Обява и графици за извършване на геодезически измервания за изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри(КККР) за землището на гр.Кнежа, община КНЕЖА, област ПЛЕВЕН