Сканиране на досиета на СГКК София-град и привързването им към Кадастрално-административна информационна система

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Отговор относно постъпило запитване с рег. №99 -63/24.02.2017 01/03/1789.63 KB
File Протокол 1 от 05.04.2017 05/04/17186.05 KB
File Протокол 2 от 19.04.2017 19/04/17219.46 KB
File Съобщение за отваряне на ценови оферти на 24.04.2017 в 10 ч. 19/04/1749.31 KB
File Доклад - сканиране от 24.04=2017 25/04/17120.48 KB
File Протокол 3 - сканиране 24.04.2017 25/04/1751.46 KB
File Решение за определяне на изпълнител - сканиране 24.04=2017 25/04/1786.03 KB
File Договор ДД-43 от 15.05.2017 06/06/17606.43 KB

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„СКАНИРАНЕ НА ДОСИЕТА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ-ГРАД И ПРИВЪРЗВАНЕТО ИМ КЪМ КАДАСТРАЛНО-АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА“

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 30.03.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2017- 0008

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 31.03.2017 г. в 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.