В ДВ бр. 42 от 22.05.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва: