Уведомления

 • Дo: МАРИЯ ТОДОРОВА САПУНДЖИЕВА

  статус: 
  Актуално

  Дo:
  МАРИЯ ТОДОРОВА САПУНДЖИЕВА

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-380934-07.12.2016 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-1203-08.02.2018 г., засягащо сграда с идентификатор 02659.2195.584.1 и самостоятелните обекти в нея с идентификатори 02659.2195.584.1.1 и 02659.2195.584.1.2.

 • ДО Г-ЖА БОРЯНА СЕРАФИМОВА БРЪНГОВА гр. София, ж.к. Люлин 5, бл. 522, вх. Б, ет. 8, ап. 62

  статус: 
  Актуално

  ДО
  Г-ЖА БОРЯНА СЕРАФИМОВА БРЪНГОВА
  гр. София, ж.к. Люлин 5, бл. 522, вх. Б, ет. 8, ап. 62

  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-388926-06.12.2017 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1312-13.02.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 31111.34.832 и 31111.34.882, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • ДО: ВИОЛЕТА БОЖИНОВА ДУРЕВА-СТАНЕВА ЖЕЛЮ КОЛЕВ СТАНЕВ МАРИЯ ЯНКОВА КРИВОШИЕВА МАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТРАТИЕВА ЖИВКА ТОДОРОВА МАКЕЛОВА ЛИЛЯНА ЛЮБОМИРОВА МАСЛИНКОВА РАДОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ МАСЛИНКОВ СТОЙЧО АТАНАСОВ ВЪЛЧЕВ ИВАН ЙОВЧЕВ ГЪДЕВ ТЕОДОРА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА

  статус: 
  Актуално

  ДО:
  ВИОЛЕТА БОЖИНОВА ДУРЕВА-СТАНЕВА
  ЖЕЛЮ КОЛЕВ СТАНЕВ
  МАРИЯ ЯНКОВА КРИВОШИЕВА
  МАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТРАТИЕВА
  ЖИВКА ТОДОРОВА МАКЕЛОВА
  ЛИЛЯНА ЛЮБОМИРОВА МАСЛИНКОВА
  РАДОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ МАСЛИНКОВ
  СТОЙЧО АТАНАСОВ ВЪЛЧЕВ

  ИВАН ЙОВЧЕВ ГЪДЕВ
  ТЕОДОРА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
  МАРИЯ ХРИСТОВА МАНОВА
  ХРИСТИНА МИЛЧЕВА ВАСИЛЕВА
  ДИМИТРИНКА МАЛЕШКОВА ЧЕНГЕЛИЕВА
  ИЛКА ТОДОРОВА ЧЕНГЕЛИЕВА
  МАРГАРИТА ИВАНОВА ЧЕЧОВА
  ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ

  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-352466-14.11.2016 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-1328-13.02.2018 г., засягащо имоти с идентификатор 07079.612.54, 07079.612.58, по кадастралната карта на  гр.

 • ДО: АНГЕЛ ПЕТКОВ АТАНАСОВ ПЕТКО АНГЕЛОВ АТАНАСОВ ДОБРОМИР НИКОЛАЕВ КОЛЕВ ДИМИТЪР НИКОВ ХАДЖИЕВ ГАРАНТ 2002 ЕООД АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ДАСКАЛОВ КИРИЛ СТОЯНОВ КИРОВ МАРИЕТА КРАСИМИРОВА НИКОЛОВА ЕЛЕНА ИВАНОВА БОЖКОВА ЕТ ИВЕН – НАСТЯ ИВАНОВА ЕЛИСАВЕТА КРАСИМИРОВА

  статус: 
  Актуално

  ДО: АНГЕЛ ПЕТКОВ АТАНАСОВ
  ПЕТКО АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
  ДОБРОМИР НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
  ДИМИТЪР НИКОВ ХАДЖИЕВ
  ГАРАНТ 2002 ЕООД
  АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ДАСКАЛОВ
  КИРИЛ СТОЯНОВ КИРОВ

  МАРИЕТА КРАСИМИРОВА НИКОЛОВА
  ЕЛЕНА ИВАНОВА БОЖКОВА
  ЕТ ИВЕН – НАСТЯ ИВАНОВА
  ЕЛИСАВЕТА КРАСИМИРОВА НИКОЛОВА
  ЯНА КОСТАДИНОВА СТЕФАНОВА
  ТЕОДОР АНГЕЛОВ ЗВЕЗДОВ
  ТАТЯНА ЖЕЛЕВА ТОНЕВА
  СТОЯН ИВАНОВ ПОПКОЛЕВ

  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-399245-28.12.2016 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.