Промяна на данни в партида на правоспособното лице

Версия за печатВерсия за печат

Наименование

Описание

Име 

Промяна на данни в партида на правоспособното лице

Правно основание 

чл. 18 от Закона за кадастъра и имотния регистър; чл. 10, чл. 11, чл. 12, чл.14 и чл.16, ал.1, т.7 от Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра

Компетентен орган

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Начин на заявяване

На място в приемната на Регистър правоспособни лица; Чрез куриерска услуга по избор и за сметка на заявителя.

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление; Документи по чл. 10 и/или чл. 11 от Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, удостоверяващи промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване

Съдържание на резултата

Издаване на заповед за изменение

Форма на предоставяне

На хартия

Начин на предоставяне

На място в приемната на Регистър правоспособни лица; Чрез куриерска услуга по избор и за сметка на заявителя.

Такса за административната услуга

Не се изисква такса

Срок за изпълнение на услугата

До 30 дни от постъпване на заявлението

Срок на валидност

Няма