В ДВ, бр. 34 от 20.04.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: