Уведомления

 • ДО ЕЛЕНА НИКОЛОВА ТОДОРОВА

  статус: 
  Актуално

  ДО ЕЛЕНА НИКОЛОВА ТОДОРОВА

  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено от ГЕОРГИ ПЕТРОВ КОВАЧЕВ заявление с рег. № 01-164885-02.06.2017  г. на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти,  касаещо коригиране границата между сгради с идентификатори 21498.351.189.1 и 21498.351.190.1,  въз основа на извършено заснемане на място и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • До: ПАВЕЛ МАНОЛОВ БРАТАНОВ Адрес: гр. Асеновград, п.к. 4230, БУЗЛУДЖА № 61

  статус: 
  Актуално

  До: ПАВЕЛ МАНОЛОВ БРАТАНОВ
  Адрес: гр. Асеновград, п.к. 4230, БУЗЛУДЖА № 61

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-109611-12.4.2017 година и 01-160375-30.5.2017 година в СГКК – Пловдив, подадено от Тодор Христов Стамов – пълномощник на Рая Сашева Райчева на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на град Асеновград за сграда 00702.524.92.1, за което изменение се явявате заинтересувано лице.

 • ДО ВЕСЕЛИНА ВЪТОВА ВАСИЛЕВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”НИКОЛА КАРАДЖОВ” № 4 ЕТ.3 АП.7 ДО ВАСИЛ ПЕНЧЕВ ДИМОВ ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ЛАЙПЦИГ” № 26 ДО СТОЯНКА КРЪСТЕВА МИЛЧЕВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ЛАЙПЦИГ” № 26

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ВЕСЕЛИНА ВЪТОВА ВАСИЛЕВА
  ГР.ПЛОВДИВ
  УЛ.”НИКОЛА КАРАДЖОВ” № 4 ЕТ.3 АП.7

  ДО
  ВАСИЛ ПЕНЧЕВ ДИМОВ
  ГР.ПЛОВДИВ
  УЛ.”ЛАЙПЦИГ” № 26

  ДО
  СТОЯНКА КРЪСТЕВА МИЛЧЕВА
  ГР.ПЛОВДИВ
  УЛ.”ЛАЙПЦИГ” № 26

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-161292/31.05.2017 г. от Мариана Владимирова Господинова в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • До: НЕДКА БОРИСОВА ДАРАЖАНСКА Адрес: град Пловдив, ул. "Драма" № 23, ет.2 До: МАРИЯ ПЕТРОВА МОЛЛОВА Адрес: град Пловдив, ул. "Драма" № 23

  статус: 
  Актуално

  До: НЕДКА БОРИСОВА ДАРАЖАНСКА
  Адрес: град Пловдив, ул. "Драма" № 23, ет.2

  До: МАРИЯ ПЕТРОВА МОЛЛОВА
  Адрес: град Пловдив, ул. "Драма" № 23

  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-142143-15.05.2017 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4332-16.06.2017 г., засягащо имот с идентификатор 56784.511.496.1.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.