Подробна информация относно етапите на производство на кадастрална карта и регистри

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Подробна информация относно:

Община, Населено място, Граници , № на заповедта за откриване на производство, Дата, Правоспособно лице, Брой и дата на ДВ , Дата на протокола за приемане на КККР, Брой и дата на ДВ(обява за приети КККР), Заповед за одобряване на КККР, Дата ,Брой и дата на ДВ, Площ на КК в дка

Информацията е класифицирана по области - съответно по договори с АГКК и по искане на инвеститор и е организирана в две страници на файл за изтегляне(Excel)

В този раздел информацията се актуализира на 1 месец. 

Последна актуализация 05.12.2018г.