Обществени поръчки (ОП)

Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадасър (АГКК) и нейните регионални структури - Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)

Статус на oбществената поръчка: 
Отворена

“Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадасър (АГКК) и нейните регионални структури - Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“ по 25 обособени позиции

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 08.08.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Търговище, Антоново, Петрич, Крумовград, Кирково и Добрич - селска

Статус на oбществената поръчка: 
Отворена

„Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Търговище, Антоново, Петрич, Крумовград, Кирково и Добрич - селска” по 4 (четири) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Търговище и Антоново, област Търговище и община Петрич, област Благоевград” 

Осигуряване и поддръжка на информационни системи за кадастрални и специализирани данни в АГКК

Статус на oбществената поръчка: 
Затворена
Прекратена

„Осигуряване и поддръжка на информационни системи за кадастрални и специализирани данни в АГКК“ по 3 (три) обособени позиции:

 

Обособена позиция № 1 “Извършване на текуща поддръжка на Кадастралната Административна Информационна система (КАИС) и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) компонент „Кадастър“ за Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“

 

Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Статус на oбществената поръчка: 
Отворена

          Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет ”Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ по Рамково споразумение № СПОР-1/10.01.2017 г.

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове.

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Статус на oбществената поръчка: 
Отворена

          Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет “Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър” по Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2017 г.

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове.