ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, област Стара Загора

Версия за печатВерсия за печат

 

З А П О В Е Д 

РД-13-229-1/19.11.2018 г.  

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35,    ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № 112-68-2 от 17.08.2018 г. на кмета на община Казанлък, област Стара Загора (наш рег. № 09-3/22.08.2018 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителя на Община Казанлък, област Стара Загора: 

            Росица Христова – гл. специалист „Кадастър и регулация“,

            който да извършва дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-91 от 11.09.2018 г.,  сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и