Обществени поръчки (ОП)

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на населени места в община Самоков

Статус на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  ”Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на населени места в община  Самоков” по 3 (три) обособени позиции