Обществени поръчки

Осъществяване контрол по качеството на информационните системи и предоставяне на консултации по приемането на работата от страна на АГКК по договор № ИС-72/14.07.2012 г.

Статус на обществената поръчка: 
Възложена

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. «Мусала» № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма. «а» - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана за избор на изпълнител за сключване на договор по процедура за възлагане на услуга, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 3, т. 2 ЗОП за избор на изпълнител, чрез публична покана, за сключване на договор с предмет: