Уведомления

 • До: „ГАЛЕКО“ АД Адрес: град София 1202, р-н Оборище, ул. "Поп Богомил“ №1, ет.4, ап.20 До: ТОДОР ПЕТРОВ МИХОВ Адрес: град Пловдив, ул. "Пролет" № 2, ет.5 До: ДАФИНА ЖЕКОВА МАРУДАС Адрес: град Пловдив, ул. "трудовак" № 4

  статус: 
  Актуално

  До: „ГАЛЕКО“ АД
  Адрес: град София 1202, р-н Оборище, ул. "Поп Богомил“ №1, ет.4, ап.20

  До: ТОДОР ПЕТРОВ МИХОВ
  Адрес: град Пловдив, ул. "Пролет" № 2, ет.5

  До: ДАФИНА ЖЕКОВА МАРУДАС
  Адрес: град Пловдив, ул. "трудовак" № 4

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-141318-12.5.2017 година в СГКК – Пловдив, подадено от Гроздан Славчев Грозданов – пълномощник на Слави Калинов Калинов на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • ДО ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ДИМИТРОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ДИМИТРОВ

  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

   

  На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-384/22.06.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 73634.201.47 в с. Търкашени, землище Блъсковци, община Елена, собственост на н-ци на Петко Стоянов Фичев и н-ци на Станислав Петков Фичев.

 • До: АТАНАС ИВАНОВ СТАВРЕВ гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа” № 117

  статус: 
  Актуално

  До: АТАНАС ИВАНОВ СТАВРЕВ
  гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа” № 117

  Публикация на:: 
  Ямбол

         В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод формирано служебно заявление с вх. № 01-13641-01.06.2017 г. на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК  гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР в поземлен имот с идентификатор 87374.530.167, находящ се в гр. Ямбол, ул.

 • ДО Г-ЖА СТЕФКА ПЕТРОВА ДАНДАРОВА гр.Чепеларе 4850, ул. Прогрес №4

  статус: 
  Актуално

  ДО
  Г-ЖА СТЕФКА ПЕТРОВА ДАНДАРОВА
  гр.Чепеларе 4850, ул. Прогрес №4

  Публикация на:: 
  Смолян

        УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДАНДАРОВА,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал.1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх.№ 01-162149-31.05.2017 г. от г-н Иван Петров Дандаров и г-жа Василка Николова Дандарова, чрез пълномощник г-жа Тонка Любенова Динчева е започнато производство по отстраняване на грешка в одобрената кадастрална карта (КК) на град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.