Отговори на въпроси свързани с процедурата по създавне на ККР