Обществени поръчки (ОП)

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ И ПОДДРЪЖКА НА ХАРДУЕР И БАЗОВ СОФТУЕР В АГКК И СГКК

Статус на oбществената поръчка: 
Спряна

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ и поддръжка на хардуер и базов софтуер в АГКК И СГКК“

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 09.07.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2018-0009

Извършване на основни и текущи ремонти в сгради на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) по обособени позиции

Статус на oбществената поръчка: 
Затворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на основни и текущи ремонти в сгради на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“ по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Основен ремонт (на сградите) на Мареографни станции „Иракли“ и „Ахтопол““ 

Обособена позиция № 2: „Извършване на текущи ремонти в сгради на АГКК, находящи се в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София“

 

Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Заг

Статус на oбществената поръчка: 
Затворена

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово”, по 11 (единадесет) обособени позиции

 

Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Статус на oбществената поръчка: 
Затворена

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ по Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г.  на Централния орган за покупки. 

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове, като същите са достъпни и в Софтуера за електронно възлагане на обществени поръчки /СЕВОП/.

Доставка и монтаж на мека мебел за офиси за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Статус на oбществената поръчка: 
Затворена

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на мека мебел за офиси за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ по Рамково споразумение № СПОР-9/15.03.2018 г.  

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове, като същите са достъпни и в Софтуера за електронно възлагане на обществени поръчки /СЕВОП/.