ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, изм. и доп. ДВ. бр.28 от 29 Март 2018г.