Уведомления

 • Изходящ № 24-11089-17.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.05.2019
  Дo: Собствениците на апартаменти и гаражи СОС в сграда с идентификатор 83510.664.387.1 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.”Цар Освободител” №7)
  Публикация на:: 
  Шумен

   

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-168542-15.04.2019 г., подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4159-17.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 83510.664.387.1, 83510.664.387.1.59, 83510.664.387.1.60, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-10831-15.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.05.2019
  Дo: ВЕЛИЧКО ИВАНОВ ВЕЛИЧКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-65176-20.02.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за ОТКАЗ за изменение на КККР № 18-1968-22.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 55419.6708.631, 55419.6708.632, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-11082-17.04.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.05.2019
  До: ВЕСЕЛА ВАНЧЕВА ХРИСТОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-465504-23.11.2018 г., подаденo на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1153-31.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2040.505, 68134.2040.2079, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-11081-17.04.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.05.2019
  До: ВАЛЕНТИНА КОСТАДИНОВА ФЕРОДОВА-СТОЯНОВСКА До: КОСТАДИН ХРИСТОВ ФЕРОДОВ До: СВЕТЛА КОСТАДИНОВА МАРИНОВА До: ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ До: ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА До: КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-495214-13.12.2018 г., подаденo на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2187-27.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1980.39, 68134.1980.42, 68134.1980.471, 68134.1980.472, 68134.1980.474, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-11078-17.04.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.04.2019
  ДО СТЕФАН ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-30445-24.01.2019г. Евгения Методиева Янева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2049.742, 68134.2049.740, 68134.2049.739, 68134.2049.2030 с адрес: гр. София, район „Витоша“.

 • Изх. № 24-8528-25.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.04.2019
  Дo: ЖОРО МИХАЙЛОВ ВЪЛКОВ Дo: ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА МАНДРАДЖИЕВА До: МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВЬЛКОВА До: ГАЛИН ЙОРДАНОВ СТОЙКОВ До: МИМА ДИМИТРОВА СТОЙКОВА
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), Ви уведомяваме, че със заявление вх.№01-49613-06.02.2019г, внесено на основание чл.51, ал.1.т.2 и ал.3 от ЗКИР е извършено изменение на КККР на гр.Сливен, общ.Сливен засягащо недвижим имот с идентификатор 67338.523.89.2.15 с административен адрес гр.Сливен, общ.Сливен, кв.Сини Камъни, бл.10, вх.Б, ет.6, ап.15.

 • Изходящ № 24-8296-21.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.04.2019
  До: ДИМО СТОЯНОВ ДИМОВ До: КРАСИМИРА ИВАНОВА ТАШЕВА До: МИРОСЛАВА ТОШКОВА ТАШЕВА До: СТОИЛ РУСЕВ ГЕОРГИЕВ
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-88978-28.02.2019г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за СОС с идентификатор 67338.563.182.1.63, 64 и 65.

 • Изх. № 24-7567-15.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.04.2019
  Дo: РУМЯНА АТАНАСОВА ХЛЕБАРОВА Дo: РАДКА НИКОЛОВА ХЛЕБАРОВА-ГЕОРГИЕВА Дo: РАДОСТИНА ЗДРАВКОВА ХЛЕБАРОВА До: ГЕРГАНА ЗДРАВКОВА ХЛЕБАРОВА До: НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ПОЩОВ
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), Ви уведомяваме, че със заявление вх.№01-400686-15.10.2018г, внесено на основание чл.51, ал.1.т.2 и ал.3 от ЗКИР е извършено изменение на КККР на с.Жеравна, общ.Сливен засягащо недвижим имот с идентификатор 29283.501.351 с административен адрес с.Жеравна, общ.Сливен.

 • Изходящ № 24-10898-16.04.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.05.2019
  До: ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КРЪСТАНОВ
  Публикация на:: 
  Софийска област

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-434525-05.11.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 01-98861/18.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.04.2019
  До: ПЕПА НЕШЕВА НЕШЕВА ул. „Мария Кюри” №13, ет.1, ап.1, гр. Пловдив
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-98861-07.03.2019 г. от Дора Нешева Вихрогонова, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, засягащо сграда с идентификатор 56784.528.480.1 и представляващо корегиране на сградата и на самостоятелните обекти в нея, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изходящ № 01-62628/18.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.04.2019
  До: МАРИЯ СЛАВЧЕВА КАРАЛОВА ул. „Юмрукчал” №82, гр. Карлово
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-62628-13.02.2019 г. и вх. №05-4016-22.03.2019 г. от Яни Георгиев Каралов, започва производство за изменение на КККР на гр. Карлово, представляващо корегиране на границите между поземление имоти с идентификатори 36498.502.52 и 36498.501.9533, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изходящ № 01-62450/18.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.04.2019
  До: СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА жк „Тракия” бл.61, вх.В, ет.4, ап.16, гр. Пловдив
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-62450-13.02.2019 г. от адв. Екатерина Хайверова, пълномощник на Милен Георгиев Кирев, започва производство за изменение на КККР на с. Цалапица, засягащо поземлен имот с идентификатор 78029.96.11, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изходящ № 01-34425/18.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.04.2019
  До: МАРГАРИТА СТОЯНОВА ПЕТРОВА бул. „Никола Вапцаров” №33, ет.5, ап.89, гр. Пловдив До: АНГЕЛ ИЛИЕВ СЕИЗОВ бул. „Пещерско шосе” №137, ет.1, ап.2, гр. Пловдив
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-34425-28.01.2019 г. и вх. №01-91238-01.03.2019 г. от Ангелина Венкова, пълномощник на Мариана Христова Шопова, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, засягащо сгради и самостоятелни обекти в тях с идентификатори 56784.530.621.2, 56784.530.621.3, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-8077-18.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.05.2019
  ДО МАРУСЯ МАРКОВА ТЪКАНОВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ЛАНДОС” № 24 А ЕТ.1 АП.1 ДО АЛЕКСАНСЪР БОЯНОВ ТЪКАНОВ ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ЛАНДОС” № 24 А ЕТ.1 АП.1 ДО МАРИН БОЯНОВ ТЪКАНОВ ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ЛАНДОС” № 24 А ЕТ.1 АП.1
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри” с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-28942-24.01.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-8898-18.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.05.2019
  До: наследници на ЛИЛЯНА СТОИЛОВА МИХОВА До: ОБЩИHА АСЕHОВГРАД
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-484878-06.12.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3312-27.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 32398.325.269, 32398.325.282, 32398.325.300, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-3312-27.03.2019 г.

   

   

 • Изх. № 22-107-17.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.05.2019
  ДО: ТОНКА ПАВЛОВА ПЕТКОВА ДО: ГЮРА ПАВЛОВА СТОИЛОВА
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-352588-12.09.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-2510-07.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 52279.501.64, 52279.501.544, 52279.501.63 по КККР на с.

 • Изх. № 22-108-17.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.05.2019
  ДО: ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ КЕРИН
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-43856-01.02.2019 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-3255-26.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 07079.609.234, 07079.609.268, 07079.609.273 по КККР на гр.

 • Изходящ №01-480687-18.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.05.2019
  ДО: ЙОРДАН ИВАНОВ СОТИРОВ Адрес: ул.“Цар Иван Шишман“ № 27, гр. Асеновград ДО: ЕМИЛ ВЛАШЕВ ИВАНОВ Адрес: ул.“Неда Тачева“ № 8, ет. 3, ап. 12, гр. Карлово ДО: МИТРА ПЕРИКЛИЕВА СОТИРОВА Адрес: ул.“Пею Яворов“ № 9, гр. Асеновград ДО: ПЕТЪР АПОСТОЛОВ СОТИРОВ Адрес: ул.“Богомилска“ № 31, гр. Асеновград ДО: ИВАЙЛА ЖИВКОВА ЖЕЛЕВА-КЮЧУКОВА Адрес: бул.“Христо Ботев“ № 37, ап. 4, гр. София ДО: ДИМИТРИНА ЖИВКОВА ЖЕЛЕВА-ДИМИТРОВА Адрес: бул.“Ген. Тотлебен“ № 2, вх. В, ет. 4, ап. 8, гр. София
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.61, ал.1 от Административно процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че искането по заявление с вх.№01-480687-04.12.2018 г. в СГКК-Пловдив от Димитър Иванов Георгиев, подадено на основание чл. 58, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5-15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) е изпълнено и заявлението е приключено - издадени са скица и удостоверение за характеристика на ПИ с ИД 00702.9.151 по КККР на гр.Асеновград.

   

   

   

  ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

 • Изх. № 24-11109-18.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.05.2019
  ДО ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ ИВАН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ ВАСИЛ ИЛЧЕВ ИЛИЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

           УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 • Изходящ № 24-10654-15.04.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.05.2019
  Дo: САРИНА АЛБЕРТ ИЗРАЕЛ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-50792-06.02.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-4008-15.04.2019 г., засягащо самостоятелни обекти в сграда (СОС) с идентификатори 68134.300.19.4.14, 68134.300.19.4.15, 68134.300.19.4.16 и 68134.300.19.4.18, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-10648-15.04.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.05.2019
  Дo: ЕВЕЛИНА ВЕЛКОВА ПАЛИНА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-44269-01.02.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-4006-15.04.2019 г., засягащо сгради с идентификатори 68134.302.67.1 и 68134.302.67.4, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-10841-16.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.05.2019
  Дo: ЯНИСЛАВ ПАВЛОВ ОГНЯНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-482063-05.12.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2491-07.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1386.397.1.11, 68134.1386.397.1.12, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-10799-15.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.04.2019
  До ЛЮДМИЛА БОЖИДАРОВА ЗАХАРИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-8979-14.01.2019 г. от ВАЛЕНТИН БОЖИДАРОВ ЗАХАРИЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.905.3080, 68134.905.3078 и 68134.905.902, находящи се в район Лозенец, Столична община.

 • Изходящ № 24-10830-15.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.05.2019
  До: ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-370815-26.09.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за ОТКАЗ за  изменение на КККР № 18-2471-07.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 04234.6966.125, 04234.6966.128, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-10828-15.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.04.2019
  ДО НЕВЕНА СИМЕОНОВА ЛАЗАРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-364786-20.09.2018 г. от ИВАН КЛИМЕНТОВ ПЕШЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 44063.6230.460, 44063.6230.460, с. Лозен, район „Панчарево“, област София.

 • Изходящ № 24-10788-15.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.05.2019
  Дo: ДЖИ-БИ-ЕМ МЕТАЛ ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-299101-06.08.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-2480-07.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1892.808, 68134.1892.1115, 68134.1892.263, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-10781-15.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.05.2019
  ДО РАДКА ДИМИТРОВА СПАСОВА ДЕСИСЛАВ МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ САВЕЛИНА ПЛАМЕНОВА ВЛАДИМИРОВА СЛАВКА ПЕТРОВА РАШКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-428145-31.10.2018 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2728-13.03.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.2041.749, 68134.2041.750, 68134.2041.751, 68134.2041.2042, 68134.2041.2088, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-10780-15.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.05.2019
  ДО „БРОД 2000“ ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-32897-25.01.2019 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2530-08.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1006.1174, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-10777-15.04.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.04.2019
  ДО „ТРАНСЛИНГВА ИНТЕР“ ООД
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. №  01-55896-08.02.2019г. от ЕТ „Д И Д ДИАНА ДАМЯНОВА“, чрез пълномощник Мирослав Цонев Димитров до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти (КККР) за промяна в очертанието на самостоятелен обект с идентификатори 68134.107.50.1.15-фризьорски салон, гр. София, ул. „Николай В. Гогол“ № 21, етаж 1, район „Средец“.

 • Изходящ № 24-10999-17.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.05.2019
  До: ДИМИТЪР ПЕТРОВ КАЛИНОВ
  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-95430-06.03.2019 г., подадена на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изх. № 24-10924-16.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.04.2019
  ДО ЦВЕТАН ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ ПЛАМЕН ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-74648-20.02.2019 г. от заявител Еленка Георгиева Иванова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране на контурите на самостоятелни обекти в сграда, на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Трети март”№ 12.

 • Изх. №24-10864-16.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.05.2019
  ДО Г-Н ИЛИЯ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЙСКИ гр.София, ж.к.Манастирски ливади №68, вх.И, ет.1, ап.1
  Публикация на:: 
  Смолян

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЙСКИ,

  В изпълнение на чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър и във връзка с чл. 61, ал.1  и ал.3 на АПК, Ви уведомявам, че в кадастралния регистър на недвижимите имоти на село Широка лъка, община Смолян, за поземлен имот с идентификатор 83274.501.735 е установено наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост.

 • Изх. № 24-8384*17.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.05.2019
  ДО ДАФИНКА БУЖЕВА НЕНОВА МАРИЙКА СПАСОВА ДАВЧЕВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-110557/14.03.2019г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 24-10877- 16.04.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.04.2019
  ДО : ДРАГАН АТАНАСОВ МОДЕВ ДО : ЙОСИФ ДИМИТРОВ КАЦАРЕВ ДО : ВАСИЛ ИЛИЕВ КАЦАРЕВ
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  и във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви уведомявам, че по повод подадено заявление рег. № 01-12113-11.01.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти  на гр. Сливница за поземлени имоти 67372.126.16, 67372.126.12, 67372.22.51,. 67372.22.49, 67372.22.48, 67372.22.47, 67372.22.3, 67372.22.2 и 67372.22.1

 • Изх. № 01-105724-17.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.04.2019
  ДО: КРУМ ГЕОРГИЕВ ТОСКОВ с посочен адрес: ул.”Софроний Врачански” № 4, гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  Относно: Заявление с вх.№01-105724-12.03.2019 г. от Крум Георгиев Тосков с искане да направи изменение в кадастралния регистър на сграда с ИД 56784.518.1132.2 по КККР на гр.Пловдив по представени Съдебни решения.

   

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОСКОВ,

  Във връзка със Заявление с вх.№01-105724-12.03.2019 г. от Крум Георгиев Тосков, след запознаване с искането по заявлението, приложените съдебни решения и справка за сграда с ИД 56784.518.1132.2 по КККР на гр.Пловдив, Ви уведомяваме:

 • Изх. № 22-90-16.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.05.2019
  ДО: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ КЕШИШЕВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-390419-09.10.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-2173-27.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 07079.657.73, 07079.657.74, 07079.657.85, 07079.657.148, 07079.657.74.4 по КККР на гр.

 • Изх. № 24-10837-16.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.05.2019
  ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 04279.613.89.1.2, 04279.613.89.1.6, 04279.613.89.1.7 И 04279.613.89.1.10
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-29242/24.01.2019г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-4037/15.04.2019г., състоящо се в допълване на схема на самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.89.1.12 в сграда с идентификатор 04279.613.89.1 на основание одобрен на 21.02.2001г. Екзекутив за кота 1540 в жилищна сграда с магазини в парцел 14, кв. 49 и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • Изх. № 24-10365-10.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.04.2019
  ДО ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА МАНДЕВА МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ ЛЮБКА МЕТОДИЕВА ТОДОРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

             На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-63136-13.02.2019 г. от КАМЕЛИЯ СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 44063.6211.159, с. Лозен, район „Панчарево“, област София.

 • Изх. № 24-10224-09.04.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.04.2019
  До: БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА НА НАЗАРЯНИНА ИЛИЯ ДИМИТРОВ БЛЪСКОВ ЕВГЕНИЯ БОРИСОВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-422620-29.10.2018 г. от Божанка Борисова Цветанова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори  68134.4360.79, 68134.4360.80, 68134.4360.86, 68134.4360.87, 68134.4360.529 и 68134.4360.692, район „Люлин“, Столична община.

 • Изходящ № 24-10691-15.04.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.05.2019
  Дo: "КАРИ ИНЖЕНЕРИНГ 2012" ООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-49298-05.02.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-2402-06.03.2019 г., засягащо самостоятелни обекти с идентификатори 68134.905.1054.1.1, 68134.905.1054.1.2, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-10634-12.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.04.2019
  ДО ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ВЕСЕЛИНОВА ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА СТЕФАН ЛАЗАРОВ ЦВЕТАНОВ ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА ИВАНОВА ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА ВИДЕНОВА МАРИЯ ЛАЗАРОВА ПАНАЙОТОВА ЦВЕТАНКА МЕТОДИЕВА МАРТИНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-127559-12.04.2018 г. от СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ПАНЧАРЕВО  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от ПРЕРАБОТЕН ПРОЕКТ с вх. № 05-1369-31.01.2019 г. за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 44063.6221.38, 44063.6221.37, 44063.6221.36, 44063.6221.35, 44063.6221.561, с.

 • Изх. № 24-10697-15.04.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.04.2019
  ДО МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ДЖУПАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-44290-01.02.2019г. от ВИЧО ХРИСТОВ МАЖДРАКОВ, чрез адв. Йоана Славчева Гиздова,  до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне  на самостоятелнен обект  в сграда с идентификатор 68134.1603.434.1 и изтраване на собственост от сградата, ул. „Планиница“ 36, район „Овча купел“, Столична община, по отношение на който сте заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-10629-12.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.05.2019
  Дo: ЛЮБКА ЛЮБЕНОВА АТАНАСОВА ДИМИТЪР ДИМИТРОВ АТАНАСОВ ИВАЙЛО КИРИЛОВ НИКОЛОВ ПЕТЪР КИРИЛОВ НИКОЛОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-184359-22.05.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-10400-03.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1981.817, 68134.1981.817.1, 68134.1981.817.2, 68134.1981.817.3, 68134.1981.817.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-10636-12.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.04.2019
  ДО СПАС-ТРАНС - СПАС СТОИЧКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-63133-13.02.2019 г. от АДРИАНА ЖИВКОВА КАЦАРОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 39791.6004.507, 39791.6004.503, 39791.6004.499, с. Кривина, район „Панчарево“, област София.

 • Изходящ № 24-10615-12.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.05.2019
  ДО СТЕФЧО ВЛАДИМИРОВ ДЖОНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-469581-27.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 20-25785-16.04.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.04.2019
  До: собствениците на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 83510.671.282.2 - административен адрес гр. Шумен, бул. Велики Преслав № 60
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-167586/15.04.2019г. от  Сашка Стоянова Енчева подадено на основание  чл. 56, ал. 1, от Наредба № РД-25-5 / 16.12.2017 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  СГКК-гр. Шумен, започва производство по нанасяне на самостоятелен обект с идентификатор 83510.671.282.2.18  (Ателие за творческа дейност)

 • Изходящ № 20-15761-12.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.04.2019
  До: ТАТЯНА СТОЯНОВА СТОЙНЕВА ИВАН МЕТОДИЕВ ЗАХАРИНОВ
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Перник

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-87745-27.02.2019г. от Емилиян Христов Гебрев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Перник, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 69064.22.2, с адрес: с. Старо село, мах. „Захаринова”.

 • Изходящ № 24-7238-13.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.04.2019
  До: МАРКО ХРИСТОВ ШОПОВ Адрес: град Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 69, ет.3
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-104316-11.3.2019г. в СГКК – Пловдив, подадено от РУСКА ХРИСТОВА ДЕМИРЕВА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-6966-11.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.04.2019
  До:ГЕОРГИ ИВАНОВ СТЕФАНОВ Адрес: град София, ЖК„ Лев Толстой“ 45, ет.4, ап.17
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-95219-06.3.2019г. в СГКК – Пловдив, подадено от СОФКА АНГЕЛОВА МАВРОДИЕВА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на кадастралната карта на с.

 • Изх. № 24-10700-15.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.04.2019
  ДО ЦВЕТОМИЛА КРАСИМИРОВА МООЗЕР
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-149566-04.04.2019 г. от заявител „Медиа Холдинг” АД – гр. София до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на самостоятелни обекти в сграда, на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Стефан Стамболов”№ 59, ет. 7.

 • Изходящ № 24-10858-16.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.05.2019
  ДО НЕЛИ ПЕТКОВА БУЮКЛИЕВА НЕДКО МИХАЙЛОВ БУЮКЛИЕВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-38495-30.01.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изх.№ 22-87-15.04.2019 г. По преписка: 01-430199-01.11.2018 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.04.2019
  ДО СТАМАТА СТОЯНОВА СОТИРОВА
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото писмо Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Бургас е постъпило заявление вх. № 01–430199-01.11.2018г., подадено от Златка Костова Колева, с което заявителят желае да се стартира процедура за изменение с цел поддържане в актуално състояние на одобрената със заповед № РД-18-84/ 19.11.2015г. на Изпълнителния Директор на АГКК – София, кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебелт, община Средец, обл. Бургас по отношение на поземлени имоти с идентификатор 20273.501.1084, 20273.501.532 и 20273.501.531.

 • Изх. № 22-88-15.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.05.2019
  ДО: ЦВЕТАН ИВАНОВ ГЕНОВ ДО: ГИНКА СТОЯНОВА ГЕНОВА ДО: ЩИЛЯНА КОЛЕВА КОЛЕВА ДО: СТОЯН КОЛЕВ КОЛЕВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-434178-05.11.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-1586-12.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 07079.608.30, 07079.608.340  по КККР на гр.

 • Изходящ № 24-9706-04.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.04.2019
  Дo: РАДА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА До: САШКО ДИМИТРОВ ТАШЕВ До: ЦВЕТКА РУСЕВА ПЕНКОВА
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-67191-15.02.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3635-04.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 67338.531.73.2.11, 67338.531.73.2.12, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-7299-13.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.04.2019
  Дo: ОБЩИНА СЛИВЕН До: РУСИ ИВАНОВ КОНДЕВ
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-21021-18.01.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2731-13.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 67338.524.82.2.21, 67338.524.82.2.22, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-7883-19.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.04.2019
  ДО ЛЮБОМИР КИРЕВ ЛЮБЕНОВ ЖК „ИЗТОК“, БЛ. № 45, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 15 ГР. КАЗАНЛЪК ДО МАРЬО КИРОВ ЛЮБЕНОВ УЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ № 19 ГР. КАЗАНЛЪК
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че Видка Иванова Цветкова, Божидар Тодоров Кръстев, Атанас Данаилов Атанасов, Венета Тошкова Карастоянова, Красимир Василев Василев, Стефанка Христова Попова, Биляна Любомирова Ангелова чрез пълномощник Виолетта Георгиева Бакунина и Община Казанлък са подали пред СГКК – Стара Загора заявление  вх. № 01-79033-22.02.2019 г., с което желаят да бъдат променени по реда на чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък.

 • Изходящ №24-10665-15.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.04.2019
  ДО Г-ЖА ЗЛАТКА АТАНАСОВА ТОДОРОВА гр.Смолян, ул. Първи май № 6
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомявам, че по повод на постъпило заявление вх. № 09-21156-15.03.2019 г. от г-н Николай Мелемов - Кмет на Община Смолян, подадено на основание чл. 56, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2829-15.03.2019 г., засягащо  поземлен имот с идентификатор 67653.915.108, съгласно проект, изготвен от правоспособно лице по кадастър.

 • Изходящ № 24-10668-15.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.04.2019
  ДО Г-ЖА ЕМИЛИЯ СЪБИНОВА МОЛОВА гр.Смолян, ул. Миньорска №31 ДО Г-ЖА РУМЯНА САШЕВА ПЕТРОВА гр.Пловдив, ул.Македония №107, вх.И, ет.10, ап.75
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и  ал.3  на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомявам, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-423030-29.10.2018 г. от г-жа Милка Росенова Вощева, подадено на основание чл.56, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изходящ № 20-25245-15.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.04.2019
  Дo: Собствениците и/или носителите на други вещни права на сгради и самостоятелни обекти в сгради находящи се в поземлен имот с идентификатор 20938.501.272 (адм.адрес: с.Дибич, ул.”Георги Димитров” №41, общ.Шумен)
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило на 09.04.2019 г. в СГКК-Шумен заявление вх. № 01-134562 / 27.03.2019 г. подадено от Румяна Георгиева Месарска, СГКК-гр.Шумен започва производство по изменение на КККР на с.Дибич, общ.Шумен, състоящо се в попълване на схеми на самостоятелни обекти в сгради с идентификатори 20938.501.272.1 и 20938.501.272.3.

 • Изходящ № 20-25243-15.04.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.04.2019
  Дo: Собствениците и/или носителите на други вещни права на имот с кадатрален идентификатор 58222.495.2004, находящ се в гр.Велики Преслав
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-134562 / 27.03.2019 г. подадено от Емилия Тошкова Петрова, СГКК-гр.Шумен започва производство по изменение на КККР на гр.Велики Преслав, общ.Велики Преслав, състоящо се в поправка на границите на имоти с идентификатори 58222.495.2004 и 58222.482.10.

 • Изх. № 24-7770*15.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.04.2019
  ДО ФИЛИП КИРИЛОВ АЙДОВ
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-115750/18.03.2019г. на СГКК – Благоевград, подадено от Димитър Спандолиев, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в заличаване от КРНИ ФИЛИП КИРИЛОВ АЙДОВ като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 04279.626.45.5.24 и вписване като собственик Димитър Христов Спандолиев, на основание грешно идентифициран самостоятелен обект при изработване на кадастралната карта и кадастрални регистри за землището на гр.

 • Изх. № 24-7890*15.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.04.2019
  ДО СТОЯНКА ИВАНОВА САПУНДЖИЕВА СТЕФАН БОРИСОВ САПУНДЖИЕВ ВЕЛИК ТОМОВ ДРАГНЕВ ЕЛЕНА-МАРИЯ ТОМОВА ДРАГНЕВА ЦВЕТАНКА ТРАЯНОВА ТОНЧЕВА ИРИНА ДРАГАНОВА ИВАНОВА КОСТАДИН ДРАГАНОВ ИВАНОВ ЮЛИАНА ГЕОРГИЕВА ЛЮТОВА РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ЛЮТОВА-ГЕОРГИЕВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-111946/14.03.2019г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-10270*15.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.04.2019
  ДО РУСКА ГЕОРГИЕВА МАРЧЕВА ДО НАСЛЕДНИЦИ НА ЛЮБКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-69270/18.02.2019г.

 • Изходящ № 24-10497-11.04.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.04.2019
  ДО РОЗА ДИМИТРОВА СОКОЛОВА ИВО ИВАНОВ СОКОЛОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-194035-29.05.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-1250-04.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4339.605, 68134.4339.2001, 68134.4339.9870, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-10523-11.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.04.2019
  ДО БРАНИМИРА ФИШЕР МАРИЯ ЛИТВИНЧУК ТОД АННАМАРИЯ ТОДД-ДИЛЛА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-454823-16.11.2018 г., на основание  чл.

 • Изходящ № 24-10716-15.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.04.2019
  До ЦАНКО ИВАНОВ ВЕЛЕВ с. Хубавене, общ. Роман, ул."Цар Симеон" №34 ИЛДИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА гр. Хисаря, ул."Аугуста" №5А СТЕФКА АТАНАСОВА НИТОВА гр. Плевен, ул."Стефан Караджа" №14 РОМАН АНТИМОВ НИТОВ гр. Плевен, ул."Стефан Караджа" №14
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Плевен

              На основание чл.26, ал.1, ал.2 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка със  заявление вх. № 01-75739-20.02.2019 г., подадено от АНЖЕЛА ИВАНОВА ПЕЛОВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, повторно Ви уведомяваме, че е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен, общ. Плевен. Изменението се състои в нанасяне на самостоятелни обекти (отделни жилищни етажи) в сграда с идентификатор 56722.662.241.1.

 • Изходящ № 24-10694-15.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.04.2019
  До ЦВЕТОСЛАВ ЛУКАНОВ МАРТИНОВ гр. София, р-н "Слатина", ж.к."Христо Смирненски" №39, вх.А, ет.2, ап.5
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Плевен

              На основание чл.26, ал.1, ал.2 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка със  заявление вх. № 01-77668-21.02.2019 г., подадено от ВЛАДИМИР ЛУКАНОВ МАРТИНОВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, повторно Ви уведомяваме, че е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Червен бряг, общ. Червен бряг. Изменението се състои в нанасяне на самостоятелни обекти (отделни жилищни етажи и гаражи) в сграда с идентификатор 80501.802.365.1.

 • Изходящ 24-10578-12.04.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.04.2019
  до:Аделина Димитрова Велкова
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание  чл. 26, ал. 1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-469249-27.11.2018г. от Радка Младенова Тотева-Димитрова до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.Белопопци, общ.Горна Малина за поземлен имот с идентификатор 03705.44.20, за част от които в КРНИ, сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-10185-09.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.04.2019
  ДО ВЕСЕЛА БОРИСОВА ЯНЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 и във връзка с чл. 63, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-68045-15.02.2019г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) и издаване на схема на самостоятелен обект с идентификатор 68134.702.738.1.27, район „Слатина”, Столична община, за която се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изх. № 24-10337-10.04.2019г.ДО ЖЕЛЯЗКО МИЛКОВ ЖЕЛЯЗКОВ ЮЛИЯ СТОЯНОВА ЯНЕВА

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.04.2019
  ДО ЖЕЛЯЗКО МИЛКОВ ЖЕЛЯЗКОВ ЮЛИЯ СТОЯНОВА ЯНЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-55822-08.02.2019г. от Любен Марийкин Миланов до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) и издаване на скица на Поземлен имот с идентификатор 68134.1385.1131,  гр. София, Столична община, район „Надежда“,  за който се установи, че сте заинтересовано лице.

 • Изходящ № 24-10358-10.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.04.2019
  ДО ГЕОРГИ МАЛИКОВ ПЕНЕВ ФИЛИП МАЛИКОВ ПЕНЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-460574-21.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изх. № 24-10369-10.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.04.2019
  ДО СТЕФКА РАНГЕЛОВА НЕСТОРОВА ИВА ПЕТРОВА НЕСТОРОВА МАРИЯ ДАНОВА /ГЕОРГИЕВА/ ИЛИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-59093-12.02.2019 г. от ВАЛЕНТИН ПЕТРОВА НЕСТОРОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне на сграда с идентификатор 68134.507.420.4 и нанасяне на 3 броя самостоятелни обекти в нея, съгласно приложената скица – проект.

 • Изходящ № 24-10379-10.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.04.2019
  До: АЛЕКСАНДЪР АНДРУШКОВ МЛАДЕНОВ РУМЯНА АНДРУШКОВА СТОЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-87970-12.03.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за ОТКАЗ за изменение на КККР № 18-1971-22.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.709.11, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-10375-10.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.04.2019
  ДО АЛЕКСАНДЪР ЛЕОНИДОВ ТРАЙКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

             На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-480467-04.12.2018 г. от СПАС КОСТАДИНОВ КРУШКОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 04234.6969.386, с. Бистрица, район „Панчарево“, област София.

 • Изх. No 24-10294-10.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.04.2019
  До ЯНА ТОДОРОВА МЕТОДИЕВА ЮРИЙ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-28930-04.02.2019 г. от ВЕЛИКА ДИМИТРОВА МЕТОДИЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.603.25 и 68134.3591.1804, находящи се в район Подуяне, Столична община.

 • Изходящ № 24-10377-10.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.04.2019
  Дo: НИКОЛАЙ ДАНЧЕВ ДИМИТРОВ
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-115042/18.03.2019г от ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на с. Васильово, общ. Тетевен, одобрена със заповед № РД-18-50 / 15.06.2009г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София.

 • Изходящ № 24-10357-10.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.04.2019
  Дo: НИКОЛАЙ КРУМОВ КРУМОВ
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-89262 / 28.02.2019 г. от ГЕОРГИ КРУМОВ КРУМОВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Троян, общ. Троян, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София.

 • Изходящ № 24-10436-11.04.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.04.2019
  ДО : ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА КОЧЕРИНСКА ДО : СТИЛИЯН НИКИФОРОВ КОСЕНОВ ДО : ТОДОРКА САШКОВА ГЕОРГИЕВА
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Софийска област

  На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  и във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви уведомявам, че по повод подадено заявление рег. № 01-284757-26.07.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти  на гр.

 • Изходящ № 24-1926-11.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.04.2019
  ДО МАЯ ДИМИТРОВА СТОИЛОВА ГР.СОФИЯ Ж.К.ИЛИНДЕН № 114А ВХ.Д ЕТ.2 АП.101
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02.20.5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри” с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-473514-29.11.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ № 24-9117-11.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.04.2019
  ДО ГЕОРГИ ПАВЛОВ МАНЕВ ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.”МАРИЦА” № 91
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри” с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-90916-01.03.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изходящ № 01-414846/12.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.04.2019
  До: ВИОЛЕТА АТАНАСОВА МЕРЕТЕВА ул. „Георги Кирков” №57, гр. Пловдив До: ДЕСИСЛАВА НАЙДЕНОВА ДИМИТРОВА бул. „Шести септември” №234, ет.3, ап.9, гр. Пловдив
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-414846-23.10.2018 г. и допълнително представени документи с вх. №05-314-14.01.2019 г. и вх. №01-33948-28.01.2019 г. от адв. Бистра Събева, пълномощник на Виолета Стоянова Петкова, Гергана Янкова Петкова и Янко Георгиев Петков, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, засягащо сграда с идентификатор 56784.531.339.2 и представляващо отразяване на самостоятелен обект в нея, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изходящ № 01-68922/12.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.04.2019
  До: МИТКО АЛЕКСАНДРОВ КАЛАЙДЖИЕВ бул. „Копривщица” №19, вх.В, ет.2, ап.5, гр. Пловдив
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-68922-18.02.2019 г. от Дорка Иванова Калайджиева, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, засягащо сгради с идентификатори 56784.534.116.1 и 56784.534.116.2, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изходящ № 01-64006/12.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.04.2019
  До: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД До: КАТЕРИНА ТОДОРОВА МИХАЙЛОВА ул. „Ген.Иван Пашинов” №20, ет.5, ап.15 гр. Стара Загора
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-64006-14.02.2019 г. от Христо Георгиев Янакиев, наследник на Христо Георгиев Янакиев, в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на гр.

 • Изходящ № 01-61447/12.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.04.2019
  До: ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ВРАЧЕВА - УРЕХ бул. „Свобода” №12, ет.7, ап.21, гр. Пловдив
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-61447-12.02.2019 г. от адв. Ивайло Стоилов Василев, пълномощник на Атанас Маврев Джамбазов, в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.55 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на с. Царими, общ. Съединение, засягащо поземлен имот с идентификатор 78171.16.40, за който в кадастралния регистър сте записана като собственик.

 • Изх. № 24-10528-12.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.04.2019
  ДО: Г-ЖА НАДКА НЕШЕВА ТОДОРОВА ГР. ЛОВЕЧ ДО: Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НЕШЕВ ГР. ЛОВЕЧ
  Публикация на:: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОДОРОВА,

   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НЕШЕВ,

 • Изх. № 22-85-10.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.04.2019
  ДО: ВАСИЛ ПЕТКОВ ЯНАКИЕВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 94-33264-11.12.2012 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-2011-22.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 48619.505.510 по КККР на гр.

 • Изх. № 24-10203-09.04.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.04.2019
  ДО АНТОАНЕТА ВЕЛИЧКОВА ГРАХОВСКА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и чл. 61, ал. 3  от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-506088-27.12.2018 г. от ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ МОЦЕВ, до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е извършено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 07106.1432.134, с. Бусманци, район „ Искър ”, Столична община.

 • Изходящ № 24-10217-09.04.2019 г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.04.2019
  ДО ТОДОР СТЕФАНОВ ПАШЕЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-421034-26.10.2018 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2225-28.02.2019 г., засягащо самостоятелни обекти с идентификатори 68134.105.131.1.1, 68134.105.131.1.50 и 68134.105.131.1.51, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-10218-09.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.04.2019
  ДО АНТОН АНТОНОВ БОЧЕВ АДЕЛИНА АНТОНОВА БОЧЕВА МАРИНА АНТОНОВА БОЧЕВА МАРКО ТИРИЕМИ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-407296-18.10.2018 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2229-28.02.2019 г., засягащо самостоятелен обект с идентификатор 68134.102.224.1.13, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-10182-09.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.04.2019
  ДО АНИТА АЛЕКСАНДРОВА ТОТОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-468521-26.11.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3368-28.03.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 87401.7501.775, 87401.7514.1, 87401.7514.7, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-10204-09.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.04.2019
  ДО КАМЕН КИРИЛОВ КРУМОВ ЗОРНИЦА КИРИЛОВА КРУМОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-504636-21.12.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-10206-09.04.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.04.2019
  ДО АЛЕКСАНДЪР КАМЕНОВ ЙОСИФОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 09-17359-05.03.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-2359-05.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1933.1029.2.102, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-10099-09.04.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.04.2019
  Дo: СТОИМЕН ПЕТРУНОВ ЦАНКА ХР.ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-307272-10.08.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-3809-09.04.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори  22472.7302.58 и 22472.7302.59, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-10222-09.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.04.2019
  Дo: ЛАЗАР СТЕФАНОВ МИЛАДИНОВ СНЕЖАНКА БОРИСОВА ХАНЕ БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ ОГНЯН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ РАДОСЛАВ ТОДОРОВ РАЙКОВ ВАЛЕНТИН РАДОСЛАВОВ РАЙКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-51334-09.02.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-1499-11.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.202.184, 68134.202.184.1, 68134.202.185, 68134.202.185.1, 68134.202.185.1.2, 68134.202.185.1.3, 68134.202.185.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-10312-10.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.04.2019
  До: "ФИНАНСОВО ИНДУСТРИАЛЕН КОНЦЕРН АКБ - ФОРЕС" АД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-211324-11.06.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1964-21.02.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.507.5026, 68134.511.2, 68134.511.1458, 68134.511.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-10316-10.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.04.2019
  Дo: "АБП ГРУП" ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-193858-29.05.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1958-21.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.502.47, 68134.502.426, 68134.502.434, 68134.525.1, 68134.525.18, 68134.502.517, 68134.502.668, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-10380-10.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.04.2019
  До: СТОЯН ЙОШЕВ СТОЯНОВ Дo: ИЛИАНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА До: ГЕОРГИ СИМЕОНОВ НИКОЛОВ ЧРЕЗ ИВАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-501382-19.12.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2395-05.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 12084.2700.1464, 12084.2700.1482, 12084.2700.1484, 12084.2700.1482.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-9959-08.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.04.2019
  Дo: ВИОЛЕТА СИЛВИ ЧЕРНОДРИНСКА ИВАН ХРИСТОВ МИЛЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-6437-14.01.2019 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-2497-07.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1894.804.2.15, 68134.1894.804.2.18, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 20-24022-09.04.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.04.2019
  ДО ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка с постъпило заявление вх. № 01-425949-30.10.2018г. в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, сграда с идентификатор 37914.6848.1684.1, с адрес – с. Кокаляне, район „  Панчарево ”, в. з. Бяла нива, за която сте регистриран собственик, е заличена  от одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Кокаляне, район „  Панчарево ”, след предоставено удостоверение за премахнати сгради от Столична община район „  Панчарево ”.

 • Изходящ № 24-10054-08.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.04.2019
  ДО КЛАВДИЯ ЦВЕТАНОВА ВАСИЛЕВА НАДЕЖДА КИРИЛОВА МАРИНОВА АНАТОЛИ НИКОЛАЕВ ЛАЗАРОВ КРАСИМИР ИГНАТОВ АНАЧКОВ, ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК ЙОНАТАН АНАЧКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-271707-18.07.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-1869-20.02.2019г., за изменение на КККР на  район Оорище, Столична община, засягаща сграда с идентификатор 68134.403.94.1 и СОС с идентификатор 68134.403.94.1.6, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.