Уведомления

 • Изх. № 24-29764*22.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.02.2019
  ДО ЛЪЧЕЗАР ВЕЛКОВ ИЛИЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-376895/28.09.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-2135*22.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 04279.606.24.1.1
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-496118/14.12.2018г. на СГКК – Благоевград, подадено от Община Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в допълване на схема на самостоятелен обект с идентификатор 04279.606.24.1.5 в сграда с идентификатор 04279.606.24.1 на основание  архитектурен проект и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • Изх. № 22-9-21.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.02.2019
  До: МИЛКА ПЕТРОВА ДАНДАНОВА До: ПЕТЪР ЯНЕВ ДАНДАНОВ До: ИВАН ПАВЛОВ НИКОЛОВ До: СТАНКА ЗАФИРОВА ДАНДАНОВА До: СТОЙКА СТАЛЕВА ДАНДАНОВА До: ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ До: ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ БОРИСОВ До: ЕЛЕНА ИБРАГИМОВНА ЛЕОНОВА До: СТАНКА САВОВА ГОЧКОВА До: ВИЖЪН ЕСТЕЙТС ЕООД До: ПЕНЧО МИНДОВ ШОМОВ До: КАТЯ ГЕОРГИЕВА КЪНЧЕВА До: СТАНКО ЕНЧЕВ КЪНЧЕВ До: ВЕСЕЛИН ЯНКОВ ЛАМБОВ До: СТОЙЧО НЕДЕВ СТОЕВ До: ЗОРКА СТАЛЕВА ГЕОРГИЕВА До:СТОЯНКА АЛЕКСИЕВА СТОЯНОВА До: ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГАМАКОВ До: СУЛТАНКА ЯНЕВА АНДРЕЕВА До: ГЕОРГИ ЯНЕВ ДАНДАНОВ До: ЖИВКО ДИМИТРОВ КИРЯЗОВ До: МАРИЯ АНДРЕЕВА ПЛАНИНСКА
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-426455-30.10.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-602-15.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 07079.607.209, 07079.607.210, 07079.607.212 по КККР на гр.

 • Изх.№ 22-10-21.01.2019 г. По преписка: 01-371839-26.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  ДО ЗДРАВКА БОНЕВА ПЕНЕВА МИЛЕН БОНЕВ ПЕНЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК-гр.Бургас е постъпило заявление с вх.№01-371839-26.09.2018, подадено от Динко Христов Карагьозов в качеството си на пълномощник на Неделя Вълчева Карагьозова, с което желаe да бъде променена влезлата в сила кадастрална карта и кадастрален регистър /КККР/ на с.Извор, община Бургас, област Бургас, одобрена със заповед №РД-18-5/14.03.2016г. на изпълнителния директор на АГКК – София, по отношение на имоти с идентификатори 32367.501.49 (с.Извор, парцел XI-49, кв.14), 32367.501.41 (с.Извор, парцел V-41, кв.14)  32367.501.50  (с.

 • Изходящ № 24-29294-19.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  До: ВЪЛА ХРИСТЕВА ПАНДЪКОВА Адрес: град Карлово, ул. „Роза“ № 7
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-417158-24.10.2018г. в СГКК – Пловдив, подадено от ГАЛЯ ГАНЧЕВА МАНОВСКА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх.№ 24-2243-22.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  ДО Г-ЖА ЕЛИ НИКОЛОВА РУСЕВА гр.София, ул.Ген. Суворов №4, ет.1, ап.2
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РУСЕВА,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал.1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх. № 01-453817-15.11.2018 г. от Кмета на община Девин - г-н Красимир Даскалов, е започнато производство по отстраняване на грешка в одобренaта кадастрална карта (КК) на град Девин, община Девин, област Смолян.

 • Изх. № 24-2023-18.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  ДО СТОЙНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСИЕВА АСЕН СЛАВЧЕВ ПЕТКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-305293-09.08.2018 г. от РОЗА СЛАВЧЕВА ПЕТКОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.2817.43, район „Връбница“, Столична община.

 • Изходящ № 24-2177-21.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.02.2019
  Дo: РЕЖИНА СОЛОМОН АЛАДЖЕМ До: ХРИСТО СТЕФАНОВ НИКОЛОВ До: К.М.М. 2004 ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-176287-16.05.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10498-04.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.305.305, 68134.305.310, 68134.305.311, 68134.305.318, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-2182-21.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.02.2019
  Дo: ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ВИТАНОВ До: ЯВОР МИХАЙЛОВ ВИТАНОВ До: АНЕТА АТАНАСОВА НИКИФОРОВА До: МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-330534-27.08.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10425-03.12.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1933.1224 и 68134.1933.1227, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 20-2252-17.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.02.2019
  Дo: СЕВДАЛИНА ТРИФОНОВА МАРИНОВА
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-503305-20.12.2018 г. от ДИНКА КИРИЛОВА ШИЛЕГОВА, ЦВЕТАНА КИРИЛОВА ВАРЕЛА и РЕНЕТА ЦОНЕВА ПЕТРОВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Ловеч, общ. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София.

