Уведомления

 • До: МИЛЕНА СЪБЕВА ЛЕЛЧЕВА До: ЛЕНА СЪБЕВА ЛЕЛЧЕВА

  До:
  МИЛЕНА СЪБЕВА ЛЕЛЧЕВА

  До:
  ЛЕНА СЪБЕВА ЛЕЛЧЕВА

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-77542-17.03.2017 г., до СГКК София, подадено на основание  чл. 51, ал.

  статус: 
  Актуално
 • До: ЛОЗИНА ДИМИТРОВА БОРИСОВА Гр.Видин

  До: ЛОЗИНА ДИМИТРОВА БОРИСОВА

  Гр.Видин

  Публикация на:: 
  Видин

  На основание чл. 61, ал. З от Административнопроцесуалния кодекс във връзка      с чл. 47 от ГПК, Ви уведомяваме ПОВТОРНО, че по повод на постъпило заявление            вх. .№ 01-102018-06.04.2016г. в СГКК Видин, подадено на основание чл.75, ал.1 от Наредба №РД-0220-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) е издадена Заповед № 18-2707-19.04.2017г. на Началника на СГКК-Видин за изменение на КККР на гр.

  статус: 
  Актуално
 • До: АЙЛИН МУРАД МУСТАФА Адрес: град Асеновград, ул. "Княз Александър Батемберг" № 75 До: АЛИ МУРАД МУРАД Адрес: град Асеновград, ул. "Княз Александър Батемберг" № 75 До: ЛИДИЯ ИЛИЕВА БАДЖОВА Адрес: град Асеновград, ул. „Росица“ № 46 До: АЙТЕН АЛИ ИСМАИ

  До: АЙЛИН МУРАД МУСТАФА
  Адрес: град Асеновград, ул. "Княз Александър Батемберг" № 75

  До: АЛИ МУРАД МУРАД
  Адрес: град Асеновград, ул. "Княз Александър Батемберг" № 75

  До: ЛИДИЯ ИЛИЕВА БАДЖОВА
  Адрес: град Асеновград, ул. „Росица“ № 46

  До: АЙТЕН АЛИ ИСМАИЛ
  Адрес: град Асеновград, ул. „Росица“ № 46

  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-396412-22.12.2016 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2726-19.04.2017 г., засягащо имот с идентификатор 00702.533.178, 00702.533.178.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

  статус: 
  Актуално
 • ДО НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ЛИЧЕВ

  ДО НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ЛИЧЕВ

  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-116813-20.04.2017 г. от заявител Калин Радков Стефанов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 10447.502.74.15 и самостоятелен обект 10447.502.74.15.57, с адрес: гр. Велико Търново, ул. “Оборище” №14.

  статус: 
  Актуално