Осигуряване и поддръжка на информационни системи за кадастрални и специализирани данни в АГКК

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Отговор на постъпило запитване 99-101/22.02.2018 22/02/18185.24 KB
File Протокол 1 16/04/182.74 MB
File Съобщение отваряне на ценови оферти 24/04/18134.79 KB
File Протокол 2 03/05/18543.13 KB
File Доклад на комисията 03/05/18240.13 KB
File Протокол 3 03/05/18506.25 KB
File Решение за определяне на изпълнител 03/05/18628.84 KB
File Договор ИС-61-2018 ДЗЗД ГЕОКАРТ КОНСУЛТ 23/08/1813.24 MB
File Договор ИС-62-2018 МАПЕКС АД 1 ва част 23/08/189.13 MB
File Договор ИС-62-2018 МАПЕКС АД2 ра част 23/08/1812.72 MB
File Договор ИС-77-2018 ДЗЗД ИНСПАЙЪР ГН 23/08/1816.1 MB
File Обявление за възложена поръчка-ИС-ми 2018 23/08/183.18 MB

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване и поддръжка на информационни системи за кадастрални и специализирани данни в АГКК“ по 3 (три) обособени позиции:

Обособена позиция № 1 “Извършване на текуща поддръжка на Кадастралната Административна Информационна система (КАИС) и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) компонент „Кадастър“ за Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“

Обособена позиция № 2 “Извършване на текуща поддръжка на Система за управление на електронен архив за Геокартфонд (СУЕАГ) и Информационна система по Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ИСЗУЧК) за Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“ 

Обособена позиция № 3 “Извършване на текуща поддръжка на Регистър на географските наименования (РГН) и Регистър на поземлените имоти съгласно директива INSPIRE за Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“.

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 23.03.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП №    01055-2018-0003

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 26.03.2018 г. в 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.