 • Изх. № 24-29610*21.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.02.2019
  ДО ЕЛКА ИВАНОВА ЯНКОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-502386/20.12.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-1769*21.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  ДО КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ РАДКА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА-ТЕРЗИЕВА АНКА ВЛАДИМИРОВА БОЯНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-414649/23.10.2018г.

 • Изх. № 24-2081-21.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.02.2019
  ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56126.600.3438
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление                                                       № 01-300109/07.08.2018г.

 • Изх. № 01-460044-3/21.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  До: Благой Паскалев Паскалев ул. „Петър Шилев” № 24, вх. А, ет. 4, ап. 7 гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изх. № 22-6-18.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  ДО: ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА КРЪСТНИКОВА ВЕНЦЕСЛАВА ЦАНКОВА СТЕФАНОВА ИВАН ЦАНКОВ СТЕФАНОВ МАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТРАТИЕВА ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ СТОЙЧО АТАНАСОВ ВЪЛЧЕВ МАРИЯ ХРИСТОВА МАНОВА ЖЕЛЮ КОЛЕВ СТАНЕВ ЖИВКА ТОДОРОВА МАКЕЛОВА ХРИСТИНА МИЛЧЕВА ВАСИЛЕВА МАРГАРИТА ИВАНОВА ЧЕЧОВА ТЕОДОРА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА ВЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМОВА МАРИЯ ЯНКОВА КРИВОШИЕВА ГАЛИНА НИКОЛОВА ВЪЛЧЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-391726- 09.10.2018г., подадено от  АНТОАНЕТА  АЛЕКСАНДРОВА КРЪСТНИКОВА, с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта на гр.Бургас по отношение на поземлен имот с идентификатори  07079.612.63, с административен адрес гр.Бургас, ул.Македония №15.  Искането е да се коригира в кадастралната карта границата на поземлен имот 07079.612.63 в съответствие с плана за регулация и документите за собственост.

 • Изх. № 24-2040-18.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  ДО СНЕЖАНА КАЛОЯНОВА ЦАНЕВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-401986-16.10.2018 г. от заявител Цеца Денчева Йоргова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на  поземлени имоти, на адрес: общ. Златарица, с. Горско ново село, ул. „Дванадесета“.

 • Изходящ № 24-1950-17.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.02.2019
  Дo: ВАСИЛ ПЕТРОВ ГЬОРЕВ ИВО ПЕТРОВ ИВАНОВ ЕЛЕНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-316569-17.08.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-10276-29.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.508.372, 68134.508.1530, 68134.508.1531, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-1952-17.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  До АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ РУСЕВ СИЛВА ИЛИЕВА ЯНКОВА АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ ИВАН ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ ЕМИЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА АНИ ДИМИТРОВА АСЕНОВА СИЛВИЯ ДИМИТРОВА САВОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-352265-08.11.2017 г. от МАЙЯ БОЙКОВА ИЛИЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1106.250, находящ се в район Красна поляна, Столична община.

 • Изх. № 24-1962-17.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  ДО БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-452338-15.11.2018г. от ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.630.416, 68134.630.226 и 68134.630.20 с адрес: гр. София, район „Подуяне“.

 • Изх. No 24-2076-18.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  До СНЕЖАНКА АСЕНОВА РАКОВА МАКСИМ МЕНАХЕМ КОЕН РУМЯНА ПЕТРОВА КОЛАРОВА ЕЛЕНА СТОЯНОВА ВЪРБАНОВА МАРИЯ ИВАНОВА БОЖИНОВА ИВАН ТОДОРОВ БОЖИНОВ „ПЪРВА ФИНАНСОВО БРОКЕРСКА КЪЩА“ ООД „ЕЛ ЕС АЙ ПИ“ ЕООД „ХОРЗ 2000“ ООД ПЕТРАНКА ПЕТРОВА КЪНЕВА ТРОЯНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

     На основание чл. 26, ал.1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-267348-30.08.2017 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на самостоятелни обекти в сграда (СОС) с идентификатори 68134.405.33.1.19, 68134.405.33.1.20, 68134.405.33.1.36, 68134.405.33.1.21, 68134.405.33.1.22, 68134.405.33.1.23, 68134.405.33.1.24, 68134.405.33.1.26 и 68134.405.33.1.28, район Оборище, ул.

 • Изходящ № 24-1914-17.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.02.2019
  ДО Г-ЖА ЗОРКА МИТКОВА САРАЛИЙСКА гр.Златоград, ул.Велико Търново №3A
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-417936-25.10.2018 г., подадено от Община Златоград на основание чл. 56, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на КККР № 18-194-07.01.2019 г., засягащо нанасяне на поземлени имоти с проектни идентификатори 31111.35.773 и 31111.35.774, в рамките на поземлен имот с идентификатор 31111.35.63.

 • Изх.. No 20-2331-18.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  АТАНАС НИКОЛОВ АРИХТЕВ ДИМИТРАНА НИКОЛОВА АРИХТЕВА ИГНАТ НИКОЛОВ АРИХТЕВ НЕДА НИКОЛОВА ПОЛИКРАЙЩОВА РЕНЕТА МИТКОВА ХАЛВАДЖИЕВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх. № 01-440995-08.11.2018 от Димитринка Калчева Петрова, пълномощник на Никола Христов Арихтев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Велико Търново, е започнала процедура по отразяване на настъпили промени в кадастралния регистър за поземлен имот с идентификатор 23100.501.643 и сграда с идентификатор 23100.501.643.1 и адрес: с. Драганово, ул. “Янтра” 44.

 • рег.№01-402591-16.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  ДО: АТАНАС ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ Адрес: Германия
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Варна

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с рег.№01-402591-16.10.2018г.  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр.Варна от ГАЛИН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ  е започната административна процедура за издаване на скица на поземлен имот с идентификатор 58445.140.726 (с.Приселци), необходима за признаване право на собственост върху недвижим имот, чрез извършване на обстоятелствена проверка.

  На основание чл.34, ал.1 от АПК, можете да прегледате документите по административната преписка.

 • .№01-184829-20.06.2017г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  ДО: МИЛКО ПЕТРОВ КРЪСТЕВ Настоящ адрес: САЩ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Варна

  На основание чл. 26, ал.

 • рег.№01-402591-16.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  ДО: АТАНАС ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ Адрес: Германия
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с рег.№01-402591-16.10.2018г.  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр.Варна от ГАЛИН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ  е започната административна процедура за издаване на скица на поземлен имот с идентификатор 58445.140.726 (с.Приселци), необходима за признаване право на собственост върху недвижим имот, чрез извършване на обстоятелствена проверка.

  На основание чл.34, ал.1 от АПК, можете да прегледате документите по административната преписка.

 • Изходящ № 24-1775-16.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.02.2019
  ДО МАРИАНА ХРИСТОВА ИЛИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-256444-09.07.2018 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10820-12.12.2018 г., засягащо самостоятелни обекти с идентификатор 68134.1001.943.1.2 и 68134.1001.943.1.5, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-1737-15.01.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  ДО СНЕЖАНКА ЛЮБОМИРОВА СИМЕОНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-278595-23.07.2018г. от Маргарита Стойкова Милева до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлен имот с идентификатор 68134.1006.17, гр. София, Столична община, район „Триадица“ за който се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изх. № 24-1733-15.01.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  ДО ГЕРГАНА ЛЮБОМИРОВА АНДОНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-469180-27.11.2018г. от Костадинка Маринова Караджова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4356.108.11.7, Столична община, район „Люлин“ за който се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изходящ № 24-1770-16.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.02.2019
  До ЕЛЕНА БЛАГОВЕСТОВА ГЪЛЪБОВА НАДЕЖДА СТЕФАНОВА ДЕНЧЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-333627-24.10.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10217-28.11.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4335.2016, 68134.4335.2017, 68134.4335.128, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-1851-16.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.02.2019
  Дo: РОСИЦА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА До: ЕЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА До: ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ДЕНКОВА До: МАРИЯ ВАКЛУШЕВА ХРИСТОВА До: БОРИСЛАВА ВАСИЛЕВА СВИЛЕНОВА До: КОСТАДИН ВАСИЛЕВ СВИЛЕНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-229701-21.06.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-7970-25.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 49597.1707.64, 49597.1707.212, 49597.1707.214, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-1986-17.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.01.2019
  ДО ГЕОРГИ ВИКТОРОВ ХЪРДИНА СТАНИСЛАВ ХЪРДИНА ВИКТОР УГО ХЪРДИНА-ШИЛИНГ КАРЕЛ СТЕФАН ХЪРДИНА ШИЛИНГ ОЛДРЖИХ ХЪРДИНА ДОБРИНКА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА МИЛЕНА БОУЧКОВА МИРОСЛАВ ЛАУШМАН КОНСТАНЦА КОНСТАНТИНОВА СЕЙМЕНЛИЙСКА ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВА ПОПОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

   На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-7333-08.01.2018 г. от „КЕЙ ДЖИ 2016“ ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.704.311 и сгради с идентификатори 68134.704.311.7, 68134.704.311.8, находящ се в район Слатина, Столична община.

 • Изх. № 22-5-17.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.02.2019
  ДО: ДЕА ТОНЕВА ГЪРБУЧЕВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-424840-30.10.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-10728-11.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 67800.5.31, 67800.5.192 по КККР на гр.

 • Изх. № 22-4-17.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.02.2019
  ДО: МИЛКА ПЕТРОВА ДАНДАНОВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-326941-24.08.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-10729-11.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 07079.616.92.1.28 по КККР на гр.

