Удостоверение за оценка на съответствие № 005/ 2016 г. на ГНСС инфраструктурна мрежа„ГЕОНЕТ”