ЗАКОН ЗА ГЕОДЕЗИЯТА И КАРТОГРАФИЯТА, изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 

ЗАКОН ЗА ГЕОДЕЗИЯТА И КАРТОГРАФИЯТА

Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.77 от 1 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този закон урежда организацията, управлението, финансирането и изпълнението на дейностите в областта на геодезията и картографията, осъществявани от органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и от юридическите и физическите лица.

(2) Законът създава условия за:

1. поддържане на единна геодезическа основа за извършване на геодезически и картографски дейности;

2. осигуряване на актуална и единна геоинформация за територията на страната чрез топографско картографиране и чрез други методи и средства;

3. осигуряване на съответна на предназначението точност на създадените чрез геодезически и картографски дейности материали и данни;

4. осъществяване на контрол върху качеството на резултатите от геодезическите и картографските дейности;

5. взаимодействие между органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, физическите и юридическите лица при изпълнението на дейности по геодезия и картография;

6. въвеждане на международни и европейски стандарти в геодезическите и картографските дейности в страната.

(3) Геодезическите и картографските дейности, осъществявани при създаването и поддържането на кадастъра, се уреждат със Закона за кадастъра и имотния регистър.

 

 

Чл. 2. Геодезическите и картографските дейности са основни и специализирани.

 

 

Чл. 3. (1) Основни дейности в областта на геодезията и картографията са:

1. определянето и осъвременяването на геодезическата система за територията на Република България;

2. поддържането на държавна геодезическа мрежа, на геодезически мрежи с местно предназначение и на държавна нивелачна мрежа;

3. поддържането на държавна гравиметрична мрежа и на мрежи от мареографни и магнитни станции;

4. създаването и поддържането на държавни топографски карти и ортофотопланове и на топографски бази данни, включително за осигуряване на отбраната и сигурността на държавата, както и за нуждите на навигацията за въздухоплаването и корабоплаването;

5. установяването на географските имена, регистрацията им и създаването и поддържането на база данни за тях, както и транскрипцията на чуждите географски имена;

6. организацията и поддържането на Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд);

7. геодезическото определяне и изработването на карти на линията на държавната граница;

8. създаването и поддържането на геоинформационна система.

(2) Условията, редът и изискванията за възлагането, създаването, поддържането, приемането и контрола по изпълнението на основните геодезически и картографски дейности се определят с наредби на:

1. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) министъра на регионалното развитие и благоустройството - за дейностите по чл. 7;

2. министъра на отбраната - за дейностите по чл. 9;

3. министъра на вътрешните работи - за дейностите по чл. 10.

 

 

Чл. 4. (1) Специализирани геодезически дейности при устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството са:

1. инженерно-геодезически дейности за нуждите на инвестиционното проектиране и при строителството и експлоатацията на сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;

2. прилагането (трасирането) на устройствени планове;

3. създаването и поддържането на местни нивелачни мрежи и нивелационни планове;

4. създаването и поддържането на нивелетни планове и на планове за вертикално планиране;

5. геодезически дейности при изследване на свлачища и деформации на сгради и съоръжения.

(2) Специализирани геодезически и картографски дейности са и:

1. геодезическите измервания и дистанционните изследвания при търсенето, проучването и добива на природни богатства;

2. геодезически и картографски дейности при изследванията на движенията на земната кора;

3. създаването на общогеографски, тематични и други карти и атласи в графичен или цифров вид, на глобуси и на релефни карти.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Условията, редът и минималните технически изисквания за извършването и контрола на специализирани геодезически и картографски дейности по ал. 1 и 2 се определят с наредби на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

 

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Геодезическите и картографските дейности се възлагат, финансират и/или изпълняват от Агенцията по геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и благоустройството, от Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи или от специализираните им звена, от другите ведомства, от общините, от юридически и физически лица.

 

 

Чл. 6. (1) Материалите и данните, създадени в резултат на геодезически и картографски дейности по този закон, възложени от държавни и общински органи, са публични, с изключение на тези, които съставляват класифицирана информация по Закона за защита на класифицираната информация.

(2) Собствеността върху материалите и данните, създадени в резултат на геодезически и картографски дейности по този закон, е на лицето, възложило създаването им.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.) Предоставянето на материалите и данните по ал. 1 на трети лица с изключение на случаите по ал. 4 се извършва от собственика им срещу заплащане, както следва:

1. за възложените от държавни органи - по тарифа, приета от Министерския съвет;

2. за възложените от общините - по тарифа, приета от общинските съвети.

(4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г.) Предоставянето на материалите и данните по ал. 1 се извършва безвъзмездно:

1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) при обмен между Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи във връзка с изпълнение на дейностите по този закон;

2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) при осъществяване правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи, произтичащи от международни договори;

3. при обмен на данни между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и общините за изпълнение на правомощията им, произтичащи от закон;

4. за предотвратяване на рискове от бедствия и аварии или при настъпване на такива;

5. за нуждите на научни организации и висши училища във връзка с извършваната от тях научна дейност, финансирана с публични средства.

 

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБЛАСТТА НА ГЕОДЕЗИЯТА И КАРТОГРАФИЯТА

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството:

1. ръководи държавната политика в областта на геодезията и картографията;

2. координира извършването на геодезическите и картографските дейности, възложени от държавата и общините;

3. осигурява хармонизирането на законодателството на Република България със законодателството на Европейския съюз в областта на геодезическите и картографските дейности;

4. организира и контролира извършването на геодезическите и картографските дейности, с изключение на дейностите по чл. 9 и 10;

5. осъществява методическо ръководство на геодезическите и картографските дейности.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството в съответствие с правомощията си по този закон провежда дейността в областта на геодезията и картографията чрез Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(3) Агенцията по геодезия, картография и кадастър съвместно с Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, научни организации и висши училища:

1. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) подготвя програми за изпълнение на основните дейности в областта на геодезията и картографията, финансирани със средства от държавния бюджет, и ги внася за разглеждане в Съвета по геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и благоустройството;

2. подготвя предложения за определяне и осъвременяване на Българската геодезическа система.

(4) В областта на геодезията и картографията Агенцията по геодезия, картография и кадастър:

1. поддържа възложените от държавата геодезически мрежи с местно предназначение;

2. поддържа държавната нивелачна мрежа и мрежата от мареографни станции;

3. създава, поддържа и издава държавните топографски карти в мащаби 1:5000 и 1:10 000 и възлага аерозаснемането за тази цел, създава и поддържа топографски бази данни и геоинформационната система за територията на страната и района на българската база в Антарктика;

4. води регистър за създадените чрез геодезически и картографски дейности материали и данни;

5. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) организира и подпомага дейността на Съвета по стандартизация на географските имена към министъра на регионалното развитие и благоустройството;

6. осъществява техническата дейност по установяването на географските имена в Република България, води регистъра им, създава и поддържа база данни и информационна система за тях;

7. осъществява контрол върху качеството на резултатите от геодезическите и картографските дейности, с изключение на извършваните от Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи;

8. осъществява взаимодействие и сътрудничество с държавни органи, както и с други организации в страната и в чужбина;

9. организира разработването на концепции и насоки за развитието на геодезията, картографията, кадастъра и геоинформатиката;

10. изпълнява и други функции, определени с устройствения ѝ правилник.

(5) Научното и научно-приложното обезпечаване на измерванията на нивото на Черно море се осъществява съвместно от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Българската академия на науките.

 

 

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Към министъра на регионалното развитие и благоустройството се създава Съвет по геодезия, картография и кадастър, който е съвещателен орган. Съветът обсъжда основните проблеми и прави предложения по дейностите в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърждава поименния състав на съвета по ал. 1. Председател на съвета е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството или определено от министъра лице.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) В състава на Съвета по геодезия, картография и кадастър се включват заместник-министър на отбраната, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, заместник-министър на икономиката, заместник-министър на енергетиката, заместник-министър на туризма, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на финансите, заместник-министър на земеделието, храните и горите и заместник-министър на околната среда и водите или техни представители, определени от съответните министри, началникът на Военно-географската служба, заместник-изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите, както и изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност", представител на Националното сдружение на общините в Република България и председателят на Камарата на инженерите по геодезия.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Съветът по геодезия, картография и кадастър осъществява дейността си съгласно правилник, одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

 

Чл. 9. (1) Министърът на отбраната осигурява:

1. поддържането на държавната геодезическа мрежа;

2. създаването, осъвременяването и издаването на геодезическите и картографските материали и данни, включително информационна система за целите на отбраната и сигурността на държавата, както и за нуждите на навигацията за въздухоплаването и корабоплаването;

3. създаването, обновяването и издаването на държавните топографски карти за територията на страната и района на българската база в Антарктика в мащаб 1:25 000 и в по-дребни мащаби;

4. поддържането на основната гравиметрична мрежа и определянето на магнитната деклинация за територията на страната;

5. организирането и поддържането на геодезически и картографски фонд, които съдържат оригиналите на геодезически и картографски материали и данни за нуждите на Министерството на отбраната.

(2) Научното и научно-приложното обезпечаване на магнитните измервания се осъществява съвместно от Министерството на отбраната и Българската академия на науките.

 

 

Чл. 10. Министърът на вътрешните работи осигурява геодезическото определяне на линията на държавната граница и изработването на карти в цифров и графичен вид и на информационна система, отразяващи тази граница, създава и поддържа геодезическия и картографския фонд.

 

 

Чл. 11. Ведомствата и общините съобразно характера на своите функции осигуряват изпълнението на специализирани дейности в областта на геодезията и картографията и създаването и поддържането на специализирани информационни системи за тях.

 

Глава трета.
ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ГЕОДЕЗИЯТА И КАРТОГРАФИЯТА

Раздел I.
Българска геодезическа система и геодезически мрежи

Чл. 12. (1) Геодезическата система за територията на Република България, наричана по-нататък "Българска геодезическа система", се определя на основата на европейската геодезическа референтна система. Българската геодезическа система включва:

1. фундаментални геодезически параметри;

2. геодезическа координатна система;

3. височинна система;

4. система от равнинни координати, основана на приетите геодезическа координатна система и картографска проекция, която се използва за граждански приложения;

5. система за разграфка и номенклатура на картните листове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Дефиницията, реализацията и поддръжката на Българската геодезическа система се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на отбраната.

(3) Определянето на Българската геодезическа система се извършва чрез:

1. изграждане и поддържане на равномерно разпределени върху цялата територия на Република България геодезически точки, които съставляват единната геодезическа основа;

2. използване на спътникови, геодезични, гравиметрични, астрономични и геомагнитни измервания с висока точност въз основа на резултатите, от които се определят геодезическите координати, надморските височини, ускорението на силата на тежестта и магнитната деклинация на точките;

3. определяне на трансформационните параметри между Българската геодезическа система и други референтни системи, прилагани в страната;

4. определяне на параметрите на земното гравитационно поле за територията на страната;

5. използване на данни от постоянно действащи станции за определяне на положение за нуждите на геодезическите и топографските измервания и за навигацията.

 

 

Чл. 13. (1) Единната геодезическа основа на територията на Република България включва следните геодезически мрежи:

1. държавната геодезическа мрежа - предназначена да материализира и разпространи на територията на страната геодезическата координатна система;

2. държавната нивелачна мрежа - предназначена да осигурява единна височинна основа за геодезическите измервания;

3. държавната гравиметрична мрежа - предназначена за определяне параметрите на гравитационното поле;

4. мрежата от мареографни станции - предназначена за регистриране колебанията на нивото на Черно море и определяне на средните му стойности;

5. мрежата от магнитни станции - предназначена за определяне деклинацията на магнитното поле.

(2) Държавната геодезическа мрежа се сгъстява с точки от геодезически мрежи с местно предназначение.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Редът и техническите изисквания за създаване, приемане и поддържане на геодезическите мрежи по ал. 1, т. 1, 3 и 5 се определят с наредби на министъра на отбраната съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Редът и техническите изисквания за създаване, приемане и поддържане на геодезическите мрежи по ал. 1, т. 2 и 4 и ал. 2 се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с министъра на отбраната.

 

Раздел II.
Държавни топографски карти

Чл. 14. (1) Държавните топографски карти се изработват за цялата територия на Република България, както и за района на българската база в Антарктика, и включват:

1. едромащабна топографска карта в мащаби 1:5000 и 1:10 000;

2. средномащабни топографски карти в мащаби 1:25 000, 1:50 000 и 1:100 000;

3. дребномащабни топографски карти в мащаби, по-дребни от 1:100 000.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Държавните топографски карти се разделят и обозначават съгласно системата за разграфка и номенклатура на картните листове.

(3) Държавните топографски карти се създават, обновяват, поддържат и приемат при условия и по ред, определени, както следва:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) едромащабната топографска карта - с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с министъра на отбраната, и министъра на вътрешните работи;

2. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) средномащабната и дребномащабната топографска карта - с наредба на министъра на отбраната съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(4) Държавните топографски карти се обновяват периодично в срок не по-дълъг от 7 години, или в срокове, определени с международни споразумения.

 

 

Чл. 15. (1) Аерозаснемане и други дистанционни методи се използват във връзка с изработването и обновяването на едромащабната топографска карта, изработването на кадастралната карта и за други цели.

(2) (Изм. и доп. ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Аерозаснемането се извършва от физически или юридически лица след съгласуване с Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Министерството на външните работи и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемането и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

 

Чл. 16. Данни от космически снимки могат да бъдат използвани при създаването на държавните топографски карти и при създаването на тематични карти по чл. 17 при условия и по ред, определени с наредбите по чл. 14, ал. 3.

 

Раздел III.
Тематични и други карти

Чл. 17. (1) За специални нужди се създават и издават тематични, общогеографски, учебни и други карти и атласи, глобуси и релефни карти, които отразяват природните и обществените явления и техните взаимодействия.

(2) Данните за природни и обществени явления, нанесени върху картата в съответствие с нейната тематика, съставляват специалното ѝ съдържание. Задължителна част от съдържанието на тематичните карти и атласи е тяхната топографска основа.

(3) Топографската основа на тематичните карти включва бреговата линия, хидрографията, границите (държавната, на административно-териториалните единици), населените места, пътната и железопътната мрежа.

 

Раздел IV.
Установяване и стандартизация на географските имена

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството назначава Съвет по стандартизация на географските имена и организира неговата работа.

(2) Съветът по ал. 1 извършва експертна дейност в областта на стандартизацията на географските имена.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Председател на Съвета по стандартизация на географските имена е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството или определено от него длъжностно лице, а негови членове са представители на Министерството на отбраната, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Института за български език и Географския институт при Българската академия на науките, предложени от съответните им ръководители.

(4) Съобразно характера на разглежданите проблеми председателят на съвета може да кани на неговите заседания и представители на други ведомства, области, общини, висши училища и други организации.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Дейността на Съвета по стандартизация на географските имена се финансира със средства от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 

 

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Съветът по стандартизация на географските имена предлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството за утвърждаване:

1. реда и правилата за унифицирането и регистрирането на географските имена в Република България и техния правопис;

2. установените географски имена в Република България и вписването им в регистъра по чл. 7, ал. 4, т. 6;

3. транскрипцията на чужди географски имена и техния правопис;

4. транслитерацията на българските географски имена на латиница.

(2) При изпълнението на функциите си по ал. 1 съветът взема под внимание и препоръките на международните организации по географски имена, както и българските традиции в тяхното изписване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Съветът осъществява дейността си съгласно правилник, одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Актовете на министъра на регионалното развитие и благоустройството по ал. 1 са задължителни за всички ползватели на географски имена в страната.

(5) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Актовете на министъра на регионалното развитие и благоустройството по ал. 1, т. 4 са задължителни при изпълнението на дейностите в областта на геодезията и картографията, осъществявани от органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и от юридическите и физическите лица.

 

Раздел V.
Държавен геодезически, картографски и кадастрален фонд

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.) Държавният геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), поддържан от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, съхранява геодезически, картографски, кадастрални и други материали и данни по реда, установен от Закона за Националния архивен фонд.

(2) Материали и данни от Геокартфонда могат да бъдат съхранявани и от териториалните звена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(3) В Геокартфонда се предават за съхраняване:

1. копия с данни за държавната геодезическа и държавната гравиметрична мрежа;

2. оригиналните материали в цифров, графичен и писмен вид и съответните данни за геодезическите мрежи с местно предназначение, за държавната нивелачна мрежа и за нивелачните мрежи, които я сгъстяват, за мареографните станции;

3. оригиналните материали в цифров, графичен, писмен и фотографски вид и съответните данни за едромащабната топографска карта;

4. аероснимки и космически снимки, създадени и/или ползвани при изработване на едромащабната топографска карта или кадастралната карта;

5. копие от картите и списъците с геодезическите координати на точките, определящи линията на държавната граница;

6. копия от данните в цифров, графичен, писмен, фотографски и друг вид и съответните материали, създадени в резултат от специализирани дейности по чл. 4;

7. оригинали или копия на други документи, свързани с геодезическите, картографските и кадастралните дейности, възлагани по реда на чл. 3, ал. 2.

(4) Материали и данни по ал. 3, които не са възложени от държавата, могат да се предават в Геокартфонда за съхранение, ползване и предоставяне на трети лица въз основа на договор между собственика им и Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(5) В Геокартфонда се съхраняват материали и данни, създадени чрез специализирани геодезически и картографски дейности, възложени от държавата, ако са за обекти с площ не по-малка от 5 ха, или за линейни обекти с дължина не по-малка от 5 км.

(6) Материалите и данните в цифров вид се съхраняват в Геокартфонда в приетия формат по чл. 12, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

 

 

Чл. 21. (1) Материалите и данните, предоставени в Геокартфонда, се съхраняват безсрочно или за определен срок.

(2) На безсрочно съхраняване подлежат:

1. каталозите (регистрите) с координати, надморски височини, гравиметрични данни, данни от мареографни измервания, данни от магнитни измервания, измервания за изследване на геодинамични явления;

2. филми от аерозаснемане и контактни копия от тях, включително данни от аерозаснемане в цифров вид;

3. космически снимки;

4. оригиналите на кадастралната карта и кадастралните регистри;

5. оригинали на топографски и тематични карти, кадастрални и комасационни планове, уникални картографски произведения;

6. топографски карти, върху които са документирани установените държавна граница, административни и землищни граници;

7. геодезически и картографски материали и данни, свързани със защита на авторско право.

(3) На съхраняване за срок 50 години подлежат носителите с данни от полските измервания и изчисления, извършени при създаването на материалите по ал. 2.

(4) Геокартфондът съхранява постъпилите материали и данни, които представляват класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.) Унищожаване на геодезически и картографски материали и данни, съхранявани в Геокартфонда, се извършва по реда на Закона за Националния архивен фонд.

 

 

Чл. 22. (1) Агенцията по геодезия, картография и кадастър:

1. извършва писмени и устни справки въз основа на материалите и данните от Геокартфонда;

2. предоставя заверени копия, включително в цифров и фотографски вид, на геодезически, картографски, топографски и кадастрални материали и данни от Геокартфонда;

3. предоставя информация в цифров вид чрез пряк достъп посредством геоинформационната система.

(2) Когато материалите и данните по ал. 1, т. 2 се предоставят в цифров вид, заверката им се осъществява с електронен подпис на длъжностно лице.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) За услугите по ал. 1 се заплащат такси в размери, определени с тарифата по чл. 8, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър или по цени съгласно договорите по чл. 20, ал. 4.

(4) Справките и услугите включват правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.)

(6) Информацията, материалите и данните, предоставени от Геокартфонда, могат да бъдат ползвани само за целите, за които са заявени. Те не могат да бъдат тиражирани, разпространявани или предоставяни на трети лица, освен ако това е уредено на основание на сключен договор с Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

Раздел VI.
Геоинформационна система

Чл. 23. (1) За нуждите на геодезията и картографията се създава геоинформационна система, която се състо