 • Изходящ № 24-2056-18.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.02.2019
  Дo ЕТ "ТИХОМИР ТРИФОНОВ 98" ХРИСТО АНГЕЛОВ ИГНАТОВ
  Публикация на:: 
  Плевен

              В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал.2 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме повторно, че във връзка със заявление вх. № 09-74274-07.12.2018 г на СГКК Плевен за отстраняване на явна фактическа грешка за всички засегнати имоти в одобрената КККР на неурбанизираната територия на с. Тученица, общ.

 • Изх. № 24-1877-17.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.02.2019
  ДО СОБСТВЕНИКА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 04279.602.121.1.22
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление  № 01-21884/18.01.2018г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-635/16.01.2019г., състоящо се в коригиране формата и местоположението на схеми на самостоятелни обекти с идентификатори 04279.602.121.1.21, 04279.602.121.1.22, 04279.602.121.1.23, 04279.602.121.1.24 и 04279.602.121.1.25 на основание Нотариални актове № 75/2001г., № 163/2001г., № 103/2001г., № 127/2002г.

 • Изходящ № 01-483764/17.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  До: АЛЕКСИ СЕРГЕЕВ СОКОЛОВ жк „Тракия” бл.192, вх.Б, ет.4, ап.11, гр. Пловдив До: ГЕОРГИ ХРИСТЕВ ВАСИЛЕВ ул. „Жан Жорес” №15, гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-483764-06.12.2018 г. от Румен Тодоров Георгиев, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, представляващо корегиране на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.920.2, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изходящ № 01-477384/17.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  До: ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ бул. „Европа” №138В, вх.Б, ет.3, ап.30, гр. София До: СТЕФАН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ жк „Младост” бл.29, вх.Б, ет.4, ап.36, гр. Монтана
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-477384-03.12.2018 г. от Александър Стефанов Кочев и Снежана Стефанова Минчева, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, представляващо нанасяне и корегиране на самостоятелни обекти в сгради с идентификатори 56784.503.208.1 и 56784.503.208.2, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изх. № 24-1720 - 15.01.2019г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  ДО МИЛКА ИВАНОВА НИКОЛОВА РАДОСЛАВ ИВАНОВ НИКОЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзкас чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-439483-07.11.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)  и издаване на схема за самостоятелен обект с идентификатор 68134.1006.848.2.71, гр.София, район „Триадица”, Столична община, за който се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изходящ № 24-1763-16.01.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.02.2019
  До: "БАЛКАН ХОЛД" АД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-328382-24.08.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10996-18.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1938.556, 68134.1938.557, 68134.1938.691, 68134.1938.1053, 68134.1938.1202, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-1738-15.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.02.2019
  До БИТОВА ЕЛЕКТРОНИКА АД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-329114-25.10.2016 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за отказ за  изменение на КККР № 18-864-07.02.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.603.1851 и  68134.603.1852, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-1727-15.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.02.2019
  Дo: „ФЕНИКС 2011“ ООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-396175-11.10.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-10312-30.11.2018 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори  68134.904.488 и 68134.904.3049, за за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-1648-15.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.02.2019
  Дo: АСЕН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-321559-21.08.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-10293-29.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1006.348, 68134.1006.1125, 68134.1006.341, 68134.1006.342, 68134.1006.345, 68134.1006.346, 68134.1006.347, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-1686-15.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.02.2019
  До СОНЯ СЛАВЧОВА ЛАНГОВА НОРА СЛАВЧЕВА ЛАНГОВА СЕРГЕЙ ТОДОРОВ МОДЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-240917-28.06.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10959-17.12.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1387.2038, 68134.1387.109, 68134.1387.110, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх.№ 24-443-04.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.02.2019
  До Найден Каменов Симеонов
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-434361-05.11.2018 г. на Лиза Петкова Изатовска, като пълномощник на Димитър Георгиев Паунов и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба РД-02-20-5  от 15.12.2016 г. на МРРБ документи, със Заповед № 18-92-03.01.2019 г.

 • Изх.№ 24-1902-17.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.01.2019
  ДО Г-ЖА БИСТРА АНЧЕВА САРОЛОВА гр.Златоград, ул.Ангел Киряков №31 ДО Г-ЖА ВЕСЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА ЗЕЙНЕЛОВА гр.Златоград, ул.Ангел Киряков №31 ДО Г-Н АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ САРОЛОВ гр.Златоград, ул.Ангел Киряков №31
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО САРОЛОВА,

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗЕЙНЕЛОВА,

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САРОЛОВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх.№ 01-498633-17.12.2018 г. от г-жа Невена Миткова Саролова и г-н Стефан Асенов Саролов е започнато производство по отстраняване на непълнота в одобренaта кадастрална карта (КК) на град Златоград, община Златоград, област Смолян.

 • вх. .№ 01-418976-25.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.02.2019
  До: ВИКТОР ИВАНОВ ИВАНОВ – ЛИЧНО и като пълномощник на ЗЛАТКО ИВАНОВ АНГЕЛОВ Гр.София
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме ПОВТОРНО, че по повод на постъпила молба вх. .№ 01-418976-25.10.2018г. в СГКК София, подадена на основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10786-12.12.2018г, засягащо имот с идентификатор 68134.8553.732.1.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • .№ 01-418976-25.10.2018г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.01.2019
  До: ВИКТОР ИВАНОВ ИВАНОВ – ЛИЧНО и като пълномощник на ЗЛАТКО ИВАНОВ АНГЕЛОВ Гр.София
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме ПОВТОРНО, че по повод на постъпила молба вх. .№ 01-418976-25.10.2018г. в СГКК София, подадена на основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10786-12.12.2018г, засягащо имот с идентификатор 68134.8553.732.1.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-26219*16.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.01.2019
  ДО ОГНЯН СТОЯНОВ МИЛАДИНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

   На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-290619/31.07.2018г.

 • Изх. № 24-1698-16.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.01.2019
  ДО СОБСТВЕНИКА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56126.602.2833.1.4
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление                                                       № 01-431104/02.11.2018г.

 • Изх. № 24-29311-19.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.01.2019
  ДО СНЕЖАНА МИТКОВА ПОПОВА-КОЛЕВА УЛ. МАРИЦА № 27, ВХ.В, ЕТ.3, АП.55 ГР. КАЗАНЛЪК
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че Неделчо Николов Кръстев в качеството на наследник на Никола Христов Кръстев са подали  пред СГКК – Стара Загора  заявление с вх. № 01479751-04.12.2018г., с което желае да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък.

 • Изходящ № 20-1690-15.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.01.2019
  Дo: ПАУЛИНА ГЕОРГИЕВА ПАРИШКОВА
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-479389-04.12.2018г. от АНТОАНЕТА КИРИЛОВА НАНЕВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Ябланица, одобрени със Заповед № РД-18-1612/17.09.2018г.  на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София.

 • Изходящ № 24-29304-19.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.01.2019
  До: ИВАН АНГЕЛОВ ПЕЧЕВ Адрес: град Пловдив, ул. „Кирил и Методий“ № 3А
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-494883-13.12.2018г. в СГКК – Пловдив, подадено от ТОДОРКА АНГЕЛОВА КУРТЕВА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх. № 01-442931-442938/16.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.01.2019
  ДО МАГДАЛЕНА КРЪСТЕВА ИВАНОВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ГЕН. КОЛЕВ” № 5 ЕТ.1 АП.2 ДО ДИМИТЪР МАНЧЕВ МАНЧЕВ ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.”АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” № 59 ЕТ.4 АП.40 ДО КЕРАНКА ДИМОВА ЮНАКОВА ГР.АСЕНОВГРАД УЛ.”АКАЦИЯ” № 29 ДО ВЕЛИЧКА ДИМОВА КАРАДЖОВА ГР.СОФИЯ Ж.К.НАДЕЖДА БЛ.235 ЕТ.7 АП.39 ДО ГЕОРГИ ХРИСТОВ КАРАДЖОВ ГР.КРИЧИМ УЛ.”НИКОЛА ВАПЦАРОВ” № 50 ДО РАНГЕЛ ЗАПРЯНОВ ИЛИЕВ ГР.ДЕБЕЛЕЦ ОБЩ.В.ТЪРНОВО УЛ.”МАРКО ХАДЖИНИКОЛОВ” № 5
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпили заявления с вх. № 01-442931/09.11.2018 г. от Шинка Христова Димитрова и вх. № 01-442938/09.11.2018 г. от Ангел Петров Гегов в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-28853-16.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.01.2019
  ДО ЛЮБЕН СИМЕОНОВ СЕМЕРДЖИЕВ ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ХАН КУБРАТ” № 9
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-440919-08.11.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ № 24-29090-18.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.01.2019
  1/ До: ИЛЗА СЕВДАЛИНОВА ДЮЛГЕРОВА Адрес: с. Козаново, община Асеновград, ул. „Четиридесетте извора“ № 14 2/ До: СЕВДА ЛЪЧЕЗАРОВА СТОИЛОВА Адрес: град Асеновград, ЖК „Изток“ № 3, вх.А, ет.5, ап.33
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-396628-12.10.2018г. и вх.№ 05-1523-01.11.2018г. в СГКК – Пловдив, подадено от ТОДОР ХРИСТОВ СТАМОВ - пълномощник на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-26734-16.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.01.2019
  ДО ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ТОНЕВ ГР.АСЕНОВГРАД УЛ.”УЧИЛИЩНА” № 6
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-377857-01.10.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ № 24-1583-15.01.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.01.2019
  Дo: ХРИСТО ЕВГЕНИЕВ ТОДОРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-207669-07.06.2018 г., ., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10214-28.11.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1201.237 и  68134.1201.238, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-1572-14.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.01.2019
  Дo: НИКОЛАЙ ВАСКО НИНОВ САНДРА-МАРИЯ ВАСКО НИНОВА РОСИЦА КИРИЛОВА КОЛЕВА НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ НЕЛИ КИРИЛОВА НИКОЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-164994-09.05.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-10260-28.11.2018 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 68134.305.150, 68134.305.163, 68134.305.164, 68134.305.165, 68134.305.246 и 68134.305.247, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-1586-14.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.01.2019
  Дo: ГЕОРГИ РАЙКОВ РАЙКОВ До: ВЕНЕТА АРСОВА ЕВТИМОВА До: КРУМ ДИМИТРОВ ПОПОВ До: ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ДИНЕВА До: АТАНАС ДИМИТРОВ ПОПОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-185636-20.06.2017 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-1718-15.01.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.01.2019
  Дo: "ПЕГАС-К" ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-405130-17.10.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-1717-15.01.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.01.2019
  Дo: ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-427657-31.10.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-10255-28.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.703.851.1.32, 68134.703.851.1.1, 68134.703.851.1.31, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-28661-12.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.01.2019
  Дo: МЮМЮН ЕМИН МЕХМЕД До: СУНАЙ АХМЕД МУСТАФА
  Публикация на:: 
  Кърджали

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-366868-21.09.2018 г., подадена на основание  чл.56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5/ 15.12.2016г.

 • Изходящ № 20-1368-11.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  Дo: НИКОЛАЙ ДИМЧЕВ БАКЪРДЖИЕВ АНТОНИЯ ДИМЧЕВА БАКЪРДЖИЕВА
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-448779 / 13.11.2018 г. от името на ПАВЛИНА ВЛАДОВА ВЛАДОВА и ПЕТЪР ВЛАДОВ ВЛАДОВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на с. Патрешко, общ. Троян, одобрени със Заповед № РД-18-22/24.03.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София.

 • Изх. № 24-29465*15.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  ДО ВЕЛИЧКА СИМЕОНОВА МЕНКОВА АТАНАС ГЕРАСИМОВ СМИЛКОВ ЖИВКА ЛЮБЕНОВА МИТРЕВА ЕЛЕНА ДИМИТРОВА СМИЛКОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-499624/18.12.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-28970*15.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  ДО НИКОЛАЙ ВЕЛИНОВ ЧЕПАРКОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-484363/06.12.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-29199*15.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  ДО КОСТАДИН ИВАНОВ МИЧЕВ ВИОЛЕТА ИВАНОВА МИНЦЕВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-498445/17.12.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 01-381133-3/15.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  До: Илияна Пламенова Влашева ул. „Горно броди” № 10 гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-381133-07.12.2016 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ № 01-275918-3/15.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  До: Катерина Георгиева Велкова ул. „Съборна” № 51 гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-275918/07.09.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9831-20.12.2017 г., засягащо сграда с идентификатор 56784.506.163.1, за която в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • 01-482618 – 05.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  ДО РОНИ ЛИЙ САЛМОН
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Варна

  Относно: заявление с рег. № 01-482618 – 05.12.2018 г.

   

              На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че е започнато административно производство по подадено заявление от Веселин Трифонов Христов, с което заявление се иска издаване на скица във връзка с открита процедура по съставяне на конатативен акт за поземлен имот с идентификатор 10135.1506.237.1.11.

   

  На основание чл. 34, ал. 1 от АПК, можете да прегледате документите по административната преписка,.

 • вх. № 01-493645/13.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  ДО ДОНЧО КАЛЧЕВ НЕДЕВ Гр. ДЪЛГОПОЛ, УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” N 29
  Публикация на:: 
  Варна

              На основание чл.30, ал.2 от АПК и чл. 19 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016г. за предоставяне на услуги от КККР – обн. ДВ – брой 83 от 21.10.2016г.,  Ви съобщаваме, че в четиринадесетдневен срок, следва да отстраните недостатъците във заявление № 01-493645/13.12.2018г., като представите следните документи, а именно:

 • Изх. No 24-709-07.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  ДО АНТОН ПЕТРОВ ЦОНЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-339665-03.09.2018 г. от АНТОАНЕТА НИКОЛАЕВА ЦОНЕВА   до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 02659.2196.596, 02659.2196.1056, 02659.2196.1082 и 02659.2196.2058, находящи се в гр.

 • Изходящ № 24-710-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  ДО ВАСИЛ МИРЧЕВ ДИМИТРОВ ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА БОЖИНОВСКА АНТОНЕН ЦВЕТАНОВ ПАРАШКЕВОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-201016-04.06.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10619-07.12.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2193.190, 02659.2193.253, 02659.2193.255, 02659.2193.268, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-711-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  ДО ТОДОРКА ВЕЛЧЕВА ДАСКАЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-133436-16.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10205-27.11.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2192.882, 02659.2192.1935, 02659.2192.1999, 02659.2192.1999.1, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-713-07.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  ДО АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ НОВОСЕЛСКИ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-315586-16.08.2018 г. от СИЛВИЯ СВЕТОСЛАВОВА СТОЙНОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 02659.2194.173, 02659.2194.293, 02659.2194.1228 и 02659.2194.1229, находящи се в гр.

 • Изх. No 24-715-07.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  ДО БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ ВЕЛИЧКА СТОИЛОВА ЙОРДАНОВА-АЛЕКСАНДРОВА ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВА КОРМЕВА НИКОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА СВЕТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-342693-31.10.2017 г.

 • Изх. No 24-716-07.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  ДО АНАТОЛИ БОРИСОВ СТОЯНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-444259-09.11.2018 г.

 • Изх. No 24-718-07.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  ДО ЦВЕТАНА ПЕШОВА ВЪРБАНОВА-КОСТОВА РУМЕН КРУМОВ КОСТОВ ЕМИЛИЯ КРУМОВА ХЕДЕЯР ИЛИЯ ПЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-418244-25.10.2018 г.

 • Изходящ № 24-1470-11.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  Дo: АЙТОСТИНКА ФЛОРОВА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ШОПОВ ВАНЬО ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ ВЕРИЦА ТИХОМИРОВА ДЖЕРМАНОВИЧ ГЕОРГИ СИМОВ ГЮРОВ ДАНИЕЛА ИВАНОВА ПЕТКОВА-МИНКОВА ЕМИЛ ПАРАШКЕВОВ МИКОВ РАЙНА ДИМИТРОВА ВЕЛИНА СИМО ГЕОРГИЕВ ГЮРОВ СНЕЖИНА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА ЯНА МИНКОВА ПЕЛОВСКА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 07-16030-21.12.2017г.

 • Изходящ № 24-1427-11.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  Дo: ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-328490-20.10.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10232-28.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 46721.3851.253, 46721.3851.965, 46721.3851.1037, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-1426-11.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  ДО НИКОЛА МУХТАРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-302863-08.08.2018 г. и вх. № 05-13790-01.10.2018 г. от ИРИНА АНГЕЛОВА ВЪЛЧАНОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 04234.6907.153, 04234.6907.152, 04234.6907.154, 04234.6907.155, 04234.6907.156, 04234.6907.1555, с.

 • Изходящ № 24-1472-11.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  Дo: ИЛИАНА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА-ГЮРОВА ПЕТЯ ГОРАНОВА ДАРАКЕВА АНЕТА НИКОЛАЕВА ДИМОВА МАРИЯ АРХАНГЕЛОВА ПУЛЕВА ДИМЧО ЙОРДАНОВ ДИМОВ- СОФИЯ РУМЕН ДОНЧЕВ ДАРАКЕВ СВЕТОСЛАВА ТОДОРОВА БЕНГАРОВА МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА МИЛЕВА ГЕОРГИ ЛЪЧЕЗАРОВ СУСАНИН ЦВЕТАН СТОЯНОВ ГАЙДЕВ ЗОРА ЯНАКИЕВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-347251-07.09.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-10583-06.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.205.26, 68134.205.461, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-1468-11.01.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.01.2019
  ДО РОСИЦА ИВАНОВА ВЕЛИНОВА ЖАСМИНА ВЕЛЧЕВА МИТКОВА ДОБРОМИР ВЕЛЧЕВ ДОБРЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 09-75126-12.12.2018г. във връзка с писмо с вх. № 07-6402-21.05.2018г. от ДОБРОМИР ВЕЛЧЕВ ДОБРЕВ до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68134.201.331.3 с адрес: гр. София, район „Красно село“, ул. „Житница“ №14.

 • Изходящ № 24-1475-11.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  Дo: ЦВЕТЕЛИНА ОГНЯНОВА НЕШОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-146129-24.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-10273-29.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2046.2563, 68134.2046.2565, 68134.2046.3518, 68134.2046.3518.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-1588 – 14.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  ДО „ФИЛАДЖИО“ ООД гр. Пловдив, ул. Трудовак № 13, вх. А, ап. 3
  Публикация на:: 
  Добрич

  В изпълнение на разпоредбата на чл. 53, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх.№ 01-393047-10.10.2018 г., подадено на основание чл. 58, ал.3 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г., СГКК Добрич започва производство по изменение на КККР, засягащо поземлени имоти с идентификатори 39493.501.407, 39493.501.122, 39493.501.123, 39493.501.124, 39493.501.778 и  39493.501.516  по кадастралната карта на с.

 • Изходящ № 24-1411-11.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.01.2019
  До: ВЕСЕЛИНА РАДОЕВА РУСЕВА гр. ЯМБОЛ, ул. “СОФЛУ” № 9 До: МАРИЯН ПЕТКОВ ТЕРЗИЕВ гр. ЯМБОЛ, ул. “СОФЛУ” № 9 До: ИВАН РАДОЕВ МАНДАЛИЕВ гр. ЯМБОЛ, ул. “СОФЛУ” № 9 До: ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА гр. ЯМБОЛ, ул. “СОФЛУ” № 9 Дo: ЙОВКА ЦВЯТКОВА ГЕРГАНОВА гр. Ямбол, ул. „СОФЛУ“ № 11 До: ГЕРГАН ПАВЛОВ ГЕРГАНОВ гр. Ямбол, к-с „ДИАНА“ бл.17, вх.А, ет.4, ап.16 До: ДЕНЧО ПАВЛОВ КАНЕВ Чрез пълномощник: ГЕРГАН ПАВЛОВ ГЕРГАНОВ гр. Ямбол, к-с „ДИАНА“ бл.17, вх.А, ет.4, ап.16
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-455256-16.11.2018 г., подадена на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е издадена заповед за изменение на КККР № 18-474-11.01.2019 г.

