Уведомления

 • Дo: ИВАН МИХАЙЛОВ ЙОТОВ

  статус: 
  Актуално

  Дo:
  ИВАН МИХАЙЛОВ ЙОТОВ

  Публикация на:: 
  Софийска област

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-258078-22.08.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • До: СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ СЛАВОВ Адрес: град Пловдив, ул. „Тургенев“ № 21

  статус: 
  Актуално

  До: СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ СЛАВОВ
  Адрес: град Пловдив, ул. „Тургенев“ № 21

  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-386669-05.12.2017 година в СГКК – Пловдив, подадено от Марин Петров Гошев на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • До: АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ БЕЛОКАПОВ

  статус: 
  Актуално

  До:
  АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ БЕЛОКАПОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-190671-23.06.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-9059-28.11.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1005.147, 68134.1005.148, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Дo: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ АСЕН ГЕОРГИЕВ КОЗЕВ

  статус: 
  Актуално

  Дo:
  КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
  АСЕН ГЕОРГИЕВ КОЗЕВ

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-307273-06.10.2016 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8077-27.10.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1109.74, 68134.1109.74.2, 68134.1109.77, 68134.1109.77.2, 68134.1109.95, 68134.1109.95.1, 68134.1109.95.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.