

   

   

 • Изх.№ 24-15989-20.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.08.2018
  ДО: ИЛИЯ МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ ДО: ДИНКО АНГЕЛОВ ВАЛДЖЕВ ДО: БОЯНКА ПАУНОВА АНГЕЛОВА ДО: МИХАИЛ НЕДЯЛКОВ АНГЕЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кърджали

            На основание  чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№01-260587/11.07.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Кърджали е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, за имот  с идентификатор 40909.103.70, находящ се в гр.Кърджали, ул.“Преслав“ №11.

 • Изходящ № 01-267582/17.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.08.2018
  ДО „КАЗУС” ООД С.БРАНИПОЛЕ УЛ.”ОРФЕЙ” № 14 ДО „Я – МА ГЛОБАЛ” ЕООД ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ЧЕТВЪРТИ ЯНУАРИ” № 34 ЕТ.3 АП.10 ДО „ФИНАС 64” ЕООД ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.”6-ТИ СЕПТЕМВРИ” № 152
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-267582/16.07.2018 г. от „ЛЕГИС%  ООД  в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за

 • Изх.№ 22-218-16.08.2018 г. По преписка: 01-112492-29.03.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.08.2018
  ДО: ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ТОЧЕВ СТОЯНА СЪБИНОВА СЪБЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас e постъпило заявление вх. № 01-112492- 29.03.2018г. /наш/ подадено от Николай Милчев Исаков с искане за промяна на одобрената със заповед РД-18-48/03.10.2005 г.  на Изпълнителния директор на АК КККР на гр. Свети Влас, общ.

 • Изх. № 20-42378-29.06.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.08.2018
  До: КРЪСТИНКА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА Адрес: гр. Варна, Ж.к. „МАЛДОСТ” бл. 145, вх. 2, ет. 7, ап. 37 До: Кирка Янкова Стоилова Адрес: гр. Дупница, ж.к. „Дупница” бл. 7, вх. А, ет. 4, ап. 16 До: ПАРИС ДИМОВ НИКОЛОВ Адрес: гр. Дупница, ул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ № 12 До: ЩЕРЮ НИКОЛОВ ЯНКОВ Адрес: гр. София, ул. „КИШИНЕВ” бл. 13 вх. Б ет. 3 ап. 20 До:ВЛАДИМИР МЕТОДИЕВ СТОИМЕНОВ Адрес: гр. Дупница, ул. ПЛИСКА № 29 До: НАДЕЖДА СТОИМЕНОВА УЗУНОВА Адрес: гр. Радомир, ул. РАЙКО ДАСКАЛОВ № 25 ет. 3 ап. 5 До: ХРИСТО НИКОЛОВ КЪНЕВ Адрес: гр. Дупница, жк "РАЗВЕСЕНА ВЪРБА", бл. 2, вх. В, ет. 7, ап. 63 До: МАРИЯ НИКОЛОВА КЪНЕВА-ДАГРУР Адрес: гр. Дупница, ж.к."РАЗВЕСЕНА ВЪРБА" бл. 2, вх. В, ет. 7, ап. 63 До: МАРИАНА АЛЕКСИЕВА ИГНАТОВА Адрес: гр. София, жк"Люлин" бл.№ 601, вх. А, ет. 3, ап. 3 До: МАРИЯ ФИЛИПОВА ПУЗДЕРКОВА Адрес: гр. Дупница, ул. ПЛИСКА № 29 До: ЕЛИЦА МЕТОДИЕВА ИЛЧЕВА Адрес: гр. Дупница, ж.к."ВЪЗХОД" бл. 1, вх. В, ет. 2, ап. 3 До: МАРИЕТА ДИМОВА ЗАРЕВА Адрес: гр. София, ул. "ПИРОТСКА" Бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 5 До: ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ЯНКОВА Адрес: гр. Варна, Ж.к. „МЛАДОСТ” бл. 145, вх. 2, ет. 7, ап. 37 До: ЯНКО КОСТАДИНОВ ЯНКОВ Адрес: гр. Варна, Ж.к. „МЛАДОСТ” бл. 145, вх. 2, ет. 7, ап. 37
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кюстендил

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-208055-07.06.2018 г. от Никола Янков Николов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Кюстендил, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68789.18.147.1 с административен адрес: гр. Дупница, ул.”Патриарх Евтимий” № 12.

 • Изходящ № 24-18337-17.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.08.2018
  До НЕДЯЛКО ИВАНОВ ПЕТРОВ ул.“ Беласица“ № 23 гр. Плевен
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Плевен

             На основание чл. 26, ал. 1и 2 АПК  повторно Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър- Плевен  /СГКК/ е открито административно производство  за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на грПлевен  въз основа на подадено заявление вх. № 01-254564-09.07.2018 г. от ЛАЗАР НИКОЛАЕВ НИНОВ. находящи се на  ул.“ Беласица“ № 23, ет.1.

 • Изх. № 24-18209-16.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.08.2018
  ДО БОРИСЛАВ БОЙКОВ КОЛЕВ "М М СТРОЙ 2003" ООД ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА ЧУКНИЙСКА ДИМИТРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА "МОНОВИЧ КОНСУЛТ" ЕООД ВЕСЕЛА АТАНАСОВА СТОИЛОВА МИХАИЛ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх. № 01-61849-16.02.2018 г. от Рената Димитрова Насър, подписано и от Стоян Димитров Иванов, в качеството на пълномощник на Алета Хюбл до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1600.646 и 68134.1600.4271, район Студентски, Столична община.

 • Изх. № 24-14022* 16.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.09.2018
  ДО МИЛИЦА КИРИЛОВА ГЕРГОВА СНЕЖАНКА МИХАЙЛОВА САМАРДЖИЕВА СТОЯН КОСТАДИНОВ САМАРДЖИЕВ МАРТИН КОСТАДИНОВ САМАРДЖИЕВ ТАНЯ КИРИЛОВА ПЕТРОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) , Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило заявление с рег. № 01-229327/ 21.06.2018 на СГКК- Бл- град, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 24-18328-17.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.09.2018
  ДО Г-Н ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ гр. София, бул. Сливница №202 ет.6 ап.45
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомявам, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-177913-17.05.2018 г., подадено от г-жа Райна Атанасова Андонова, на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6067-23.07.2018 г., засягащо промяна в границата на поземлени имоти с идентификатори 67653.925.68, 67653.925.69 и 67653.925.367.

 • Изходящ № 24-17975-13.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.09.2018
  Дo: "АСФАЛТОВА БАЗА" ООД
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-285739-27.07.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6807-13.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 67338.552.51.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-13069* 16.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.09.2018
  ДО БОЙЧО ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) , Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило заявление, с рег. 01-204271-05.06.2018 на СГКК- Благоевград,

   

  е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 24-18065-14.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.09.2018
  Дo: ИНДАКО ЕООД ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВНА БАНДАЛОВСКА ЕМИЛИЯ МЕТОДИЕВА МИЛАНОВА ИВАНКА АНГЕЛОВА РАДОНОВА СЛАВКА СТЕФАНОВА БЕЛОВСКА АСЕН СТЕФАНОВ ДОЙЧИНОВ МАРА СТАНЧЕВА ДОЙЧИНОВА ЕМАНУИЛ ИВАНОВ РАДОСЛАВОВ СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-395966-12.12.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-5643-05.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.206.231, 68134.206.84, 68134.206.231, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-18291-16.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.09.2018
  До: РАДОСТИН АТАНАСОВ ИВАНОВ чрез Стойчо Георгиев Георгиев гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 14, кантора 208 До: СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ИВАНОВА гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 14, кантора 204 До: н-ци на ПЕТКО БОЖКОВ ФИЛИПОВ н-ци на ВЕСЕЛИН ПЕТКОВ БОЖКОВ ЗЛАТКА ИВАНОВА БОЖКОВА гр. Ямбол, ул. „Д-р Д.Дончев“ № 12 ДИНКО ПЕТКОВ БОЖКОВ гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 18 До: н-ци на АТАНАС ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ н-ци на ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИ АТАНАСОВ ИВАНОВ гр. Ямбол, ул. „Криволак“ № 3
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-239026-27.06.2018 г., подадена на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6920-16.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 87374.538.58, 87374.538.58.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-13546* 16.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.09.2018
  ДО ЕЛЕНА СЛАВЧОВА НАЙДЕНОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

   В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3  от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че издадена Заповед № 17-353/ 19.06.2018 г.  , с която се отказва изменение в КККР по заявление с рег. № 01-37009/ 30.01.2018  г. на Служба по геодезия, картография и кадастър– Благоевград.

  Предоставяме възможност за запознаване със Заповед № 17-353/ 19.06.2018 г.  на Началника на  СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

   

   

   

 • Изходящ № 24-18182-15.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.08.2018
  Дo: Собственниците или носители на други вещни права в сграда 83510.659.259.4 с административен адрес: гр. Шумен, ул. „Боровец” № 4
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-306396-10.08.2018г. от КЯМИЛ ИБРАХИМ КЮЧЮК ,   подадено на основание  чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и служебна заявка № 09-46676-14.08.2018 г.

 • Изх. № 24-16026-20.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.08.2018
  ДО МАРИЯНА ТЕНЕВА ДИМИТРОВА Ж.К. „ТРАКИЯ“ БЛ. 237, ВХ. Г, ЕТ. 1, АП. 2 ГР. ПЛОВДИВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че Добринка Канева Тенишева, е подала пред СГКК – Стара Загора заявление  вх. № 01-273331-19.07.2018г., с което желае да бъдат променени по реда на чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри на гр. Павел баня, общ. Павел баня, обл. Стара Загора.

 • Изх. No 24-17957-13.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.08.2018
  ДО РАЙКО СТАНЕВ СТОЯНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-30509-25.01.2018 г. от ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти  с идентификатори 02659.2194.290, 02659.2194.307 и 02659.2194.2012, с адрес: гр. Банкя, район Банкя, област София.

 • Изходящ № 24-16185-24.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.08.2018
  До: ПЕНКА ИВАНОВА КОКАЛАНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-257826-10.07.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за СОС с идентификатор 67338.524.51.1.37, 67338.524.51.1.38 и 67338.524.52.1.40.

 • Изх. № 22-217-15.08.2018 г. По преписка: 01-218684-14.06.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.08.2018
  ДО: СУЛТАНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА ДО: ИВАН ПЕТКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-218684- 14.06.2018г., подадено от  АНТОН ЙОСИФОВ ВЕЛИНОВ, с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта на гр.Бургас по отношение на поземлен имот 07079.706.890 и 07079.706.995. Искането е да се нанесе проектен имот 07079.706.3005 в съответствие с план на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № 1793 от 22.06. 2010г. на Кмета на Община Бургас. За проектният имот искането е да се запишат като собственици АНТОН ЙОСИФОВ ВЕЛИНОВ и РУСКА КИРОВА АНГЕЛОВА с документ н.а.

 • Изходящ № 24-17617-08.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.08.2018
  До: ОГНЯН ТОДОРОВ ШОПОВ До: ТОДОР НИКОЛОВ ШОПОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-7279-08.01.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5518-03.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2041.712, 68134.2041.713, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-17624-08.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.08.2018
  ДО ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА САЗДОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-355105-16.11.2016 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5465-02.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4378.221, 68134.4378.115, 68134.4378.115.1, 68134.4378.116, 68134.4378.116.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-18090-14.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.08.2018
  ДО МЕЛПОМЕНА ГЕОРГИЕВА БОЗЕВА КОНСТАНТИН ТОДОРОВ МИЩАЛОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-70230-23.02.2018 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5301-26.06.2018 г., засягащо самостоятелни обекти с идентификатори 68134.103.61.1.15, 68134.103.61.1.16, 68134.103.61.1.17, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-18159-15.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.08.2018
  СТЕФКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА ГР. СОФИЯ, П.К. 1574 ДИМИТЪР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ ГР. СОФИЯ, П.К. 1574
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме ПОВТОРНО, че по повод Заявление вх. № 09-22857-04.05.2018 г. на СГКК гр. Ловеч, с което е поискано изменение на основание чл. 51, ал. 1, т. 2  от ЗКИР, е издадена Заповед № 18-6063-20.07.2018 на Началник на СГКК град Ловеч за отстраняване на непълнота и грешка в сграда с идентификатор 43952.511.70.10 от одобрената със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК кадастрална карта и регистри за землището на гр. Ловеч, общ.

 • Изходящ № 24-18198-15.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.08.2018
  До Виолета Братухчева Николова ул.”Стоян Михайловски” № 7 гр.Плевен Илияна Марчева Петкова ул.”Иван Тодоров” № 10 гр.Плевен
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Плевен

                На основание чл. 26, ал. 1 и ал.2 АПК повторно Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен /СГКК/ е открито административно производство  за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Плевен  въз основа на подадено заявление вх. № 01-239065-27.06.2018г. от РАЙНА БОЖИНОВА ИВАНОВА.

 • Изходящ № 24-18281-16.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.08.2018
  ДО Г-ЖА РАЙНА ГЕОРГИЕВА ПАЛЬОНГОВА гр.София, ж.к Разсадник Коньовица №87, вх.3, ет.5, ап.19
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-136535-18.04.2018 г., подадено от г-жа Райна Николова Илчевска и г-н Васил Калинов Илчевски на основание чл. 51, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5998-19.07.2018 г., засягащо нанасяне на сграда и отстраняване на грешка в границата между поземлени имоти с идентификатори 80371.242.594 и 80371.242.599.

 • Изх. № 24-17970-13.08.2018 г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.08.2018
  До „БЪКЛИ 2013“ ЕООД До ДАНИЕЛА ТОДОРОВА КОЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

     На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка със заявления рег. № 07-8206-25.06.2018 и № 07-7068-04.06.2018г. (09-39591-16.07.2018г.) при Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София за отстраняване на непълноти и грешки в срок на дефекти по договор за създаване на КККР за район "Триадица", започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на самостоятелни обекти на етаж -2 в сграда с идентификатор 68134.1002.141.1, район Триадица, ул.

 • Изх. № 22-216-14.08.2018 г. По преписка: 01-196818-31.05.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.08.2018
  ДО НЕШО АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ УПРАВИТЕЛ НА АНАБЕЛА СЪНШАЙН ЕООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК-гр.Бургас е постъпило заявление с вх.№01-196818-31.05.2018, подадено от Николай Славчев Проданов, с което желаe да бъде променена влезлата в сила кадастрална карта и кадастрален регистър /КККР/ на с.Тънково, община Несебър, област Бургас, одобрена със заповед РД-18-23/07.07.2005г. на изпълнителния директор на АГКК – София, по отношение на поземлен имот с идентификатор 73571.501.479 (с.Тънково, ул. Хаджийска), представляващ УПИ V-146 в квартал 29 по регулационния план на с.Тънково.

 • Изходящ 24-17974-13.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.08.2018
  до: НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ ТРИФОНОВ до: ДОБРИН ЦВЯТКОВ ТРИФОНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-219090-14.06.2018г. от Добринка Ганчева Василева до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.Антон за поземлен имот с идентификатор 00504.174.23 за част от който в КРНИ, сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-15956-20.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.08.2018
  ДО ЧАВДАР ВЛАЙКОВ БЕЛИЧЕВ УЛ. БИСТРИЦА № 3, ЕТ.2, АП.5 ГР.СОФИЯ
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.71,ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-156755-02.05.2018 г., подадена на основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-18078-14.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.08.2018
  До: СВИЛЕН ТОДОРОВ СТОЯНОВ гр. Пловдив, ул. “Татковина” № 2-а, ет. 3, ап. 3
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-37892/09.07.2018г. по писмо с изх. № 2801-11756/05.07.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.551.151, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Вихрен” №13.

 • Изходящ № 24-17868-10.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.08.2018
  До Градимир Николов Градев чрезМаргарита Севдалинова Градева
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 63, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-320845-16.10.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5772-10.07.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.613.369.2, 68134.613.369.3, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-17745-09.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.08.2018
  ДО: СТЕФАН ТОДОРОВ НИКОЛОВ ДО: ИВАНКА ИВАНОВА КУЛЕНСКА-ДРАМАДАНОВА ДО: СТОЯНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА ДО: ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА ДО: ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА ДО: МАРИЯ СИМЕОНОВА СТЕФАНОВА ДО: НЕКО СЕЙКОВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. №01-288290/30.07.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.533.72.2.9 гр. Сливен, п.к. 8800, бул. "Цар Освободител" № 11, бл. 350, вх. Б, ет. 3, ап. 9.

 • Изходящ № 24-15974-20.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.08.2018
  Дo: НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ЯНЕВ До: ТОДОРКА СИМЕОНОВА ЯНЕВА До: ХРИСТО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ До: МАРИАНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА До: СЛАВКА СТАНКОВА СЛАВОВА
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-207432-07.06.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016 г.

 • Изх. № 24-17849 - 10.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.08.2018
  ДО ПЕНКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Добрич

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№01-266291/16.07.2018г., подадено от ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ , във връзка с чл.51, ал.1, т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл.75 от Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР),  Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Добрич започва производство по изменение на КККР на гр. Добрич, общ.

 • Изх. № 22-215-13.08.2018 г. По преписка: 01-278550-23.07.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.08.2018
  ДО: КОНСТАНТИН РАЙЧЕВ СТОЕВ УПРАВИТЕЛ НА „ПОМОРИЙСКА УАН“ ООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че Румен Стефанов Лясков, в качеството си на управител на „БАУУНТЕРНЕМУНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, е подал пред СГКК-Бургас заявление вх.№01-278550-23.07.2018г., с което желае да бъде променен одобрения със заповед №РД-18-9/30.01.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, кадастрален регистър към кадастралната карта на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, по отношение на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 07079.618.4, за който се иска да бъде заличено като собственик „ПОМОРИЙСКА УАН“ ООД за 118,15кв.м.

 • Изходящ № 01-288210/14.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.08.2018
  До: СЕЛВЕТ АСАНОВА КАРААЛИЕВА Република Турция До: МЮРВЕТ АСАНОВА КАРААЛИЕВА Република Турция
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. №01-288210-30.07.2018 г. от Петър Ангелов Гегов, е извършена промяна на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Кричим за поземлен имот с идентификатор 39921.43.47, състояща се в заличаването на АСАН СМАИЛ КАРААЛИЕВ с документ за собственост Решение №52055/21.06.2000 г. на ПК-Гр.

 • Изходящ № 01-233458/14.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.08.2018
  До: ВАСИЛКА ХРИСТЕВА ДИМИТРАНОВА ул. „Съединение” №18, с. Първенец До: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРАНОВ ул. „Съединение” №18, с. Първенец До: РУМЕН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ ул. „Дъбница” №18, ет.3, ап.5, гр. София До: ЙОРДАНА ДИМИТРОВА ТОДЕВА ул. „Съединение” №20, с. Първенец До: НИКОЛА ТОДОРОВ ТАЧЕВ жк. „Младост 3” бл.375, вх.1, ет.8, ап.45, гр. София До: СТОЯН ИЛИЕВ ТАЧЕВ бул. „Ал. Стамболийски” №51, ет.2, ап.5 гр. Пловдив До: СВЕТЛА КОСТАДИНОВА ТАЧЕВА ул. „Трети март” №30, ет.9, ап.94, гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. №01-233458-25.06.2018 г. от Сийка Йорданова Желязкова, е извършена промяна на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Пловдив за поземлен имот с идентификатор 56784.379.5, състояща се в заличаването на ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА МИТЕВА с документ за собственост Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № К464р от 27.03.1995г., издаден от ПК ГР.

 • Изходящ № 24-17004-14.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.08.2018
  До: НАТАША ДИМИТРОВА БЕЧИРОВА ул. „Ландос” №24А, гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-210889-08.06.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6413-02.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 56784.517.152, 56784.517.152.1, 56784.517.152.1.1, 56784.517.152.1.2, 56784.517.153, 56784.517.153.1, 56784.517.153.2, 56784.517.153.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15686-17.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.08.2018
  До: ВАСИЛ СТОЯНОВ ПЕТКОВ Адрес: град Пловдив, ЖК „Тракия“ № 182, вх.Б, ет.5, ап.18
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на на чл.70, ал.5 от Наредба № РД-02-20-5/2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и регистри и чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-200633-04.06.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-14656-14.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.08.2018
  До: ВАСИЛ ПАНЕВ АЛТЪНОВ бул. „Хаджи Димитър” №3, гр. Пловдив До: ПЕТЪР ПАНЕВ АЛТЪНОВ бул. „Хаджи Димитър” №3, гр. Пловдив До: ДИМИТЪР АТАНАСОВ ВЪЛЧАНОВ бул. „Хаджи Димитър” №3, гр. Пловдив До: ИВАНКА ДИМИТРОВА ВЪЛЧАНОВА бул. „Хаджи Димитър” №3, гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-135131-17.04.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5609-05.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 56784.511.610.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-5609-05.07.2018 г.

   

   

 • Изходящ № 24-14673-05.07.2018 г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.08.2018
  До: МАРИН ГЕОРГИЕВ ДОНЕВ Адрес: град Пловдив, ул. „Йордан Гавазов“ № 33а
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на на чл.70, ал.5 от Наредба № РД-02-20-5/2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и регистри и чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-121163-04.04.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-12504-08.06.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.08.2018
  До: ЕМИЛ АНГЕЛОВ АТАНАСОВ Адрес: град Пловдив, ул. „Зайчар“ № 2
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на на чл.70, ал.5 от Наредба № РД-02-20-5/2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и регистри и чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-102043-21.03.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-14734-05.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.08.2018
  До: ЕТ „СЪЛИВЕР – ВАСИЛ СТЕФАНОВ“ Адрес: град Пловдив, ЖК „Тракия“, бл. 3, вх.А, ет.2, ап.8
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-232708-22.6.2018г. в СГКК – Пловдив, подадено от ОБЩИНА ПЛОВДИВ на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-14728-05.07.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.08.2018
  До: АЛБЕНА ИВАНОВА АНИ Адрес: град Пловдив, ул. „Енисей“ № 6, бл.218, вх.В, ет.3, ап.7
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-222969-18.6.2018г. в СГКК – Пловдив, подадено от „ЛИВИМС – М“ ЕООД на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-13191-18.06.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.08.2018
  До: ЯНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА Адрес: град Пловдив, ул. „Просвета“ № 5 До: КИПРА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА Адрес: град Пловдив, ул. „Просвета“ № 5 До: ЯНКА МАНЕВА ДЕКОВА Адрес: град Пловдив, ЖР „Тракия“ бл.277, вх.а, ет.4, ап.11
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-208040-07.6.2018г. в СГКК – Пловдив, подадено от КИРИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-17863-10.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.08.2018
  ДО АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ МАРИЯ КРАСИМИРОВА МАЛАКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и  ал. 3  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-201459-04.06.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР на  район Оборище, Столична община № 18-5827-12.07.2018 г., засягаща СОС с идентификатор 68134.404.198.3.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-17774-09.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.08.2018
  До ИРИНА ХРИСТОВА ХИНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-119557-03.04.2018 г. от СВИЛЕН ХРИСТОВ ХИНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.4332.1631, находящи се в район Овча купел, Столична община.

 • Изходящ № 24-18047-14.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.08.2018
  ДО Г-ЖА ЗЛАТКА КИРИЛОВА ПОПОВСКА гр.Пловдив, ул. Силистра №2 ет.5 ап.13
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомявам, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-87086-12.03.2018 г., подадено на основание чл.

 • Изх. № 01-234768-2/13.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2018
  До: „АЛИКА” ЕООД ул. „Александър Батенберг” № 39, ет. 1 гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изх. № 24-17761-09.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2018
  До АДРИАН ПЕТКОВ СТАМЕНОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТКОВ СТАМЕНОВ ДОНКА АНАНИЕВА МИХАЙЛОВА ИРЕНА ИЛИЕВА ПЕРФАНОВА ЛИЛИЯ АНАНИЕВА МИХАЙЛОВА СИМОНА БОЖИЛОВА КРЪСТАКЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

     На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-153483-30.04.2018 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на  сграда с идентификатор 68134.900.733.1, район Лозенец, бул. Арсеналски №65, за която сте заинтересовано лице.

 • Изх. No 24-17750-09.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2018
  ДО ВЕНЕТА ВЕЛЧОВА СПАНДОНИЕВА ЙОРДАНКА ИВАНОВА ВЪЛКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-77908-02.03.2018 г. от ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА ДРАГАНОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.4093.402, находящ се в район Младост, Столична община.

 • Изх. № 01-248037-2/13.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2018
  До: Галина Димитрова Сестримска – Стоянова ул. „Никола Димков” № 16 гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изх. № 24-17740-09.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2018
  ДО ДИМИТЪР БОРИСОВ ТОШЕВ ТОДОР ИВАНОВ БОДЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61 , ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-169656-11.05.2018г. от ЛЮБЕН БОРИСОВ ТОШЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за корекция на очертанието на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.403.111.1, с адрес гр. София, район Оборище, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 7.

 • Изх. № 01-252021-2/13.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.08.2018
  До: Румен Димитров Сгуров ул. „Волга” № 41 гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изходящ № 24-17556-10.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.08.2018
  ДО ЮЛИЯ ЕНЧЕВА ЯКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 63, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-221106-15.06.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-5816-12.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1507.268.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-17751-09.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.08.2018
  Дo: ЛЕВОН МЕНУАШ ДЖИЗМЕДЖЯН ДЕЯНА ПАНДОВА ХРИСТОВА ТЕОДОРА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА „АМД СТРОЙ” ООД МИЛЕНА НИКОЛАЕВА ДАМЯНОВА ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ПАШЕВ АНЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА НИКОЛАЕВА РАДОСТИНА ПАВЛИНОВА БОХОРОВА ПОПОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-122633-05.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-5670-06.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1930.405.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-17742-09.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.08.2018
  Дo: САША ВАСИЛЕВА КРЪСТАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-274215-19.07.2018 г., подадено на основание   чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР на район Витоша, Столична община № 18-6225-27.07.2018 г., засягаща имот с идентификатор 68134.1938.503, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-17653-09.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.08.2018
  До ВЕСЕЛКА ЛАЗАРОВА ПАВЛОВА
  Публикация на:: 
  Софийска област

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-46075-06.02.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-17825-10.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.08.2018
  Дo: Заинтересованите лица собственици или носители на вещни права за имот с идентификатор 67708.307.136 с адрес гр. Смядово ул. «Ст. Караджа» № 5
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-279708-24.07.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6734-10.08.2018 г., състоящо се в поправка на кадастралната карта на гр.

 • Изходящ № 24-17502-07.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.08.2018
  ДО БИЛЯНА ИВАНОВА ЦИРОПУЛО ул. „Доростол” № 138, вх. 1, ет. 9 гр. Русе ДО СИМЕОН ПЕТРОВ АРСОВ ул. „Родопи” № 1, вх. 1, ет. 7, ап. 25 гр. Русе ДО РУМЯНА ПЕТРОВА АРСОВА бул. „цар Освободител” № 50, ет. 2 гр. Русе ДО АНКА САМУИЛОВА ГЕОРГИЕВА ДО ТЕМЕНУЖКА ЙОРДАНОВА ЧИЗМАРОВА бул. „цар Освободител” № 80 гр. Русе ДО ЕМАНУЕЛА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА ул. „Прага” № 1, вх. 2, ет. 9, ап. 5 гр. Русе ДО ПЕНКА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА бул. „цар Освободител” № 80 гр. Русе ДО ЕРДИН РАМАДАН ОСМАН ДО БОЙКА САШЕВА САНДЕВА ул. „Даме Груев” № 3, вх. 3, ет. 2 гр. Русе ДО ДАНИЕЛА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА ул. „Прага” № 1, вх. 2 гр. Русе
  Публикация на:: 
  Русе

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-174610-15.05.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 20-53377-10.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.08.2018
  Дo: ЕТ "ЦАНКО ИВАНОВ" "ТЕЛЕВИЗИОННИ И РАДИОСЕРВИЗИ" ЕАД РОСИЦА ИВАНОВА РАЙНОВА СВЕТЛА ПЕТРОВА МАРИНОВА БОЯН ПЕНКОВ МАРИНОВ ВЕРА ИВАНОВА ИВАНОВА МАЯ БОЧЕВА НАЙДЕНОВА МИТА СЪБЕВА НАЙДЕНОВА, АТАНАС МЛАДЕНОВ ХОРОЗОВ ПАВЛИНКА ИВАНОВА ХОРОЗОВА МАРИЯ МЛАДЕНОВА ХОРОЗОВА ИЛИЯН БОРИСОВ БОРИСОВ АЛЕКСАНДЪР ДИМОВ АЛЕКСАНДРОВ ОЛЯ ТОДОРОВА АЛЕКСАНДРОВА ЮЛИЯ ИВАНОВА ПАНЕВА-БАДУР ПАВЕЛ ИВАНОВ ПАНЕВ КАЛИНКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДЬР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ МИНА МАРЧЕВА ТЕНЕВА ХРИСТО ИВАНОВ ТИХИНОВ ТАТЯНА НИКОЛАЕВА ТИХИНОВА АНА АЛЕКСАНДРОВА ЗАШЕВА ЦЕЦА МАРИНОВА МОНЧЕВА ИВАН МОНЧЕВ МОНЧЕВ НЕНО ТОДОРОВ ПЕНЧЕВ СТАНКА ИВАНОВА ПЕНЧЕВА РОСИЦА НЕНКОВА ПЕТКОВА МАЛИН ТОДОРОВ ПЕТКОВ АСЯ ТОДОРОВА СИМБАЕВА ЙОАН ИВАЛИНОВ ПЕТКОВ АНГЕЛ МАРИНОВ ХИНКОВ ВАСИЛ МИТЕВ МИТЕВ МАРА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА НЕЗАБРАВКА ЦОНЕВА ЦОНЕВА ПЕНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА ВАЛЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. 01-163865 / 08.05.2018 г. от МИЛКО АЛЕКСАНДРОВ ЛИЧЕВСКИ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София.

 • Изх. № 01-250834/13.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.08.2018
  ДО ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА ПАНАЙОТОВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ. ‘‘ПОЛК. САВА МУТКУРОВ‘‘ №38 ЕТ.4 АП.7 ДО ЦАНЕТА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ. ‘‘ВЪРХОВРЪХ‘‘ №8 ЕТ.5 АП.13
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-250834/05.07.2018г. от Румяна Иванова Танчева в СГКК-Пловдив,подадено на основание 

 • Изходящ № 24-12297-13.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.08.2018
  До: Цветелина Ангелова Червеняшка бул. „Черни връх” № 41, вх. А, ап. 10 гр. София
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх.

 • Изходящ № 24-15779-13.08.2017 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.08.2018
  До: Георги Стефанов Димитров ул. „Княгиня Евдокия” № 20 гр. Асеновград До: Магдалена Стефанова Стоянова ул. „Македонска” № 2, бл. 2 гр. Асеновград
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-144693-16.05.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5789-08.08.2017 г., засягащо имот с идентификатор 00702.509.163.6, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-17803-10.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.08.2018
  ДО АЛЕКСАНДРА КРАСИМИРОВА МИТКОВА ул. „Осъм“ № 8 гр. Бяла ДО РУМЯНА ПЕТРОВА ИВАНОВА ул. „Борисова“ № 67, вх. 1, ет. 6, ап. 20 гр. Русе ДО ЕЛЕНА ТОДОРОВА ЧИТАКОВА ул. „Отец Паисий“ № 8 гр. Бяла ДО МАРИЯНА ПЕТРОВА ДЕНЕВА ул. „Отец Паисий“ № 8 гр. Бяла
  Публикация на:: 
  Русе

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-208327-07.06.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-13196* 10.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.08.2018
  ДО АНГЕЛ НИКОЛОВ ВАСЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на заявление , рег. № 01-61892/ 16.02.2018 на СГКК – Благоевград, е издадена Заповед № 18-4846/ 13.06.2018 г.

  Предоставяме възможност за запознаване със Заповед № 18-4846/ 13.06.2018 г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

   

   

   

   

   

  Дата на поставяне на таблото: 13.08.2018 г.

 • Изходящ № 24-13862-13.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.08.2018
  До: „ДЖИ ЕН ЕН КОНСУЛТ” ЕООД ул. „Шипченски проход” № 59 гр. София До: Иван Неделчев Найденов ул. „Крива” № 66 гр. Асеновград До: Константин Илиев Чешмеджиев ул. „Цар Освободител” № 4 с. Тополово, общ. Асеновград, обл. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-92140-14.03.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5282-26.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 56784.18.73, 56784.18.73.1, 56784.18.73.2, 56784.18.73.3, 56784.18.73.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-13874-13.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.08.2018
  До: Александър Георгиев Ковачев ул. „Костаки Пеев” № 5 гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-90451-14.03.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5287-26.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 47295.124.1254, 47295.124.1254.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-17462-07.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.08.2018
  Дo: ВЕЛИКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-181402-18.05.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-5663-06.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1939.386.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-17460-07.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.08.2018
  Дo: ЯНКО ПЕТКОВ УЗУНОВ ВЕЛИСЛАВ ПЕТРОВ МИХОВ ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГУРЕВ ЕТ „МАРИАНА МАНЧЕВА-ММ” ИВЕЛИНА КОСТАДИНОВА СЕМЕРДЖИЕВА- УЗУНОВА РОСИЦА ИВАНОВА ЯНЕВА РУМЕН ЛЮБОМИРОВ ДИМОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-96027-16.03.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-5620-05.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1933.1091, 68134.1933.2021, 68134.1933.2021.1, 68134.1933.2021.1., за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-17622-08.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.08.2018
  Дo: ВАНЯ КОНСТАНТИНОВА ТАНЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-152130-27.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-5668-06.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1938.1056, 68134.1938.1195, 68134.1938.1196, 68134.1938.1197 за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-17607-08.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.08.2018
  До: БОРЯНА ДИМИТРОВА ПАУНОВА-ТОДОРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-351644-08.11.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5701-09.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1939.1101, 68134.1940.390, 68134.1940.1049, 68134.1940.392, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-17612-08.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.08.2018
  Дo: ВЛАДИМИР ЦЕКОВ ВЪЛЧЕВ До:
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-54325-12.02.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5457-02.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1931.373, 68134.1931.1190, 68134.1931.1241, 68134.1931.1305, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изходящ № 24-17618-08.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.08.2018
  До: АЛЕКСАНДЪР ПАНОВ КАМЕНОВ До: КАМЕН ПАНОВ КАМЕНОВ До: ИНА КАМЕНОВА КАМЕНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-352770-08.11.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5510-03.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1978.617, 68134.1978.1012, 68134.1978.616 за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-17625-08.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.08.2018
  ДО ВЕЛИКА ГРИГОРОВА ДУДЕВА ДО СТРАХИЛ ГРИГОРОВ КАРАНОВ ДО АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ СТАМБОЛИЙСКИ ДО СТОЯН НИКОЛОВ ТИТОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-373562-23.11.2017 г., подадено на основание  чл.

 • Изходящ № 24-17505-07.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.08.2018
  Дo: БОРИСЛАВ АТАНАСОВ АНТОНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-104743-07.04.2017 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5587-04.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 35239.6108.1062, 35239.6108.1067, 35239.6108.1291, 35239.6108.1292, 35239.6108.2063, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-17362-07.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.08.2018
  Дo: ЙОРДАН ТОДОРИНОВ ТОЛЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-156647-02.05.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-5482-02.07.2018 г., засягащо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.204.184.7.5, за който сте заинтересовано лице.

   

  Приложения:
  1. Копие от Заповед № 18-5482-02.07.2018 г.

   

 • Изходящ № 24-17452-07.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.08.2018
  ДО ТАТЯНА СИМЕОНОВА СТОИМЕНОВА СТОЯН ВАСИЛЕВ СТОИМЕНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-142203-20.04.2018 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5588-04.07.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1007.359, 68134.1007.369, 68134.1007.1428, 68134.1007.1540, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-17601-08.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.08.2018
  До: ХАСАН МЕХМЕДОВ АЛИЕВ гр. Ямбол ул. "Кичева" № 56 ШАЗИ МЕХМЕДОВА АЛИЕВА гр. Ямбол жк "Г. Бенковски" бл.12, вх.Д, ет.1, ап.88 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МАРКОВ гр. Ямбол ул. РОСЕН № 15-А
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-37893/09.07.2018г. по писмо с изх. № 2801-11756/05.07.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.528.317, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Ресен” №15-15А.

 • Изх. № 24-17598-08.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.08.2018
  До: Наследници на Марин Николов Колев: ИВАНКА МАРИНОВА НИКОЛОВА гр. Ямбол, ул. "Дурацо" №4 ВАСИЛКА МАРИНОВА КОСТАДИНОВА гр. Ямбол, ул. "Преслав4 №175
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-28414/01.06.2018г. по писмо с изх. № 2801-09498/30.05.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.529.3, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Преслав” №177.

 • Изходящ № 24-17240-06.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.08.2018
  До АНГЕЛ ТОДОРОВ КОТЕВ МАРИН ТОДОРОВ КОТЕВ ТОДОР МАРИНОВ БОНОВСКИ чрез ДАНАИЛ МАРИНОВ НАКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-393891-11.12.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4370-31.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4332.711, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-17327-06.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.08.2018
  До: ДРАГОМИР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-290170-19.09.2017 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5387-28.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1937.1541, 68134.1937.631, 68134.1937.1228, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изходящ № 24-16978-02.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.08.2018
  ДО ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-385598-04.12.2017 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3994-18.05.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2196.1057, 02659.2196.499, 02659.2196.499.1, 02659.2196.500, 02659.2196.500.1, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.