Уведомления

 • Изх. № 24-13556-20.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.06.2019
  ДО СТЕФАН ИВАНОВ РАЧЕВ Ж.К. ИЗТОК № 33, ВХ.А, ЕТ.2, АП.5 ГР. КАЗАНЛЪК
  Публикация на:: 
  Стара Загора

             На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал.1, т.1 от ЗКИР, Ви уведомявам за следното:

 • Изх. № 20-40469-14.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.06.2019
  ДО ГЕОРГИ ТОДОРОВ СТЕФАНОВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТЕФАНОВ,

   

  По повод на Ваше заявление с вх. № 01-193340-03.05.2019 год. Ви отговаряме следното:

 • Изходящ № 24-15893-11.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.06.2019
  ДО ИВАН ЙОРДАНОВ ТОНЕВ ЕВДОКИЯ ДИМИТРОВА ГЕТОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-62467-13.02.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-15965-12.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.06.2019
  Дo: АНАСТАСИЯ НИКОЛОВА ДРАМОВА До: АСЕН ИВАНОВ ПЕТРУНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-175923-13.06.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за ОТКАЗ за изменение на КККР № 18-1970-22.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4336.424, 68134.4336.423, 68134.4336.2048, 68134.4336.2000, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-15976-12.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.06.2019
  До: ТАТЯНА СТОЙЧЕВА МАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-33639-28.01.2019 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-4405-24.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1891.14, 68134.1891.973, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15978-12.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.06.2019
  Дo: АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ЧОХАДЖИЕВ МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА ФЕРДО АТАНАСОВ СИВОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-192479-29.05.2018 г., рег. № 09-8505-01.02.2019 г. и допълнителни документи вх. № 05-15619-05.11.2018 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-15974-12.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.06.2019
  ДоЖУЛИЕТА ЙОРДАНОВА ДАМЯНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-16023-16.01.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4702-07.05.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4336.2051, 68134.4337.312, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-16080-12.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.06.2019
  ДО МАГДАЛЕНА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-113167-15.03.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-4633-03.05.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1970.18, 68134.1974.52, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-12996-13.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  До: ХРИСТО СЪБЕВ ПЕТРОВ гр.Русе УЛ.“РАЙНО ПОПОВИЧ“№ 1
  Публикация на:: 
  Разград

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-197394-07.05.2019г. от Милена Върбанова Събева  до  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Разград, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ за поземлен имот с идентификатор: 38830.502.34 в село Костанденец.

 • Изходящ № 24-16163-13.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  До КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ ж.к..“Младост3“, бл.370, вх.1, ет.18, ап.104 гр.София
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Плевен

             На основание чл. 26, ал. 1 и ал.2  АПК повторно Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен /СГКК/ е открито административно производство  за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на грПлевен  въз основа на подадено заявление вх. № 01-208904-14.05.2019 г. от МАРИЯНА КРЪСТЕВА ПЕТРОВА.

 • Изх. № 24-15763-10.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  ДО ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА КОЛАРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

   На основание чл. 26, aл.1 и във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-165623-12.04.2019г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) и издаване на схема на самостоятелен обект с идентификатор 68134.900.450.1.12, район „Лозенец”, Столична община, за която се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изх. № 24-15645-10.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  ДО ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМОВ
  Публикация на:: 
  София - град

   На основание чл. 26, aл.1 и във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-171202-16.04.2019г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано издаване на скица на сграда с идентификатор 68134.4361.141.3, район „Люлин”, Столична община, за която се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изх. № 24-15956-11.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  ДО МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ ЗДРАВКОВ ДО ИВАН МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 09-23282-28.11.2016г. от Александър Спасов Грозданов, до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  57011.5548.74, 57011.5548.202, 57011.5548.207, 57011.5548.205 с адрес: ул. Стара планина №24, с. Подгумер, район „Нови Искър“.

 • Изх. № 24-15858-11.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  ДО МАРИЯ ЛУКОВА ДУНДАРОВА ДО СТАНКО ГЕНЧЕВ ГУДЖЕВ ДО АНЕЛИЯ СТОЙКОВА ГУДЖЕВА ДО СТЕЛА ДОНЧЕВА ВАСИЛЕВА ДО БОГДАНА МОМЧИЛОВА СОКОЛОВА ДО АЛЕКСЕЙ СТЕФАНОВ БОЮКЛИЕВ ДО ХРИСТИАНА ГЕНЧЕВА ГУДЖЕВА- ЛАЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-113937-15.03.2019г. от Румяна Ленчова Якимова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.901.728 с адрес: гр. София, район „Лозенец“.

 • Изх. № 24-15877-11.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  ДО ИВАНКА НИКОЛОВА АЛЕКСИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-83051-25.02.2019 г. от АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ СТАНОЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1894.250, 68134.1894.251, район „Витоша“, област София.

 • Изходящ № 24-15926-11.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.06.2019
  Дo: ИВАН КЛИМЕНТОВ ПЕШЕВ До: СВЕТЛА СИМЕОНОВА ХРИСТОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-364786-20.09.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4565-02.05.2019 г., засягащо имот с идентификатор 44063.6230.460, 44063.6230.4896, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-15909-11.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.06.2019
  До ЕТ "Д И Д ДИАНА ДАМЯНОВА"
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-55896-08.02.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4596-02.05.2019 г., засягащо самостоятелни обекти с идентификатори 68134.107.50.1.14, 68134.107.50.1.15 и 68134.107.50.1.16, за която в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15907-11.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.06.2019
  Дo ИВАЙЛО СТОЯНОВ ЯКИМОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-111896-14.03.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4645-03.05.2019 г., засягащо сгради с идентификатори 68134.1203.696.5, 68134.1203.696.6, за която в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-15752-10.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  ДО ДОРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА-ИЛИЕВА ЛЪЧЕЗАР ГЕРАСИМОВ МЛАДЕНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-122788-20.03.2019г. от ЦВЕТОМИР МАРИНОВ ИВАНОВ чрез пълномощник ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА САВОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1007.194, 68134.1007.193, 68134.1007.155, 68134.1007.154 и 68134.1007.153 с адрес: гр. София, район „Триадица“.

 • Изх. № 20-39214-10.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.06.2019
  ДО ГЕОРГИ ИГНАТОВ ГРОЗДАНОВ ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ГРОЗДАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

   

  Относно: Издадени от СГКК –гр. София скици на поземлени имоти № 15-753251-17.10.2018г. с идентификатор 02659.2191.577 и скица № 15-753250-17.10.2018г. с идентификатор 02659.2191.576, гр. Банкя, район „Банкя“, Столична община.

   

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

  Във връзка със заявление постъпило с вх. № 07-3535-12.03.2019г. в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София от Обшинската служба по земеделие – Западна, Ви уведомяваме следното:

 • Изходящ № 24-15479-06.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.06.2019
  До: Насл.Селиме Махмуд Хасан
  Публикация на:: 
  Разград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл.56 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ, във връзка с чл. 53 от ЗКИР, Ви уведомявам за следното:

  Със заявление с вх. № 01-234506-29.05.2019г. в СГКК – Разград, във връзка със служебно постъпила информация от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА ИСПЕРИХ, е извършена промяна на кадастралния регистър към КК на с. Пчелина, община Самуил, обл. Разград,  одобрена със Заповед № РД-18-180/25.03.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, за поземлен имот с идентификатор 58877.7.4. 

 • Изходящ № 24-15494-06.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.06.2019
  До: Кемил Aлиев Лангаров До: Райме Али Али
  Публикация на:: 
  Разград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл.56 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ, във връзка с чл. 53 от ЗКИР, Ви уведомявам за следното:

  Със заявление с вх. № 01-234506-29.05.2019г. в СГКК – Разград, във връзка със служебно постъпила информация от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА ИСПЕРИХ, е извършена промяна на кадастралния регистър към КК на с. Белинци, община Исперих, обл. Разград,  одобрена със Заповед № РД-18-35/18.08.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, за поземлен имот с идентификатор 03472.20.14.

 • Изходящ № 24-13679-21.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.06.2019
  Дo: АТАНАС ТОДОРОВ КАВАРДЖИКОВ До: ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-185593-24.04.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5152-21.05.2019 г., засягащо имот с идентификатор 67338.524.88.1.15, 67338.524.88.1.16, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-13086-13.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  ДО: ОБЩИНА СЛИВЕН ДО: ДИМИТРИНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА ДО: ТАШКА ЙОРДАНОВА РОЕВА ДО: СВИЛЕН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ ДО: ВАСИЛ КРЪСТЕВ ГОЛЕМАНОВ ДО: ДОНКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА ДО: ДЕНКО КИРИЛОВ ДЕЛЧЕВ ДО: РОСИЦА ВЕСЕЛИНОВА ДЕЛЧЕВА
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), Ви уведомяваме, че със заявление вх.№ 01-195338-07.05.2019г, внесено на основание чл.51, ал.1.т.1 и ал.3 от ЗКИР е извършено изменение на КККР на гр.Сливен, общ.Сливен засягащо имоти с идентификатори 67338.416.335, 67338.416.341, 67338.416.343, 67338.416.344, 67338.416.397, 67338.416.398 и 67338.416.432, с административен адрес гр.Сливен, общ.Сливен, м.Дюлева река.

   

 • Изх. № 24-15533-07.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  ДО: ЙОРДАНА МИТЕВА ВЕЛЕВА ДО: НИКОЛАЙ БРАТОЕВ НИКОЛОВ
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-238821-31.05.2019г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Твърдица за недвижими имоти с идент. 72165.506.763 с адрес общ.Твърдица,  гр.Твърдица, ул.Септември №9 и идент. 72165.506.1120  с адрес общ.Твърдица,  гр.Твърдица, ул.Цар Калоян №8.

   

 • Изх. № 24-15878-11.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.06.2019
  ДО ОМАР АБУ АЛ НАСЕР – ПЪЛНОМОЩНИК НА „НЮ ТЕК ЯРН МАНИФАКЧЪРЪР“ ЕООД
  Публикация на:: 
  Добрич

  Относно: Заявление   с   рег.  № 01-197456-07.05.2019 г.,   подадено   в   СГКК – Софийска  област

   

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЛ НАСЕР,

   

 • Изх. № 01-207461-2/12.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  До: Наследниците на Григор Методиев Тодев ул. „Захаридово” № 53 гр. Пловдив
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изходящ № 24-12990-22.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  До: ДИМИТЪР ХРИСТОВ ГИНЕВ Адрес: град Пловдив, бул. „Дунав“ № 65, вх.А
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-202157-09.5.2019г. в СГКК – Пловдив, подадено от ИВАН БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ, на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-12982-13.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  До: наследниците на ЦВЕТИЛ СПАСОВ ИЛИЕВ Адрес: с. Новаково, ул.“Родопи" № 30
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпили заявления с вх. № 01-200792-09.5.2019г. в СГКК – Пловдив, подадено от ХРИСТО АНГЕЛОВ РАЙКОВ на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на кадастралната карта на с.

 • Изх. № 24-10229-09.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  СЛАВКА ТОДОРОВА ЕРИНИНА с.Овчарци, общ.Сапарева баня, ул.”Лозана” № 6 ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА с.Крайници, ул.”Верила” №36 ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА СТОЙОВА с. Падала, общ.Рила ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ с. Крайници, ул.”Дупнишка комуна” №6
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Кюстендил

               На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-469205 / 27.11.2018г. от Елена Георгиева Кацова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил, придружено от проект за изменение, е започната процедура за изменение на кадастралната  карта и кадастралните регистри на с.Крайници, общ.Дупница, обл.Кюстендил за поземлени имоти с идентификатори 39339.504.4 и 39339.504.10 с адрес: с.Крайници, ул.”Дупнишка комуна” №4 и №6.

   

 • Изх. № 22-160-11.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.06.2019
  ДО: ИВАН ПАНАЙОТОВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-86484-27.02.2019 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх. № 20-39853-12.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.06.2019
  ДО Г-Н ИЛИЯН ЛЕФТЕРОВ ЧАКЪРОВ УПРАВИТЕЛ НА „ИЛТОН-1“ ЕООД гр. Смолян, ул. Христо Смирненски №2
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧАКЪРОВ,

 • Изходящ № 20-39904-12.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО ПЕНЧО СТОЙКОВ ПЕНЧЕВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

  Във връзка със заявление с вх. № 01-194240-03.05.2019 г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със Заповед № 18-4691-04.05.2019 г. на началника на Служба по ГКК Велико Търново, на основание чл.35б, ал.1, т.1 ЗКИР е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот 58520.513.6 в с. Продановци, з-ще Войнежа, община Велико Търново, собственост на Денчо Колев Денчев.

 • Изх. № 20-39183-10.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.06.2019
  ДО МЕВОРАХ ЕСТЕЙТ-2008 ООД
  Публикация на:: 
  София - град

  Относно: Изпълнение на съдебно решение  

   

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

   

 • Изх. № 24-15702-10.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО МАГДАЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ВЕНКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-178574-19.042019г. от АЛЕКСАНДЪР ЛЕПОЕВ ГЕОРГИЕВ  до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68134.100.210.1.14, 68134.100.210.1.15 и 68134.100.210.1.16 с адрес: гр. София, район „Средец“, ул. „Славянска“ №33, ет. 5.

 • Изх. № 24-15704-10.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО „МТ 3“ ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-173987-17.04.2019г. от ИЛИАНА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА, АЛЕКСИ ЕВТИМОВ ЙОНОВ, ЙОРДАН ПАВЛОВ БАРУТЧИЙСКИ и ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ БЕРОВ чрез пълномощник ВАЛЯ ВАЛЕНТИНОВА КАРАИВАНОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.403.205 и 68134.403.369 с адрес: гр.

 • Изх.№ 24-15969-12.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО Г-Н АНГЕЛ СТОЯНОВ КЮЧУКОВ гр.Асеновград, ул.Родина №1
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЮЧУКОВ,

   

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че по постъпило заявление вх.№ 01-213237-16.05.2019 г. от г-н Стефан Асенов Кючуков е започнато производство по отстраняване на явна фактическа грешка в одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти на село Треве, община Баните, област Смолян.

 • Изх. №24-15973-12.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО Г-Н ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ДУРЕВ гр.Пазарджик, ул.Св. Архангел №3, ет.4, ап.4
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДУРЕВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх.№ 01-203647-10.05.2019 г. от г-жа Мартица Томова Згуровска, чрез пълномощник г-н Димитър Николов Кисьов е започнато производство по отстраняване на непълнота в одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти (КККР) на село Широка лъка, община Смолян, област Смолян.

 • Изх. №24-15971-12.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО Г-ЖА ВЕСЕЛА ПЕТРОВА ПАРАПАНОВА гр.София, ж.к. Надежда I №117, ет.16, ап.108
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАРАПАНОВА,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх. № 01-174046-17.04.2019 г. от г-н Тодор Ирмиев Тодоров, чрез пълномощник г-жа Недка Василева Пакулева е започнато производство по отстраняване на явна фактическа грешка в одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр. Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.

 • Изх. № 24-15922-11.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО Г-Н ФАЙДИН РЕДЖЕПОВ КИЧУКОВ гр. Девин, ул. Люляк №13
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КИЧУКОВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК) на основание чл. 26, ал. 1  и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх.№01-173469-17.04.2019 г. от г-н Реджеп Билял Кичук е започнато производство по отстраняване на непълнота в одобренaта кадастрална карта (КК) на село Борино, община Борино, област Смолян.

 • Изх. № 24-15718-10.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  До: МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА
  Публикация на:: 
  София - град

             На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-91882-01.03.2019 г.

 • Изх. № 24-15722-10.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.06.2019
  До: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ МАРКОВ РАЙНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА МАРИЯ СТОЯНОВА ДОНЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 69 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме следното:

 • Изходящ № 24-15628-10.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.06.2019
  ДО АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ ДОБРОМИР ХРИСТОВ ДОБРЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-196715-31.05.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-4512-30.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.902.925, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. No 24-15799-11.06.2019 г.Изх. No 24-15799-11.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО СЛАВЧО СТЕФАНОВ ЗДРАВКОВ ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ СТАНКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-443812-09.11.2018 г. от ЛОЗЕНА ЗДРАВКОВА НИКОЛОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1508.1013 и 68134.1508.225, находящ се в район Искър, Столична община.

 • Изх.№ 24-11781-24.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  Петър Павлов Петров
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-61785-13.02.2019 г.

 • Изх.№ 24-11783-24.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  Оля Павлова Петрова
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-61785-13.02.2019 г.

 • Изх.№ 24-11793-24.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  . Анита Веселинова Петрова
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, във връзка със Заявление вх.№ .№ 01-146564-17.05.2017 г. на Лидиян Миланов Луканов и Заявление вх.№ 01-12456-15.01.2019 г.

 • Изх.№ 24-12086-30.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  Красимира Ангелова Ковачева
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-70466-18.02.2019 г. на Анатоли Димитров Антонов и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба РД-02-20-5  от 15.12.2016 г. на МРРБ документи, със Заповед № 18-4481-25.04.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Лом, общ.Лом, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 44238, одобрени със Заповед № РД-18-5 от 26.01.2009 г., на изпълнителния директор на АГКК,

   

 • Изх.№ 24-12087-30.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  Андрей Георгиев Ковачев
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-70466-18.02.2019 г. на Анатоли Димитров Антонов и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба РД-02-20-5  от 15.12.2016 г. на МРРБ документи, със Заповед № 18-4481-25.04.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Лом, общ.Лом, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 44238, одобрени със Заповед № РД-18-5 от 26.01.2009 г., на изпълнителния директор на АГКК,

   

 • Изх.№ 24-12088-30.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  Цецка Георгиева Ковачева
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-70466-18.02.2019 г. на Анатоли Димитров Антонов и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба РД-02-20-5  от 15.12.2016 г. на МРРБ документи, със Заповед № 18-4481-25.04.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Лом, общ.Лом, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 44238, одобрени със Заповед № РД-18-5 от 26.01.2009 г., на изпълнителния директор на АГКК,

   

 • Изх.№ 24-12089-30.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  Лъчезар Георгиев Ковачев
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-70466-18.02.2019 г. на Анатоли Димитров Антонов и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба РД-02-20-5  от 15.12.2016 г. на МРРБ документи, със Заповед № 18-4481-25.04.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Лом, общ.Лом, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 44238, одобрени със Заповед № РД-18-5 от 26.01.2009 г., на изпълнителния директор на АГКК,

   

 • Изх.№ 24-12090-30.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  Марин Антонов Маринов
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-70466-18.02.2019 г. на Анатоли Димитров Антонов и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба РД-02-20-5  от 15.12.2016 г. на МРРБ документи, със Заповед № 18-4481-25.04.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Лом, общ.Лом, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 44238, одобрени със Заповед № РД-18-5 от 26.01.2009 г., на изпълнителния директор на АГКК,

   

 • Изх.№ 24-12945-10.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  Сашка Константинова Георгиева
  Публикация на:: 
  Монтана

  В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-66902-15.02.2019 г.

 • Изх.№ 24-12649-08.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.06.2019
  Десислава Иванова Кръстева
  Публикация на:: 
  Монтана

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-146628-03.04.2019 г. от Ивайло Давидков Георгиев, придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Монтана, общ.Монтана, обл.Монтана,

   

  за сграда с идентификатор 48489.13.289.1 (за която в КРНИ като собственик е записан Давидко Георгиев Давидков, чийто наследник сте Вие),

 • Изходящ № 24-15683-10.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  ДO АСЯ ЙОРДАНОВА ТРИФОНОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-74648-20.02.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-14356-11.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  До: ЛЮБА ВАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”СЛАВА” № 17
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри” с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-166816-15.04.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изходящ № 20-39337-11.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  КАЛИНКА СТЕФАНОВА ВЕТОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

             На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-427-17.05.2019 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 32682.355.19 в с. Илиювци, з-ще Средни колиби, община Елена с неустановен собственик /по искане на Радка Минчева Георгиева/.

 • Изходящ № 24-15691-10.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  ДО ПАРАСКЕВА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

   

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-80615-22.02.2019 г., подадено на основание   чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-4090-16.04.2019 г., засягаща СОС с идентификатори 68134.4339.2518.7.23 и 68134.4339.2518.7.24, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15759-10.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  До: РОСЕН АСЕНОВ КИРИЛОВ До: ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА До: РОСИЦА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-160622-04.05.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4850-09.05.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 49597.1706.131, 49597.1706.138, 49597.1706.139, 49597.1706.145, 49597.1706.136, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15510-07.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  До: СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЦОНЧЕВ МАРИЙКА ЕВЛОГИЕВА ТОДОРОВА ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ ГАНКА НИКОЛОВА ПЕТРИНА СИЛВАНА ИВАНОВА АНКОВА СТЕФАН СИМЕОНОВ КРУМОВ ВАСИЛ СИМЕОНОВ КРУМОВ ДАНАИЛ ИЛЧЕВ КРЪСТАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-98252-19.03.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4117-17.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 21662.4821.1216, 21662.4836.1, 21662.4836.3, 21662.4837.23, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-14267*11.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.06.2019
  ДО ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПАНЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление                                                       № 01-73397/19.02.2016г.

 • Изх. № 24-14975*10.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.06.2019
  ДО ДЖАННИ ДЕТТОРИ САЛВАТОРЕ ДЖЕСУИНО МАСАЛА АНТОНИО МЕЛЕ
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление  № 01-49475/06.02.2019г.

 • Изх. № 01-184076/10.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.06.2019
  До: Диана Маринова Слаева ул. „Луда Яна” № 10 гр. Пловдив
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изх. № 01-183216/10.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.06.2019
  До: Явор Янков Дунев ЖК „Тракия”, бл. 216, вх. А, ап. 8 гр. Пловдив
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изх. № 01-171282/10.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.06.2019
  До: Цветанка Александрова Райкова ул. „Менделеев” № 6, ет. 7, ап. 32 гр. Пловдив До: Петя Иванова Стоилова ул. „Кукуш” № 11 гр. Пловдив До: Джулио Малеволти ул. „Ралица” № 4, вх. А, ет. 6 гр. Пловдив
  Documents: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изходящ № 24-15120-04.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.06.2019
  ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ГАЛКИНА Настоящ адрес: Русия
  Публикация на:: 
  Варна

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-60847-12.02.2019 г., подадена на основание  чл.56 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5775-04.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор , за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-15653-10.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.06.2019
  ДO: МАРИЯ ДИЯНОВА КУЗМАНОВА
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 54, ал. 4  от  ЗКИР  Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-185817 / 24.04.2019 г. от ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА ДАМЯНОВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по нанасяне на гараж с идентификатор 43952.513.1746.1.9, по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007г. издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр. София. Съгласно §1, т.

 • Изходящ № 24-15642-10.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.06.2019
  Дo: ФАТМА ЧЕЛИК ЗЕХРА АХМЕД АХМЕД НЕВИН ТОПЧУ чрез адв. Мария Николаева Павлова гр. Разград, ул. „Хаджи Димитър“ №5,ет.2, ап.2 До: МАХМУД ЪРМАК До: МЛАДЕН ДРАГАНОВ МАНЕВ гр. Разград, ул. „ДИМИТЪР НЕНОВ“ № 51-Б До: СЕВДА МИЛЕНОВА СОКОЛОВА
  Публикация на:: 
  Разград

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-172899-17.04.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ № 24-15459-06.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.06.2019
  Дo: СТЕФАН АНГЕЛОВ ДЪРЖАНСКИ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-500509-18.12.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-4402-24.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1897.38, 68134.1897.39, 68134.1897.579, 68134.1897.581, 68134.1897.583, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. 24-15468-06.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.06.2019
  До: ДОБРИН ГЕОРГИЕВ БАЙКОВ ЛЮБОМИР БОГОМИЛОВ ФИЛИПОВ ГЕОРГИ АВРАМОВ ДИМОВ МИНА НИКОЛОВА БЛАГОЕВА ВЛАДИМИР ПЕТКОВ БЛАГОЕВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ВЕЛЕВ ВИКТОРИЯ МАНЬОВА МИХОВА-ИЛИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 69 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме следното:

 • Изходящ № 24-15482-06.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.06.2019
  ДО АНТОНИЯ ДИМИТРОВА ТАБАКОВА-БОГДАНОВА ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА ПАРТАЛЕВА ВЕСЕЛА КОНСТАНТИНОВА БЕЛЕГАНСКА АЛБЕНА ПЕТРОВА МИНЕВА СТЕФАН ДОНЧЕВ МИНЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВ КИТОВ ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ КИТОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-461243-21.11.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4304-22.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4359.47, 68134.4359.295 и 68134.4359.296, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15399-06.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.06.2019
  ДО: ГЕОРГИ ПЕЙЧЕВ ВЕЛИЧКОВ
  Публикация на:: 
  Софийска област

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че във връзка със чл. 42 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и въз основа на решенията на комисията по  чл. 47, ал.1 от ЗКИР  за отстраняване на явна фактическа грешка за всички засегнати имоти в одобрена КККР на неурбанизираната територия и заявление с вх. № 09-8377-31.01.2019 г., подадено на основание  чл. 58, ал.

 • Изходящ № 24-15340-05.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  Дo: НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА БЛАЖЕВА КРАСИМИР ИВАНОВ СТОЯНОВ ЯНЕ ИВАНОВ СТОЯНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-35942-29.01.2019 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3931-11.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.8550.743, 68134.8550.743.1, 68134.8550.745, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15461-06.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  Дo: Собствениците на СО (самостоятелни обекти) - апартаменти, офиси, ателиета и търговски обекти, в сграда с идентификатор 83510.666.208.5, находяща се на адрес: гр.Шумен, ул.”Цар Ив. Александър” №94 До: АТАНАС ВЪРБАНОВ АТАНАСОВ
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-209605-14.05.2019 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-15487-06.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  Дo: Собствениците на гаражи СОС в сграда с идентификатор 83510.664.392.4 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.”Цар Освободител” №1)
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-242742-04.06.2019 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5935-06.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор 83510.664.392.4 за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-5935-06.06.2019 г.

   

   

 • Изходящ № 24-15345-05.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  Дo: БЛАГА АЛЕКСАНДРОВА ПОПОВА АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-492252-12.12.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-5869-05.06.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори  04234.6917.206, 04234.6917.207, 04234.6917.210, 04234.6917.3103, 04234.6917.3104, 04234.6917.3105, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 25-131425-05.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  ДО "ЗЕТ ПРОЕКТ"OOД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-117603-19.03.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-4460-25.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.409.25, 68134.409.176, 68134.409.177, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 20-36406/07.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  ДО: г-жа Силвия Тодорова Борисова бл.65, вх.А, ап.3 гр.Козлодуй
  Публикация на:: 
  Враца

  Относно: Ваш вх.№07-7059/23.05.2019г.

   

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОРИСОВА,

   

                Уведомяваме Ви, че във връзка с Ваше Заявление регистрирано в СГКК – Враца с вх. № 07-4544/29.03.2019г. Ви е изпратен по пощата на посочения от Вас адрес писмен отговор с изх. № 20-23983/09.04.2019г. Писмото е върнато от ТП“Български пощи“ – гр. Враца с отметка „ непотърсена“.

 • Изходящ № 24-15362-05.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  До МИЛЧО ДИМИТРОВ МИЛЧЕВ РАЙНА ВАСИЛЕВА КИРОВА КАТЯ НАЙДЕНОВА ГЕЛЕВА БОЙКО ТОДОРОВ ГОГОВ ГАЛЯ ДИМИТРОВА РАНГЕЛОВА БОЯН ПЕТРОВ СТОИЧКОВ ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ СТОИЧКОВ ТАНЯ БОРИСОВА ТАНЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-82598-07.03.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3909-11.04.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4331.904, 68134.4331.910, 68134.4331.2513, 68134.4331.2517, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15418-06.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  Дo: "ШИРУФА 2" ООД До: ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТКОВА До: АСЕН СЛАВЧЕВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-467840-26.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-5899-06.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1002.58.1.18, 68134.1002.58.1.19, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15470-06.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  До: ТИХОМИР ИВАНОВ АНГЕЛОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-122397-20.03.2019 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4451-25.04.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4087.246 и 68134.4087.663, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15481-06.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  До: ИВО ЛЮБОМИРОВ МИХОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-128827-25.03.2019 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4453-25.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.904.3049, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15149-04.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  ДО "ТМ ТРЕНД" ООД НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КУСПОВ ЛЮДМИЛ ТИМЕВ ХРИСТОВ ЗЛАТКО ЯНКОВ ИЛИЕВ КАЛИНА ЗДРАВКОВА ЧОБАНОВА ЕМИЛИЯН ЛЮБОМИРОВ АРНАУДОВ ЕЛКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА ГЕРГАНА ЛЮДМИЛОВА СТОЯНОВА СТАНИСЛАВ ЮЛИЯНОВ ИЛИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-473170-28.11.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4024-15.04.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1007.471, 68134.1007.686, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15472-06.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  Дo: ВИОЛЕТА СИМЕОНОВА ДЖОНЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-58844-11.02.2019 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4673-03.05.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1003.99, 68134.1003.105, 68134.1003.107, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ №24-15601/07.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  До: ЛАМБО СОТИРОВ КАРАМФИЛОВ
  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл.53, ал.2 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме,  че във връзка с  регистрирани Заявление вх. № 01-224719-22.05.2019г. от РОСИЦА ПЕНЕВА ЛАМБАРДОВА-ПАСКАЛЕВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  промяна в Кадастралния регистър на недвижими имоти и издаване на скици и характеристики, установено във връзка с чл.53, ал.1 от ЗКИР е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатор 66487.39.40, по действащата Кадастрална карта на с.Синапово:

   

 • Изходящ № 24-15605-07.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  Дo: Собствениците на СО (самостоятелни обекти) - апартаменти, складове, ателиета и гаражи, в сграда с идентификатор 83510.676.341.2, находяща се на адрес: гр.Шумен, ул.”Вл.въстание” №238 До: ШЕФКИЯ МЕХМЕД ТУНА
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-211187-15.05.2019 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5975-07.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор , за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-15327-05.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  До: РАЛИЦА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-448117-13.11.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-15395-06.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  ТАНЯ ИЛИЕВА ПЕТКОВА СОФИЯ, ЖК. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Заявление вх. № 01-439467-07.11.2018 г. на СГКК гр. Ловеч, Заявление вх. № 09-19924-12.03.2019 г, с които е заявено изменение във връзка със срока на отговорност на дефекти по влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Ябланица, общ. Ябланица и на основание чл. 51, ал. 1, т.

 • Изходящ № 24-15386-06.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  ТИНКА ХРИСТОВА МАРКОВА ЛОВЕЧ, К/С. МЛАДОСТ
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Възражение вх. № 02-1877-13.12.2018 г. на СГКК гр. Ловеч, Заявление вх. № 09-19924-12.03.2019 г, с които е заявено изменение във връзка със срока на отговорност на дефекти по влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Гложене, общ. Тетевен и на основание чл. 51, ал. 1, т.

 • Изходящ № 01-141776/07.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.06.2019
  До: ТРЕНДАФИЛА СТОЯНОВА ЧОЛАКОВА гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив бул. „Свобода” 7, ап. 1
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-141776-01.04.2019г. от
  МАРИЯ ВАСИЛЕВА ШЕНТОВА в СГКК - Пловдив, подадено на основание 

 • Изх. № 24-11412*06.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  ДО ВЯРА АЛЕКСАНДРОВА ПОПОВА НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ПОПОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Съгласно чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило заявление с рег. № 01-165914/12.04.2019г. на СГКК- Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти на основание чл. 53, ал. 2 от ЗКИР.

   

 • Изх. № 24-13346*06.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  ДО ЕМИЛИЯ ЛЮБЕНОВА ГАНЕВА МАРИАНА ИВАНОВА ЗАРКОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал. 3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № 17-206/15.05.2019г. на Началника на  СГКК- Благоевград , с която се ПРЕКРАТЯВА производството по заявление с рег. № 01-368488/25.09.2018г. на СГКК – Благоевград.

   

 • Изходящ № 24-15317-05.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  До: ИВАН АТАНАСОВ ЖЕЛЯЗКОВ
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-197658-07.05.2019 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-15191-04.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  До: ВИОЛЕТА КОСТОВА ТРАЙКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-119191-19.03.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-15156-04.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  Дo: САВKА КИРИЛОВА ПЕТРОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-436988-06.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2455-06.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 04234.6970.76, 04234.6970.77, 04234.6970.3546, 04234.6970.3619, 04234.6970.3620, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-15040-03.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.06.2019
  Дo: АВРОРА ДЕМИРОВА ХАДЖИЙСКА гр. Ракитово, п.к. 4640 ул. Свобода № 10 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: "АГРОВИТАЛ КОМЕРС"ООД гр. София, п.к. 1000 ул. "ПОСТОЯНСТВО" № 67-б заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.650 по КККР на гр. Батак Дo: АДЕЛИНА РОМАНОВА РОМАНОВА гр. Ракитово, п.к. 4640 ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛНА № 53 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: "АКВАПРОЕКТ-Д.М." ЕООД гр. Пазарджик ул. "Гаврил Кръстевич" № 4 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.387 по КККР на гр. Батак Дo: АЛБЕНА БОРИСОВА КЛИМЕНТОВА-ЕНЕВА гр. Пловдив, п.к. 4000 бул. "КОПРИВЩИЦА" № 7, вх. 7, ет. 3, ап. 8 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.855 и 02837.503.857 по КККР на гр. Батак Дo: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ гр. Асеновград, п.к. 4230 ж.к. ДИАНАБАД № 39, вх. Д, ет. 8, ап. 94 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.519, 02837.503.530 и 02837.503.534 по КККР на гр. Батак Дo: АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ГАГОВ гр. София - 1000 ул. "Хайдушка поляна" № 8, вх. Б, ет. 6,ап. 35 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.184 по КККР на гр. Батак Дo: АЛЬОША ЦАНКОВ БАНЦОВ гр. Ракитово, п.к. 4640 ул. Вихрен № 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: АНА РАДОСЛАВОВА ЛАЗАРОВА гр. Пловдив, п.к. 4000 ул. АВКСЕНТИЙ ВЕЛИКИ № 39 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.398 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕШЕВ гр. Пазарджик, п.к. 4400 ул. ГЕНЕРАЛ ГУРКО № 20 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.371 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КОРМУШЕВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. "Вела Пеева" № 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.315 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСЧЕВ гр. Батак, п.к. 4580 ул. РАЙНА КНЯГИНЯ № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ гр. Батак, п.к. 4580 ул. БРАТЯ ЧОЛАКОВИ № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ДИМИТРОВ ПЕЛЕВ гр. Ракитово, п.к. 4640 ул. Иван Клинчаров № 114 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ гр. Пловдив – 4000 ВЪЗРАЖДАНЕ № 147, вх. Б заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЧОЛАКОВ гр. София, п.к. 1000 ул. Тинтява № 24, вх. Е, ет. 6, ап. 84 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ИВАНОВ ПАШКУЛЕВ гр. Брацигово – 4579 бул. „3-ти март“ № 56 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.549 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ПЕТКОВ КЪРДЖЕВ гр. Пазарджик – 4400 ул. граф ИГНАТИЕВ № 14, ет. 4, ап. 9 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.358 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ТРЕНДАФИЛОВ ПЕЛЕВ гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Николица № 5 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: АНЖЕЛО ЙОРДАНОВ АРГИРОВ гр. София – 1000 , УЛ.ГЕНЕРАЛ ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ № 20, ет. 12, ап. 54 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.90 по КККР на гр. Батак Дo: АНКА ГЕОРГИЕВА СОЛАКОВА гр. Велинград, п.к. 4600, ул. ГЕОРГИ С РАКОВСКИ № 3, ет. 7, ап. 40 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.423 по КККР на гр. Батак Дo: АНКА ПЕТРОВА МИРЧЕВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. АНТОНИВАНОВЦИ № 48 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.98 по КККР на гр. Батак Дo: АННА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА гр. Пловдив, п.к. 4000 бул. С.ПЕТЕРБУРГ № 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.177 по КККР на гр. Батак Дo: АННА ЛЮБЕНОВА КРИВУЛЕВА гр. Велинград – 4600 ул. ГЕОРГИ КИРКОВ № 46 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.175 по КККР на гр. Батак Дo: АТАНАС ГЕОРГИЕВ СРЕДКОВ гр. Стамболийски, п.к. 4210, ул. ГЕО МИЛЕВ № 6 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.840 и 02837.503.838 по КККР на гр. Батак Дo: АТАНАС ДИМИТРОВ НЕНОВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. АНТОНИВАНОВЦИ № 143 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.247 по КККР на гр. Батак Дo: АТАНАС НЕЙЧЕВ ЦЕКОВ гр. Пещера, п.к. 4550, ул. СВЕТИ КОНСТАНТИН № 50,вх. Б,ет. 4, ап. 16 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: АТАНАС НИКОЛОВ НЕНОВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. АНТОНИВАНОВЦИ № 143 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.247 по КККР на гр. Батак Дo: АТАНАС ПЕТРОВ ПЕНДАРОВ гр. София, п.к. 1000 ж.к. „Гоце Делчев“ бл.№ 12-Е,вх. В,ет.3,ап.32 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.519 и 02837.503.530 по КККР на гр. Батак Дo: АХМЕД ЮСЕИНОВ ДАНГОВ с. Дорково, п.к. 4641, ул. ПЕЙО ЯВОРОВ № 5-А заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: "БАЛКАН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЪРВИСИЗ"ООД гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Батак № 21 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.379 по КККР на гр. Батак Дo: "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД гр. София – 1000 ж.к."Сухата река" № 109, вх. б, ап. 38 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.902 по КККР на гр. Батак Дo: БИСЕРКА ПЕТРОВА ЧАНЕВА с. Бошуля, п.к. 4481 ул. ДЕВЕТА № 20 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.98 по КККР на гр. Батак Дo: САВЕНКА КОНСТАНТИНОВА ХАДЖИЕВА гр. София, п.к. 1000 ж.к."Младост 1" № 31, вх. 9, ет. 2, ап. 20 като наследник на БЛАГОЙ АТАНАСОВ ХАДЖИЕВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.100 по КККР на гр. Батак Дo: КОСТА БЛАГОЕВ ХАДЖИЕВ гр. Пловдив-4000, ул."Петко Каравелов"№ 11 като наследник на БЛАГОЙ АТАНАСОВ ХАДЖИЕВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.100 по КККР на гр. Батак Дo: АННА БЛАГОЕВА ХАДЖИЕВА - УЛХОРН гр. Пловдив, п.к. 4000 ул."Петко Каравелов" № 11 като наследник на БЛАГОЙ АТАНАСОВ ХАДЖИЕВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.100 по КККР на гр. Батак Дo: БЛАГОЙ ДИМИТРОВ КЛИМЕНТОВ гр. Батак, п.к. 4580 ул. П. ВОЛОВ № 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.397 по КККР на гр. Батак Дo: БОГДАНА НИКОЛОВА ТАШЕВА гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. ВЕЛА ПЕЕВА № 31 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.430, 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: БОЖИДАР ЙОРДАНОВ КАРАМАНОВ гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. СОЛУНСКА № 10 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.35 по КККР на гр. Батак Дo: БОЙКО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ДУНАВ № 2, ет. 11, ап. 53 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.558 и 02837.503.559 по КККР на гр. Батак Дo: "БОРИНА АБВ" ЕООД гр. София – 1000 бул. Васил Левски № 8, ет. 2, ап. 7 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.18 по КККР на гр. Батак Дo: БОРИС АНГЕЛОВ ПЪПАНОВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. СИНИ ВРЪХ № 51 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.98 по КККР на гр. Батак Дo: БОРИС ГЕОРГИЕВ БОЕВ гр. Пловдив – 4000 ул. "ЧЕШМИР" № 8, вх. Б, ет. 2, ап. 6 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.856 и 02837.503.857 по КККР на гр. Батак Дo: БОРИС ДУКСИЕВ КОШЕДЖИЙСКИ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ № 22, вх. А заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: БОРИС ИЛИЕВ СТОЙНОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ГЕОРГИ ГЕРАСИМОВ № 10, ет. 2, ап. 4 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.771 по КККР на гр. Батак Дo: "БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ"ООД гр. Брацигово, п.к. 4679, ул. "ИВАН ХРИСЧЕВ" № 13 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.259, 02837.503.1257 и 02837.503.1258 по КККР на гр. Батак Дo: "БРИГАДА ПЗ" ООД гр. Пазарджик – 4400 ул. ЦАР КАЛОЯН № 97 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.408 по КККР на гр. Батак Дo: ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ФИЛИПОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400 ул. ТРАПЕЗИЦА № 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.205 по КККР на гр. Батак Дo: ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ гр. Пловдив, п.к. 4000 ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ № 6 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.247 по КККР на гр. Батак Дo: "ВАНЕСА 96" ЕООД гр. Пазарджик 4400 ул."Киселец" No 17 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.889 по КККР на гр. Батак Дo: ВАНЦЕТИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ гр. София, п.к. 1000 ул. Плана планина № 6 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: ВАНЯ ПЕТКОВА БЕЛЕВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 12 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.64 по КККР на гр. Батак Дo: ВАСИЛ ИВАНОВ ГАДЖОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Гурко № 22 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.884 по КККР на гр. Батак Дo: ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА ПЕЛЕВА гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Николица № 5 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: ВАСИЛ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ гр. Пазарджик – 4400 ул. граф ИГНАТИЕВ № 28, ет. 3, ап. 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.1292 по КККР на гр. Батак Дo: ВАСИЛ ПЕТКОВ ИВАНОВ с. Бусманци – 1520, ул. ПРОСВЕТА № 19 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.418 по КККР на гр. Батак Дo: ВАСИЛ ФИЛИПОВ МИХОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Георги Бенковски № 15, ет. 3 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.502 по КККР на гр. Батак Дo: "ВГ СТРОЙ" ЕООД гр. Пазарджик – 4400 ул. "Тракийска" № 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.434 по КККР на гр. Батак Дo: ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ПЕШЕВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ПЕТЪР БЕРОН № 40 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.219 по КККР на гр. Батак Дo: ВЕНЕТА ДИМИТРОВА БОНЕВА гр. София, п.к. 1000 ж.к. Младост 1, бл.3, вх. 7, ет. 6, ап. 120 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: ВЕНКО ИЛИЕВ МОРАЛИЕВ гр. София, п.к. 1000 ж.к. Студентски град № 61, вх. В,ет. 3,ап. 316 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.7 по КККР на гр. Батак Дo: ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ гр. София, ул. Константин Фотинов № 93 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.417 по КККР на гр. Батак Дo: ВЕРОНИКА ПЕТРОВА ИВАНОВА гр. Пловдив, п.к. 4000 ул. Виктор Юго № 12 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.775 по КККР на гр. Батак Дo: ВЕСЕЛА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА гр. Пловдив, п.к. 4000, Ж.К. Тракия бл. 84, вх. Г, ет. 2 ап. 7 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.222 по КККР на гр. Батак Дo: ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ГАВРИЛОВ гр. София, п.к. 1000 ж.к. Гоце Делчев № 30, вх. Б, ет. 3, ап. 28 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.575 по КККР на гр. Батак Дo: ВИКТОР СТОИМЕНОВ ГАНЧЕВ гр. Пазарджик, п.к. 4400 ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.526 по КККР на гр. Батак Дo: ВИЛЯНА ПАВЛОВА КОЛЧЕВА гр. София – 1000 ул. ВЕЛЧО АТАНАСОВ № 50, ет. 5, ап. 9 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.99 по КККР на гр. Батак Дo: ВИОЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА гр. София, п.к. 1000 ул. „Гео Милев“ № 38, ет. 1, ап. 3 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.519 и 02837.503.530 по КККР на гр. Батак Дo: ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ ВОДЕНИЧАРОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400 ул. СИМОН НАЛБАНТ № 50, вх. A заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.258, 02837.503.722 и 02837.503.723 по КККР на гр. Батак Дo: ВЛАДИМИР ПЕТРОВ КАРАМФИЛОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. княгиня МАРИЯ ЛУИЗА № 0103, ет. 0 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.193 по КККР на гр. Батак Дo: ВЛАДИМИР ТРЕНДАФИЛОВ ГЬОШЕВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ИВАН БАТАКЛИЕВ № 2,вх. Б,ет. 1,ап. 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.64 по КККР на гр. Батак Дo: ВЛАСАКИ ИВАНОВ ГАГОВ гр. София, п.к. 1000, ул. " Георги Бенковски" № 56, вх. Б, ет. 1, ап. 13 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.216 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕНО АНГЕЛОВ ТОПКАРОВ гр. София, п.к. 1000, ул. "КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ" № 41 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.529 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ АНГЕЛОВ НЕНОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ № 108,ет. 4,ап. 10 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.291 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ГАНЕВ гр. Батак – 4580, ул. Петър Пелев № 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.258 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БОЕВ гр. Пловдив ул. "ЧЕШМИР" № 8, ет. 2, ап. 6 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.857 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ гр. Несебър, п.к. 8230 ул. '' Преслав '' № 8 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.253 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ ДУКСИЕВ КОШЕДЖИЙСКИ гр. Батак, п.к. 4580 ул. "Георги Бенковски" № 23 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ с. Драгор – 4406, ул. ПЪРВА № 36 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.177 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГАРОВ с. Цалапица, п.к. 4218, ул. "Цар Борис III"№ 4 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.904, 02837.503.905, 02837.503.906, 02837.503.1263 и 02837.503.1282 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ ИЛИЕВ ПЪПАНОВ гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. ВАСИЛ КИРКОВ № 79 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.98 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ ИЛИЕВ ТРИФОНОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Стоян Ангелов" № 83, ет. 5, ап. 33 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.839 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДЖАЛЪЗОВ гр. София, п.к. 1000, ул. ИВАН ДЕНКОГЛУ № 2, ет. 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.74 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГАГОВ гр. София – 1000 ж.к. "Младост" 1, бл. 68, вх. Б заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.184 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ СПАРТАК ЧОЛАКОВ гр. Пловдив, п.к. 4000, "МАРИЦА" № 140, вх. Б, ет. 1, ап. 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ СПАСОВ НИКОЛОВ с. Ивайло, п.к. 4406, ул. „Дасета“ №42 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.366 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАВРЪКОВ гр. Пазарджик – 4400 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 64, вх. Г, ет. 4, ап. 13 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.803 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕРГАНА ПЕТКОВА МИШЕВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ХАН КУБРАТ № 1, ет. 4, ап. 7 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.44 по КККР на гр. Батак Дo: ГИНКА АСЕНОВА МАНЧЕВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. БРАЦИГОВО № 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.184 по КККР на гр. Батак Дo: ГИНКА ЛАЗАРОВА УЗУНОВА гр. Пазарджик - 4400 ул. ИВАН СОКОЛОВ № 18, ет. 2, ап. 4 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.992 и 02837.503.9608 по КККР на гр. Батак Дo: ГЮРАЙ САМИ ХОДЖЕВ гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ № 10 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.908 по КККР на гр. Батак Дo: ДАНИЕЛА ИВАНОВА ТАНДОВА гр. Пазарджик – 4400 ул. "Цар Освободител" № 52, ет. 3, ап. 7 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.1310 по КККР на гр. Батак Дo: ДАНЧЕ АНГЕЛОВА НАЙЧЕВА гр. София – 1000 район Люлин, ж.к. ЛЮЛИН № 149, ет. 4, ап. 14 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.774 по КККР на гр. Батак Дo: ДАФИНКА НИКОЛОВА ГОВЕДАРСКА гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Ропотамо № 4 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.98, 02837.503.230 и 02837.503.234 по КККР на гр. Батак Дo: ДАФИНКА СТОЯНОВА ГАВРАИЛОВА гр. Първомай, п.к. 4270, ул. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ № 6 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.98 по КККР на гр. Батак Дo: ДАФИНКА ТОДОРОВА ЯНЕВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. "Априлци" № 48 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: ДЕМИРА ДЕМИРОВА ЧАЧОВА гр. Велинград – 4600 ул. Георги Бенковски № 16-а заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: ДЕМИР ЦАНКОВ БАНЦОВ гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Вихрен № 824 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА КЪЛВАЧЕВА-ИЦОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Братя Консулови № 17 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.823 по КККР на гр. Батак Дo: "ДЖИЛ ПРОПЪРТИС-БЪЛГАРИЯ"ЕООД гр. София, п.к. 1000, ул. Света неделя № 16 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.16 по КККР на гр. Батак Дo: ДИАНА РАДОСТИНОВА АТАНАСОВА гр. София, НАДЕЖДА-2 № 10, вх. Б, ет. 0 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.216 по КККР на гр. Батак Дo: ДИАНА СТОЙКОВА ХРИСКОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ОВАНЕС СОВАДЖИЯН № 49, ет. 3 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.758 по КККР на гр. Батак Дo: ДИДИ НИКОЛОВА ДИНГИЛЕВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. БЪЛГАРИЯ № 42, ет. 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.885 по КККР на гр. Батак Дo: ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ с. Синитово, п.к. 4442 ул. „Тридесет и втора“ № 16 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.600 по КККР на гр. Батак Дo: ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГУТЕВ гр. Асеновград – 4230 ул. "Шести Януари" № 7, ет. 4, ап. 16 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.69 по КККР на гр. Батак Дo: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СМИЛЕНОВ гр. София, п.к. 1000, ул. БЯЛАТА СКАЛА № 11 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.530 по КККР на гр. Батак Дo: ДИМИТЪР ИВАНОВ БОЖИЛОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. ХРИСТО БОТЕВ № 41, ет. 3, ап. 7 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.559 по КККР на гр. Батак Дo: ДИМИТЪР ПЕТРОВ КЛИМЕНТОВ гр. Батак – 4580, ул. "Вела Пеева" № 4А заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.793 по КККР на гр. Батак Дo: ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ТАШЕВ гр. Ракитово, ул. ВЕЛА ПЕЕВА № 31 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.430, 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: ДИМИТЪР ТОДОРОВ ПАНДЕЛИЕВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. РАЙНА КНЯГИНЯ № 45, ет. 1, ап. 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.570 по КККР на гр. Батак Дo: ДИНЧО ТРЕНДАФИЛОВ ПЕЛЕВ гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Николица № 5 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: ДОБРОМИР АТАНАСОВ ДОБРЕВ гр. Ветрен – 4480 ул. "ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА" № 6 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.383 по КККР на гр. Батак Дo: ДОРА ПЕТРОВА ШОПОВА с. Герман, п.к. 1786, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 2, ет. 7, ап. 19 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.529 по КККР на гр. Батак Дo: ДОСТА АНГЕЛОВА ЗАРЕВА гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Тодор Тупаров № 56 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.521, 02837.503.523 и 02837.503.524 по КККР на гр. Батак Дo: ДОСТА БОРИСОВА ПАПАЗОВА гр. Велинград, п.к. 4600, ул. Георги Бенковски № 2 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: ДУКСИ ГЕОРГИЕВ КОШЕДЖИЙСКИ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Граф Игнатиев" № 18 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: "ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ" – ПАЗАРДЖИК ул. „Ал. Стамболийски” № 20 гр. Пазарджик – 4400 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.231 по КККР на гр. Батак Дo: ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА ВАКЛИНОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ № 77, вх. Г заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.462 по КККР на гр. Батак Дo: "ЕКОФРУТ КИК" ООД гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ТУНДЖА № 9 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.393 и 02837.503.395 по КККР на гр. Батак Дo: ЕЛЕНА АНГЕЛОВА КАСАБОВА гр. Ракитово, ул. Георги Раковски № 8 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА гр. Батак, ул. ВИДА № 13, вх. В, ап. 14 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.397 по КККР на гр. Батак Дo: ЕЛЕНА ИВАНОВА КОЛЧЕВА гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. ПОП МАТЕЙ № 19 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.837 по КККР на гр. Батак Дo: ЕЛЕНА НИКОЛОВА ПАНАЙОТОВА с. Драгор, п.к. 4406, ул. ТРЕТА № 15 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.1294 и 02837.503.1296 по КККР на гр. Батак Дo: ЕЛЕНА ЯНКОВА ИВАНОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. СТЕФАН ЗАХАРИЕВ № 7, ет. 3 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.207 по КККР на гр. Батак Дo: ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ЦАР САМУИЛ № 16, ет. 3, ап. 3 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.378 по КККР на гр. Батак Дo: ЕЛИЕЗЕР НИСИМ КАЛЕВ гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. "Христо Г.Данов" № 12, ет. 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.1276 по КККР на гр. Батак Дo: ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА БАЛКАНСКА гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. ВАСИЛ КУРТОВ № 2 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: ЕЛИСАВЕТА КОСТАДИНОВА УЗУНОВА-ЛАМБРЕВА гр. Пазарджик ул. КЛОКОТНИЦА № 19А заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.389 по КККР на гр. Батак Дo: ЕЛИ ШМИЛЕВА ПЕТРОВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Околчица № 12, ет. 1, ап. 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.389 по КККР на гр. Батак Дo: ЕЛКА АНГЕЛОВА ГОНДОВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. Ровно № 17 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.774 по КККР на гр. Батак Дo: ЕМИЛ СТОЯНОВ ПЕШЕВ гр. Пазарджик, ул. ПЕТЪР БЕРОН № 40 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.219 по КККР на гр. Батак Дo: ЕНЧО ИВАНОВ ЕНЕВ гр. Пловдив – 4000 бул. "КОПРИВЩИЦА" № 7, вх. 7, ет. 3, ап. 8 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.857 по КККР на гр. Батак Дo: ЕРМА АЛДИНОВА МИЛЕВА гр. Ракитово, ул. ВЕЛА ПЕЕВА № 45 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: ЕТ "ЕКСПРЕС - ГЕОРГИ АТАНАСОВ" гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. НИКОЛА ДЕЛЕВ № 11 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.202 по КККР на гр. Батак Дo: ЕТ"КОС ХОЛ - КОСТАДИН ХОЛЯНОВ" гр. Батак, п.к. 4580, ул. Карлъшка № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.98 по КККР на гр. Батак Дo: ЕТ"МАРИЗ-91-МАРИЯ ЗАПРЯНОВА" гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. К.ВЕЛИЧКОВ № 56, вх. А, ет. 1, ап. 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.451 по КККР на гр. Батак Дo: ЗАПРИН ДАНАИЛОВ ТОПАЛОВ гр. Пазарджик – 4400 ул. СТОЯН АНГЕЛОВ № 65, ет. 5, ап. 15 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.559 по КККР на гр. Батак Дo: ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ДИНГИЛЕВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. БЪЛГАРИЯ № 42, ет. 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.885 по КККР на гр. Батак Дo: ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ПЕЛЕВА гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Иван Клинчаров № 114 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: ИВАН БОРИСОВ ДРАМЧЕВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ № 8 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.410 по КККР на гр. Батак Дo: ИВАН БОРИСОВ ФИЛИПОВ гр. Ракитово, ул. Георги Славеев № 4 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: ИВАН БОРИСОВ ЦИГОВ гр. София, п.к. 1000, ул. "Мусагеница", бл. 98Б, вх. А, ет. 7, ап. 16 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: ИВАН ВАСИЛЕВ КРИВУЛЕВ гр. Велинград – 4600 ул. ГЕОРГИ КИРКОВ № 46 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.175 по КККР на гр. Батак Дo: ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ВАНДЕВА ГР. РАКИТОВО – 4640 Ул. „Иглика“ № 4 като наследник на ИВАН ГЕОРГИЕВ ВАНДЕВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.367 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ИВАНОВ ВАНДЕВ ГР. РАКИТОВО – 4640 Ул. „Иглика“ № 4 като наследник на ИВАН ГЕОРГИЕВ ВАНДЕВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.367 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ ИВАНОВ ВАНДЕВ ГР. ПЛОВДИВ – 4000 Ул. „Севастопол“ № 8 като наследник на ИВАН ГЕОРГИЕВ ВАНДЕВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.367 по КККР на гр. Бата Дo: ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ гр. Пловдив, бул. С.ПЕТЕРБУРГ № 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.177 по КККР на гр. Батак Дo: ИВАН ДИМИТРОВ ПАУНОВ гр. Батак – 4580 ул. Иван Вазов № 41А заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.61 по КККР на гр. Батак Дo: ИВАН ИЛИЕВ ЦИГОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. РАЙКО ДАСКАЛОВ № 43 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПАРИСОВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. СТЕФАН БОЖКОВ № 7 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: ИВАНКА НЕДЕЛЧЕВА СЕРАФИМОВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. ПИОНЕРСКА № 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.501 по КККР на гр. Батак Дo: ИВАН КРУМОВ СТОЯНОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Пловдивска № 48, ет. 7, ап. 19 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.682 по КККР на гр. Батак Дo: ИВАН НЕЙЧЕВ ЦЕКОВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. Братя Чаушеви № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: ИВАН СТЕФАНОВ ГАРЕЛОВ гр. София – 1000 ул. св. КРАЛ № 6 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.143 по КККР на гр. Батак Дo: ИЛИАН СТЕФАНОВ ИЛИЕВ гр. Пазарджик – 4400 ул. БРАЦИГОВО № 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.184 по КККР на гр. Батак Дo: ИЛИНА ИВАНОВА ЯКОФОВА гр. Пещера, п.к. 4550, ул. ИВАН РИЛСКИ № 20 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: ИЛИНА РАДОСТИНОВА АТАНАСОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Гаврил Кръстевич" № 10, вх. А,ет. 2,ап. 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.216 по КККР на гр. Батак Дo: ИЛИН ГЕОРГИЕВ БОЕВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ОВАНЕС СОВАДЖИЯН № 49, ет. 3 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.758 по КККР на гр. Батак Дo: ИЛИЯ АНГЕЛОВ ПЕНЧЕВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. ГЕОРГИ ДЖУРКОВ № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.457 по КККР на гр. Батак Дo: ИЛИЯ АНГЕЛОВ ЦИГОВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. "Априлци" № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ХРИСЧЕВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. АНТОНИВАНОВЦИ № 182 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: ИЛИЯН АНГЕЛОВ ГРОЗДИН гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. "КАЛИАКРА" № 9, ет. 6, ап. 15 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.252 по КККР на гр. Батак Дo: ВЕНЕТА ИЛИЕВА ТАШЕВА ГР. БАТАК – 4580 УЛ. АНТОНИВАНОВЦИ № 193 като наследник на ИЛИЯ ПЕТРОВ ХРИСТОСКОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.541 по КККР на гр. Батак Дo: ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ БАЛИНОВ ГР. ПЛОВДИВ – 4000 УЛ. ГЕОРГИ КОНДОЛОВ № 11, ЕТ. 3, АП. 7 като наследник на ИЛИЯ ПЕТРОВ ХРИСТОСКОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.541 по КККР на гр. Батак Дo: ЙОРДАНКА ИВАНОВА СТОЕВА ГР. БУРГАС – 8000 Ж.К. ЛАЗУР № 108, ЕТ. 1, АП. 5 като наследник на ИЛИЯ ПЕТРОВ ХРИСТОСКОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.541 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЯ ПЕТРОВА ГАНЕВА ГР. БАТАК – 4580 УЛ. АНТОНИВАНОВЦИ № 174 като наследник на ИЛИЯ ПЕТРОВ ХРИСТОСКОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.541 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ПЕТРОВ КЛИМЕНТОВ ГР. БАТАК – 4580 УЛ. РОДОПИ № 3 като наследник на ИЛИЯ ПЕТРОВ ХРИСТОСКОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.541 по КККР на гр. Батак Дo: АТАНАСКА НИКОЛОВА БАЛИНОВА ГР. БАТАК – 4580 УЛ. АНГЕЛ КАЛОЯНОВ № 10 като наследник на ИЛИЯ ПЕТРОВ ХРИСТОСКОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.541 по КККР на гр. Батак Дo: КАТЯ СЛАВЧОВА ДОЙЧЕВА ГР. БАТАК – 4580 УЛ. ПЕТЪР ВРАНЧЕВ № 3 като наследник на ИЛИЯ ПЕТРОВ ХРИСТОСКОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.541 по КККР на гр. Батак Дo: ИЛИЯ СЛАВЧЕВ БАЛИНОВ ГР. ПЛОВДИВ – 4000 БУЛ. ДУНАВ № 198, ЕТ. 5, АП. 14 като наследник на ИЛИЯ ПЕТРОВ ХРИСТОСКОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.541 по КККР на гр. Батак Дo: ЕЛЕНА ЛУКОВА СТОЕВА ГР. БАТАК – 4580 УЛ. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ № 20 като наследник на ИЛИЯ ПЕТРОВ ХРИСТОСКОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.541 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ИВАНОВ СТОЕВ ГР. БУРГАС – 8000 Ж.К. СЛАВЕЙКОВ № 17, ЕТ. 1, АП. 9 като наследник на ИЛИЯ ПЕТРОВ ХРИСТОСКОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.541 по КККР на гр. Батак Дo: ИЛИЯ СТОЯНОВ ПЪПАНОВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ № 23 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.98 по КККР на гр. Батак Дo: ИРИНА НИКОЛОВА СТОИЛОВА-РОДОПСКА гр. Пловдив – 4000 ул. БЕЛМЕКЕН № 20, ет. 3, ап. 7 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.712 по КККР на гр. Батак Дo: ЙОРДАН АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Граф Игнатиев" № 30, ет. 6, ап. 23 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.374 по КККР на гр. Батак Дo: ЙОХАН ИЛИЕВ СТОИЛОВ гр. Пазарджик – 4400 ул. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ № 4, ет. 1, ап. 1 лично и като наследник на ТИНКА ИВАНОВА СТОИЛОВА и ИЛИЯ НАЙДЕНОВ СТОИЛОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.712 по КККР на гр. Батак Дo: ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ СТОИЛОВ гр. Пазарджик – 4400 ул. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ № 4, ет. 1, ап. 1 като наследник на ТИНКА ИВАНОВА СТОИЛОВА и ИЛИЯ НАЙДЕНОВ СТОИЛОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.712 по КККР на гр. Батак Дo: КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Граф Игнатиев" № 23 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.184 по КККР на гр. Батак Дo: КАЛИНКА АНГЕЛОВА ЯНЕВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. НИКОЛА ВЕЛКОВ № 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: КАЛИНКА АНДРЕЕВА ГОРАНОВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. АНТОНИВАНОВЦИ № 194 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: КАЛИН РУМЕНОВ КАСАДЖИКОВ гр. Пловдив, п.к. 4000, бул. "Свобода" № 6, ет. 3, ап. 7 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.428 по КККР на гр. Батак Дo: КАМЕН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. ПЕЩЕРСКО ШОСЕ № 7, ет. 4, ап. 7 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.370 по КККР на гр. Батак Дo: КАСПАР ГАРАБЕТ СИМЕОНОВ гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Н.ВОЙВОДА № 6 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.75 и 02837.503.76 по КККР на гр. Батак Дo: КАТЕРИНА БОРИСОВА ПОПОВА гр. Велинград, п.к. 4600, ул. ТОДОР СТАЙКОВ № 21 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: КАТЕРИНА ДИМИТРОВА КАПИНЧЕВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. Карлъшка № 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.247 по КККР на гр. Батак Дo: КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ЧОЛАКОВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. "МАРИЦА" № 140 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: КАТЕРИНА ИВАНОВА ПАВЛОВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. СТАРА РЕКА № 14 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.837 по КККР на гр. Батак Дo: КАТЯ АНГЕЛОВА ПЕНЧЕВА гр. Батак, ул. ГЕОРГИ ДЖУРКОВ № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.457 по КККР на гр. Батак Дo: Катя Стамова Иванова гр. Димитровград – 6400 ул. ИВАЙЛО № 6, вх. А, ет. 7, ап. 14 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.619 и 02837.503.620 по КККР на гр. Батак Дo: КЕТИ ПЕТРОВА МАРКОВА гр. Стамболийски – 4210 ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ № 26А заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.174 по КККР на гр. Батак Дo: "КЛИМЕНТОВ"ЕООД гр. Батак, п.к. 4580, ул. Родопи № 19 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.192 и 02837.503.794 по КККР на гр. Батак Дo: "КОНСУМ ТРАНСПРЕС"ЕООД гр. София, п.к. 1000, ул. "Черни връх" № 18, вх. Б, ет. 7, ап. 25 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.1293 по КККР на гр. Батак Дo: КОСТАДИН ПЕТКОВ БАДЬОКОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ЦАР КАЛОЯН № 103 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.64 по КККР на гр. Батак Дo: КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ДУКОВСКА гр. София, п.к. 1000, ул. Тодор Стоянов № 6, ет. 1, ап. 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.462 по КККР на гр. Батак Дo: КРАСИМИР АНГЕЛОВ ФИЛИПОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 4 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.756 по КККР на гр. Батак Дo: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ гр. Пазарджик – 4400 бул. Кн. МАРИЯ ЛУИЗА № 133, ет. 3, ап. 10 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.456 по КККР на гр. Батак Дo: КРУМ ИВАНОВ КЛИМЕНТОВ гр. Батак, ул. АНТОНИВАНОВЦИ № 108 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.837 по КККР на гр. Батак Дo: КРЪСТЮ АЛЕКСАНДРОВ СОТИРОВ гр. Пловдив – 4000 ул. "АНТОН МИТОВ" № 2, ет. 2, ап. 6 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.389 по КККР на гр. Батак Дo: ЛЕЙЛА ДЕМИРОВА ПАШОМОВА гр. Костандово 4644 ул. Чепинец № 14-а заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: ЛЕМАН АДЕМОВА ОГНЯНОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ДУНАВ № 16, ет. 6, ап. 17 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.426, 02837.503.427 и 02837.503.431 по КККР на гр. Батак Дo: ЛИДИЯ БОРИСОВА СТЕВАСАРЕВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. РИЛА № 44, вх. А, ет. 4, ап. 8 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.740 по КККР на гр. Батак Дo: ЛИЛЯНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Ф.МАКЕДОНСКИ № 36-А заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.177 по КККР на гр. Батак Дo: ЛЮБА ДИМИТРОВА ПЪПАНОВА гр. Батак, ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ № 25 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.98, 02837.503.234 и 02837.503.230 по КККР на гр. Батак Дo: ЛЮБА ПЕТРОВА БЕЛОКАПОВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. Ровно № 16 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.98 по КККР на гр. Батак Дo: ЛЮБЕН ИВАНОВ СЕРАФИМОВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. ВАСИЛ СЕРАФИМОВ № 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.501 по КККР на гр. Батак Дo: ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ гр. София, п.к. 1000, ж.к. Младост 1А, бл. 203, вх. 6, ет. 2, ап. 118 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.182 по КККР на гр. Батак Дo: МАЙЯ ИВАНОВА ЗИНОВИЕВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Зайчар № 4 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.429 по КККР на гр. Батак Дo: МАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ТОПАЛОВА гр. София, п.к. 1000, ж.к. ЛЕВ ТОЛСТОЙ № 50, вх. А, ет. 3, ап. 7 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.774 по КККР на гр. Батак Дo: МАРГАРИТА АНДРЕЕВА МАХОВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. „Възраждане“ № 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: МАРГАРИТА ИЛИЕВА ФИЛИПОВА гр. Бургас – 8000 ж.к. "Славейков" № 9, вх. 8, ет. 5, ап. 14 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.1310 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИАНА КУРТЕВА ТАУШАНОВА гр. София, п.к. 1000, ул. БРАТЯ КРЪСТИНИ № 12 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.519 и 02837.503.530 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЙКА СПАСОВА КОСТУРКОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. АКАД. СТОЯН АРГИРОВ № 54 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.905, 02837.503.906, 02837.503.1262, 02837.503.1263 и 02837.503.1282 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИН НЕДЕЛЧЕВ МАРИНОВ гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. ВАЛОЗИТЕ № 2, вх. В, ет. 2, ап. 15 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.626 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИОЛА КОСТАДИНОВА ЗЯПКОВА гр. Пазарджик – 4400 бул. княгиня МАРИЯ ЛУИЗА № 147, ет. 4, ап. 18 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.402 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЯ ДИМИТРОВА ГОРАНОВА гр. Батак – 4580 ул. "Антонивановци" № 230 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.681 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМОВА гр. Ракитово, п.к. 4640, ул.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ № 24 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЯ ДИМИТРОВА КАВЛАКОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. СТОЯН ВАСИЛЕВ № 4, ет. 1, ап. 33 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.1252 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЯ ДИМИТРОВА КАНТАРЕВА гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Иглика № 9 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЯ КИРИЛОВА НАНОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Сан Стефано" № 11 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.462 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЯ МАРИНОВА ПАНТЕВА гр. София, п.к. 1000 Ж.К. Зона Б-5, бл. 17, вх. А, ет. 10 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЯНА МАТЕЕВА ГАНЧОВСКА с. Розино, п.к. 6998, ул. ПЪРВА заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.521, 02837.503.523 и 02837.503.524 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЯ НИКОЛОВА ГРИГОРОВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. Родопи № 7 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.351 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЯ ПЕТРОВА КАВЛАКОВА гр. Батак – 4580 ул. АНТОНИВАНОВЦИ № 128 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.774 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЯ СТОЙЧЕВА СТАНКОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "КЛОКОТНИЦА" № 51, ет. 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.44 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЯ ТОДОРОВА СТЕФАНОВА гр. София,ул. "Гео Милев“№ 114, ет. 7, ап. 34 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: МАРИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА гр. Асеновград - кв. Наречен, ул. "Сливница" № 33, ет. 4, ап. 13 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.30 по КККР на гр. Батак Дo: МАЯ ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА гр. Стара Загора, п.к. 6000 ул. „Цар Симеон Велики“№ 123, ет. 2, ап. 9 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.64 по КККР на гр. Батак Дo: "МБАЛ-ПАЗАРДЖИК"АД гр. Батак, п.к. 4580, пл. ОСВОБОЖДЕНИЕ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.454 по КККР на гр. Батак Дo: МЕХМЕД МУСОВ БАНЦОВ гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Вихрен № 4 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: МЕХМЕД ЮСЕИН БАЙРАКТАР гр. Пещера – 4550 ул. МИХАИЛ ТАКЕВ № 78 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.560 по КККР на гр. Батак Дo: МИМА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. КНЯЗ АЛ. БАТЕНБЕРГ № 58, ет. 1, ап. 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.903 по КККР на гр. Батак Дo: МИНКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА с. Ивайло, п.к. 4406, ул. „Десета“ № 42 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.366 по КККР на гр. Батак Дo: МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ЧЕРВЕНКОВ гр. Велинград, п.к. 4600 ул. Цар Самуил № 23 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: МОМЧИЛ ЯНКОВ ЧИФЛИДЖАНОВ гр. Стара Загора – 6000 ул. св. БОГОРОДИЦА № 70, ет. 2, ап. 3 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.843 по КККР на гр. Батак Дo: НАДЕЖДА БОРИСЛАВОВА ЦОКОВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ № 11 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.85 по КККР на гр. Батак Дo: НАДЕЖДА ДИМИТРОВА КАЛЕНОВА гр. Велинград бул. "Хан Аспарух" № 63 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.882 по КККР на гр. Батак Дo: НАДЕЖДА ИЛИЕВА ПЕТКОВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Презвитер Козма“ № 8 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: НАДКА ДИМИТРОВА ВРАНЧЕВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. ИЛИЯ ЯНЕВ № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.29 по КККР на гр. Батак Дo: НАДЯ ВЛАСАКИЕВА ГАГОВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Благовец“ № 9, ет.3, ап.8 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.216 по КККР на гр. Батак Дo: НАРЦИС НИСИМ КАЛЕВА-ХОДЖЕВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ № 10 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.908 по КККР на гр. Батак Дo: НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400,ул. ДУНАВ № 2,ет.9 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.85 по КККР на гр. Батак Дo: НЕВЕНА БОРИСОВА БОЕВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. ЧЕМШИР № 8, ет. 2, ап. 6 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.855 и 02837.503.857 по КККР на гр. Батак Дo: НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА гр. Велинград, п.к. 4600,ул. Цар Самуил № 23 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: НЕДЕЛКА ГЕОРГИЕВА ЙОТОВА с. Ивайло, п.к. 4406, ул. ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА № 30 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.1262 и 02837.503.1263 по КККР на гр. Батак Дo: НЕДЖИЕ ДЕМИРОВА АФУЗОВА гр. Ракитово, п.к. 4640,ул. Свобода № 13 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: НЕДЖИЕ ЮСЕЙНОВА ХАДЖИЕВА с. Дорково, п.к. 4641, ул. Къркария № 12 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: НЕЙЧО ГЕОРГИЕВ ЦЕКОВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. Братя Чаушеви № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: НИКОЛА ГЕОРГИЕВ БОЖАНОВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. Петър Пелев № 3 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: НИКОЛА ГЕОРГИЕВ МИРЧЕВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. Петър Ченгелов № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: НИКОЛА ИВАНОВ ИВАНОВ гр. Несебър, п.к. 8230, ул. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 55 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.552 по КККР на гр. Батак Дo: НИКОЛА ИЛИЕВ СТОИЛОВ гр. Пловдив – 4000 ул. ИВАН СТ.ГЕШЕВ № 28, ет. 10, ап. 47 лично и като наследник на ТИНКА ИВАНОВА СТОИЛОВА и ИЛИЯ НАЙДЕНОВ СТОИЛОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.712 по КККР на гр. Батак Дo: НИКОЛАЙ ГРИГОРОВ ГЕОРГИЕВ гр. Димитровград, п.к. 6400, ул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 29, вх. Б, ет. 7, ап. 11 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.626 по КККР на гр. Батак Дo: НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ШУМАРОВ гр. Пловдив – 4000 ул. ЖЪЛТУГА № 7 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.991 и 02837.503.9608 по КККР на гр. Батак Дo: НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ДИНКОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. КНЯЗ АЛ. БАТЕНБЕРГ № 59 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.862 по КККР на гр. Батак Дo: НИКОЛАЙ СТОЙЧЕВ ТАШЕВ гр. Ракитово, ул. ВЕЛА ПЕЕВА № 31 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.430, 02837.503.506 и 02837.503.5074 по КККР на гр. Батак Дo: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЯНЪКОВ гр. Пазарджик - 4400, ул. "Тракийска" № 30 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.422 по КККР на гр. Батак Дo: НИКОЛАЙ ТРЕНДАФИЛОВ ГЬОШЕВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Проф.Иван Батаклиев" № 2, вх. Б, ет. 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.64 по КККР на гр. Батак Дo: НИКОЛА МЕТОДИЕВ ТУПАРЕВ гр. София, п.к. 4580, бул. Витоша № 114 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.519, 02837.503.532 и 02837.503.530 по КККР на гр. Батак Дo: НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ГОЦЕВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ № 21, ет. 5,ап. 13 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.70 по КККР на гр. Батак Дo: НИНА ИВАНОВА РАШКОВА гр. Пловдив, п.к. 4000 Ж.К. Тракия № 265, вх. В, ет. 4, ап. 10 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.429 по КККР на гр. Батак Дo: ОБЩИНА БАТАК гр. Батак, п.к. 4580, пл. ОСВОБОЖДЕНИЕ № 5 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.143, 02837.503.897, 02837.503.191, 02837.503.380, 02837.503.472, 02837.503.388, 02837.503.410, 02837.503.217, 02837.503.367, 02837.503.361, 02837.503.591, 02837.503.629, 02837.503.71, 02837.503.72, 02837.503.468, 02837.503.540, 02837.503.692, 02837.503.366, 02837.503.863, 02837.503.697, 02837.503.905, 02837.503.896, 02837.503.517, 02837.503.551, 02837.503.590, 02837.503.883, 02837.503.185, 02837.503.429, 02837.503.462, 02837.503.842, 02837.503.384, 02837.503.740, 02837.503.906, 02837.503.216, 02837.503.459, 02837.503.500, 02837.503.515, 02837.503.587, 02837.503.844, 02837.503.184, 02837.503.903, 02837.503.903, 02837.503.501, 02837.503.66, 02837.503.73, 02837.503.428, 02837.503.594, 02837.503.605, 02837.503.680, 02837.503.713, 02837.503.212, 02837.503.172, 02837.503.804, 02837.503.74, 02837.503.204, 02837.503.503, 02837.503.518, 02837.503.557, 02837.503.717, 02837.503.756, 02837.503.802, 02837.503.365, 02837.503.389, 02837.503.393, 02837.503.395, 02837.503.177, 02837.503.215, 02837.503.760, 02837.503.920, 02837.503.1263, 02837.503.1262, 02837.503.1274, 02837.503.1273, 02837.503.1282, 02837.503.386, 02837.503.381, 02837.503.1310, 02837.503.218, 02837.503.1276, 02837.503.374, 02837.503.375, 02837.503.372, 02837.503.64, 02837.503.39, 02837.503.47, 02837.503.67, 02837.503.203, 02837.503.44, 02837.503.937, 02837.503.193, 02837.503.476, 02837.503.85, 02837.503.105, 02837.503.884, 02837.503.9568, 02837.503.43, 02837.503.214, 02837.503.103, 02837.503.885, 02837.503.194, 02837.503.325, 02837.503.607, 02837.503.401, 02837.503.84, 02837.503.938, 02837.503.936, 02837.503.1275, 02837.503.61 по КККР на гр. Батак Дo: ПАВЕЛ ТОДОРОВ САМУНЕВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. АНТОНИВАНОВЦИ № 83 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: ПАВЛИНКА СЛАВЕЕВА СТОЙНОВА с. Злокучене, п.к. 4491, ул. ПЪРВА № 9 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.771 по КККР на гр. Батак Дo: ПАНЧО ДИМИТРОВ УЗУНОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ИВАН СОКОЛОВ № 18, ет. 2, ап. 4 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.992 по КККР на гр. Батак Дo: "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ" АД гр. Варна, район Приморски, п.к. 9000 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.365 по КККР на гр. Батак Дo: ПАУН БОРИСЛАВОВ САВОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ № 11 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.85 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕНКА АТАНАСОВА ВЕЛЕВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ХРИСТО БОТЕВ № 43, вх. А, ет. 6, ап. 11 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.1295 и 02837.503.1296 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕНКА ГЕОРГИЕВА РАЙЧЕВА гр. Смолян, п.к. 4700, ул. МАЛЧИКА № 8 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕНКА ГЕОРГИЕВА СЕРГЕЕВА гр. Велинград, ул. Цар Самуил № 23 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕНКА ДИМИТРОВА ГОВЕДАРСКА гр. Батак, п.к. 4580, ул. ПЕТЪР ВРАНЧЕВ № 60 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.397 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕНКА НИКОЛОВА КОСТОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. СТОЯН ВАСИЛЕВ № 4, ет. 1, ап. 35 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.905, 02837.503.906, 02837.503.1262, 02837.503.1263 и 02837.503.1282 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕНКА НИКОЛОВА МАНГЪРОВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. ПЕТЪР ВРАНЧЕВ 68 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.247 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТРА БОРИСОВА ПЪПАНОВА гр. Батак, ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ № 23 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.98 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТРАНКА БОРИСЛАВОВА ТОПАЛОВА гр. Пазарджик – 4400 ул. СТОЯН АНГЕЛОВ № 65, ет. 5, ап. 15 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.559 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТРУНА ИВАНОВА ФИЛИПОВА гр. Ракитово, ул. Георги Славеев № 4 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ МИРОВ гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Искър № 9 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ гр. Пазарджик, п.к. 4488, ул. „Димитър Греков“ №38, ет. 3, ап. 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.422 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР АНГЕЛОВ ДЖУРКОВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. Шипка № 9 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.104 по КККР на гр. Батак Дo: АТАНАСА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА гр. Пазарджик, п.к. 4000, ул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 20 като наследник на ПЕТЪР БОРИСОВ НИКОЛОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.757 по КККР на гр. Батак Дo: ЦОНКА ПЕТРОВА ИВАНЧЕВА гр. ПЛОВДИВ, п.к. 4000, Ж.К ТРАКИЯ № 333, ВХ. Б, ЕТ. 3, АП. 9 като наследник на ПЕТЪР БОРИСОВ НИКОЛОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.757 по КККР на гр. Батак Дo: ЦВЕТА ПЕТРОВА НИКОЛОВА гр. София – 1000 Ж.К МЛАДОСТ 1, № 95, ВХ. А, ЕТ. 3, №6 като наследник на ПЕТЪР БОРИСОВ НИКОЛОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.757 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР БОРИСОВ ПОПОВ гр. Велинград, ул. ТОДОР СТАЙКОВ № 21 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ВЛАХОВ гр. Пазарджик, ул. ОДРИН № 75, вх. А, ет. 3 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.85 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ НЕСТОРОВ гр. Пазарджик ул. ПРЕСПА № 2, ет. 3, ап. 18 лично и като наследник на ГЕОРГИ ПЕТРОВ НЕСТОРОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.883 по КККР на гр. Батак Дo: АНЕЛИЯ МАРИОВА ЗЛАТЕВА гр. Пловдив, п.к. 4000, Бул. „Христо Ботев“ № 126, ет. 3, ап. 3 като наследник на ГЕОРГИ ПЕТРОВ НЕСТОРОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.883 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР ДИМИТРОВ КАВЛАКОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. СТОЯН ВАСИЛЕВ № 4, ет. 1, ап. 33 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.1252 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР ДИМИТРОВ КОЛЧЕВ гр. София – 1000 ул. ВЕЛЧО АТАНАСОВ № 50, ет. 5, ап. 9 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.99 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР ДИМИТРОВ КЪНЕВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. Христо Ботев № 14 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.99 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР ДИМИТРОВ ТАШЕВ гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. "ИВАН КЛИНЧАРОВ" No № 52 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР ИВАНОВ ИЛКОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Хаджи Димитър“ №2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.561 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР НИКОЛОВ МИЛТЕНОВ гр. Пазарджик – 4400 ул. ГЕОРГИ С РАКОВСКИ № 3, ет. 3, ап. 15 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.64 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЪПАНОВ гр. Батак – 4580 ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ № 25 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.98, 02837.503.230 и 02837.503.234 по КККР на гр. Батак Дo: ПЕТЪР НИКОЛОВ СОЛАКОВ гр. Стамболийски – 4210 ул. ЗАХ.СТОЯНОВ № 8 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.174, по КККР на гр. Батак Дo: ПКИ "РЕЗЕРВ" гр. Хасково, п.к. 6300, ул. "Пловдивска" № 41 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.388, по КККР на гр. Батак Дo: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ НАЧЕВ с. Герман – 1186 ул. Патриарх Герман № 96 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.369, по КККР на гр. Батак Дo: ПЛАМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ гр. Пазарджик, ул. МИНЗУХАР № 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.899, по КККР на гр. Батак Дo: "ПРЕСТИЖ-ПАУНОВ"ЕООД гр. Ихтиман – 2050 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 1,бл. 1А, ет. 4, ап. 12 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.289, по КККР на гр. Батак Дo: РАДКА ДИМИТРОВА ТОНЕВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ № 42, ет. 1, ап. 3 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.29, по КККР на гр. Батак Дo: РАДКА СТЕФАНОВА ГОЧЕВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. кнл МАРИЯ ЛУИЗА№155,ет. 5,ап. 10 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.143, по КККР на гр. Батак Дo: РАДОСТИН КОЛЕВ АТАНАСОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ГЕНЕРАЛ ГУРКО № 10, вх. А, ет. 2, ап. 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.216, по КККР на гр. Батак Дo: РАЙНА ДИМИТРОВА ПЕЛЕВА гр. Пловдив – 4000 ул. БЪЛГАРИЯ № 210 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: РАЙНА НИКОЛОВА ЗАЙКОВА гр. Пещера, п.к. 4550, ул. ПРОФЕСОР ДИМИТЪР ПАСКОВ № 6 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: РАЙНИЧКА АНГЕЛОВА МАНОЛЕВА гр. София 1000 бул. цар БОРИС III № 107 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.170 по КККР на гр. Батак Дo: РЕНИ КОСТАДИНОВА ЖЕЛЕЗОВА гр. Варна - 9000 ул. Константин Фотинов № 12, ет. 5, ап. 15 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.378 по КККР на гр. Батак Дo: "РЗИ" - Пловдив гр. Пловдив, р-н Западен,ул. Перущица № 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.172 по КККР на гр. Батак Дo: РОЗА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. БЕЛАСИЦА № 17, вх. А, ет. 1, ап. 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.1310 по КККР на гр. Батак Дo: РОСИЦА ТОДОРОВА БОЖИЛОВА гр. Пазарджик бул. ХРИСТО БОТЕВ № 41 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.559 по КККР на гр. Батак Дo: РУМЕН ГЕОРГИЕВ СРЕДКОВ гр. Стамболийски, п.к. 4210, ул. ПЕРУЩИЦА № 6 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.838 и 02837.503.840 по КККР на гр. Батак Дo: РУМЕН ГЕОРГИЕВ ЧОЛАКОВ гр. София, п.к. 1000, ж.к. МЛАДОСТ 1 № 98, вх. А, ап. 31 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: РУМЯНА СПАРТАК ЧОЛАКОВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. "МАРИЦА" № 140 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: "РУС - БУЛ ИНВЕСТ" ЕООД гр. София - 1000 район Витоша, ул. Тодор Каблешков № 61, вх. Б, ет. 7, ап. 35 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.628 по КККР на гр. Батак Дo: РУСЛАН РУСЛАНОВ ДАНГОВ гр. Силистра, п.к. 7500, ул. „Янко Тодоров“ №5, ет. 2, ап. 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: САШО ИВАНОВ СТЕВАСАРЕВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. РИЛА № 44, вх. А, ет. 4, ап. 8 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.740 по КККР на гр. Батак Дo: СВЕТЛА ИЛИНОВА ГАГОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Георги Бенковски“ № 56, ет. 1, ап. 13 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.216 по КККР на гр. Батак заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.216 по КККР на гр. Батак Дo: СВЕТОСЛАВ МАРИНОВ ЧИКОВ гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. ПАЗАРИЩЕ № 1, ет. 10, ап. 43 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: СЕВДА ТОДОРОВА КАДИНОВА гр. Велинград, п.к. 4600, ул. ТОДОР СТАЙКОВ № 21, вх. А заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: СИЙКА ПЕТРОВА ДИШКОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Ал. Стамболийски“ № 20, вх. Б, ет.2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.361 по КККР на гр. Батак Дo: "СИЛВЕР"ЕООД гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ЛЮБЕН БОЯНОВ № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.48 по КККР на гр. Батак Дo: СИЛВИНА ЦАНКОВА КАРААСЕНОВА гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Волга № 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.438 по КККР на гр. Батак Дo: СИЛВИЯ МИЛТЕНОВА МУСА гр. София, ул. ОРЕЛ № 2, ет. 5, ап. 28 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.8 по КККР на гр. Батак Дo: СЛАВКА ДИМИТРОВА ТАШЕВА гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Иван Клинчаров № 52 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: СЛАВКА ТОСКОВА КОЛАРОВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. АНТОНИВАНОВЦИ № 130 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.774 по КККР на гр. Батак Дo: СНЕЖАНА ДЕМИРОВА БАНЦОВА гр. Ракитово, ул. Васил Левски № 50 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: СПАС КРУМОВ СТОИМЕНОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. БЪЛГАРИЯ № 10, ет. 3, ап. 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.803 по КККР на гр. Батак Дo: СТАНИМИРА ПЕТРОВА ПАРАПУНОВА гр. София 1000 ж.к. Младост 2, бл. 234, вх. 5, ет. 5, ап. 12 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.885 по КККР на гр. Батак Дo: СТАНКА НИКОЛОВА ГРОЗЕВА гр. София, п.к. 1000, ул. Булаир № 16, ет. 1, ап. 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: СТАНКА НИКОЛОВА ТЕЛКЕНДЖИЕВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. КАП.РАЙЧО № 81 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.362 по КККР на гр. Батак Дo: СТЕФАН АНГЕЛОВ БАЛАБАНОВ гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Липа № 18 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.521, 02837.503.523 и 02837.503.524 по КККР на гр. Батак Дo: СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Граф Игнатиев" № 23 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.184 по КККР на гр. Батак Дo: СТЕФАН ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ гр. Пазарджик – 4400 ул. БРАЦИГОВО № 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.184 по КККР на гр. Батак Дo: СТЕФАНКА АНГЕЛОВА НЕНОВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. "Ком" № 4 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: СТЕФАН НИКОЛОВ ТЕЛКЕНДЖИЕВ гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Крали Марко № 18, вх. А заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.362 по КККР на гр. Батак Дo: СТЕФАН ПЕТРОВ ПЕЙЧИНОВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. БАТЬОВЦИ № 2, вх. А заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.176 по КККР на гр. Батак Дo: СТЕФКА БОГДАНОВА ИВАНОВА с. Ивайло, п.к. 4407, ул. "Девета" № 30 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.905, 02837.503.906, 02837.503.1262, 02837.503.1263 и 02837.503.1282 по КККР на гр. Батак Дo: СТОИЛ ПЕТРОВ ТЕРЗИЕВ с. Исперихово – 4588 ул. ТРИДЕСЕТ И ОСМА № 16 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.384 по КККР на гр. Батак Дo: СТОЙЧО ИВАНОВ ИЛКОВ с. Панчарево – 1137 Ж.К. София-Вилидж, бл. 47 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.561 по КККР на гр. Батак Дo: СТОЯН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Гаврил Кръстевич" № 21, ет. 4 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.44 по КККР на гр. Батак Дo: СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА САМУНЕВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. АНТОНИВАНОВЦИ № 73 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: СТОЯНКА ИЛИНОВА АТАНАСОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Гаврил Кръстевич" № 10, вх. А, ет. 2, ап. 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.216 по КККР на гр. Батак Дo: СУЗАНА АЛДИНОВА ХОКИНА гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Вихрен № 15 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. ТРЕТИ МАРТ № 25, ет. 2, ап. 19 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.419 по КККР на гр. Батак Дo: ТАТЯНА ИЛИНИЧНА ВОДЕНИЧАРОВА гр. Пещера ул. СИМОН НАЛБАНТ № 50А заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.722 и 02837.503.723 по КККР на гр. Батак Дo: ТЕОДОРА ДИМИТРОВА БОНЕВА гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. "Стефан и Обрейко Обрейкови " № 50 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.399 по КККР на гр. Батак Дo: "ТИМБЪРУЛФ"ЕООД гр. София, п.к. 1000, МАНАСТИРСКА № 14 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.209 по КККР на гр. Батак Дo: ТИНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. БУЛАИР № 6, ет. 4, ап. 10 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.98 по КККР на гр. Батак Дo: ТОДОР АНГЕЛОВ БАЛАБАНОВ гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. „Парка“ №13 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.521, 02837.503.523 и 02837.503.524 по КККР на гр. Батак Дo: ТОДОР АНГЕЛОВ ИЦОВ гр. Пазарджик, ул. Марица № 2, ет. 2, ап. 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.823 по КККР на гр. Батак Дo: ТОДОР АНГЕЛОВ МУХОВ гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Слави Йовчев № 8 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.521, 02837.503.523 и 02837.503.524 по КККР на гр. Батак Дo: ТОДОР АТАНАСОВ ФИЛЕВ гр. Пазарджик – 4400 бул. княгиня МАРИЯ ЛУИЗА № 111, ет. 3 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.823 по КККР на гр. Батак Дo: ТОДОР ГЪЛЪБОВ СТАНЧЕВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "д-р Никола Ламбрев" № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.187 по КККР на гр. Батак Дo: ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Слави Йовчев № 3 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.506 и 02837.503.507 по КККР на гр. Батак Дo: ТОДОР ДИМИТРОВ ЧОЛАКОВ гр. София, п.к. 1000 Ж.К. Люлин бл. 308, вх. А, ет. 8, ап. 32 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.101 по КККР на гр. Батак Дo: ТОДОР ДИНЧОВ ПЕТКОВ гр. Пловдив – 4000, ул. „КАПИТАН РАЙЧО“ № 30, ет. 1, ап. 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.65 по КККР на гр. Батак Дo: ТОДОРКА МИТЕВА БОРИСОВА гр. Пазарджик – 4400 ул. ДУНАВ № 2, ет. 11, ап. 53 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.559 по КККР на гр. Батак Дo: ТОДОР ТРЕНДАФИЛОВ ГЬОШЕВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. Христо Ботев № 29 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.905, 02837.503.906, 02837.503.1262, 02837.503.1263 и 02837.503.1282 по КККР на гр. Батак Дo: "ТОРГУС" ООД гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ХАН ОМУРТАГ № 4 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.1281 по КККР на гр. Батак Дo: ТОСКА ГЕОРГИЕВА КАВЛАКОВА - ДУЦОВА гр. София, п.к. 4134, СИТНЯКОВО № 41-А, ет. 4, ап. 12 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.774 по КККР на гр. Батак Дo: ТОТКА СТОЯНОВА ВЕСЕЛИНОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. МАРИН ДРИНОВ № 11, вх. Б, ет. 3, ап. 6 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.694 по КККР на гр. Батак Дo: ТПК"ВЪЗРАЖДАНЕ" гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ТЪРГОВСКА № 20 заинтересован за имоти с идентификатори 02837.503.381, 02837.503.386 и 02837.503.382 по КККР на гр. Батак Дo: "УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ"ЕООД гр. София, п.к. 1000, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.494 по КККР на гр. Батак Дo: ФАЗИЛЕТ МЕХМЕДОВА АФУЗОВА гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Баба Неделя Петкова № 15 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: ФАТМА ЮСЕИНОВА ДАНГОВА с. Дорково, п.к. 4641, ул. Кръстьо Пеев № 35 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: ФАТМЕ ЮСЕИНОВА КАРААСЕНОВА гр. Ракитово, п.к. 4640, ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА № 6 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: ФИДАНКА ДЕМИРОВА КОВАРМОВА с. Дорково, ул. Райна Княгиня № 11 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: ФИЛИП ИЛИЕВ ФИЛИПОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. БЕЛАСИЦА № 17, вх. А, ет. 1, ап. 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.1310 по КККР на гр. Батак Дo: ФИЛИП РАДОСЛАВОВ ЛАЗАРОВ гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. ЕВКСЕНТИЙ ВЕЛЕКИ № 39 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.398 по КККР на гр. Батак Дo: ХИТА ЦАНКОВА ГЬОШЕВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ № 37, ет. 1, ап. 1 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.841 по КККР на гр. Батак Дo: ХРИСТО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Гаврил Кръстевич" № 30 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.70 по КККР на гр. Батак Дo: ХРИСТО РУСЕВ ХРИСТОВ с. Горски извор, ул. СВЕТЛИНА № 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.363 по КККР на гр. Батак Дo: ХРИСТО ТОДОРОВ КАДИНОВ гр. Велинград, п.к. 4600, ул. ТОДОР СТАЙКОВ № 21, вх. А заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: ЦАНКО МАЛИНОВ БАНЦОВ гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Вихрен № 6 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: ЦАНКО ЮРИЕВ БАНЦОВ гр. Ракитово, 4640, ул. Пашино бърдо № 3 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА ДРАМЧЕВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ № 8 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.503 по КККР на гр. Батак Дo: ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА БАЛИНОВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. ПЕТЪР ВРАНЧЕВ № 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.884 по КККР на гр. Батак Дo: ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА МЕРДЖАНОВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. ТОДОР ЧАУШЕВ № 12 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.98 по КККР на гр. Батак Дo: ЦВЕТАНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР № 20, вх. А, ет. 2 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.64 по КККР на гр. Батак Дo: ЦВЕТАНА ПАВЛОВА ТОШКОВА гр. Батак, п.к. 4580, ул. АНТОНИВАНОВЦИ № 83 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.229 по КККР на гр. Батак Дo: ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА КАВРЪКОВА-СТОИМЕНОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. БЪЛГАРИЯ № 10, ет. 3, ап. 5 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.803 по КККР на гр. Батак Дo: ЦВЕТАНКА ТРЕНДАФИЛОВА ХОЛЯНОВА гр. Ракитово – 4640 ул. ПЕЙО ЯВОРОВ № 10 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.98 по КККР на гр. Батак Дo: ЦВЕТОМИРА ВЛАСАКИЕВА ГАГОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Георги Бенковски“ № 56, ет. 1, ап.13 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.216 по КККР на гр. Батак Дo: ЮСЕИН МУСТАФОВ БАНЦОВ гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. Васил Левски № 50 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.432 по КККР на гр. Батак Дo: ЯНА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ЕСПЕРАНТО № 3, ет. 5, ап. 18 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.839 по КККР на гр. Батак Дo: ЯНЕК МАРКОВ КАРЛЮКОВ гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. КРЪСТЬО РАКОВСКИ № 13, ет. 2, ап. 4 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.552 по КККР на гр. Батак Дo: ЯНКА ГЕОРГИЕВА ДЖАЛЪЗОВА гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Георги Бенковски № 17, ет. 5, ап. 0 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.74 по КККР на гр. Батак Дo: ЯНКО ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ гр. Велинград, п.к. 4600, ул. ХАН КРУМ № 21 заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.98 по КККР на гр. Батак Дo: Собствениците на имот с идентификатор 02837.503.836 по КККР на гр. Батак Дo: "РАЯ 8" ЕООД гр. Батак, К.К.ЯЗОВИР БАТАК заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.890 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ БЛАГОЕВ КЛИМЕНТОВ Батак, п.к. 4580 ул. НЕИЗВЕСТНА заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.333 по КККР на гр. Батак Дo: АНГЕЛ ДИМИТРОВ КАФЕДЖИЕВ гр. Батак, п.к. 4580 ул. НЕИЗВЕСТНА заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.17 по КККР на гр. Батак Дo: ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ГЮРОВ заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.837 по КККР на гр. Батак Дo: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ РАДУЛОВ гр. Пловдив, п.к. 4000, Неизвестна заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.29 по КККР на гр. Батак Дo: ИВАН БОЖИЛОВ КОРМУШЕВ гр. Батак, п.к. 4580, ул. НЕИЗВЕСТНА заинтересован за имот с идентификатор 02837.503.693 по КККР на гр. Батак
  Публикация на:: 
  Пазарджик

             На основание чл.61, ал.1 от АПК и във връзка с чл. 53, ал.2 и ал.3 от ЗКИР, Ви уведомявам:

 • Изходящ № 24-15183-04.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ВЕЛИЗАР ЛЮБЕНОВ РАДЕВ ГР. СОФИЯ, КВ. ДРАГАЛЕВЦИ
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на Ваше Заявление вх. № 01-128691-25.03.2019 г. на СГКК гр. Ловеч, с което е поискано „Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)“ и „Издаване на скица за имот или сграда в неурбанизирана територия“ повторно Ви уведомяваме, че е издадено Уведомление изх. № 24-12062-30.04.2019 г.

 • Изх. № 24-10984*05.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО АНГЕЛ ДИМИТРОВ БУХЛАРСКИ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БУХЛАРСКИ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-147945/03.04.2019г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изходящ № 24-15178-04.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДO: ПОЛЯ НИКОЛОВА ХУМБАДЖИЕВА
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1  от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)   Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-187023 / 25.04.2019 г. от ЙОВКО ИВАНОВ ХУМБАДЖИЕВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на поземлен имот с идентификатор 43952.501.8488  , по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007г. издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр. София. Съгласно §1, т.

 • Изходящ № 24-12033-30.04.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.06.2019
  ДО: н-ци на ДИМО ПЕТРОВ КАСПАРОВ ВЕЛИКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА гр. Раднево, община Стара Загора, ул. „Стефан Караджа“ № 2 ет. 5 ап. 15
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-94760-05.03.2019 г., подадена на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.