Касовото обслужване в СГКК-София град и СГКК–Софийска област ще се осъществява от ЦКБ АД- такса за банката-1,90 лв., възможност за плащане и чрез ПОС терминални устройства на всяко гише