В ДВ, бр. 91 от 02.11.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва: