Уведомления

 • ДО ЧАВДАР СТРАХИЛОВ ХРИСТОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ЧАВДАР СТРАХИЛОВ ХРИСТОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-43385-16.02.2017 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5663-03.08.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1006.177, 68134.1006.272, 68134.1006.277, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • ДО ИВАН КИРИЛОВ ХРИСТОВ СТОЯН БОЖИДАРОВ ГЛАВЧЕВ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ИВАН КИРИЛОВ ХРИСТОВ
  СТОЯН БОЖИДАРОВ ГЛАВЧЕВ

  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-169137-07.06.2017 г. от СТОЯН БОЖИДАРОВ ГЛАВЧЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.512.445, 68134.512.452 и 68134.512.513, находящи се в район Сердика, Столична община.

 • ДО БОРЯНА БОГОМИЛОВА ПАЛУКОВА-РАЙЧЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  БОРЯНА БОГОМИЛОВА ПАЛУКОВА-РАЙЧЕВА

  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-197673-30.06.2017 г. от БОРЯНА БОГОМИЛОВА ПАЛУКОВА-РАЙЧЕВА ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК АНТОН ДИМИТРОВ РАЙЧЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 04234.6906.582, находящ се в с. Бистрица, район Панчарево, Столична община.

 • ДО ЖИВКО КИРИЛОВ ПАРИЗОВ РУМЯНА КИРИЛОВА КОСТОВА ДАНАИЛ АНГЕЛОВ ХАДЖИЕВ АЛБЕНА ТОДОРОВА ХАДЖИЕВА ПАРИЗ КИРИЛОВ ПАРИЗОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ЖИВКО КИРИЛОВ ПАРИЗОВ
  РУМЯНА КИРИЛОВА КОСТОВА
  ДАНАИЛ АНГЕЛОВ ХАДЖИЕВ
  АЛБЕНА ТОДОРОВА ХАДЖИЕВА
  ПАРИЗ КИРИЛОВ ПАРИЗОВ

  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-94036-30.03.2017 г. от ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЛИШКОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1896.260 и 68134.1896.261, находящи се в район Витоша, Столична община.