Уведомления

 • До: ГАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА ГРУДЕВА

  статус: 
  Актуално

  До:
  ГАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА ГРУДЕВА
  гр.Димитровград, п.к.6400

  МИМА ЖЕЛЯЗКОВА ВЕЛЕВА
  гр.Димитровград, п.к.6400

  ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЯЗКОВ ВЕЛЕВ
  гр.Димитровград, п.к.6400

  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл.53, ал.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме,  че във връзка с  регистрирани Заявление вх. № 01-31382-25.01.2018г. от ЕМИЛ ЖЕЛЯЗКОВ ВЕЛЕВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  промяна в Кадастралния регистър на недвижими имоти и издаване на схема, установено във връзка с чл.53, ал.1 от ЗКИР е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 21052.1016.181.17.63, по действащата Кадастрална карта на гр.Димитровград:

   

 • ДО: РУМЕН КОЛЕВ КОСТАДИНОВ ТОДОР КУНЕВ КУНЕВ

  статус: 
  Актуално

  ДО:
  РУМЕН КОЛЕВ КОСТАДИНОВ
  ТОДОР КУНЕВ КУНЕВ

  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-390418- 07.12.2017г. /наш/ от Тодор Николаев Костов, пълномощник на Стефка Кунева Аройо, наследница на Деспина Тодорова Кунева с искане за промяна на одобрената със заповед РД-18-106/ 09.12.2008 г.  на Изпълнителния директор на АГКК КККР на гр. Приморско, общ. Приморско,  състоящо се в промяна на границите на поземлен имот  с идентификатор 58356.506.408 с ПИ с идентификатори 58356.506.404 и  58356.506.401, съгласно проект за изменение изработен от правоспособното по ЗКИР лице инж. Д.

 • До: собствениците на СО в сграда идентификатор 83510.661.272.3 с административен адрес гр. Шумен, ул. Септемврийско въстание № 20, вх. 3

  статус: 
  Актуално

  До: собствениците на СО в сграда идентификатор 83510.661.272.3 с административен адрес гр. Шумен, ул. Септемврийско въстание № 20, вх. 3

  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-95935/16.03.2018г. от  Иван Атанасов Калев подадено на основание   чл. 62 от Наредба № РД-25-5 / 16.12.2017 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  СГКК-гр. Шумен, започва производство по нанасяне на СО с идентификатор 83510.661.272.3.66 НТП (Гараж в сграда).

 • Дo: ДИМИТЪР ХАРАЛАНОВ МИХАЙЛОВ До: ЕЛЕНА ЗАХАРИЕВА ЧАЛЪКОВА До: ХРИСТО СТАНИСЛАВОВ ТАРАКЧИЕВ До: ДИМИТЪР СТАНИСЛАВОВ ТАРАКЧИЕВ

  статус: 
  Актуално

  Дo:
  ДИМИТЪР ХАРАЛАНОВ МИХАЙЛОВ

  До:
  ЕЛЕНА ЗАХАРИЕВА ЧАЛЪКОВА

  До:
  ХРИСТО СТАНИСЛАВОВ ТАРАКЧИЕВ

  До:
  ДИМИТЪР СТАНИСЛАВОВ ТАРАКЧИЕВ

  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и на чл. 53 ал. 2 и ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-59046-15.02.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, на 19.02.2018г. е извършено вписване в кадастралния регистър на имот с идентификатор 83510.651.160 на Йордан Василев Йорданов с Нотариален акт № 95, том 4, вх. рег.