РАЙОН „ИЗГРЕВ“ – Столична община (СО)

Версия за печатВерсия за печат

З А П О В Е Д 

№ РД-13-70/04.04.2019 г. 

 

           На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо № РИВ19-ДИ05-57 от 08.03.2019 г. на кмета на Район „Изгрев“ – Столична община (СО) (Наш вх. № 09-4(42)/08.03.2019 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

           1. Оправомощавам следните служители на Район „Изгрев“ – СО: 

           Кристина Василева Бояджиева – гл. специалист в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация и контрол по строителството“;

           Виолета Стайкова Попова-Генчева – гл. специалист в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация и контрол по строителството“,

 

           които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-58 от 03.04.2019 г., сключено между Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Район „Изгрев“ – СО, на територията на район „Изгрев“, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

           2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до Кадастрално-административната информационна система на АГКК и да се предостави печат на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – София.

 

           Заповедта да се сведе до знанието на посоченото по-горе лице, на кмета на Район „Изгрев“ СО, на началника на СГКК – София, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, за сведение и изпълнение.

           Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – София и Район „Изгрев“ – СО.

           Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – София.

 

                                                                   

                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

                                                                                   ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Чл. 1. (1) Района приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Района, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за територия на район „Изгрев“ – СО. 

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на районната администрация, определени от кмета на Района.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.