Обществени поръчки

Д О К Л А Д на основание чл. 21, ал. 2 ЗОП за извършени пазарни проучвания за стойността

Доклад на основание чл. 21, ал. 2 ЗОП  за извършени пазарни проучвания за стойността (цената) на 2 броя въздушноохлаждаеми прецизни климатизатори с изнесен кондензатор на директно изпарение сплит система, тип "Close Control Unit", необходими за обект „Център за данни“ при АГКК