Уведомления

 • Изходящ № 24-20926-20.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.11.2018
  Дo: ИНТЕР ООД ул. цар Асен № 41, вх. 1 гр. Русе До: ВЕЖЕН ЦЕРИГГ МЕТОДИЕВ ЕТ ВЕЖЕН ЦЕРИГГ ул. Борисова № 8, вх. 2, ет. 2 гр. Русе
  Публикация на:: 
  Русе

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-295023-02.08.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 01-252021-19.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.11.2018
  До: Александър Йорданов Петров ЖК „Тракия”, бл. 203, вх. Б гр. Пловдив До: Румен Димитров Сгуров ул. „Волга” № 41 гр. Пловдив До: Васил Димитров Сгуров ул. „Волга” № 21 гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-252021-05.07.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7431-03.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 47295.124.414.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 01-96947-19.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.11.2018
  До: Георги Кръстев Кардашев ул. „Бугариево” № 4 гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-96947-19.03.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5006-18.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 61412.26.36, 61412.26.36.1, 61412.26.36.2, 61412.26.36.3, 61412.26.36.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-23415-19.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.10.2018
  До: РАДИ СТОЙЧЕВ МАТЕЕВ гр. Разград
  Публикация на:: 
  Разград

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-405572-17.10.2018г. от Иван Радев Стойчев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Разград, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 61710.505.2472 в гр. Разград, бул. “Странджа“ № 51.

 • Изх.№ 22-285-18.10.2018 г. По преписка: 01-316592-17.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.10.2018
  ДО: ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  Постъпило е  заявление с вх.№ 01-316592-17.08.2018 г. в СГКК-Бургас, подадено от Женя Савова Кинчева, с искане за изменение на кадастралнатата карта на с.Маринка, по отношение на имоти с идентификатори 47202.501.493 и 47202.501.503, така както е показано на скица-проект, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР. Към проекта за изменение е приложен нот.акт №191, т.32, дело 7595 от 30.12.2003 г. на Служба по вписванията Бургас за собственост върху ½ ид.ч. от нива с площ 780 кв.м, представляваща имот №002225 по КВС.

 • Изходящ № 24-23454-19.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.11.2018
  Дo: НЕДКО ВЪРБАНОВ АТАНАСОВ ВИОЛЕТА ДОБРЕВА АТАНАСОВА До: ЮЛИЯН ДИМИТРОВ ТАКЕВ СТИЛИЯНА ВАСИЛЕВА ТАКЕВА До: СТАНЧО АЛЕКСАНДРОВ НЕНКОВ ЖЕЧКА КАРОВА НЕНКОВА До: СТЕФАНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА До: ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА До: Заинтересованите собственици на СО в сграда с идентификатор 83510.660.420.2, находяща се в гр.Шумен, ул.“Антим I“ №32-а
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-366405-20.09.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016  г.

 • Изх. № 24-23218-17.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.10.2018
  ДО АНТОН КОЛЕВ КОЛЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-323441-22.08.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) и издаване на схема на самостоятелен обект с идентификатор 68134.4082.189.1.143, район „Младост”, Столична община, за която се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изходящ № 24-23337-18.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.11.2018
  ДО "ЕСТАКОМ" ООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-372771-26.09.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-8782-18.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2821.819.1.213, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:

 • Изходящ № 24-23472-19.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.11.2018
  До АНТОН ЙОРДАНОВ МИТЕВ с. Градина, общ. Долни Дъбник, ул.“Първи май“ №57 ПЕТЪР ЦВЕТКОВ ЙОРДАНОВ гр. Плевен, ул.“Синчец“ №46А, вх.А, ап.6 ВИКТОР ИВАЙЛОВ ЙОРДАНОВ гр. Плевен, ж.к.“Сторгозия“, бл.54, ет.9, ап.33 МОНИКА ИВАЙЛОВА ЙОРДАНОВА гр. Плевен, ж.к.“Сторгозия“, бл.54, ет.9, ап.33
  Публикация на:: 
  Плевен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме повторно, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-221441 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7403-03.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 17470.501.293, 17470.501.293.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственици или носители на друго вещно право.

 • Изх. № 24-20940-20.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  До: РУСИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА До: РОСИЦА ДИМИТРОВА НЕДЕЛЧЕВА
  Публикация на:: 
  Разград

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-340280-03.09.2018г. от Марин Керчев Керчев и Евгения Андреева Керчева  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Разград, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 61710.502.1401 и 61710.502.1403  в гр. Разград, ул.“Паркова“ № 17 и ул. „Петко Славейков“ №8.

 • рег.№01-175540-16.05.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.11.2018
  ДО : ЕМИЛ ТОДОРОВ СТАНЕВ ГР.ДЕВНЯ, УЛ. УКРАЙНА, 002, В, 04, 041 ТЕОДОРА ТОДОРОВА СТАНЕВА ГР.ДЕВНЯ, БУЛ. СЪЕДИНЕНИЕ, 040 А 02 005 СТАНИСЛАВА ЕНЧЕВА СТАНЕВА УЛ. ЦАР ИВАН АСЕН ІІ-ри 011 С.ИЗВОРСКО, ОБЩ.АКСАКОВО, ОБЛ.ВАРНА МИРОСЛАВ ЕНЧЕВ СТАНЕВ УЛ. ХАН АСПАРУХ 035 С.ИЗВОРСКО, ОБЩ.АКСАКОВО, ОБЛ.ВАРНА ДИАНА РАЧЕВА СТАНЕВА УЛ. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ, 001А ГР.НОВИ ПАЗАР, ОБЛ.ШУМЕН
  Публикация на:: 
  Варна

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че във връзка с разпоредбите на чл.56, ал.9 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изх. № 24-21064*18.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.11.2018
  ДО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ГАДЖЕВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-320896/21.08.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-21926*18.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  ДО НАЙДЕНКА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА РУМЯНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА СТОЯН ПЕТРОВ НИКОЛОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ ДИАНА ЕВГЕНИЕВА СТОЕВА ЕЛЕНА ЯНКОВА НИКОЛОВА ИВАНКА СТАМЕНОВА ЛАЗАРОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-329567/27.08.2018г.

