Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Божурище и гр. Долна баня и на други населени места в общини Божурище и Долна баня

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Разяснение по постъпило запитване_изх. 99-22_12.01.2018 12/01/18657.66 KB
File Разяснение по постъпило запитване 99-22 от 15.01.2018 15/01/18191.42 KB
File Протокол № 1 от 12.02.2018 12/02/18693.78 KB
File Протокол № 2_20.03.2018 20/03/183.28 MB
File Съобщение за отваряне на ценови предложения_ 20/03/1877.35 KB
File Протокол № 3 от 29.03.2018 29/03/18657.56 KB
File Доклад за резултатите от работата на комисията от 29.03.2018 29/03/182.7 MB
File Решение_РД-19-3-29.03.2018_за определяне на изпълнител 29/03/182.46 MB
File 1dogovor_kd-1-56-2018_-_obosobena_poziciya_1_part1.pdf30/05/189.9 MB
File 1dogovor_kd-1-56-2018_-_obosobena_poziciya_1_part2.pdf30/05/185.33 MB
File 1dogovor_kd-1-55-2018__-_obosobena_poziciya_2_part1.pdf30/05/189.98 MB
File 1dogovor_kd-1-55-2018__-_obosobena_poziciya_2_part2.pdf30/05/189.92 MB
File 1dogovor_kd-1-55-2018__-_obosobena_poziciya_2_part3.pdf30/05/183.91 MB
File dogovor-kd-1-51-2018_-_obosobena_poziciya_3_part1.pdf30/05/189.79 MB
File dogovor-kd-1-51-2018_-_obosobena_poziciya_3_part2.pdf30/05/189.92 MB
File dogovor-kd-1-51-2018_-_obosobena_poziciya_3_part3.pdf30/05/188.33 MB
File Обявление за възложена поръчка КККР Божурище 31/05/181.05 MB

„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Божурище и гр. Долна баня и на други населени места в общини Божурище и Долна баня и дейности за довършване на процедурата по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри за частта от територията на район „Студентски“, Столична община, за която Заповед № РД-18-38 от 10.07.2012 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за одобряване на КККР е оттеглена“ по 4 (четири) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Долна баня и  с. Свети Спас, община Долна баня, област София“

Обособена позиция № 2: „Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Гурмазово (вкл. общински център гр. Божурище), с. Пожарево, с. Пролеша и с. Росоман, община Божурище, област София“

Обособена позиция № 3: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата с. Делян, с. Златуша, с. Мала Раковица, с. Хераково и с. Храбърско, община Божурище, област София“

Обособена позиция № 4: „Дейности за довършване на процедурата по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри за частта от територията на район „Студентски“, Столична община, за която Заповед № РД-18-38 от 10.07.2012 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за одобряване на КККР е оттеглена“ (На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, Възложителят ще възложи изпълнението на Обособена позиция № 4 по реда, предвиден за индивидуалната ѝ стойност - http://www.cadastre.bg/public-contracts/chl20-al6-zop)

)

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 22.01.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 23.01.2018 г. в 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.