Обществени поръчки

Определяне на местоположението на морски плажове и местоположението и вида на дюните, разположени на територията на Черноморското крайбрежие

Статус на обществената поръчка: 
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма. "а" - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 3, т. 2 ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана и сключване на договор с предмет: