В ДВ, бр. 1 от 02.01.2018 г. Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: