Обществени поръчки

Сист. № Заглавие Дата на публ. Дата на актуал. Статус
23748 Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на апартаменти, собственост на АГКК 21.05.2019 25.06.2019 ПРЕКРАТЕНА
22983 Доставка и монтаж на 2 (два) броя въздушноохлаждаеми прецизни климатизатори с изнесен кондензатор на директно изпарение сплит система, тип „Close Control Unit“ за обект „Център за данни“ при АГКК 29.03.2019 29.05.2019 Възложена
21199 „Абонаментно обслужване и поддръжка на климатичната техника, монтирана в сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и региналните Служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“ 27.12.2018 01.04.2019 Възложена
21072 Абонаментно обслужване и поддръжка на климатичната техника, монтирана в сградите на АГКК и региналните Служби по геодезия, картография и кадастър 13.12.2018 27.12.2018
Затворена
ПРЕКРАТЕНА
20692 Осигуряване на застраховки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 10.12.2018 25.01.2019 Възложена
20435 Абонаментно обслужване и поддръжка на климатичната техника, монтирана в сградите на АГКК и регионалните СГКК 16.11.2018 12.12.2018 ПРЕКРАТЕНА
19544 Доставка на очила за корекция на зрението и/или за работа с видеодисплеи за нуждите на служителите, работещи в Агенция по геодезия, картография и кадастър и 28-те Служби по геодезия,картография и кадастър 16.08.2018 15.11.2018 Възложена
18385 Извършване на текущ ремонт в апартаменти на АГКК, находящи се на бул. „Черни връх“ 41, вх. А, ап. 2 и ж.к. Дружба, бл. 35, вх. В, ап. 23.05.2018 01.11.2018 Възложена
17940 Инженеринг на трафопост за присъединяване към електрическата мрежа със сигурност на захранване-първа и нулева категория на административни сгради, находящи се на улица „Мусала“ №1, м. „Павлово-Бъкстон“, СО-район „Витоша 02.03.2018 13.09.2018 Възложена
16583 Доставка на оригинални тонери за цветни принтери с марка Lexmark, модел CS720de и модел C950de, за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 30.10.2017 26.07.2018 Възложена
15896 Извършване на краткосрочна поддръжка на Кадастралната Административна информационна система (КАИС) и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) компонент „Кадастър“ за Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) 21.09.2017 12.12.2018 Възложена
16146 Логистично обезпечаване на конференция и пленарно заседание на Постоянната комисия по кадастър на Европейския съюз 13.09.2017 26.07.2018 Възложена
15072 Доставка на метални архивни шкафове за нуждите на АГКК 23.05.2017 26.07.2018 Възложена
14237 Осигуряване на информация и комуникация по проект „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на Агенция по геодезия, картография и кадастър 06.02.2017 26.07.2018 Възложена
11968 Привеждане на наличните геоданни за административни единици в АГКК, съгласно изискванията на директива 2007/2/ ЕО за изграждане на инфраструктура на пространствени данни /INSPIRE/ и закона за достъп до пространствените данни 13.04.2016 14.04.2016
Възложена
Оттеглена
11841 Извършване на основни и текущи ремонти в сгради предоставени на Агенция по геодезия по картография и кадастър и структурните звена – Служби по геодезия, картография и кадастър 28.03.2016 30.07.2018 Възложена
11797 Извънгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър 22.03.2016 30.07.2018 Възложена
11762 Доставка, чрез покупка, на нов автомобил за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 17.03.2016 30.07.2018 Възложена
11761 Доставка на специализиран софтуер за изграждане, управление и употреба на дигитализирани документи чрез електронен архив 17.03.2016 30.07.2018 Възложена
11751 Доразвиване на Кадастрална Административна Информационна Система (КАИС), 16.03.2016 25.04.2016 Възложена
11723 Осигуряване на комуникационна свързаност на Агенцията по геодезия, картография и кадастър 14.03.2016 19.07.2018 Възложена
11689 Доставка, чрез покупка, на нов автомобил за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 09.03.2016 16.03.2016
Възложена
Оттеглена
11662 Доставка на канцеларски материлаи и консумативи 02.03.2016 29.03.2016 Възложена
11231 Предоставяне на фиксирани телефонни услуги и интернет услуги за нуждите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър 13.01.2016 10.02.2016 Възложена
10924 Осигуряване на застраховки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър” при следните обособени позиции: „Застраховка на имущество” „Гражданска отговорност” (включваща в себе си и Злополука на лицата в МПС), Застраховка "Пълно автокаско" и гр 26.11.2015 16.12.2015 Възложена