В ДВ, бр. 11 от 05.02.2019 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва: