Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Търговище, Антоново, Петрич, Крумовград, Кирково и Добрич - селска

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
ПРЕКРАТЕНА
Допълнителни документиДатаРазмер
File Решение за прекратяване РД-19-15-23.10.2017 23/10/17457.3 KB
File Разяснение по постъпило запитване_изх. 99-228-17.07.2017 17/07/17639.15 KB
File Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация РД-19-15-14.07.2017 19/07/17435.03 KB
File Приложение към Решение за промяна РД-19-15-14.07.2017 - промени в документацията 19/07/17684.6 KB
File Техническа спецификация ЯФГ (Приложение № 1) xls 25/07/1732 KB
File Разяснение по постъпило запитване_изх. 99-228_26.07.2017 26/07/17148.26 KB
File Протокол № 1 от 12.09.2017 г 12/09/17775.3 KB
File Протокол № 2 от 16.10.2017 г. 16/10/171 MB
File Съобщение за датата на отваряне на ценовите предложения 16/10/1750.46 KB

„Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Търговище, Антоново, Петрич, Крумовград, Кирково и Добрич - селска” по 4 (четири) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Търговище и Антоново, област Търговище и община Петрич, област Благоевград” 

Обособена позиция № 2: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Крумовград, област Кърджали” 

Обособена позиция № 3: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Кирково, област Кърджали”

Обособена позиция № 4: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Добрич - селска, област Добрич” 

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 08.08.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 09.08.2017 г. в 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Преписка АОП № 01055-2017-0016

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. - https://www.eufunds.bg/archive/documents/1423147813.pdf