Уведомления

 • До:ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВИЦЕЛОВ До:ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ВИЦЕЛОВ До:ОГНЯН ЛЮБЕНОВ ВИЦЕЛОВ

  До:ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВИЦЕЛОВ

  До:ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ВИЦЕЛОВ

  До:ОГНЯН ЛЮБЕНОВ ВИЦЕЛОВ

  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-49505-21.02.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

  статус: 
  Актуално
 • До: ВЕЛИЧКО СТОИЛОВ АЛЕКСОВ ул. Малина № 20 гр. Костинброд пк 2230

  До:
  ВЕЛИЧКО СТОИЛОВ АЛЕКСОВ
  ул. Малина № 20
  гр. Костинброд пк 2230

  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявления вх. № 01-396201-22.12.2016г. и вх. № 01-44675-17.02.2017г. от Петя Стефанова Цветанова до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

  статус: 
  Актуално
 • До: КОЛЬО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, с. Стефан Караджово, ул. “Плиска” № 7 До: ОБЩИНА БОЛЯРОВО, гр. Болярово, ул. "Д. Благоев" № 7 До: н-ци на ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ: - ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА гр. СТАРА ЗАГОРА, пл. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 113, вх.А. ет.4,

  До: КОЛЬО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, с. Стефан Караджово, ул. “Плиска” № 7

  До: ОБЩИНА БОЛЯРОВО, гр. Болярово, ул. "Д. Благоев" № 7

  До: н-ци на ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ:
  - ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
  гр. СТАРА ЗАГОРА, пл. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 113, вх.А. ет.4, ап.14
  - АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ, гр. Елхово, ул. „Победа“ № 19
  - ЦВЕТА СПАСОВА КОЛЕВА, гр. Елхово, ул. „Победа“ № 19

  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба с вх. № 01-50785-22.02.2017 г., подадена от КОЛЬО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 и т.3 от ЗКИР за поземлен имот с идентификатор 69208.501.502, находящ се в с. Стефан Караджово, ул. “Плиска” № 19.

  статус: 
  Актуално
 • До: МИЛКО ИВАНОВ МИЛЕВ До: НЕДЕЛЯ ДОЙЧЕВА ДИНКОВА До: ДАНАИЛ ТОДОРОВ ПРОДАНОВ До: МАРИЯН ТОДОРОВ ПРОДАНОВ

  До: МИЛКО ИВАНОВ МИЛЕВ

  До: НЕДЕЛЯ ДОЙЧЕВА ДИНКОВА

  До: ДАНАИЛ ТОДОРОВ ПРОДАНОВ

  До: МАРИЯН ТОДОРОВ ПРОДАНОВ

  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-82190-21.03.2017 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за СОС с идентификатор 67338.527.123.2.

  статус: 
  Актуално