Регистър на декларациите по чл.12 от ЗПРКИ за 2009 г. (във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПРКИ )- СГКК

Версия за печатВерсия за печат
         
         
Имена Структурно звено и длъжност Декларация по чл. 12, т. 2 ЗПРКИ Забележка
    СГКК БЛАГОЕВГРАД    
1 Валентин Юруков Началник на отдел да  
2 Светла Бачева Главен експерт да  
3 Радка Марулевска Старши експерт да  
4 Наталия Камбитова Старши експерт да  
5 Соня Христова Младши експерт да  
6 Ваня Захова Главен специалист да  
7 Борислав Тодоров Главен специалист да  
8 Йорданка Нешева Главен специалист да  
9 Костадинка Костова Главен специалист да  
10 Тамара Трупчева Главен специалист да  
    СГКК БУРГАС    
1 Светла Захариева Началник на отдел да  
2 Желязко Матев Главен експерт да  
3 Руска Кючукова Главен експерт да  
4 Атанас Стоянов Старши експерт да  
5 Венета Чолакова Старши експерт да  
6 Анна Тенева Старши експерт да  
7 Милена Генова Старши експерт да  
8 Анатоли Велизаров Младши експерт да  
9 Пенка Бъчварова Младши експерт да  
10 Мария Жекова Главен специалист да  
11 Димитър Колев Главен специалист да  
12 Данаила Трендафилова Главен специалист да  
13 Георги Михнев Главен специалист да  
    СГКК ВАРНА    
1 Красимира Кателиева Началник на отдел да  
2 Веселина Георгиева-Ванева Главен експерт да  
3 Виолетка Денева-Христова Главен експерт да  
4 Йовка Атанасова Главен експерт да  
5 Нели Тасева Старши експерт да  
6 Ивелина Стоенчева Старши експерт да  
7 Даниела Петкова Старши експерт да  
8 Мери Манова-Станкова Младши експерт да  
9 Нели Тренчева Младши експерт да  
10 Саша Ангелова Главен специалист да  
11 Тодорка Митева-Пешева Главен специалист да  
12 Снежана Куртева Главен специалист да  
13 Даниела Манукова Главен специалист да  
14 Роза Иванова Главен специалист да  
15 Петранка Димитрова Главен специалист да  
    СГКК ВЕЛИКО ТЪРНОВО    
1 Весела Тодорова Началник на отдел да  
2 Иван Анастасов Главен експерт да  
3 Иван Иванов Старши експерт да  
4 Катя Маринова Старши експерт да  
5 Райна Върбова Младши експерт да  
6 Йордан Пенчев Главен специалист да  
7 Петър Кръстев Младши специалист да  
8 Стефка Спасова Младши специалист да  
    СГКК ВИДИН    
1 Митко Николов Началник на отдел да  
2 Миглена Дичева Главен експерт да  
3 Владимир Гергов Главен експерт да  
4 Доротея Живкова-Илиева Младши експерт да  
5 Людмила Дионисиева Главен специалист да  
6 Еличка Йотова Главен специалист да  
7 Красимир Ванков Главен специалист да  
    СГКК ВРАЦА    
1 Стефан Митов Началник на отдел да  
2 Диана Начева Главен експерт да  
3 Цветан Георгиев Главен експерт да  
4 Пелагия Петрова-Кочева Старши експерт да  
5 Димитрина Роджева Младши експерт да  
6 Теодор Тодоров Младши експерт да  
7 Нели Берчева Главен специалист да  
8 Мая Димова Главен специалист да  
9 Красимира Драмкинска Главен специалист да  
10 Наташа Петрова Главен специалист да  
    СГКК ГАБРОВО    
1 Нели Лазарова Началник на отдел да  
2 Савина Савчева Главен експерт да  
3 Ивелина Дончева Старши експерт да  
4 Дарин Симеонов Младши експерт да  
5 Цветанка Няголова Младши експерт да  
6 Цветан Байданов Главен специалист да  
7 Милена Иванова Главен специалист да  
8 Надежда Джутева Главен специалист да  
    СГКК ДОБРИЧ    
1 Костадин Костадинов Началник на отдел да  
2 Петра Маринова Главен експерт да  
3 Милена Терзиева Главен експерт да  
4 Кънчо Великов Старши експерт да  
5 Андрей Милчев Старши експерт да  
6 Веселина Костова Старши експерт да  
7 Павлина Илиева Старши експерт да  
8 Златко Стоянов Старши експерт да  
9 Димитричка Господинова Младши експерт да  
10 Никола Сърбов Главен специалист да  
11 Славка Недева Главен специалист да  
12 Параскев Маринов Главен специалист да  
13 Величка Богданова Главен специалист да  
14 Владимир Куцаров Главен специалист да  
15 Стоянка Алексиева Главен специалист да  
    СГКК КЪРДЖАЛИ    
1 Стайко Стайков Началник на отдел да  
2 Николинка Кючукова Главен експерт да  
3 Саша Зафирова Старши експерт да  
4 Петя Василева Младши експерт да  
5 Гюлтен Хайрула Младши експерт да  
6 Лада Милушева Главен специалист да  
7 Снежана Кисьова Главен специалист да  
8 Златка Боюклиева Главен специалист да  
9 Цвети Василева Главен специалист да  
10 Теодора Кючукова Главен специалист да  
    СГКК КЮСТЕНДИЛ    
1 Любомир Велинов Началник на отдел да  
2 Румен Серафимов Главен експерт да  
3 Антон Младенов Старши експерт да  
4 Здравка Радева Старши експерт да  
5 Теодора Граховска Младши експерт да  
6 Детелина Василева Главен специалист да  
7 Десислава Начева Главен специалист да  
8 Румен Радков Главен специалист да  
    СГКК ЛОВЕЧ    
1 Михаил Киров Началник на отдел  да  
2 Магдалена Стратевска Главен експерт да  
3 Десислава Калчева Старши експерт да  
4 Виолина Симеонова Старши експерт да  
5 Николай Бляхов Старши експерт да  
6 Младен Маринов Старши експерт да  
7 Боряна Горанова Старши експерт да  
8 Людмила Караджунска Старши експерт да  
9 Васил Кръстев Старши експерт да  
10 Венета Бешкова Младши експерт да  
11 Маргарита Цонева Главен специалист да  
12 Николай Щрегарски Главен специалист да  
13 Геновева Мишева Главен специалист да  
14 Тотка Колева Главен специалист да  
    СГКК МОНТАНА    
1 Камелия Гълчанова Началник на отдел да  
2 Антина Пирдопска-Фонина Главен експерт да  
3 Камелия Кръстева Главен експерт да  
4 Соня Еленкова Старши експерт да  
5 Ангел Николов Старши експерт да  
6 Лучия Данова Младши експерт да  
7 Златка Иванова Младши експерт да  
8 Веселин Данов Главен специалист да  
9 Лиляна Иванова Главен специалист да  
    СГКК ПАЗАРДЖИК    
1 Жени Димитрова Началник на отдел да  
2 Иван Паунов Главен експерт да  
3 Йордан Гаджев Старши експерт да  
4 Георги Якимов Старши експерт да  
5 Йовка Михайлова-Сотирова Младши експерт да  
6 Галина Рашкова Главен специалист да  
7 Лиляна Морунова Главен специалист да  
8 Мария Пенчева Главен специалист да  
    СГКК ПЕРНИК    
1 Марийка Минтова Началник на отдел да  
2 Снежана Галева Главен експерт да  
3 Мая Сергиева Старши експерт да  
4 Божидар Трайчев Младши експерт да  
5 Евгени Евродимов Младши експерт да  
6 Мария Пенева Главен специалист да  
7 Теменужка Найденова Главен специалист да  
    СГКК ПЛЕВЕН    
1 Валентина Стефанова Началник на отдел да  
2 Бистра Лисичкова Главен експерт да  
3 Боряна Иванова Главен експерт да  
4 Павлина Иванова Старши експерт да  
5 Ирен Цонкова Старши експерт да  
6 Дамян Петков Старши експерт да  
7 Павел Йорданов Младши експерт да  
8 Десислава Валентинова Младши експерт да  
9 Божидар Петров Главен специалист да  
10 Гинка Нечева Главен специалист да  
11 Анелия Джорова Главен специалист да  
    СГКК ПЛОВДИВ    
1 Никола Бадев Началник на отдел да  
2 Валери Кастелов Главен експерт да  
3 Христо Стайков Главен експерт да  
4 Мария Павлова Главен експерт да  
5 Димитър Арнаудов Старши експерт да  
6 Костадин Трампов Старши експерт да  
7 Димитър Мутафчиев Старши експерт да  
8 Емилия Шидерова Старши експерт да  
9 Антоанета Желязкова Младши експерт да  
10 Диана Добрева Младши експерт да  
11 Нина Видолова Младши експерт да  
12 Илия Щерев Главен специалист да  
13 Милка Горчева Главен специалист да  
14 Чавдар Ковачев Главен специалист да  
15 Деян Гогалчев Главен специалист да  
16 Румяна Влахова Главен специалист да  
17 Мария Божкова Главен специалист да  
18 Елена Узунова Главен специалист да  
    СГКК РАЗГРАД    
1 Веселин Христов Началник на отдел да  
2 Ганчо Петров Старши експерт да  
3 Анета Гьокова Старши експерт да  
4 Неджиб Неджибов Главен специалист да  
5 Румяна Димитрова Главен специалист да  
6 Христина Добрева Главен специалист да  
    СГКК РУСЕ    
1 Пенка Ангелова Началник на отдел да  
2 Иван Саджаклиев Главен експерт да  
3 Мариана Горанова Главен експерт да  
4 Кристиан Дацев Старши експерт да  
5 Красимира Нанчева Старши експерт да  
6 Любен Македонски Младши експерт да  
7 Богомил Джамбазов Младши експерт да  
8 Нели Букурова Главен специалист да  
9 Полина Ганева Главен специалист да  
10 Маргарита Цветанова Главен специалист да  
    СГКК СИЛИСТРА    
1 Радка Георгиева Началник на отдел да  
2 Красимир Крумов Главен експерт да  
3 Веселин Железов Главен експерт да  
4 Димитринка Йорданова Старши експерт да  
5 Галя Ганева Старши експерт да  
6 Райно Димов Младши експерт да  
7 Недялка Кирова Главен специалист да  
8 Недялка Атанасова Главен специалист да  
9 Надежда Николова Главен специалист да  
    СГКК СЛИВЕН    
1 Добрин Иванов Началник на отдел да  
2 Стефан Бурлаков Главен експерт да  
3 Магдалена Тодорова Старши експерт да  
4 Десислава Георгиева Старши експерт да  
5 Мария Желева Старши експерт да  
6 Стефан Шопов Старши експерт да  
7 Теодора Балулова Старши експерт да  
8 Ивелина Цонева Младши експерт да  
9 Дженка Тодорова Главен специалист да  
10 Радка Нейчева Главен специалист да  
11 Васил Сиромахов Младши специалист да  
    СГКК СМОЛЯН    
1 Цанко Карабов Началник на отдел да  
2 Анка Радкова-Габровска Старши експерт да  
3 Илия Станчев Старши експерт да  
4 Иван Семов Младши експерт да  
5 Славка Гемишева Младши експерт да  
6 Марчо Тунев Главен специалист да  
7 Лейле Кичукова Главен специалист да  
8 Борис Узунов Главен специалист да  
9 Соня Тодорова Главен специалист да  
10 Недялка Перпериева Главен специалист да  
    СГКК СОФИЯ    
1 Станислава Динкова Началник на отдел да  
2 Снежина Петрова Главен експерт да  
3 Симеон Стоянов Старши експерт да  
4 Мариус Йолов Старши експерт да  
5 Татяна Малджанска Старши експерт да  
6 Вера Хрисчева Старши експерт да  
7 Веселин Тончев Старши експерт да  
8 Емилия Георгиева Старши експерт да  
9 Валентина Димитрова Старши експерт да  
10 Мария Радулова Младши специалист да  
    СГКК СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
1 Мария Хорташка Началник на отдел да  
2 Петър Петров Главен експерт да  
3 Йордан Добрев Главен експерт да  
4 Емил Лазев Главен експерт да  
5 Мая Харачерева Старши експерт да  
6 Иванка Ценкова Старши експерт да  
7 Ива Съйнова Старши експерт да  
8 Светла Христова Старши експерт да  
9 Антоанета Йовева Младши експерт да  
10 Жасмина Велчева Младши експерт да  
11 Цвета Колева Младши експерт да  
12 Татяна Деянова Главен специалист да  
13 Росен Борисов Младши специалист да  
    СГКК СТАРА ЗАГОРА    
1 Дияна Балева Началник на отдел да  
2 Надка Тодорова Главен експерт да  
3 Веселка Иванова Старши експерт да  
4 Десислава Александрова Старши експерт да  
5 Донка Славова Младши експерт да  
6 Галина Авджиева Младши експерт да  
7 Албена Стойчева Главен специалист да  
8 Стела Петкова Главен специалист да  
9 Зорница Желева Младши специалист да  
    СГКК ТЪРГОВИЩЕ    
1 Рени Митева Началник на СГКК да  
2 Фатме Ахмедова Главен експерт да  
3 Снежана Георгиева Старши експерт да  
4 Нериман Ахмедова Младши експерт да  
5 Първан Николов Главен специалист да  
6 Стоянка Радева Главен специалист да  
7 Огнян Тодоров Главен специалист да  
8 Александър Алексиев Младши специалист да  
    СГКК ХАСКОВО    
1 Валентина Трайкова Началник на отдел да  
2 Борис Борисов Главен експерт да  
3 Соня Атанасова Старши експерт да  
4 Теменужка Тенева Старши експерт да  
5 Иванка Топчиева Старши експерт да  
6 Петър Тенев Главен специалист да  
7 Силва Славова Главен специалист да  
8 Катя Траянова Младши специалист да  
9 Живка Стефанова Младши специалист да  
10 Милена Атанасова Младши специалист да  
    СГКК ШУМЕН    
1 Светлозар Василев Началник на отдел да  
2 Йовко Йовчев Главен експерт да  
3 Виолина Гичева Старши експерт да  
4 Кремена Вичева-Желева Старши експерт да  
5 Милен Миланов Старши експерт да  
6 Дарин Йорданов Старши експерт да  
7 Петина Андреева Младши експерт да  
8 Димитър Димитров Младши експерт да  
9 Юджел Али Младши експерт да  
10 Кипра Радославова Главен специалист да  
    СГКК ЯМБОЛ    
1 Василка Танева-Тодорова Началник на отдел да  
2 Мария Вълева Главен експерт да  
3 Янка Златарова Главен експерт да  
4 Петя Георгиева Старши експерт да  
5 Румяна Христова-Русева Старши експерт да  
6 Елита Тенева Старши експерт да  
7 Камен Карастоянов Старши експерт да  
8 Галена Блажева-Колева Младши експерт да  
9 Пенка Минчева Главен специалист да  
10 Боряна Иванова Главен специалист да