Уведомления

 • До: ПЕТЪР КОЛЕВ ШУМАРОВ гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив ж.к. „Тракия“, бл. 237, вх. А, ет. 5, ап. 51 НАСЛЕДНИЦИ НА ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ШУМАРОВА с. Рогош, община Марица, област Пловдив ул. „Никола Д. Петков“ 35 НАСЛЕДНИЦИ НА ПЕТРАНА КОСТАДИНОВА

  статус: 
  Актуално

  До:
  ПЕТЪР КОЛЕВ ШУМАРОВ
  гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив
  ж.к. „Тракия“, бл. 237, вх. А, ет. 5, ап. 51
  НАСЛЕДНИЦИ НА ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ШУМАРОВА
  с. Рогош, община Марица, област Пловдив
  ул. „Никола Д. Петков“ 35
  НАСЛЕДНИЦИ НА ПЕТРАНА КОСТАДИНОВА РУЖИНА
  с. Рогош, община Марица, област Пловдив
  ул. „Опълченска“ 16
  ДИМИТЪР КОЛЕВ ШУМАРОВ
  гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив
  бул. „Васил Априлов“ 132, ет. 6, ап. 18

  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-389642-07.12.2017г. от
  ДИМИТЪР СТОЯНОВ ВЪЛКОВ в СГКК - Пловдив, подадено на основание 
  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е приключило производството по изменение на кадастралния регистър, засягащо поземлен имот с идентификатор 62858.8.17, местност ЛАНДОС по кадастралната карта на с. Рогош, община Марица, област Пловдив.

 • ДО ГЕОРГИ ДИАНОВ ГАЙДАРОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ГЕОРГИ ДИАНОВ ГАЙДАРОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-244863-10.08.2017г.

 • ДО ВЛАДИМИР ИВАНОВ РАЕВ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ВЛАДИМИР ИВАНОВ РАЕВ

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-373093-23.11.2017г. от Мая Венелинова Михайлова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е започната процедура по изменение в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (КККР) за етаж 2 във вход „Б” на сграда с идентификатор 68134.4361.136.24, с адрес бл. 504, ж.к. „Люлин”, район „Люлин”.

 • ДО ВАЛЕРИЙ МАНОИЛОВ ДАНАИЛОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ВАЛЕРИЙ МАНОИЛОВ ДАНАИЛОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-343822-01.11.2017г. от Румен Маноилов Данаилов, чрез пълномощник Ивац Георгиев Георгиев до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралната карта по отношение съединяване на сгради с идентификатори 68134.608.187.3, 68134.608.187.4 и 68134.608.187.8, находящи се в поземлен имот с идентификатор 68134.608.178, ул.