Уведомления

 • ДО ЯНКА ПЕТКОВА БАРТ ДИМИТЪР ЯНЧЕВ КАНЕВ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ЯНКА ПЕТКОВА БАРТ
  ДИМИТЪР ЯНЧЕВ КАНЕВ

  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК – гр. Бургас е постъпило заявление вх. № 01-352073-08.11.2017 /наш/, подадено от Виолета Тръпкова Дандулова, с което се иска изменение на кадастралния регистър към кадастралната карта на гр.Бургас по отношение на самостоятелен обект с идентификатор 07079.621.126.1.30, с административен адрес по кад.карта: гр.Бургас, ж.к.”Братя Миладинови” бл.17, ет.6. Иска се заличаване на вписаните собственици  Янка Петкова Барт и Димитър канчев Янев с документ: други от 15.03.2006г.

 • ДО НАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА - БАЛЕВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  НАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА - БАЛЕВА

  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото уведомление Ви уведомяваме, че НАНКА МАТЕВА ГЕОРГИЕВА е подала пред СГКК – Бургас, заявление – наш вх. №01-270942-01.09.2017 г., с което желаe да бъде променен влезлият в сила кадастрален регистър на недвижимите имоти /КРНИ/ към кадастралната карта на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрена със заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК – София, по отношение на сграда с идентификатор 07079.820.644.2 и самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 07079.820.644.2.1, 07079.820.644.2.2, 07079.820.644.2.3 и 07079.820.644.2.4.

 • До Цеца Димитрова Стоянова

  статус: 
  Актуално

  До Цеца Димитрова Стоянова

  Публикация на:: 
  Велико Търново

  ЗАПОВЕД

  № 18-7767-18.10.2017 г.

   

  На основание чл. 35б, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и заявление с вх. № 01-313838-10.10.2017 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър - Велико Търново от Сийка Христова Добрева

   

  О Т К Р И В А М

   

  производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имот:

   

 • ДО КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ САРИЕВ

  статус: 
  Актуално

  ДО КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ САРИЕВ

  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САРИЕВ,