ОБЩИНА ЛЕВСКИ, област Плевен

Версия за печатВерсия за печат
Сканирана заповед: 

З А П О В Е Д № РД-13-185/24.07.2018 г. 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № РД-08-00-953 от 11.07.2018 г. (наш рег. № 09-3 от 16.07.2018 г.) на кмета на община Левски, област Плевен

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Левски, област Плевен: 

            Миглена Данаилова Любомирова – деловодител при БФС;

            Янка Миткова Ботева – гл. специалист КР,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-81 от  20.07.2018 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Левски, на територията на община Левски – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Плевен.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Левски, на началника на СГКК – Плевен, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ и на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Плевен и Община Левски.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Плевена.

                                               

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА