Търгове

Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот – публична държавна собственост за поставяне на терминално устройство АТМ (банкомат)

Статус на търга: 
Затворена

ОБЯВА 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 13, ал. 1, 2 и 5 и Глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 22 и ал. 3 от Устройствения правилник на АГКК и Заповед № РД-13-177/18.08.2017 г.

на Изпълнителния директор на АГКК,