ПРАВИЛА / ИЗВАДКА / ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Версия за печатВерсия за печат

 Публична информация по чл. 15 от ЗДОИ

 

 

 

 

 

Заповед № РД-13-141/27.10.2006г.

Обслужване по закона за достъп до обществена информация

Чл. 26. (1)Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Агенцията.

(2) Искането за обществена информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

(3) За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от следните форми: преглед на информацията – оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.

Чл.27. Заявлението се подава в един екземпляр и съдържа следната информация:

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

2. описание на исканата информация;

3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

4. адреса за кореспонденция със заявителя, може да се посочи и телефон.

 Чл.28. (1) Заявленията, постъпили по реда на Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ), се регистрират в компютърната деловодна система и се предоставят на директора на дирекция “АПФО” за централната администрация, а началниците на “СГКК” за регионалните служби за вземане на решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация. За обществена информация свързана с дейността на дирекция “Изпълнение на проект кадастър и имотен регистър” решението се взема от директора на дирекцията.

 (2) Ръководителитят по ал.1, извършва проверка дали заявлението отговаря на изискванията на ЗДОИ и го възлага за проучване на съответния служител.

 (3) Когато заявлението не отговаря на изискванията на ЗДОИ и/или не е ясно точно каква информация се иска, или когато тя е формулирана много общо заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация.

 (4) След проверката по ал.2, съответно след получаване на уточнението по ал.3, длъжностното лице по ал.2 изготвя доклад до ръководителя на звеното, който съдържа мотивирано предложение за предоставяне на достъп до исканата информация или за неговото отказване.

 (5) Докладът по ал.4 се придружава от проект заповед, изготвена съобразно изискванията на чл. 34, ал.1, съответно чл. 38 от ЗДОИ.

 (6) В заповедта по чл. 34, ал.1 от ЗДОИ се определя и служителят, който ще предоставя информацията и ще съставя протокол по реда на чл.35 от ЗДОИ.

 (7) Устното запитване се отправя към директора на дирекция “АПФО” за централната администрация, а в регионалните служби към ръководителите на службите.

 (8) Информацията се предоставя след заплащане на разходите и предоставяне на платежен документ.

 Чл.29. (1) Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя със заповед на изпълнителния директор и предоставяне на платежен документ.

 (2) Разходите по предоставяне на обществена информация се внасят и събират по банков път за регионалните служби, а от регионалните служби София-град и София-област и Геокартфонд по банков път и на касата в приемната на Агенцията при подаване на заявлението.

 Чл.30. Срокът за изпълнение на исканията подадени по ЗДОИ се изпълняват в 14-дневен срок. 

Чл.31. Контролът по администриране системата за достъпа до обществената информация се осъществява от директора на дирекция “АПФО”.

 Чл.32. При изтичане на работното време и има чакащи граждани, работното време се удължава до обслужването им

 Чл.33.Със заповед на ръководителя на съответната служба се въвежда гъвкаво работно време и график на служителите за обслужване при случаи,когато текат срокове за обжалване на обявени кадастрални карти