Уведомления

 • ДО ОСМАН МУСТАФА ХАДЖИ УЛ. НЕОФИТ РИЛСКИ, № 1А ГР. КАЗАНЛЪК ДО ГЮЛЮЗАР РАМАДАН ХАДЖИ УЛ. ТУНДЖА, № 1, ВХ.Б, ЕТ.2, АП. 19 ГР. КАЗАНЛЪК ДО ХАСАН ДЖЕМАЛ ХАДЖИ УЛ. ТУНДЖА, № 1, ВХ.Б, ЕТ.2, АП. 19 ГР. КАЗАНЛЪК

  статус: 
  Актуално

  ДО ОСМАН МУСТАФА ХАДЖИ
  УЛ. НЕОФИТ РИЛСКИ, № 1А
  ГР. КАЗАНЛЪК

  ДО ГЮЛЮЗАР РАМАДАН ХАДЖИ
  УЛ. ТУНДЖА, № 1, ВХ.Б, ЕТ.2, АП. 19
  ГР. КАЗАНЛЪК

  ДО ХАСАН ДЖЕМАЛ ХАДЖИ
  УЛ. ТУНДЖА, № 1, ВХ.Б, ЕТ.2, АП. 19
  ГР. КАЗАНЛЪК

  Публикация на:: 
  Стара Загора

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.71,ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ с настоящето Ви  уведомяваме,  че по повод на постъпила молба вх. № 01-51017-09.02.2018 г., подадена на основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • ДО МИНКО АТАНАСОВ МИТЕВ УЛ. „ТИНТЯВА“ № 11 С. ШЕЙНОВО

  статус: 
  Актуално

  ДО МИНКО АТАНАСОВ МИТЕВ
  УЛ. „ТИНТЯВА“ № 11
  С. ШЕЙНОВО

  Публикация на:: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че Емилия Миткова Вълканова е подала пред СГКК – Стара Загора заявление  вх. № 01-106552-26.03.2018 г., с което желае да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри за землището на с. Шейново.

  За да изпълним искането по адм. процедура, за която сме сезирани и да издадем административен акт за поисканото изменение, следва да променим кадастралната карта на с. Шейново относно поземлен имот с идентификатор 83106.501.1026, съгласно проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР.

 • ДО ДОБРИНКА ПАНАЙОТОВА ПАНЕВА гр. Варна, ЖК Трошево бл. 36, вх.Б, ет.7, ап. 67 ДО НАСКО ПАНАЙОТОВ ДОБРЕВ гр. Варна, ЖК Трошево бл. 36, вх.Б, ет.7, ап. 67

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ДОБРИНКА ПАНАЙОТОВА ПАНЕВА
  гр. Варна, ЖК Трошево бл. 36, вх.Б, ет.7, ап. 67

  ДО
  НАСКО ПАНАЙОТОВ ДОБРЕВ
  гр. Варна, ЖК Трошево бл. 36, вх.Б, ет.7, ап. 67

  Публикация на:: 
  Добрич

  В изпълнение на чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-123432-26.04.2018 г., подадено на основание чл. 58, ал.3 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г., СГКК Добрич започва производство по изменение на КККР, засягащо поземлени имоти  с идентификатори  07257.501.746, 07257.501.726 и 07257.501.467 по кадастралната карта на с. Българево,  Община Каварна,, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственик или носител на ограничено вещно право.

 • До: Г-Н ВАНЬО СТОЙНОВ ИВАНОВ

  статус: 
  Актуално

  До:
  Г-Н ВАНЬО СТОЙНОВ ИВАНОВ

  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление и образувана преписка вх. № 01-49273 / 08.02.2018 г. от ПЕТЪР МИТЕВ МАРИНОВ възоснова на приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Къкрина, общ. Ловеч, е издаден следния административен акт: Заповед за изменение на КККР № 18-3093-17.04.2018 г.