Обществени поръчки (ОП)

Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра

Статус на oбществената поръчка: 
Отворена
Спряна

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА“, с обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ и Обособена позиция № 2 „Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект на Агенция по геодезия, картография и кадастър“,

Привеждане на наличните геоданни за административни единици и сгради в АГКК, съгласно изискванията на директива 2007/2/ ЕО за изграждане на инфраструктура на пространствени данни /INSPIRE/ и закона за достъп до пространствените данни

Статус на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Привеждане на наличните геоданни за административни единици и сгради в АГКК, съгласно изискванията на директива 2007/2/ ЕО за изграждане на инфраструктура на пространствени данни /INSPIRE/ и закона за достъп до пространствените данни“

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост

Статус на oбществената поръчка: 
Затворена

 

         О  Б  Я  В  А       

 

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на населени места в община Самоков

Статус на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  ”Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на населени места в община  Самоков” по 3 (три) обособени позиции