 • Изх. № 24-26961*14.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  ДО НИКОЛАЙ СТОЯНОВ НИКОЛОВ ДАНАИЛ СТОЯНОВ ЯЗАЖИЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-281660/25.07.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-29257*14.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  ДО ПЕТЪР КОСТАДИНОВ БАЛАЧЕВ АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ ТОТОВ СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ ТОТОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВ ОЛОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-272031/18.07.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 24-625-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  ДО ВАСИЛ АНГЕЛОВ МАРИНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-351464-11.09.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10085-23.11.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2192.541, 02659.2192.742, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-628-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  ДО НАДЯ АСЕНОВА НАКОВА КРАСИМИР АСЕНОВ АСЕНОВ СТОЯНКА ЛАЗАРОВА МИХОВА "ЕНТИОН" ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-109467-27.03.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9570-09.11.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2198.506, 02659.2198.507, 02659.2198.813, 02659.2198.815, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-620-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  ДО АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АЛЕКСОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-296748-03.08.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9207-31.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1003.182, 68134.1003.183, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-619-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  ДО АЛБЕНА ДИМИТРОВА КЕРАЧЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-196823-31.05.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-616-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  Изходящ № 24-616-07.01.2019 г. ДО БОГДЕНА ГЕЧЕВА БЛАГОЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-170610-14.05.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9578-09.11.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1007.967, 68134.1007.1039, 68134.1007.1039.1, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-617-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  ДО РАДКА ДИМИТРОВА ШИРОВА НИКОЛА ГЕОРГИЕВ РАШЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-321998-21.08.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9591-09.11.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.614.104, 68134.614.1215, 68134.614.104.4, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-1348-10.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  Дo: КАТЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-317232-17.08.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-10242-28.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2818.2290, 68134.2818.4669, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-1357-10.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  Дo: АНА НЕНОВА ХРИСТОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-148818-25.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-10199-27.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2044.1923.1, 68134.2044.1923.2, 68134.2044.1923.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ №24-1555-14.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  ДО Г-ЖА ЛЮДМИЛА МИЛЧЕВА ПЕНЕВА гр.Пазарджик, ул.Петър Берон №6, ет.7, ап.20
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомявам, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-392579-09.10.2018 г., подадено от г-жа Лидия Милчева Чаушкова - Томс на основание чл. 56, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г., за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10953-17.12.2018 г., засягащо нанасяне на схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.919.379.1.5.

 • Изходящ № 24-1334-10.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  Дo: КРУМ ТАКОВ ПЕТРОВ ПЕТЬО СИМЕОНОВ ВАСИЛЕВ ДИМИТЪР ДОЙЧИНОВ ПЕТКОВ МИХАИЛ БОЯНОВ КОЧУБОВ ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДОЙЧИНОВ ВАНЯ ТОДОРОВА ТОШЕВА АММ ИНЖЕНЕРИНГ МИТРА ДАМЯНОВА ТОШЕВА ПЛАМЕН ТОДОРОВ ТОШЕВ ПАВЛИНА ПЕТРОВА ПАВЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-275645-20.07.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-10182-27.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1935.950, 68134.1935.1012, 68134.1935.1990, 68134.1935.1999, 68134.1935.2002, 68134.1935.2003, 68134.1935.2004, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-1095-09.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  Дo: ВЕНКА БЕЛЧЕВА КУЮМДЖИЕВА ЛИЛИЯ ТОДОРОВА НЕШЕВА СИЛВАНА ТЕОДОСИЕВА ВЪЛКАНОВА МАРИО ТЕОДОРОВ ПЕТРОВ СЛАВЕНА ПЕЮВА ДОСЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-259140-11.07.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9781-15.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 55419.6704.282, 55419.6704.467, 55419.6704.468, 55419.6704.469, 55419.6704.470, 55419.6704.471, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-622-07.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  ДО СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ ВЕЛИН ЯСЕНОВ ЮРУКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-291407-31.07.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9574-09.11.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2192.144, 02659.2192.1949, 02659.2192.1949.1, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-1088-09.01.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.01.2019
  Дo: МИНКО ИВАНОВ МИНКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх. № 01-359801-14.11.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за отказ за изменение на КККР за изменение на КККР № 18-9876-19.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 55419.6704.684, 55419.6704.683, 55419.6704.864, 55419.6704.817, 55419.6704.2788, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.