ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г.