ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г.