В ДВ, бр. 31 от 12.04.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: