Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 4 от 2017 г.)

Версия за печатВерсия за печат

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 4 от 2017 г.)

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е във връзка с постъпили предложения за създаване на облекчена процедура при съгласуване на подробен устройствен план за национален обект, обект с национално значение или общински обект с първостепенно значение. Целта е - за цитираните обекти, пред служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) да се внася за съгласуване проектът за подробен устройствен план (в частност парцеларен план), а проектът за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) да се внася за разглеждане в СГКК след одобряване на подробния устройствен план.

 

 

 

 

Дата на откриване – 23.01.2018 г.

Дата на приключване – 22.02.2018 г.

Сфера на действие: регионално развитие

Целева група: всички заинтересувани

Наименование на файлове – Проект Наредба и мотиви