Обществени поръчки

Услуги по текущо, основно и извънредно почистване на сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и териториалните й звена

Статус на обществената поръчка: 
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9045168/24.08.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

Подпомагане на дейността в приемната на Служба по геодезия, картография и кадастър София град”, съгласно техническото задание, приложено към условията за участие към публичната покана, в рамките на прогнозната стойност

Статус на обществената поръчка: 
Възложена
Оттеглена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София,
ул. „Мусала” № 1, Ви уведомява, че със Заповед № РД-13-288/20.08.2015год. на Изпълнителния директор на АГКК, на основание чл. 101б, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, и чл. 9а, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки, 

ТАЗИ ПУБЛИЧНА ПОКАНА Е ОТТЕГЛЕНА

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Административно-техническа помощ на Службите по геодезия, картография и кадастър, състояща се в окомплектоване на документи, сортиране, подреждане, класифициране и подготовка за архивиране на преписки

Статус на обществената поръчка: 
Възложена
Оттеглена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, 
ул. „Мусала” № 1, Ви уведомява, че със Заповед № РД-13-288/20.08.2015год. на Изпълнителния директор на АГКК, на основание чл. 101б, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, и чл. 9а, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки, 

ТАЗИ ПУБЛИЧНА ПОКАНА Е ОТТЕГЛЕНА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Доставка на процесори и мрежови компоненти, за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Статус на обществената поръчка: 
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9044821 от 13.08.2015 год. в регистъра на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и сключване на договор с предмет:

 

Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни електронни административни услуги, чрез провеждане на специализирано обучение

Статус на обществената поръчка: 
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София,
ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9044479/03.08.2015 год. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

Осигуряване на транспорт, хотелско настаняване и кетъринг за групи участници и лекторски екип в изнесено обучение

Статус на обществената поръчка: 
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София,
ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9044480/03.08.2015 год. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет: