Уведомления

 • До: ВЕРКА АНГЕЛОВА ХРИСТЕВА Адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. "Козница" № 1, ет.2 До: ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ХРИСТЕВА Адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. "Козница" № 1, ет.2

  статус: 
  Актуално

  До: ВЕРКА АНГЕЛОВА ХРИСТЕВА
  Адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. "Козница" № 1, ет.2

  До: ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ХРИСТЕВА
  Адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. "Козница" № 1, ет.2

  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-233010-01.08.2017 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7537-10.10.2017 г., засягащо имот с идентификатор, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • ДО Г-Н ЮРИ ИЛКОВ ФИСИНСКИ гр.Смолян 4700, ул.Димитър Благоев №6

  статус: 
  Актуално

  ДО
  Г-Н ЮРИ ИЛКОВ ФИСИНСКИ
  гр.Смолян 4700, ул.Димитър Благоев №6

  Г-Н СЪБИ ЮРИЕВ ФИСИНСКИ
  гр.Смолян 4700, ул.Миньорска №30

  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-253606-17.08.2017 г., подадено на основание чл. 56, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7790-18.10.2017 г., засягащо сграда с идентификатор 67653.934.164.1,  и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.934.164.1.3.

 • ДО Г-Н ЮРИ ИЛКОВ ФИСИНСКИ гр.Смолян 4700, ул.Димитър Благоев №6 Г-Н СЪБИ ЮРИЕВ ФИСИНСКИ гр.Смолян 4700, ул.Миньорска №30

  статус: 
  Актуално

  ДО
  Г-Н ЮРИ ИЛКОВ ФИСИНСКИ
  гр.Смолян 4700, ул.Димитър Благоев №6

  Г-Н СЪБИ ЮРИЕВ ФИСИНСКИ
  гр.Смолян 4700, ул.Миньорска №30

  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-253606-17.08.2017 г., подадено на основание чл. 56, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7790-18.10.2017 г., засягащо сграда с идентификатор 67653.934.164.1,  и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.934.164.1.3.

 • ДО: ЙОРДАН ДОБРАНОВ ТОДОРОВ

  статус: 
  Актуално

  ДО:
  ЙОРДАН ДОБРАНОВ ТОДОРОВ

  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-320704-16.10.2017 г. от  ПЕНЧО СТОИЛОВ  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.403.23, с адрес: гр. София, район Оборище, област София.