Обществени поръчки

!!! Нова публична покана „Доставка на настолни компютри за нуждите на АГКК” с включени технически изисквания за операционни системи

Статус на обществената поръчка: 
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9023722/10.12.2013г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

„Доставка на настолни компютри за нуждите на АГКК” 

Доставка на метални архивни шкафове за нуждите на АГКК

Статус на обществената поръчка: 
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма. “а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9023629/09.12.13год. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

Доставка на 2 броя сървъри за виртуализация и 1 брой файлов сървър за нуждите на АГКК

Статус на обществената поръчка: 
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. "Мусала" № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма. "а" - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. №9023425/05.12.2013 год. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет: