Уведомления

 • До: ДИМИТЪР ИВАНОВ ЧИЛИКОВ С адрес: гр.Ямбол, ул.“Д. Благоев” № 3, вх. А, ет. 2, ап. 2 До: ВЕЛИЧКА МАРИНОВА ДИМИТРОВА С адрес: гр.Ямбол, ул.“Д. Благоев” № 3, вх. В, ет. 2, ап. 2 До: ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ВЕСЕЛИНОВ С адрес: гр.Ямбол, ул.“Д. Благоев” № 3, вх

  До: ДИМИТЪР ИВАНОВ ЧИЛИКОВ
  С адрес: гр.Ямбол, ул.“Д. Благоев” № 3, вх. А, ет. 2, ап. 2
  До: ВЕЛИЧКА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
  С адрес: гр.Ямбол, ул.“Д. Благоев” № 3, вх. В, ет. 2, ап. 2
  До: ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ВЕСЕЛИНОВ
  С адрес: гр.Ямбол, ул.“Д. Благоев” № 3, вх. В, ет. 2, ап. 2

  Публикация на:: 
  Ямбол

    В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-99798-04.04.2017 

  г. на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР в сграда с идентификатор 87374.536.8.5, находящ се в гр. Ямбол, ул.„Д. Благоев” № 3, за която сте вписани като собственици или носители на други вещни права.

  статус: 
  Актуално
 • ДО ФИЛИП ТАКЕС МУТАФИС ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА АННА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА

  ДО
  ФИЛИП ТАКЕС МУТАФИС
  ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА
  АННА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-41490-14.02.2017г. от ФИЛИП ТАКЕС МУТАФИС и ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявена промяна в границите на сграда с идентификатор 68134.401.269.1 и 5 броя самостоятелни обекта в нея, която сграда се намира в имот с идентификатор 68134.401.269, по отношение на който сте заинтересувани лица.

  статус: 
  Актуално
 • ДО СЛАВКА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

  ДО
  СЛАВКА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-44906-17.02.2017 г. от НИКОЛАЙ НИКОЛОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4330.99, 68134.4330.98, 68134.4330.694, 68134.4330.1647, район „Овча купел“, област София.

  статус: 
  Актуално
 • ДО ВАСИЛКА ПЕТРОВА ИГНАТОВА БЕЛЕВА ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА ЗОЯ ГРОЗДАНОВА КОСТАДИНОВА ЦВЕТАН ДИМИТРОВ СТЕФЧЕВ БОЯН ГРИГОРОВ ИВАНОВ НИКОЛИНА ЗЛАТКОВА САМАРДЖИЕВА

  ДО
  ВАСИЛКА ПЕТРОВА ИГНАТОВА
  БЕЛЕВА
  ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
  ЗОЯ ГРОЗДАНОВА КОСТАДИНОВА
  ЦВЕТАН ДИМИТРОВ СТЕФЧЕВ
  БОЯН ГРИГОРОВ ИВАНОВ
  НИКОЛИНА ЗЛАТКОВА САМАРДЖИЕВА

  Публикация на:: 
  София - град

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявления с рег. № 01-3011-05.01.2017 г. от КРАСИНА ИВАНОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4328.5705 и 68134.4328.1523, Горна баня, район „Овча купел”, Столична община.

  статус: 
  Актуално