Обществени поръчки

Инженеринг на трафопост за присъединяване към електрическата мрежа със сигурност на захранване-първа и нулева категория на административни сгради, находящи се на улица „Мусала“ №1, м. „Павлово-Бъкстон“, СО-район „Витоша

Статус на обществената поръчка: 
Възложена

Събиране на оферти с обява с предмет: „Инженеринг на трафопост за присъединяване към електрическата мрежа със сигурност на захранване-първа и нулева категория на административни сгради, находящи се на улица „Мусала“ №1, м. „Павлово-Бъкстон“, СО-район „Витоша“

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 28.03.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Офертите ще се отворят на 29.03.2018 ч. от 11:00 ч. на посочения по-горе адрес.