Обществени поръчки

Доставка на природен газ за отопление на административните сгради на АГКК- София и службите в град Ловеч, Габрово, Ямбол и Стара Загора

Статус на oбществената поръчка: 
Затворена

Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление с предмет:

Доставка на природен газ за отопление на административните сгради на АГКК- София и службите в град Ловеч, Габрово, Ямбол и Стара Загора

 

АОП № 01055-2018-0013

Преустройство на самостоятелен обект в приземен етаж на административна сграда в приемна за граждани в гр. Шумен, УПИ XIII4301, кв. 271, имот ид. № 180

Статус на oбществената поръчка: 
Възложена

Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление с предмет: „Осъществяване на строителен надзор на проект: „Преустройство на самостоятелен обект в приземен етаж на административна сграда в приемна за граждани в гр. Шумен, УПИ XIII4301, кв. 271, имот ид. № 180““