Звено "Вътрешен одит"

Версия за печатВерсия за печат

Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на изпълнителния директор и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.


Звеното за вътрешен одит подпомага изпълнителния директор за постигане на целите на Агенцията, като:
1. идентифицира и оценява рисковете;
2. оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на:
а) идентифицирането, оценяването и управлението на риска;
б) съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите;
в) надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация;
г) ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;
д) опазването на активите и информацията;
е) изпълнението на задачите и постигането на целите;
3. дава препоръки за подобряване на процесите по финансово управление и контрол и управление на риска в Агенцията.