Уведомления

 • Изходящ № 24-27210-28.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.01.2019
  До: ОБЩИНА ЯМБОЛ гр. Ямбол, ул. "Г.С.Раковски" № 7 До: ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ гр. Ямбол, ул. "Драва" № 3 До: НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ гр. Ямбол, ул. "Драва" № 3 До: ГЕОРГИ СОТИРОВ ГЕОРГИЕВ гр. Ямбол, ул. "Драва" № 3 До: НАСЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА гр. Ямбол, ул. "Драва" № 42 До: НЕДЯЛКА ИВАНОВА МИНЕВА гр. Ямбол, ж.к. "Георги Бенковски" бл. 8, вх. Г, ет 8, ап. 85 До: ХАСИЕ ЮСЕИНОВА АХМЕДОВА гр. Ямбол, ул. "Тимок" № 70А До: АХМЕД САЛИЕВ АХМЕДОВ гр. Ямбол, ул. "Тимок" № 70А До: ИВАН ИВАНОВ АТАНАСОВ Чрез Ирина Юриева Стефанова гр. Ямбол, ул. „Богомил” № 9, ет. 3, ап. 5
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-389685-08.10.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г .

 • Изх. № 24-28979-17.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2018
  До: ИЛИЯНА СМИЛЕВА БАРЛИЕВА ТОДОР БОТЕВ ДИМАНОВ МАРИЯ-СНЕЖАНА СТОЯНОВА КЕРМЕНЛИЙСКА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-402629-16.10.2018 г. от „Невиком КО“ ООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.900.705, 68134.900.706 и 68134.900.1000, район „Лозенец“, Столична община.

 • Изх. № 24-29027-17.12.2018г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2018
  До КРАСИМИР ДИМИТРОВ СОКОЛОВ
  Публикация на:: 
  София - град

     На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-443999-09.11.2018 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на сграда с идентификатор 68134.2818.2342.1, район Връбница, ж.к. Обеля 1, бл. 135, засягащо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.2818.2342.1.3, за който сте заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-29068-17.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.01.2019
  Дo: КИРИЛ ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-148818-25.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-10199-27.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2044.1923.1, 68134.2044.1923.2, 68134.2044.1923.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-29069-17.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2018
  ДО ЦВЕТАНКА ВЕЛИЧКОВА ХРИСТОВА ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-292442-01.08.2018 г. от СТАНКА ГЕРГИНОВА ВИТОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.503.439 район „Сердика”, Столична община.

 • Изходящ № 24-29174-18.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.01.2019
  Дo: АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ ПРЪМОВ До: ИВАН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-344709-05.09.2018 г., до СГКК София подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9632-12.11.2018 г., засягащо самостоятелни обекти с идентификатор 68134.901.191.1.14, 68134.901.191.1.15, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх.№ 24-29133-18.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2018
  ДО Г-ЖА САРА ИЛИЕВА СПАСОВА гр. Пазарджик, ул.Панайот Волов №20, ет.3, ап.8
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМA ГОСПОЖO СПАСОВА,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал.1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх. № 01-417936-25.10.2018 г. от Кмета на община Златоград - г-н Мирослав Митков Янчев, е започнато производство по отстраняване на грешка в одобренaта кадастрална карта (КК) на град Златоград, община Златоград, област Смолян.

 • Изх. № 24-25816-14.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.01.2019
  ДО НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ПЕЛЕВА ул. „Карлово“ № 17 гр. Русе ДО АНГЕЛ ДИМИТРОВ НАРОВ ул. „Дора Габе“ № 11 гр. Русе ДО МАРИНЕЛА ГЕОРГИЕВА НАРОВА ул. „Дора Габе“ № 11 гр. Русе ДО СТАНИМИР ИВАНОВ СТАНЕВ ул. „Карлово“ № 22 гр. Русе ДО АНЕЛИЯ ПЕТРОВА СТАНЕВА ул. „Карлово“ № 22 гр. Русе ДО КИРИЛ ЕНЧЕВ КАРАГЕОРГИЕВ ул. „Дора Габе“ № 7 гр. Русе
  Публикация на:: 
  Русе

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от АПК Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Русе е подадено Заявление вх. № 01-376893-

   

 • Изх. № 24-27976-05.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.01.2019
  ДО КИНА РАДКОВА ЙОРДАНОВА ул. „ БАБА ТОНКА” № 6 гр. Русе
  Публикация на:: 
  Русе

          УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОРДАНОВА,

   

  На основание чл. 53, ал. 3, във връзка с чл.53, ал.2 от ЗКИР  Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Русе  е регистрирано заявление с вх. № 01-462448-22.11.2018 г.  с което е извършена промяна в кадастралните регистри на недвижимите имоти на имот с идентификатор 63427.2.915, в който сте регистрирана като собственик.

 • Изх. № 24-29101-18.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2018
  ДО СОБСТВЕНИКА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 17395.501.2864.1.3
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-368488/25.09.2018г.

 • Изх. № 24-26202*18.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.01.2019
  ДО БОГДАНА ГЕОРГИЕВА МАНОВА /ШКУМБОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Съгласно чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило заявление с рег.                   № 01-369424/25.09.2018г. на СГКК- Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти на основание чл. 53, ал. 2 от ЗКИР.

   

 • Изх. № 24-26860*18.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.01.2019
  ДО КОСТА ЛЮБЧОВ МИТУШЕВ ВЕНИМАРИ КИРИЛОВА СЕВОВА НЕВЕНА АНГЕЛОВА ПЕЙКОВСКА ЦОНКО КОСТАДИНОВ ЦОНЕВ НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ЦОНЕВ ИВАН АНАСТАСОВ ЯКИМОВ ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ВЪЖАРОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-453442/15.11.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-28364*18.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.01.2019
  ДО КОСТАДИН ЯНЕВ СТОЯНОВ ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ ДИАНА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА ВЛАДИСЛАВ БОЙКОВ КОЛЕВ СИМЕОН КРАСИМИРОВ ЗАХОВ ДИМО КОСТАДИНОВ ЗАХОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-456295/19.11.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-24315*18.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.01.2019
  ДО ВИОЛЕТА КИРИЛОВА ХАДЖИСЛАВЧЕВА ХРИСТО КИРИЛОВ СТОЙЧЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

   

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-412323/22.10.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 24-29150-18.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.01.2019
  До ЕЛЕНА АТАНАСОВА БОЙЧИНОВА-СТАЙКОВА
  Публикация на:: 
  Плевен

              В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и 2 на Административно процесуалния кодекс с настоящето повторно Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-345770-07.09.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9540-08.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 02227.500.603.1.1, 02227.500.603.1.2, 02227.500.603.1.3, 02227.500.603.1.4, 02227.500.603.1.5, 02227.500.603.1.6, 02227.500.603.1.7, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-29157-18.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.01.2019
  Дo: "НИНА" ЕООД ул.“Захари Зограф“ № 20а гр. Плевен
  Публикация на:: 
  Плевен

            В изпълнение на чл. 61, ал.1и 2 на Административно процесуалния кодекс с настоящето повторно Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-311149-14.08.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9953-21.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 56722.656.12, 56722.656.13, 56722.656.14, 56722.656.15, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-25120-17.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.01.2019
  Дo: ИВАН СЛАВЧЕВ КОЛЕНЦОВ ул. „Петко Ю.Тодоров” №17 гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-362008-18.09.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9514-07.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 56784.521.502.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-9514-07.11.2018 г.

   

   

 • Изходящ № 24-24014-17.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.01.2019
  До: СОНЯ ДИМОВА ЙОНКОВА ул. „Рила” №15, гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-292390-01.08.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9049-25.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 00702.510.24, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-9049-25.10.2018 г.

   

   

 • Изходящ № 01-427812/17.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2018
  До: ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА КАРАЯНЕВА ул. „Иван Вазов” №50А, гр. Пловдив
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-427812-31.10.2018 г. от Лазар Петров Караянев, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, засягащо корекция на сграда с идентификатор 56784.522.665.1 и нанасяне на самостоятелни обекти в нея, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изходящ № 01-417401/17.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2018
  До: ИВАН ДИМИТРОВ МИЛЕВ ул. „Цар Иван Александър” №16, гр. Пловдив
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-417401-24.10.2018 г. от Рада Семкова Марова, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, засягащо самостоятелните обекти в сграда с идентификатор 56784.518.274.1, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изходящ № 01-386686/17.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2018
  Дo: ВИОЛЕТКА ПАНАЙОТОВА ИВАНОВА ул. „Васил Левски” №26, с. Първенец Дo: ПАНАЙОТ ИВАНОВ ИВАНОВ ул. „Съединение” №92, с. Първенец Дo: АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ИВАНОВ ул. „Васил Левски” №26, с. Първенец Дo: ТАТЯНА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА ж.к. „Люлин” бл.981, вх.З, ет.6, ап.204, гр. София Дo: ПАВЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА ж.к. „Тракия” бл.173, вх.Е, ет.4, ап.15, гр. Пловдив
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-386686-05.10.2018 г. от Теофана Димитрова Михайлова, в СГКК – Пловдив, започва производство за изменение на КККР на с. Марково, общ. „Родопи”, засягащо поземлен имот с идентификатор 47295.51.6, за който в кадастралния регистър сте записан като собственик или носител на други вещни права.

 • Изходящ № 01-267338/17.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2018
  До: ЛИЛЯНА БОРИСОВА СОТОНОВА бул. „Марица” №146, ет.8, ап.31, гр. Пловдив До: ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ АЛЕКСОВ бул. „Марица” №88, вх. А, ет.3, гр. Пловдив До: МАРИЯНА МИТКОВА АЛЕКСОВА бул. „Марица” №88, вх. А, ет.3, гр. Пловдив
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-267338-16.07.2018 г. и вх. №01-417355-24.10.2018 г. от Община Пловдив, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, засягащо поземлен имот с идентификатор 56784.518.1222, за който в кадастралния регистър сте записан като собственик или носител на други вещни права.

 • Изходящ № 24-28777-13.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.01.2019
  До: ОБЩИНА ЯМБОЛ гр. Ямбол, ул. „Г.С.Раковски” № 7 До: МУСТАФА АХМЕДОВ ЯШАРОВ гр. Ямбол, ул. „ Капитан Петко войвода“ № 41 До: ХАМДИЕ МЮХМЮНОВА ЯШАРОВА гр. Ямбол, ул. „ Капитан Петко войвода“ № 41 До: АХМЕД МУСТАФОВ АХМЕДОВ гр. Ямбол, ул. „ Капитан Петко войвода“ № 41 До: АЙШЕ РЕДЖЕБОВА АХМЕДОВА гр. Ямбол, ул. „ Капитан Петко войвода“ № 41
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-446111-12.11.2018 г., подадена на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-28939-14.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2018
  ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56126.600.3438
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Поради допусната техническа грешка, на основание чл. 26, ал. 1 от АПК, повторно Ви уведомяваме, че, по повод на заявление с рег. № 01-300109-07.08.2018г.

 • Изх. № 24-28006*17.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.01.2019
  ДО МИШО КОЦЕВ МИШЕВ МАЯ МИШЕВА МИШЕВА ЮЛИЯ ИЛИЕВА БОБЧЕВА МАРИЯ КРЪСТЕВА МАНОЛЕВА НАДКА СТОЯНОВА ВЪЛЧЕВА КРАСИМИРА ДИМИТРОВА БАКАЛОВА ВАНГЕЛИЦА ТРИФИНОВА ДИМИТРОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-272052/18.07.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-26346*17.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.01.2019
  ДО МАРИЯ ВАСИЛЕВА ТЕГОВА ГИНКА ВАСИЛЕВА КАСАБОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-398381/12.10.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-26745*17.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.01.2019
  ДО МАРИЯ НИКОЛОВА ХАДЖИЕВА ЕЛЕНА НИКОЛОВА БУБАРУ ЛИДИЯ НИКОЛОВА МИТКОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-348997/10.09.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-25297*17.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.01.2019
  ДО КОСТАДИН КИРИЛОВ КАВАРДЖИКОВ ПЕТЪР ДИМИТРОВ ФИЛАДОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ФИЛАДОВ НАТАША ИВАНОВА МАВРОДИЕВА – ПЕТРОВА КАЛИНКА КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИН КИРИЛОВ МАВРОДИЕВ ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА ЗАХАРИНКА СТОЯНОВА МАВОДИЕВА КОСТАДИН ДИМИТРОВ МАВРОДИЕВ ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ МАНОЛЧЕВ ВЕСЕЛИН БОГОМИЛОВ МАНОЛЧЕВ ЖИВКА БЛАГОЕВА КРОТЕВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-427266/31.10.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 20-84997-17.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2018
  До наследници на НЕВЯНКА ЙОНКОВА ДЕНЕВА
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-494167-13.12.2018 г. от МАРИНЧО ПЕТРОВ МАРИНОВ и ПЕТРАНКА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА  подадено на основание  чл. 56, ал. 1, от Наредба № РД-25-5 / 16.12.2017 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, СГКК-гр. Шумен, започва производство по разделяне на поземлен имот с идентификатор 53240.501.115 и нанасяне на вдва нови ПИ с идентификатори:

 • Изх. № 24-29024-17.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2018
  ДО Г-ЖА РУМЯНА САШЕВА ПЕТРОВА гр.Пловдив, ул.Македония №107, вх.И, ет.10, ап.75 Г-ЖА ЛИЛЯНА САШЕВА ЙОВКОВА гр.Смолян, ул. Полковник Серафимов № 3
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОВКОВА,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал.1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх.№01-423030-29.10.2018 г. от г-жа Милка Росенова Вощева е започнато производство по отстраняване на грешка в одобренaта кадастрална карта (КК) на град Смолян, община Смолян, област Смолян.

 • Изх. № 24-29025-17.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2018
  ДО Г-Н ЖЕЛЬО ДОБРЕВ АВРАМОВ гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл.202, вх.Г, ет.1, ап.1
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АВРАМОВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх.№ 01-439267-07.11.2018 г. от г-жа Стефка Василева Димитрова и г-н Петко Иванов Димитров е започнато производство по отстраняване на непълнота в одобренaта кадастрална карта (КК) на град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.

 • Изх. № 24-29049-17.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.01.2019
  АЙШЕ САЛИЕВА АЛИЕВА гр. Ямбол, ул. РОЖЕН № 31 АЛИ ХАКЪ АЛИЕВ гр. Ямбол, ул. РОЖЕН № 31
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-61852/19.10.2018г. по писмо с изх. № 2801-17402/09.10.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.521, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Рожен” №31.

 • Изх. № 24-26370-20.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2018
  ДО ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ УЛ. САМАРСКО ЗНАМЕ № 9 ГР. СТАРА ЗАГОРА
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че Маргарита Димитрова Димитрова е подала  пред СГКК – Стара Загора  заявление с вх. № 01-442391-09.11.2018 г., с което желае да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри за землището на гр.Стара Загора.

 • Изх. No 24-28637-12.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2018
  До КОНСТАНТИН ТОДОРОВ СТОЯДИНОВ ТОДОР КОНСТАНТИНОВ СТОЯДИНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-202519-04.06.2018 г. от ИЗАБЕЛА ЛЕОНИДОВА ВИДЕНОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.900.814 и 68134.900.567, находящи се в район Лозенец, Столична община.

 • Изходящ № 24-28785-13.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.01.2019
  ДО АТАНАСКА АТАНАСОВА ГИНЕВА ИРИНА ГЕОРГИЕВА МАНУИЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-132997-05.05.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9204-31.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.508.505, 68134.508.1775, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-28847-13.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.01.2019
  До СТОЯН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ МАРГАРИТА ПЕТРОВА АПОСТОЛОВА ГЕОРГИ ГЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-138340-11.05.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9462-06.11.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1944.20, 68134.1944.23, 68134.1944.24, 68134.1944.1071, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-28889-13.12.2018г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2018
  ДО ЗЛАТКА АЛЕКСАНДРОВА МЛАДЕНОВА РОСИЦА ЕВГЕНИЕВА АЛЕКСАНДРОВА ВАЛЕНТИН ДАНАИЛОВ ДОНЧЕВ АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ГИНА ТОДОРОВА АЛЕКСАНДРОВА ДАНАИЛКА ДАНАИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх. рег. № 01-68871-22.02.2018г. от МИРОСЛАВА ЕВГЕНИЕВА МОРРА  до Служба по геодезия, картография и кадастър е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.4091.698, 68134.4091.110 и 68134.4091.604,  район Младост, Столична община.

 • Изходящ № 24-26400-20.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.12.2018
  До: БЛАГОВЕСТ ВЕНЦИСЛАВОВ ЧАВДАРОВ До: ДИМО ТОДОРОВ ДИМОВ
  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-266453-16.07.2018 г., подадена на основание  чл.58, ал.1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изх. № 24-28742-13.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.12.2018
  ДО ИВА АНТОНОВА ДЕНЕВА МАРИАНА САВОВА ЖЕКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

            На основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-374480-27.09.2018г.

 • Изходящ № 24-28743-13.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.12.2018
  Дo: СВЕТОСЛАВ ГЕОГРИЕВ СТОИМЕНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

               В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-384646-04.10.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9508-07.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 35239.6106.648.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-28693-12.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.12.2018
  Дo: ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-308520-13.08.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-9473-06.11.2018 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 68134.300.88 и 68134.300.89, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изх. № 24-28886-13.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.12.2018
  До: КРАСИМИР СТАЙКОВ ВЪЛКОВ гр. Ямбол, ул. "Александър Зограф" №24 ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВ СТАЙКОВ РЕНЕТА ВАЛЕНТИНОВА СТАЙКОВА РУМЯНА ЗЛАТКОВА ВЪЛКОВА гр. Ямбол жк "Възраждане" № 53, вх. Ж, ет. 1, ап. 2 ГАБРИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ГОЧЕВА гр. Ямбол ул. "Николай Петрини" № 38, вх. В, ет. 5, ап. 37 ТОДОР ВЪЛЧЕВ СТАЙКОВ гр. София ул. "Марин Дринов" 31-33
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

  На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс и чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-474440-29.11.2018г. от Руска Колева Стайкова  до СГКК -  Ямбол е започната процедура за изменение на КККР на гр. Ямбол, представляващо отстраняване на непълноти и грешки, засягащо имот с идентификатор 87374.555.258 с адрес: гр. ЯМБОЛ, ул.

 • Изх. № 24-28783-13.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.12.2018
  ДО ЗДРАВКА КРУМОВА ГАТЕВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-431118-02.11.2018 г. от заявител „ЛОВИКО- БЪЛГАРИЯ“ АД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за  промяна на границата между поземлени имоти, на адрес: ул. „Втора“ № 16-20, с. Горско Калугерово, общ. Сухиндол.

 • Изх. № 24-28727-12.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.12.2018
  ДО ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ НЕНОВ МАРИЯ ГЕОРГИЕВА НЕНОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх.№ 01-435305-06.11.2018 подадено от Райна Тончева Кулишева, е извършено нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) съгласно Заповед № РД-13-305/26.08.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК- София за поземлени имоти с идентификатори 23100.17.1, 23100.37.13 и 23100.146.14 от кадастрална карта  на с. Драганово, общ. Горна Оряховица.

 • Изх. No 24-28608-12.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.12.2018
  ДО РАДКА НИКОЛОВА ДАНЧЕВА-ХРИСТОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-314885-16.08.2018 г. от ЗДРАВКА ТОДОРОВА НИКОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1981.843, 68134.1981.842 и 68134.1981.6, находящи се в район Витоша, Столична община.

 • Изх. № 24-28679-12.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.12.2018
  ДО ЕЛИЗА ЕМИЛОВА ИВАНОВА ЕЛЗА МИХАИЛОВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-329143-27.08.2018г. от КОНСТАНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект с идентификатор 68134.1931.148.1.1 (етаж 1) с адрес: гр. София, район „Витоша“, ул. „Преки път“ № 27.

 • Изходящ № 24-28551-11.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.12.2018
  До: ОБЩИНА ЯМБОЛ гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7 До: ДИМО МИХОВ ДИМОВ гр. Пловдив ул.''СТЕФАН БОТЕВ'' №5, ет.1, ап.1 До: ДИЯНА МИХОВА ДИМОВА гр. Пловдив ул.“ПОЛКОВНИК БОНЕВ'' №17, ет.5, ап.16 До: ПЕТКО ДИМИТРОВ ЗЛАТЕВ гр. Ямбол, ул.“ РУСЕ '' №33 До: ПЛАМЕН ИВАНОВ СИВОВ гр. Ямбол, ул.“ ИЗГРЕВ '' №2Б До: СВЕТЛА ИВАНОВА ДИМИТРОВА гр. Ямбол, ул.“ КАБИЛЕ '' №38, вх. Г, ет. 4, ап. 12
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-323070-22.08.2018г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД  02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх.№ 24-23369-18.10.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.12.2018
  Христина Борисова Иванова
  Публикация на:: 
  Монтана

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-397882-12.10.2018 г. от Иван Борисов Иванов, придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Лом, община Лом, обл.Монтана,

   

  за поземлен имот с идентификатор 44238.276.18 (за който в КРНИ като собственик е записан Борис Иванов Николов, чийто наследник сте Вие),

  с административен адрес: гр.Лом, местност ”Садовете”,

 • Изх.№ 24-25629-12.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.12.2018
  Елисавета Любенова Иванова
  Публикация на:: 
  Монтана

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-422735-29.10.2018 г. от Чавдар Йорданов Борисов, придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Лом, община Лом, обл.Монтана,

   

  за поземлен имот с идентификатор 44238.502.214 (за който в КРНИ сте записана като собственик),

  с административен адрес: гр.Лом, ул.”Възраждане” № 36,

 • Изх.№ 24-25627-12.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.12.2018
  Детелина Евтимова Белниколова
  Публикация на:: 
  Монтана

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-417935-25.10.2018 г. от Малинка Богданова Миронова, пълномощник на Гълъбинка Найденова Николова, придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Лом, община Лом, обл.Монтана,

   

  за поземлен имот с идентификатор 44238.506.770 (за който в КРНИ сте записан като един от собствениците),

 • Изх.№ 24-25628-12.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.12.2018
  Пламен Младенов Петков
  Публикация на:: 
  Монтана

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-417935-25.10.2018 г. от Малинка Богданова Миронова, пълномощник на Гълъбинка Найденова Николова, придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Лом, община Лом, обл.Монтана,

   

  за поземлен имот с идентификатор 44238.506.770 (за който в КРНИ сте записан като един от собствениците),

 • Изх.№ 24-25625-12.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.12.2018
  До Управителя на „Пази главу” ООД
  Публикация на:: 
  Монтана

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-417061-24.10.2018 г. от Красимир Георгиев Попов, като пълномощник на „Бореалис Л.А.Т. България” ЕООД, придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Лом, община Лом, обл.Монтана,

   

  за поземлен имот с идентификатор 44238.507.93 (за който в КРНИ като собственик е записано „Пази главу” ООД),

 • Изх.№ 24-25736-13.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.12.2018
  Надежда Димитрова Томова
  Публикация на:: 
  Монтана

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),  Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-425732-30.10.2018 г. от Харалампи Донков Арнаутски, придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Берковица, общ.Берковица, обл.Монтана,

   

  за поземлен имот с идентификатор 03928.10.117 (за който в КРНИ като собственик е записан Димитър Николов Стоянов, чийто наследник сте Вие),

 • Изх.№ 24-25740-13.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.12.2018
  Валентин Дончев Дойчинов
  Публикация на:: 
  Монтана

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),  Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-425732-30.10.2018 г. от Харалампи Донков Арнаутски, придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Берковица, общ.Берковица, обл.Монтана,

   

  за поземлен имот с идентификатор 03928.10.117 (за който в КРНИ като собственик е записан Димитър Николов Стоянов, чийто наследник сте Вие),

 • Изх.№ 24-25742-13.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.12.2018
  Красимир Дончев Дойчинов
  Публикация на:: 
  Монтана

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),  Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-425732-30.10.2018 г. от Харалампи Донков Арнаутски, придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Берковица, общ.Берковица, обл.Монтана,

   

  за поземлен имот с идентификатор 03928.10.117 (за който в КРНИ като собственик е записан Димитър Николов Стоянов, чийто наследник сте Вие),

 • Изх.№ 24-25745-13.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.12.2018
  Емил Иванов Стоянов
  Публикация на:: 
  Монтана

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),  Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-425732-30.10.2018 г. от Харалампи Донков Арнаутски, придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Берковица, общ.Берковица, обл.Монтана,

   

  за поземлен имот с идентификатор 03928.10.117 (за който в КРНИ като собственик е записан Димитър Николов Стоянов, чийто наследник сте Вие),

 • Изх.№ 24-25747-13.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.12.2018
  Цветан Иванов Стоянов
  Публикация на:: 
  Монтана

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),  Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-425732-30.10.2018 г. от Харалампи Донков Арнаутски, придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Берковица, общ.Берковица, обл.Монтана,

   

  за поземлен имот с идентификатор 03928.10.117 (за който в КРНИ като собственик е записан Димитър Николов Стоянов, чийто наследник сте Вие),

 • Изх.№ 24-25060-06.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.12.2018
  Илия Иванов Илиев
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-392275-09.10.2018 г.

 • Изходящ № 01-410973/13.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.12.2018
  До: НЕРМИН АХМЕДОВА ИЛИЯЗ гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив ул. „Крали Марко“ 24 ЕМИЛИЯ АСЕНОВА СИЛЯНОВА гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали ж.к. „Възрожденци“, бл. 96, вх. В, ет. 7, ап. 45
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-410973-22.10.2018г. от
  ФАТМА АХМЕДОВА САЛИЕВА в СГКК - Пловдив, подадено на основание 

 • Изх. № 22-348-12.12.2018 г. По преписка: 01-349200-10.09.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.12.2018
  До: КИРИЛ МАТЕЕВ ПЛОСКОВ РОСИЦА РАДОЕВА МИХАЙЛОВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-349200- 10.09.2018г., подадено от  КЪНЧО ДИМИТРОВ ЛАЛЕВ, с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта на с.Приселци по отношение на поземлен имот с идентификатор  58431.501.213.  Искането е да се нанесат в кадастралната карта границите на този поземлен имот в съответствие с плана за регулация.

  Искането за изменение е отразено в Скица– проект  № 15-727898-09.10.2018г. издадена от СГКК Бургас.

 • Изх. № 22-347-12.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.12.2018
  ДО: ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДЖУРОВ ДО: МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДЖУРОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-318879-20.08.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-9193-30.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 11538.501.208, 11538.501.209, 11538.501.210 по КККР на гр.

 • Изходящ 24-28391-10.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2018
  До: ГЕОРГИ БОРИСОВ БОРИСОВ до:ЛЮБОМИР СЛАВКОВ СПАСОВ до:ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-388956-08.10.2018г. от Георги Борисов Борисов до Службата по геодезия, картография и кадастър - Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.Гурмазово за поземлен имот с идентификатор 18174.1.143, за който в КРНИ, сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-219049-11.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2018
  ДО ГАЛИНА НЕДКОВА САХАРОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-433589-05.11.2018 г. от заявител Ренета Богданова Моллова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне и на самостоятелни обекти в сграда, на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Климент Охридски” № 10.

 • Изходящ 24-28467-11.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2018
  До: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КРУМОВ До: ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА КРУМОВА До: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-351090-11.09.2018г. от Десислава Георгиева Крумова до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Костинброд за поземлени имоти с идентификатори 38978.900.2616,  ПИ 38978.900.2617 и 38978.900.2618, за който в КРНИ, сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. No 24-28293-10.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2018
  До ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ РУСИНОВ АВГУСТИНА ДИМИТРОВА РУСИНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-109470-27.03.2018 г.

 • Изх. № 24-25406-09.11.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2018
  ДО МАЯ ТОДОРОВА ГЮЛЕМЕНТОВА НИКОЛАЙ ПАВЛОВ ЯНКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. №  01-379050-01.10.2018г. от Стефан Любомиров Беров, чрез пълномощник Светла Константинова Константинова-Лазарова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти (КККР) за промяна на очертанието на схемата на самостоятелен обект – апартамент на четвърти етаж, находящ се в сграда с идентификатор 68134.401.253.1,гр. София, ул.

 • Изходящ № 24-28304-10.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.12.2018
  До: АПОСТОЛ МАНОЛОВ ПАНКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-347603-03.11.2017 г., подаденo на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10246-28.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2095.302, 68134.2095.538, 68134.2095.539, 68134.2095.772, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 20-84203-12.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.12.2018
  До: ИВАНКА ИВАНОВА ДРАГАНОВА
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на заявление с вх. № 01-344113-05.09.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, е издадена заповед за изменение на КККР, № 18-9930-20.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 83510.663.385, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 20-84148-12.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2018
  Дo: Заинтересованите собственици на ПИ 83510.660.336, с адм.адрес: гр.Шумен, ул.“Найден Геров“ № 4 До: Юлиян Бранимиров Хинчев
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-483189 / 05.12.2018г. подадено от  ЕМЕЛ САБРИЕВА ФЕИМОВА-АДИЛ,  на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, СГКК-гр.

 • Изх. № 24-25982-15.11.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.12.2018
  ДО: СВЕТЛОЗАР ГЕОРГИЕВ ГИРГИНОВ
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-442164-08.11.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.524.113.1 с адрес общ.Сливен,  гр.Сливен, кв.Сини Камъни.

   

 • Изх. № 22-346-11.12.2018 г. По преписка: 01-370343-25.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.12.2018
  ДО: ИВАН СПАСОВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото писмо Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) гр. Бургас е постъпило заявление вх. № 01-370343-25.09.2018 г. , подадено от Сийка Александрова Логофетова, за изменение на кадастралната карта на с. Синеморец, одобрена със заповед № РД-18-52/24.08.2006 г. на ИД на АГКК, касаещо поземлени имоти с идентификатори 66528.501.81 и 66528.501.82, във връзка със съдебно решение № 96 от 05.07.2018 г. на Върховния касационен съд на Република България, по гр.

 • Изх. № 24-25739*11.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  ДО ГОНА ВАНГЕЛОВА ЦОНКОВА
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-287542/30.07.2018г. на СГКК – Благоевград, подадено от Христо Иванов чрез Анка Иванова /упълномощено лице/, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в допълване на схема на самостоятелен обект с идентификатор 04279.614.161.7.12 в сграда с идентификатор 04279.614.161.7 на основание Нотариален акт № 123/1993г., Нотариален акт № 22/1993г. и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • Изх. № 24-25691*11.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  ДО СОТИРЧО ДРАГАНОВ СОТИРОВ
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-407701/18.10.2018г. на СГКК – Благоевград, подадено от Кирил Ганев, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в заличаване на схема на самостоятелен обект с идентификатор 04279.622.412.1.1 и допълване на 2 /два/ броя схеми на самостоятелни обекти с идентификатори 04279.622.412.1.8 и 04279.622.412.1.9 на основание Нотариален акт № 62/2002г. и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • Изх. № 24-25751-13.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  ДО ИВАНКА СТАНЕВА ИНДЖОВА УЛ. „БРАТЯ ЖЕКОВИ“ № 2А ГР. СТАРА ЗАГОРА
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че Иван Русев Караиванов, Ясен Иванов Караиванов и Росен Колев Караиванов са подали пред СГКК – Стара Загора заявление вх. № 01-416045-24.10.2018 г., с което желае да бъдат променени кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Стара Загора.

  За да изпълним искането по административната процедура, за която сме сезирани и да издадем административен акт за заявеното изменение, следва да променим кадастралната карта и регистри по реда на чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗКИР, съгласно проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР.

 • Изходящ № 24-25752-11.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2018
  ДО ПЕНКА ВАСИЛЕВА ДОНЧЕВА ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.”АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” № 47 ЕТ.5 АП.14
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-359916-17.09.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9707-13.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 56784.530.807.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-28388-10.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2018
  Дo: Собственниците или носители на други вещни права в сграда 83510.676.294.3 с административен адрес: гр. Шумен, ул. „Ильо войвода” № 5
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-224545-19.06.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ № 24-28453-11.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  До: ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ДИМОВА гр.Стара Загора, ул. „Атанас Кожухаров“ № 13, вх. 3, ап. 6 До: ТИНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА гр.Ямбол, ул. „Страхил войвода“ № 44, ап. 5
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-428156-31.10.2018 г. на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК  гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР в поземлен имот с идентификатор 87374.539.151, находящ се в гр. Ямбол, ул. “Стефан Караджа” № 39-41.

 • Изх. № 22-339-10.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  До: "СЕНСУС СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ" ООД
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-226836- 20.06.2018г., подадено от  ЛАРИСА ФЕДОРОВНА ПОПОВА, с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта на с. Синеморец по отношение на поземлен имот с идентификатор 66528.501.138. Искането е да се нанесат в кадастралната карта границите на посоченият имот в съответствие с плана за регулация и документа за собственост на заявителя.

  Искането за изменение е отразено в Скица– проект  № 15-480787-13.07.2018г. издадена от СГКК Бургас.

 • Изх. № 22-340-10.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2018
  ДО: ТОДОР СТОЯНОВ ТУЗЛУКОВ ДО: КИРИЛ ПАНКОВ КИРИЛОВ ДО: ХРИСАФА ОТОН МАДЖАРОВА ДО: ДИМИТЪР СЕРГЕЕВ КРЪСТЕВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-312753-15.08.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-8839-19.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 57491.501.53, 57491.501.54 по КККР на гр.

 • Изх. № 22-341-10.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2018
  ДО: АТАНАС ГЕОРГИЕВ ШИВАЧЕВ ДО: ЦВЕТА НИКОРОВА ЦВЕТКОВА - ШИВАЧЕВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-262134-12.07.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-8964-23.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 07079.615.72.1.5, 07079.615.72.1.19, 07079.615.72.1.20 по КККР на гр.

 • Изходящ № 24-28472-11.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2018
  ДО Г-ЖА НЕВЕНА МИТКОВА БОДУРОВА гр.София, ж.к.Овча купел №6 вх. Г ет.3 ап.7
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-259001-10.07.2018 г., подадено от Община Златоград на основание чл. 53б, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9177-30.10.2018 г. Изменението представлява отстраняване на явна фактическа грешка с нанасяне на съществуващ общински път с. Долен - с.

 • Изходящ №24-20036-10.09.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  До: ИВАН БОНЕВ БОНЕВ
  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл.53, ал.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме,  че във връзка с  регистрирани Заявление вх. № 01-310356-14.08.2018г. от ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА МИХОВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  промяна в Кадастралния регистър на недвижими имоти и издаване на скица, установено във връзка с чл.53, ал.1 от ЗКИР е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатор 21052.1014.87, по действащата Кадастрална карта на гр.Димитровград:

   

 • заявление с рег. № 01-309545/13.08.2018 г., № 01-309510/13.08.2018г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  ДО Иванка Тодорова Ранкова Гр.Перник ул.“Кракра“, № 25 КОПИЕ: Марийка Рафайлова Кръстева С.Неофит Рилски Общ.Ветрино Обл.Варна
  Публикация на:: 
  Варна

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че е започнато административно производство по подадено заявление от Марийка Рафайлова Кръстева, с което заявление се иска издаване на скица за обстоятелствена проверка за поземлен имот с идентификатор 51487.62.6, находящ се в землището на с.Неофит Рилски, общ.Ветрино, обл.Варна, местност „Тузлата“ и поземлен имот с идентификатор 51487.37.37, находящ се в землището на с.Неофит Рилски, общ.Ветрино, обл.Варна, местност „Радков кладенец“.

 • Изходящ №24-14823-06.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  До: ЗЛАТИНА ПЕТКОВА АБАДЖИЕВА
  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл.53, ал.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме,  че във връзка с  регистрирани Заявление вх. № 01-222532-18.06.2018г. от АНАТОЛИ СТЕФАНОВ ПАНАЙОТОВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  промяна в Кадастралния регистър на недвижими имоти и издаване на скица, установено във връзка с чл.53, ал.1 от ЗКИР е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатор 77195.721.335 и сграда с идентификатор 77195.721.335.1, по действащата Кадастрална карта на гр.Хасково:

 • Изходящ №24-14746-05.07.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  До: СЛАВЕЯ ГЕОРГИЕВА МАКЕДОНСКА МИТКО НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл.53, ал.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме,  че във връзка с  регистрирани Заявление вх. № 05-6862-15.05.2018г. от АЛИ РАИФ АЛИ, РАШИД РАИФ АЛИ и ЮСУФ РАИФ АЛИ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  промяна в Кадастралния регистър на недвижими имоти , установено във връзка с чл.53, ал.2 от ЗКИР е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатор 77195.739.464, по действащата Кадастрална карта на гр.Хасково:

  Данни преди промяната:

 • Изх. № 24-28261-07.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  До: АНТОН ГАНЕВ КАЛЧЕВ ИВЕЛИН СТОЯНОВ ИВАНОВ ЗАХАРИ ВЪРБАНОВ ЛАЗАРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1, ал. 2 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-344505-05.09.2018 г. от Атанас Петров Методиев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 02659.2194.175, 02659.2194.176 и 02659.2194.1235, гр. Банкя, район „Банкя“, Столична община.

 • Изходящ № 24-28266-07.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2018
  Дo: ПЛАМЕН ЛЮБОМИРОВ ЕВСТАТИЕВ КИРИЛ СТЕФАНОВ ИЛИЕВ БЛАГОВЕСТА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-348757-10.09.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-9331-02.11.2018 г., засягащо поземлени имоти с идентификатор 68134.1600.596, 68134.1600.597, 68134.1600.600, 68134.1600.601, 68134.1600.700 и 68134.1600.4662, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изх. № 24-28256-07.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  ДО ВАЛЕНТИН ДАМЯНОВ КАРКИНСКИ ДРАГАН АЛЕКСИЕВ ИЛИЕВСКИ ПАВЕЛ АЛЕКСИЕВ ИЛИЕВСКИ АЛЕКСАНДЪР ГАНЧОВ ВАЙСИЛОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-175887-16.05.2018г. от ПЕТЪР ГАНЧОВ ВАЙСЛИЛЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране на очертанията на самостоятелен обекти в сграда с идентификатор 68134.301.144.1.1 и  коригиране на етажността на сграда с идентификатор 68134.301.144.1 с адрес: гр. София, район „Възраждане“, ул.

 • Изходящ № 24-28283-10.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2018
  До: ГЕОРГИ МИТКОВ САВОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-246681-03.07.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9084-26.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4090.1506, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изходящ № 20-83876-11.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2018
  До: МУСТАФА МАХМЕД ЮСЕИН
  Публикация на:: 
  Шумен

  На основание чл.51, ал.2   и ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър  Началникът на СГКК-Щумен, във връзка със Заявление вх. № 01-382402-03.10.2018г.  на  МУСТАФА МАХМЕД ЮСЕИН и приложените към него документи и материали,  и    изисканите  от Община Нови Пазар  служебно  приложени като относими с Писмо изх.№ 24-00-228/22.10.2018г. - Заповед № 273/22.11.1999г.  и Заповед № 72/27.03.2000г. на Кмета на Община Нови Пазар,  след като разгледах преписката, констатирах следното:

   

 • Изходящ № 24-28285-10.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.12.2018
  До: СВЕТЛИН ГЕОРГИЕВ ВУТОВ До: ГИНКА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА До: АНДРИАНА ИВАНОВА ПОПОВА До: ЙОСИФ ЯРУБ ХАМИД До: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА До: СИЛВИЯ БОНЕВА ИВАНОВА-ЛОЗАНОВА До: ГЕОРГИ БОНЕВ ИВАНОВ До: ТРАЙКО СТАНОЕВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-359727-14.11.2017 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6355-01.08.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4082.437,  68134.4082.649, 68134.4082.650, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

 • Изходящ № 24-28483-11.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  До: ЯШАР САЛИЕВ ЯШАРОВ гр. Ямбол, ул. „Родопи” № 24 До: ДИМИТЪР АНДОНОВ КОЛЕВ гр. Ямбол, ул. „Яне Сандански” № 5 До: ИВАН АНДОНОВ ДИМИТРОВ гр. Ямбол, ул. „Яне Сандански” № 5
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

                     В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-425775-30.10.2018 г. от ОБЩИНА ЯМБОЛ на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК - гр.

 • Изходящ № 24-28456-11.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.12.2018
  До: ЛЮДМИЛА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА гр.Ямбол, ул. „Шипка“ № 37 До: МИЛКО МИТЕВ КЪНЧЕВ гр.Ямбол, ул. „Шипка“ № 37 До: н-ци на СТАНКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА гр.Ямбол, ул. „Шипка“ № 37
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

                     В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-455589-16.11.2018 г. на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК  гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР в поземлен имот с идентификатор 87374.531.149, находящ се в гр.

 • Изходящ № 20-82892-06.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2018
  Дo: Г-Н ИВОМИЛ ХРИСТОВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-438400-07.11.2018 г. от НЕЙКО ЦАКОВ НЕЙКОВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Ябланица, одобрени със Заповед № РД-18-1612/17.09.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София.

 • Изх. № 24-28041*10.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2018
  ДО АНАСТАСИЯ АТАНАСОВА СПИРОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № 17-744/04.12.2018г. на Началника на  СГКК- Благоевград, с която се ОТКАЗВА изменение в КККР по заявление с рег. № 01-271750/18.07.2018г. на СГКК – Благоевград, касаещо коригиране границите на поземлен имот с идентификатор 65334.300.831 с поземлени имоти с идентификатори 65334.300.834, 65334.300.830, 65334.300.838 и 65334.300.3731, което представлява индикация за наличие на спор за материално право.

   

 • Изх. № 24-28220-07.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2018
  Дo: ЛЮБЕН СТЕФАНОВ ТОДОРОВ
  Публикация на:: 
  Добрич

  В изпълнение на чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-365160-20.09.2018 г., подадено на основание  чл.51, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър и чл.58, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изходящ №24-28221-07.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2018
  ДО Г-Н ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЛОЧЕВ гр.София, ж.к.Люлин- № 504, вх.Д, ет.6, ап.21 Г-ЖА СОФИЯ ИВАНОВА СЕМЕРДЖИЕВА гр.София, ж.к. Младост -1 №70, вх.4, ет.8, ап.94
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви уведомявам, че по повод на постъпили заявления вх. № 01-322433-21.08.2018 г. и вх. № 01-322428-21.08.2018 г.,  подадени от г-жа Сийка Василева Партова, г-н Иван Василев Партов и г-жа Рада Лазарова Плачкова на основание чл.56, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-28250-07.12.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.12.2018
  ДО "КОЛОС-33" ЕООД ДО НИКОЛА ПЕТРОВ ЗАФИРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-287850-30.07.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-9474-06.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1106.256.15, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:

 • Изх. № 24-28148-07.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.12.2018
  ДО КОСТАДИН ДИМОВ ПАШАЛИЕВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх.№ 01-416461-24.10.2018  подадено от Пенка Тодорова Пашова, е извършено нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) съгласно Заповед № РД-13-305/26.08.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК- София за поземлен имот с идентификатор 47826.87.4 от одобрената кадастрална карта  на с. Мерданя, общ. Лясковец и поземлен имот с идентификатор 62877.101.50 от одобрената кадастрална карта  на с. Родина, общ.Златарица.

 • Изходящ № 24-28118-06.12.2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.12.2018
  АННА ИЛИЕВА ОБРЕТЕНОВА БОРИСЛАВА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА ГР. СОФИЯ, П.К. 1373 ГР. СОФИЯ, П.К. 1404 ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА КИРЧЕВА ЛЮДМИЛА ЛАЗАРОВА СЛАНЕВА ГР. СОФИЯ, П.К. 1612 ГР. СОФИЯ, П.К. 1408 ОЛГА ЦАНКОВА МИХАЙЛОВА МАРИЕТА ПАВЛОВА МИХАЙЛОВА- ГР. СОФИЯ, П.К. 1408 ВЕЙМАЙРЕН ГР. СОФИЯ, П.К. 1408
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Заявление вх. № 01-289871-31.07.2018 г. на СГКК гр. Ловеч, с което е поискано изменение на основание чл. 51, ал. 1, т. 2  от ЗКИР е ще бъде стартирано  административно производство за отстраняване на непълнота и грешка, касаеща имотната граница между имоти с идентификатори 72343.500.1326 и 72343.500.1326 от одобрената със Заповед № РД-18-16/06.03.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК кадастрална карта и регистри за землището на гр. Тетевен, общ.