Уведомления

 • ДО ДОНКА АНГЕЛОВА МЕСОВА ГАЛИП АЛИЕВ МАХМУДОВ МАРИЯ МЕСОВА- СТОЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ДОНКА АНГЕЛОВА МЕСОВА
  ГАЛИП АЛИЕВ МАХМУДОВ
  МАРИЯ МЕСОВА- СТОЕВА

  Публикация на:: 
  Благоевград

  В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че, по повод  на заявление 01-28399/ 02.02.2017 г. на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед № 18-2154/ 15.03.2018 г. на Началника на СГКК- Благоевград, касаеща коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори /ПИ/ 17395.501.3268, 17395.501.6699, 17395.501.2965, 17395.501.6700 и  17395.501.2966; и обособяване на нов ПИ  17395.501.4214, въз основа на ПУП- ПР по  Заповед № 32/ 1992 г. и Заповед № 124/ 2006 г.

 • ДО ФИДАНКА БАЙРАКОВА ШЕНЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО ФИДАНКА БАЙРАКОВА ШЕНЕВА

  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-325752/18.10.2017 г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-1156/07.02.2018 г., касаеща коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори 39270.1.552, 39270.1.553 и 39270.1.914, и обособяване на нов Поземлен имот с идентификатор 39270.1.69, на основание Заповед № РД-15-246/30.10.2009 г. на Община Белица и разработка от правоспособно лице по кадастър.

 • До ТОПИНВЕСТ БГ

  статус: 
  Актуално

  До
  ТОПИНВЕСТ БГ

  Публикация на:: 
  София - град

     На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-25304-22.01.2018 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на  самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.900.917.1.36, район Лозенец, ул. Голо бърдо №17, за който сте заинтересовано лице.

 • ДО ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ МОМКОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ МОМКОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх. № 01-307436-04.10.2017 г. от Теменужка Андреева Димитрова, чрез пълномощник Елка Стоянова Георгиева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1933.973 и 68134.1933.1294, ул.