 • Изходящ № 24-20621-17.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.11.2018
  ДО ЕВДОКИЯ ДОБРЕВА СТОЕВА УЛ. „ЗОРА“ № 7 ГР. КАЗАНЛЪК
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.71,ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-298422-06.08.2018 г., подадена на основание чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изходящ № 01-327742/18.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  ДО: СТЕФАН АНТОНОВ АНДОНОВ Адрес: гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 100, вх. Б, ет.4
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-327742/24.08.2018 г. в СГКК-Пловдив от Георги Йозов Пеев,

 • Изходящ № 20-70230-18.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  До: ДИМАН МАРИНОВ ПЕНЕВ
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Перник

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-334726-29.08.2018г. от АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Перник, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 23251.17.378, с адрес с. Драгичево, общ. Перник.

 • Изходящ № 24-23034-16.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.11.2018
  Дo: ВАСИЛКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА До: МАРИАНА ЦВЕТАНОВА ВАСИЛЕВА До: РАДОСТИНА ЦВЕТАНОВА КИСЬОВА До: СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ До: ТРАЯНКА ПЕТРОВА РАДЕВА До: СЕВДА ВАНГЕЛОВА ХРИСТОВА До: ВЕРКА АСПАРУХОВА КАСАПОВА До: АСЕН МИХАЙЛОВ АСЕНОВ До: АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ИЛИЕВ До: АСЕН АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ До: ВЕЛИН СЛАВЕВ БОНЕВ До: ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА До: ПЕТКО АНГЕЛОВ ПЕТКОВ До: БЛАГОВЕСТ ПЕТКОВ ПЕШЕВ До: ЦЕЦИЛИЯ ТОДОРОВА ДЕЛЧЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-4820-05.01.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7419-03.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1504.2363, 68134.1504.449, 68134.1504.2570, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

   

 • Изходящ № 20-70160-18.10.2018 г.ФАТМЕ АХМЕДОВА САЛИЕВА АЙШЕ АЛИБРЯМОВА ОСМАНОВА МИЛЕН ЛЮБЕНОВ АНГЕЛОВ ФАТМЕГЮЛ АЛИИБРЯМОВА АХМЕДОВА ИСМЕТ АЛИИБРЯМОВ АХМЕДОВ АЛАЙДЪН АЛИИБРЯМОВ АХМЕДОВ

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.11.2018
  ФАТМЕ АХМЕДОВА САЛИЕВА АЙШЕ АЛИБРЯМОВА ОСМАНОВА МИЛЕН ЛЮБЕНОВ АНГЕЛОВ ФАТМЕГЮЛ АЛИИБРЯМОВА АХМЕДОВА ИСМЕТ АЛИИБРЯМОВ АХМЕДОВ АЛАЙДЪН АЛИИБРЯМОВ АХМЕДОВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

   

              На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-722-10.09.2018 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 15120.459.1 в с. Глоговец, з-ще Константин, община Елена, собственост на Ахмед Салиев Арбов и проекта за изменение на кадастралната карта на землище Константин – имот 38337.76.22.

 • Изходящ № 24-23042-16.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.11.2018
  До: ЙОРДАНКА ИВАНОВА ВЪЛКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-77908-02.03.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7413-03.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4093.402, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

   

   

 • Изх. No 24-23052-16.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  ДО СТОЯН ТРАЙКОВ КАРАДАШКИ СТОЯН ИВАНОВ КАРАДАШКИ ИВО ТАНЕВ ДЕНЕВ АНЕТА РАЙЧЕВА МАНОЛОВА БОРИСЛАВ ПАВЛОВ МИНЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

   На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-138417-19.04.2018 г. от ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ (наследник на ИВАН СТОЯНОВ ДОДОВ) до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.704.665, 68134.704.613, 68134.704.612 и 68134.704.606, находящи се в район Слатина, Столична община.

 • Изх. No 24-23057-16.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  ДО ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-97055-19.03.2018 г. от ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ ПЕШЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1506.1117, 68134.1505.1118 и 68134.1505.2358, находящи се в район Искър, Столична община.

 • Изх. № 24-23098-16.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  До: М-ТЕЛ ТРЕЙДИНГ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-338490-31.08.2018 г. от Атанас Петров Методиев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 68134.305.347, 68134.305.348, 68134.305.349, 68134.305.364, 68134.305.365, 68134.305.366 и 68134.301.1 , район „Възраждане “, Столична община.

 • Изх. № 24-23230-17.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  ДО КАТЕРИНА НЕДКОВА НЕДКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 07-6858-30.05.2018 г. от „ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ“ ООД до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено премахване на самостоятелни обекти (гаражи) в сграда с идентификатор 68134.904.869.1, като се засяга самостоятелен обект с идентификатор 68134.904.869.1.91 бул. „Черни връх” № 75, район „Лозенец“, Столична община, по отношение на който сте заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-23264-18.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.11.2018
  ДО НИКОЛЕТА ВАСИЛЕВА ПЪТОВА ДО "ЕВРОБИЛД ГРУП ДИ" ДО СОФЯ АЛЕКСЕЕВНА КУТИЩЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-205389-06.06.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена

  заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-7247-28.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.801.1419.1.26, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-23075-16.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2018
  До: КЕРАНКА ГЕНОВА ТОДОРОВА гр. Ямбол, ул. "Ген. В. Заимов " № 7, вх. Б, ет. 5, ап. 13 До: ЙОРДАНКА КУРТЕВА СТОЯНОВА гр. Пловдив, ж.к. "Тракия" № 145А, вх.Б, ет. 2, ап. 6 До: ВАЛЕНТИНА ЗДРАВКОВА ПЕЕВА гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 20, вх. В, ет. 2, ап. 17 До: ТАНЯ ЗДРАВКОВА ЛЮБЕНОВА гр. София, ж.к. "Младост 1" № 35, вх.1, ет. 4, ап. 14
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-352108-12.09.2018 г. от НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ и Заявление вх. № 01-335322-30.08.2018 г. от ЙОРДАН СТОЯНОВ БЕЛЧЕВ, подадени на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на гр. Ямбол  на основание чл.51, ал.1, т.1, ал.3, ал.5, чл.52, ал.1, т. 7 и ал.

 • Изходящ № 24-23132-16.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  До: РОСИЦА СТОЯНОВА ЦЕНОВА Гр.Ямбол, ул. „Хан тервел“ № 46, вх. Б, ет. 4, ап.39 До: БИСТРА ХРИСТОВА АНАСТАСОВА До: РАДОСТИНА ХРИСТОВА АНАСТАСОВА До: ДОНКА БИНЕВА ХРИСТОВА гр.Русе, бул. „Мидия енос“ бл. Пирин, ет. 11, п.к. 22 До: НЕДА АНАСТАСОВА ГЕОРГИЕВА Гр.Ямбол, ул. „Хан тервел“ № 46, вх. Б, ет. 4, ап.39 До: ТОТКА АНАСТАСОВА ХРИСТОВА Гр.София, ж.к. Илинден, ул. „Зографски манастир“ бл. 119, вх. А, ет. 3, ап.15 До: НОНКА ИВАНОВА НИКОЛОВА Гр.Ямбол, ул. „Патриарх Евтимий“ № 12
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-395902-11.10.2018 г. на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК  гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР в поземлен имот с идентификатор 87374.538.78, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Цар Самуил“ № 30.

 • Изх. № 24-23107-16.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2018
  До: АКМАН АКМАНОВ САЛИЕВ гр. Ямбол, ул. „ЦАРЕВЕЦ” № 29
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-53515/13.09.2018г. по писмо с изх. № 2801-14432/21.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.476, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Царевец” №29.

 • Изходящ № 01-306166-(2)-17.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  ДО: СВЕТЛОЗАРА АТАНАСОВА ЧИФУДОВА Адрес: ул. „Константин Стоилов“ № 11, ет. 3, гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпили заявления с вх.№ 05-12146-24.08.2018 г. и вх.№01-328159-24.08.2018 г. в СГКК-Пловдив, подадени на основание чл. 58, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-23199-17.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  ДО СОБСТВЕНИКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 21748.501.689
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-352730/12.09.2018г. на СГКК – Благоевград, подадено от Снежанка Митева, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори 21748.501.364, 21748.501.689 и 21748.501.706 и обособяване на нов поземлен имот  с идентификатор 21748.501.363 на основание Нотариален акт № 176/2006г., кадастрален план, одобрен със Заповед № 19-0229/1991г.

 • Изх. № 22-282-16.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2018
  ДО: ИВАН СТОЕВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-229620-21.06.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх. № 22-281-16.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2018
  ДО: ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ДО: ВЕРДЖИНИЯ МИЛКОВА КЕРМЕКЧИЕВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-239728-28.06.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх.№ 22-283-16.10.2018 г. По преписка: 01-319423-20.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  ДО „ГЕОЛОГИЯ И ГЕОТЕХНИКА“ ООД
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК-гр.Бургас е постъпило заявление с вх.№01-255991-09.07.2018, подадено от Нели Господинова Генова, в качестото си на пълномощник на ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД, с което желаe да бъде променена влезлата в сила кадастрална карта и кадастрален регистър /КККР/ на гр.Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-9/30.01.2009г.

 • Изходящ № 24-22880-15.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2018
  ДО СТАНИСЛАВ КЪНЧЕВ СТОЙНОВ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА СТОЙНОВА ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА ХАДЖИЕВА ГЕОРГИ АВРАМОВ ХАДЖИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-78619-02.03.2018 г., подадени на основаниечл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР на  район Оборище, Столична община № 18-7494-05.09.2018 г., засягаща СОС с идентификатори 68134.401.251.1.3, 68134.401.251.1.4 и 68134.401.251.1.7, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-170710-15.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2018
  ДО МАРИЯН КИРИЛОВ СОКОЛОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-98334-19.03.2018 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7323-30.08.2018 г., засягащо самостоятелни обекти с идентификатори 68134.102.38.1.17 и 68134.102.38.1.16, за които се установи, че сте заинтересувано лице.

   

  Приложения:
  1. Копие от Заповед № 18-7323-30.08.2018 г.

   

 • Изх. No 24-22923-15.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  ДО ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ЛАЛЕВА СИЛВИЯ ПЕЙЧЕВА ПАГУРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-271097-18.07.2018 г. от МИЛКА ЛАЗАРОВА ЙОЦЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.505.4671, находящ се в район Сердика, Столична община.

 • Изходящ № 24-22789-12.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2018
  ДО РАЙКО СТАНЕВ СТОЯНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-30509-25.01.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7509-05.09.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2194.290, 02659.2194.307, 02659.2194.2012, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-22791-12.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  ДО ВЕЛИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ СВЕТЛАНА ГЕНОВА ГЕОРГИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-279177-24.07.2018  г. от СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ТРИАДИЦА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1007.610 и 68134.1007.611, находящи се в район Триадица, Столична община.

 • Изходящ № 24-22798-12.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2018
  ДО СИМЕОНКА ГЕОРГИЕВА ИЛКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-3691-07.01.2016 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-22799-12.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2018
  ДО МИТКА ПЕТРОВА СТАНЧОВА СТЕФАН ХАРАЛАМПИЕВ ЦВЕТКОВ ЦВЕТОМИР БОРИСЛАВОВ ТОНКОВСКИ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-132671-16.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

 • Изх. No 24-22800-12.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  ДО КРАСИМИРА ДОНКОВА ПЧЕЛАРСКА СТАНОЙ ДОНКОВ СТАНОЕВ ЕЛЕНА БЛАГОЕВА ДИНЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-198728-03.07.2017 г.

 • Изходящ № 24-22773-12.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2018
  ДО "АЛЕНА ИНВЕСТ" АД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-405139-20.12.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7503-05.09.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1006.363, 68134.1006.363.1, 68134.1006.1471, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-22774-12.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2018
  ДО ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ БЛАГОЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-271590-18.07.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7872-20.09.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1005.270, 68134.1005.271, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-22777-12.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  ДО НАДЯ АСЕНОВА НАКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-109467-27.03.2018 г.

 • Изх. No 24-22786-12.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  ДО ГОЦЕ ИВАНОВ ГУЛЕВ ЕЛЕНА ИВАНОВА ГУЛЕВА ВЕРА ПЕТРОВА ХАДЖИМИЦЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-271258-01.09.2017  г. от ОРХИДЕЯ ПЕТРОВА ХАДЖИМИЦЕВА  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 35239.6101.2682 и 35239.6101.2702, находящи се в с.

 • Изх. No 24-22787-12.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  ДО АТАНАСКА АТАНАСОВА ГИНЕВА РУМЯНА КОСТОВА ВЕСЕЛИНОВА ИРИНА ГЕОРГИЕВА МАНУИЛОВА АПОСТОЛ ЙОРДАНОВ ЗЛАТКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-132997-05.05.2017 г. от ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.508.505 и 68134.508.1775, находящи се в район Сердика, Столична община.

 • Изх. No 24-22790-12.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.10.2018
  ДО НИКОЛАЙ ШЕМТОВ ЛЕВИ
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-292237-01.08.2018 г. от МАРГАРИТА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 02659.2190.711, 02659.2190.712, 02659.2190.718, 02659.2190.719 и 02659.2190.722, находящи се в гр.

 • Изх.№ 24-21091-25.09.2018г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.11.2018
  До: НЕВЕНА ВЕЛИНОВА МАРТИНОВА До: НЕЖДА ВЕЛИ ХАДЖИ-ИСМАИЛ До: РУМЯНКА ЙОРДАНОВА НАЙДЕНОВА
  Публикация на:: 
  Разград

       На основание чл.61, ал.1 от Административнопрецесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.54,ал.2 от ЗКИР и чл 70, ал.4 и ал.5 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление рег.№ 01-302986-08.08.2018г., е издаден ОТКАЗ за изменение на КККР с изх. №  17-531-25.09.2018г.

 • Изходящ № 24-22877-15.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.10.2018
  ДO: ДАНЧО КИНОВ АКАЛСКИ
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 54, ал. 1 и ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър  Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-349674 / 11.09.2018 г. от ПЕНА МАРИНОВА ПАМУКЧИЕВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на поземлен имот с идентификатор 73198.81.32, по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007г.

 • Изх. № 24-20878-20.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.10.2018
  ДО ЦАНКА НИКОЛОВА ЧАПКЪНСКА
  Публикация на:: 
  Видин

              УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЧАПКЪНСКА

   

              Във връзка с Ваше Заявление вх. № 01 – 344943/05.09.2018 г., с което искате да бъдат нанесени настъпили промени в Кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор № 61604.51.432, по Кадастралната карта на област София, община Самоков, село Радуил, на основание чл. 30, ал. 2 от Административно – процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам както следва.

 • рег. № 01-319022/20.08.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.10.2018
  ДО САШКО ЛАЗАРОВ ТОДОРОВ гр. Видин, ул. „Стара планина“ № 9
  Публикация на:: 
  Видин

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-319022/20.08.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Видин, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър за сграда 10971.504.58.1  с административен адрес: гр. Видин, ул. “Ильо Войвода“ № 30, вх. А.

  Изменението се изразява в коригиране на схеми на съществуващи самостоятелни обекти в КККР, и се извършва въз основа на геодезически измервания от лицензирано лице по чл.17 от ЗКИР.

 • Изх. № 24-22927-15.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.10.2018
  ДО СВЕТЛАНА ИВАНОВА ДРУМЧЕВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-317735-17.08.2018 г. от заявител Димитър Георгиев Лефтеров до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на поземлен имот, коригиране на границата между поземлени имоти на адрес: гр. Елена, ул. “Емилиян Станев”.

 • Изх. № 24-22925-15.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.10.2018
  ДО ПЕТЬО ТОДОРОВ ТОДОРОВ РУМЯНА МИХАЙЛОВА ТОДОРОВА ПЕТЯ ТОДОРОВА НЕДЕВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-323337-22.08.2018 г. от заявител Теодора Тодорова Хаддад до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на самостоятелен обект (гараж) в сграда на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Росица” № 4.

 • Изх. № 24-21793*16.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.10.2018
  ДО ШЕЛИ ЕЛИЕЗЕР ЛЕОНОВА – КОЕНОВА ВИРЖИНИЯ МИХАЙЛОВА ТУРНОВА – МИЛАНОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило заявление с рег.                    № 01-320775-21.08.2018  г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 24-22869-12.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.10.2018
  Дo: "МОНОЛИТ-3" ООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-172811-14.05.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-7483-04.09.2018 г., засягащо поземлен имот с идентификатор 68134.4355.125, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-22868-12.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.10.2018
  ДО „НОБИЛИС КЪМПАНИ” ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-300873-07.08.2018 г. от "АДИ 95" ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за имоти с идентификатори 68134.2821.861 и 68134.2821.862, район „Връбница”, Столична община.

 • Изходящ № 24-23088-16.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.10.2018
  До ТОТКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Плевен

              На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК) повторно Ви уведомяваме, че във връзка със  заявление вх. № 01-341247-04.09.2018г., подадено от ТОТКА ИВАНОВА БЕШКОВА в  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ясен. Изменението се състои в промени  данните за собственост и собственици в поземлен имот с идентификатор 87597.20.7 (адрес:с.Ясен, м. ВАТОВОТО).

 • Изх. № 24-20422*15.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  ДО СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ТЗАНОПУЛОС ДО СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ТЗАНОПУЛОС
  Публикация на:: 
  Благоевград

  В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № 17-526/12.09.2018г. на Началника на  СГКК- Благоевград , с която се ОТКАЗВА изменение в КККР по заявление с рег. № 01-142450/23.04.2018г. на СГКК – Благоевград.

   

 • Изх.№ 24-18841-24.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  ДоВалери Асенов Дионисиев
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-237693-27.06.2018 г. на Владимир Славейков Митов и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба № РД-02-20-5  от 15.12.2016 г., на МРРБ документи, със Заповед № 18-7009-21.08.2018 г., на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Вършец, общ.Вършец, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 12961, одобрени със Заповед № РД-18-74 от 24.06.2008 г.,  на изпълнителния директор на АГКК,

 • Изх.№ 24-18843-24.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  До Дионисий Асенов Дионисиев
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-237693-27.06.2018 г. на Владимир Славейков Митов и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба № РД-02-20-5  от 15.12.2016 г., на МРРБ документи, със Заповед № 18-7009-21.08.2018 г., на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Вършец, общ.Вършец, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 12961, одобрени със Заповед № РД-18-74 от 24.06.2008 г.,  на изпълнителния директор на АГКК,

 • Изх.№ 24-18845-24.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  До Ана Илиева Тодоринова
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-237693-27.06.2018 г. на Владимир Славейков Митов и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба № РД-02-20-5  от 15.12.2016 г., на МРРБ документи, със Заповед № 18-7009-21.08.2018 г., на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Вършец, общ.Вършец, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 12961, одобрени със Заповед № РД-18-74 от 24.06.2008 г.,  на изпълнителния директор на АГКК,

 • Изх.№ 24-18846-24.08.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  До Страхил Илиев Дионисиев
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-237693-27.06.2018 г. на Владимир Славейков Митов и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба № РД-02-20-5  от 15.12.2016 г., на МРРБ документи, със Заповед № 18-7009-21.08.2018 г., на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Вършец, общ.Вършец, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 12961, одобрени със Заповед № РД-18-74 от 24.06.2008 г.,  на изпълнителния директор на АГКК,

 • Изх.№ 24-20363-12.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  До Ани Василева Младенова
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-313896-15.08.2018 г. на Елка Димитрова Луканова и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба РД-02-20-5  от 15.12.2016 г. на МРРБ документи, със Заповед № 18-7635-12.09.2018 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Берковица, общ.Берковица, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 03928, одобрени със Заповед № 300-5-93/24.10.2003 г.,  на изпълнителния директор на АК,

 • Изх.№ 24-20364-12.09.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  До Красимир Велинов Младенов
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-313896-15.08.2018 г. на Елка Димитрова Луканова и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба РД-02-20-5  от 15.12.2016 г. на МРРБ документи, със Заповед № 18-7635-12.09.2018 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Берковица, общ.Берковица, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 03928, одобрени със Заповед № 300-5-93/24.10.2003 г.,  на изпълнителния директор на АК,

 • Изх. № 24-22767 – 12.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  ДО Наследниците на ТОДОР ТОДОРОВ ПАНУШЕВ с. Българево, ул. 19-та № 15
  Публикация на:: 
  Добрич

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-145811-24.04.2018 г., подаден  на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-22759 – 12.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.10.2018
  ДО ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ с. Граничар
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Добрич

  В изпълнение на чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-289672-31.07.2018 г., подадено от Иван Стефанов Иванов, СГКК Добрич започва производство по изменение на КККР /кадастралната карта и кадастралния регистър/, засягащо поземлен имот  с идентификатори  17782.501.13, 17782.501.14, 17782.501.16, 17782.501.501, 17782.501.17 и 17782.501.15 по кадастралната карта на с. Граничар,  Община Шабла,, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти Вие или Ваш наследодател сте вписан като собственик.

 • Изх. № 24-22769 – 12.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.10.2018
  ДО НИКОЛА БОНЕВ ГЕОРГИЕВ гр. Русе, ул. Епископ Босилеков № 9, вх. 1, ет.1, ап. 2
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Добрич

  В изпълнение на чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-300443-07.08.2018 г., подадено от Райничка Веселинова Кисьова-Табакова, СГКК Добрич започва производство по изменение на КККР /кадастралната карта и кадастралния регистър/, засягащо поземлени имоти  с идентификатори  57861.501.63 и 57861.501.9509 по кадастралната карта на с. Поручик Чунчево,  Община Каварна,, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти Вие или Ваш наследодател е вписани като собственик.

 • Изходящ № 01-292641 /12.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.10.2018
  До: СТЕФАН ИВАНОВ ЯНАКИЕВ С.Първенец, общ.Родопи ул.“Симеон“ 6
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-292641/01.08.2018 г. от „РОДОПИ 95“ АД в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, т.1 от Наредба №3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на с.Марково, общ. Родопи, засягащо поземлен имот с идентификатор 47295.106.1, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици.

 • Изходящ № 01-286474 /07.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.10.2018
  До: До: НИКОЛАЙ ТЕОДОРОВ КОДИНОВ КОНСТАНТИН ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ и РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА гр.Пловдив гр.Пловдив ул.“Братаница“ 12 ж.к.Тракия, бл.234, вх. А, ет.4, ап. 10 До: До: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ВУКОВ, ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЪРГУЛЕВ ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА КОДИНОВА и гр.Пловдив СНЕЖАНА КОНСТАНТИНОВА ВУКОВА ул. Богомил 85, ап.8 гр.Пловдив ул.Белград 14
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-286474/27.07.2018 г. от Любомир Костадинов Иванов в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, т.1 от Наредба №3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на гр.Пловдив, общ.Пловдив, засягащо самостоятелен обект с идентификатор 56784.506.1226.2.1, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици.

 • Изх. № 24-22588-10.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.10.2018
  До ЗОРНИЦА ХРИСТОВА ОЦКИНОВА До ХРИСТО ДИМИТРОВ ОЦКИНОВ До АНДРЕЙ ДИМИТРОВ ОЦКИНОВ До МАЙЯ ХРИСТОВА ГРИГОРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

     На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-262450-12.07.2018 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на сграда с идентификатор 68134.802.2109.6, район Изгрев, ул. Тарас Шевченко №15, бл. 6, ет. 2, засягащо самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68134.802.2109.6.4, 68134.802.2109.6.5 и 68134.802.2109.6.6 (съответно апартаменти 4, 5 и 6), за които сте заинтересовано лице.

 • Изх. № 24-22592-10.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.10.2018
  До ХРИСТО СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

     На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-290092-31.07.2018 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на сграда с идентификатор 68134.300.243.5, район Възраждане, ул. Братя Миладинови №64, за която сте заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-22637-11.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  До: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТАНКУЛОВА-КРЪСТЕВА До: СТОЯНКА ЧЕРНЕВА ДИМИТРОВА До: МАРИО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ До: ЕВГЕНИЯ МАРИОВА ДИМИТРОВА До: МАЙА АДРИАНОВА ПЕТРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-407925-28.12.2017 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7439-03.09.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.2046.2600, 68134.2046.2606, 68134.2046.482, 68134.2046.483, 68134.2046.2542, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-22733-11.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  ДО ДИМИТЪР АРАНГЕЛОВ КАЛЪЧЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-186463-23.05.2018 г., подадено на основание               чл. 51, ал.

 • Изх. № 24-22714-11.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.10.2018
  Изх. № 24-22714-11.10.2018г.
  Публикация на:: 
  София - град

     На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-312357-14.08.2018 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68134.303.57.3.79, 68134.303.57.3.83 и 68134.303.57.3.84, район Възраждане, ж.к. Зона Б-18, бл. 5, за които сте заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-22903-15.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  Дo: Собствениците на апартаменти и гаражи СОС в сграда с идентификатор 83510.671.182.1 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.”Преслав” №17)
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8604-15.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 83510.671.182.1.1, 83510.671.182.1.2, 83510.671.182.1.3, 83510.671.182.1.4, 83510.671.182.1.5, 83510.671.182.1.6, 83510.671.182.1.7, 83510.671.182.1.8, 83510.671.182.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-8604-15.10.2018 г.

   

 • Изходящ № 20-68233-10.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.10.2018
  Дo: Димана Великова Тонева Ивалина Великова Томова Минка Костова Карова Жанета Севева Кръстева Собствениците и носителите на други вещни права на сграда с кадастрален идентификатор 83510.674.221.1 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.”Владайско въстание” № 182)
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-377449 / 01.10.2018 г. подадено от Златко Йорданов Златев на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изх. № 24-22835-12.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  До: КОСТА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА гр. СОФИЯ, п.к. 1000, КРАСНО СЕЛО № 16, вх. А, ет. 6, ап. 18
  Публикация на:: 
  Ямбол

   

 • Изх. № 22-278-12.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.10.2018
  ДО: ЕМИЛ ИЛИЕВ МАРИНОВ ДО: ДИМО ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-250740-05.07.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-7367-31.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 27454.501.162, 27454.501.165, 27454.501.166,  27454.501.241, 27454.501.286, 27454.501.342 по КККР на с.

 • Изходящ № 24-19466-31.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.10.2018
  Дo: ГАЛИНА ЯНКОВА ПЕТРОВА ул. Петрохан № 96, вх. 1, ет. 11, ап. 13 гр. Русе До: МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИЛАНОВ ул. Бабадаг № 7 гр. Русе До: ХРИСТИНКА БОРИСОВА НАЦЕВА ул. Бабадаг № 5 гр. Русе
  Публикация на:: 
  Русе

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-403161-19.12.2017 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016  г.

 • Изх. № 24-22707-11.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.10.2018
  До: ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА гр. Ямбол, ул. ЦАРЕВЕЦ № 25 ПЕНКА ЩИЛИЯНОВА АПОСТОЛОВА гр. Ямбол, ул. БОГОМИЛ № 15, вх. А, ет. 3, ап. 6 ГЕОРГИ ЩИЛИЯНОВ АПОСТОЛОВ гр. Ямбол, п.к. 8600, ХАЛЕ № 11, вх. Б
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-53518/13.09.2018г. по писмо с изх. № 2801-14432/21.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.473, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Царевец” №25.

 • Изх. No 24-22622-11.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.10.2018
  ДО ИВАН НИКОЛОВ УЗУНОВ МАЛИНКА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УЗУНОВ И ГОСПОЖО ЙОРДАНОВА,

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх. № 01-225628-19.06.2018 от Димо Стоянов Грозев, представител на „Рити“ АД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Велико Търново, е започнала процедура по отразяване на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 70295.400.1228.2, представляваща селскостопанска сграда в южната част на имота с адрес: гр. Сухиндол, ул. “Цар Калоян” 1.

 • Изх. № 24-22704-11.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.10.2018
  До: ХЮСЕИН АХМЕДОВ МУСТАФОВ гр. Ямбол, ул. РОЖЕН № 28
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

  На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод служебно  заявление рег.№ 09-48541/22.08.2018г. по писмо с изх. №2801-13781/09.08.2018г. от Община Ямбол до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Ямбол е започната процедура за изменение на КРНИ на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.523.502, с адрес: гр. Ямбол, „Рожен” №28.

 • Изх. № 22-276-11.10.2018 г. По преписки: 01-231143-22.06.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.10.2018
  ДО: ПЕТКО ЖЕЛЯЗКОВ ПЕТКОВ
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че  в СГКК – Бургас е подадено заявление - вх. № 01-231143-22.06.2018 г. /наш/ от СТАМАТ ТОДОРОВ СТАМАТОВ, с което  желае да бъде променена одобрената със заповед РД-18-36/29.04.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, кадастрална карта на гр. Поморие, по отношение на сграда 57491.502.258.2  във връзка с отстраняване на грешка в картата по реда на чл. 51, ал.1, т. 2 от ЗКИР.

 • Изх. № 22-275-11.10.2018 г. По преписка: 01-75025-28.02.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.10.2018
  До: АНГЕЛ ЙОРДАНОВ СИМЕОНОВ ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА СИМЕОНОВА ДИНКО ИВАНОВ ИВАНОВ
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-75025 - 28.02.2018 г., подадено от  ИВАНКА ГОСПОДИНОВА ДИМИТРОВА, с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта на с.Маринка  по отношение поземлени имоти с идентификатори 47202.501.456, 47202.501.457, 47202.501.561 и 47202.501.562. Искането е за нанасяне границите на поземлен имот с идентификатор 47202.501.561 в съответствие с дворищната регулация на парцел XIX-5010561, кв.34, с.Маринка.

 • Изх. № 24-22605-10.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.10.2018
  До: ОБЩИНА ЯМБОЛ гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7 ЙОРДАНКА ЙОВЧЕВА ГЕОРГИЕВА гр. Димитровград, № 1, вх. В, ап. 34 КОРТЕЗКА ЙОВЧЕВА МИХАЛЕВА гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев”, бл.86, вх. Б, ет. 2, ап. 24 ВАСИЛКА ХРИСТОВА ЙОВЧЕВА гр. Ямбол, ул. ЦАРЕВЕЦ № 39
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-53500/13.09.2018г. по писмо с изх. № 2801-14432/21.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.481, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Царевец” №39.

 • Изх. № 24-22780-12.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.10.2018
  ДО ЖЕЛЯЗКО ТАНЕВ ИВАНОВ ИВЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА ДОНЧЕВА ТАНЯ ЖЕЛЯЗКОВА ТАНЕВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх. № 01-64230-19.02.2018  подадено от Иван Цонев Иванов, е извършено нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) съгласно Заповед № РД-13-305/26.08.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК- София за поземлени имоти с идентификатори: 11898.85.22, 11898.44.21, 11898.40.15, 11898.47.10, 11898.47.9, 11898.40.9, 11898.43.5, 11898.86.4, 11898.43.3, 11898.48.1 и  11898.42.1 от одобрената кадастрална карта  на землище с.

 • Изходящ № 20-68870-12.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.10.2018
  До: Община Шумен До: наследници на Иван Гинев Янков
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-392547-09.10.2018г. от Василка Стоева Гевнева подадено на основание  чл. 56, ал. 1, от Наредба № РД-25-5 / 16.12.2017 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, СГКК-гр. Шумен, започва производство по поправка границите на:  

  1. 10176.501.235 (парцел /УПИ/ IX-170 от квартал 17 по плана на с. Васил Друмев);

 • Изх. No 20-68696-12.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.10.2018
  ДО ПЕПА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИТЕВА,

 • Изх. № 24-22393-09.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.10.2018
  ДО ВАЛЕРИ АСЕНОВ ИЛИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-314942-16.08.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) и издаване на схема на самостоятелен обект с идентификатор 68134.1107.308.1.2, район „Красна поляна”, Столична община, за която се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изходящ № 24-22612-10.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.10.2018
  До: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ АГУРА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-138375-19.04.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за отказ изменение на КККР № 18-8515-10.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1970.14, 68134.1970.247, 68134.1970.918 и 68134.1970.1698, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изходящ № 24-22435-09.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.10.2018
  Дo: КРАСИМИР ПАНКОВ СТОИМЕНОВ ЕВГЕНИЯ АСЕНОВА СТОИМЕНОВА ЧАВДАР ПАНКОВ СТОИМЕНОВ СТОЯН МАРИНОВ МИТЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

        В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-236406-26.06.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, Закон за кадастър и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР на район „Овча купел“, № 18-7069-23.08.2018 г., засягащо сграда със самостоятелни обекти с проектни идентификатори 68134.4338.70.1.1 и 68134.4338.70.1.2, за които се установи, че сте заинтересовани лица.

   

 • No 18-7990/25.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.10.2018
  ДО МИМА ВАСИЛЕВА НАНОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  Долуподписанaтa инж. Весела Косева Тодорова - Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Велико Търново, по административна процедура, започнала по Заявление вх. № 01-363880-19.09.2018 г. по описа на СГКК Велико Tърново, подаденo от Мима Василева Нанова, констатирах следното:     

  С подаденото заявление е направено искане за изпълнение на административни услуги, които подробно са посочени в него.

 • Изходящ № 20-68694-12.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.10.2018
  ГЕОРГИ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

   

 • Изходящ № 20-68695-12.10.2018 г. ДО ВАНЯ КРЪСТЕВА АЛЕКСАНДРОВА

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.10.2018
  ДО ВАНЯ КРЪСТЕВА АЛЕКСАНДРОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

   

 • Изходящ № 24-20520-14.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  До: Георги Николов Коев
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-344439-05.09.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7739-14.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 69924.501.223, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 20-68608-11.10.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  ДО ЗАЯВИТЕЛИ: 1. СИНАН АХМЕД МЮМЮН 2. ЗЮЛЕЙХА ЮСЕИНОВА РЕДЖЕБОВА 3. СЕБААТ АХМЕД АЛИ 4. НАЗИХА АХМЕДОВА НЕВЕНОВА И ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: ВАЧО АВРАМОВ ЙОРДАНОВ
  Публикация на:: 
  Шумен

   Началникът на СГКК - Шумен, на основание чл.51, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър във вр. с чл.21, ал.1, т.1 от Наредба№РД-02-20-4/11.10.2016г за предоставяне услуги от КККР, във връзка със ЗАЯВЛЕНИЕ вх. № 01-255462-09.07.2018г. на завителите: СИНАН АХМЕД МЮМЮН, ЗЮЛЕЙХА ХЮСЕИНОВА РЕДЖЕБОВА, СЕБААТ АХМЕД АЛИ и НАЗИХА АХМЕДОВА НЕВЕНОВА и приложените към него документи и материали, а именно: Проект за поправка на КККР, изработен от инж. Юмер Мустафа Мустафа и писмени документи съобразно разпоредбата на чл.75, ал.1  от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изх. № 22-274-10.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  ДО: МИМА СТАНКОВА ДИМИТРОВА ДО: ЕЛЕНА ВЪЛЧЕВА ИЛИЕВА ДО: СТОЯНКА АТАНАСОВА ШЕЙТАНОВА ДО: РУМЕН ДИНЕВ ЖЕЛЕВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-212427-11.06.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-7526-05.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 07079.617.222,   07079.617.224, 07079.617.225 по КККР на гр.

 • Изх. № 22-273-10.10.2018 г. По преписка: 01-312753-15.08.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.10.2018
  До: ХРИСАФА ОТОН МАДЖАРОВА До: ДИМИТЪР СЕРГЕЕВ КРЪСТЕВ До: ТОДОР СТОЯНОВ ТУЗЛУКОВ До: КИРИЛ ПАНКОВ КИРИЛОВ
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че АНТОНИНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА е подала пред СГКК – Бургас, заявление - вх. № № 01-312753-15.08.2018г., с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-36/29.04.2009 г на Изп. Директор на АГКК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на гр. Поморие, общ. Поморие, област Бургас, по отношение на поземлени имоти с идентификатори 57491.501.53 и 57491.501.54. Целта на изменението е отразяване в КККР на границата между ПИ 57491.501.53 и 57491.501.54 в съответствие с границата между УПИ ХІІ и УПИ ХІІІ, кв.246 по регулационния план на м.

 • Изходящ №24-22725-11.10.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.10.2018
  ДО Г-Н РУСКО ДИМИТРОВ ЯНКОВ с. Куклен, ул.Александър Стамболийски №9
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомявам, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-268130-17.07.2018 г., подадено от г-н Георги Димитров Янков на основание чл. 53б, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6775-13.08.2018 г., изменението представлява нанасяне на липсваща селскостопанска сграда в поземлен имот с идентификатор 67653.2.398 (стар № 002398).

 • Изх. No 24-22080-05.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.10.2018
  До МИНЧО СТАНЧЕВ ТОДОРОВ МАРИАНА ЛЮБОМИЛОВА ТОДОРОВА ЛИЛЯНА ПАСКАЛЕВА ХРИСТОВА
  Documents: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-298701-27.09.2017 г. от ИВАЙЛО ХРИСТОВ ХРИСТОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1975.674, находящ се в район Витоша, Столична община.

 • Изх. No 24-22072-05.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.10.2018
  До СТОЯН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ МАРГАРИТА ПЕТРОВА АПОСТОЛОВА ДАМЯН ИЛИЕВ ДАМЯНОВ САШКА ЯНЧЕВА ДАМЯНОВА
  Documents: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-138340-11.05.2017 г. от РОСИЦА ПЕНЕВА ПЕНЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1944.1071, 68134.1944.24, 68134.1944.23 и 68134.1944.20 находящи се в район Витоша, Столична община.