Уведомления

 • ДО ВАЛЕНТИН СТОЙНОВ СИМЕОНОВ ЕВГЕНИ ЛУКОВ ЗУМПАЛОВ СТЕФАН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ ЗЛАТИН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ВАЛЕНТИН СТОЙНОВ СИМЕОНОВ
  ЕВГЕНИ ЛУКОВ ЗУМПАЛОВ
  СТЕФАН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
  ЗЛАТИН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-206532-10.07.2017 г. и рег. № 05-10408-03.08.2017 г.

 • ДО АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА КИРКОВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА КИРКОВА

  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-206919-10.07.2017 г. от АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА КИРКОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 12084.2700.2894, 12084.2700.804 и 12084.2700.2656, находящи се в с. Волуяк, район Връбница, Столична община.

 • До ТЕОДОРА ЦОКОВА ЙОСИФОВА До ЙОСИФ ЦОКОВ ЙОСИФОВ

  статус: 
  Актуално

  До
  ТЕОДОРА ЦОКОВА ЙОСИФОВА
  До
  ЙОСИФ ЦОКОВ ЙОСИФОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-143782-20.05.2015 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5692-04.08.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1932.2082, 68134.1932.348, 68134.1932.360 за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • До АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА ТЕМЕЛКОВА чрез ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА

  статус: 
  Актуално

  До
  АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА ТЕМЕЛКОВА
  чрез
  ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-310868-11.10.2016 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5719-07.08.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.101.132.1, 68134.101.132.2, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.