Срокове по изпълнение на административните услуги от АГКК

Важна информация за сроковете по изпълнение на административните услуги от АГКК

Важна информация за сроковете по изпълнение на административните услуги от АГКК

 

Начало на изпълнение на административна услугата

Изпълнението на административна услуга започва да тече след регистриране в информационната система на кадастъра на заявление, което отговаря на изискванията на закона и към което са приложени всички изискуеми документи, включително документ за платена такса.

Спиране срока