Указания за издаване на официални документи във връзка с учредяване на вешни права върху поземлени имоти в горски територии