Одобрена КК и КР за територията на поземлени имоти с идентификатори 56126.600.308 и 56126.600.3683, гр. ПЕТРИЧ