Уведомления

 • Изходящ № 24-7724-18.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  До: ЕТ „ЕВИТА - СТАНКА ДИМИТРОВА“ До: „АИДА-90 - РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА ЗАХАРИЕВА“ До: НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК До: ЕТ „АНТОНИН 51 -АНТОНИЙ ХЛЕБАРОВ“ гр.Ямбол, ул. „Стара планина“ бл. 2, вх. Д, ет. 8, ап. 108 До: ЕТ „ПЕТЯ 86 - СТОЯН МАНДАЖИЕВ“ гр.Ямбол, ул. „Цар Иван Александър“ № 27 До: СТАМО МОМЧИЛОВ СТАМОВ гр.Ямбол, ул. „Александър Стамболийски“ № 66, ет. 3 До: ЕТ „М - ДЕГАЯ - МИЛЧО ДИМИТРОВ“ гр.Ямбол, ул. „Крали Марко“ бл. 82, вх. Г, ет. 8, ап. 173 До: ЕТ „ЕЛЕКТРА - ТОДОР ТОДОРОВ“ гр.Ямбол, ж.к. „Васил Левски“ бл. 2, вх. В, ет. 4, ап. 7 До: ЕТ „МАЛИН БОРИСОВ ХАДЖИЕВ - ХБМ“ гр.Ямбол, ж.к. „Диана“ бл. 15, вх. А, ет. 2, ап. 6 До: ОБЩИНА ЯМБОЛ гр. Ямбол, ул. "Г.С.Раковски" № 7
  Публикация на:: 
  Ямбол

              В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-77815-21.02.2019г. подадено от ОБЩИНА ЯМБОЛ на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на гр. Ямбол на основание чл.51, ал.1, т.1, чл.53а, т.3  от ЗКИР, засягащо поземлен имот с идентификатор 87374.550.1, находящ се в гр.

 • Изх. № 24-7649 – 15.03.2019 г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  ДО АДРИАНА ЙОСИФОВА СЛАВОВА гр. Сливен, ЖК Сини камъни бл. 26, вх. Д, ет.2, ап. 5 ДО МАЯ СТОЙКОВА ДЖЕНЕВА гр. Варна, ЖК Възраждане бл. 32, ет. 12 ап. 63 ДО ЖУЛИЕТА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА гр. Каварна, ул. Г. Бенковски № 26 ДО ПЛАМЕН ПЕТРОВ ЧЕРКЕЗОВ гр. Каварна, ул. Г. Бенковски № 26 ДО СТОЯНКА КОЛЕВА ДЕРВИШЕВА с. Захари Стояново, общ. Шабла ДО МАРЧО КОЛЕВ МАРЧЕВ с. Захари Стояново, общ. Шабла
  Публикация на:: 
  Добрич

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-349559-11.09.2018 г., подаден  на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-7726-18.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  Собствениците или носители на други вещни права на обекти в сграда 52009.502.295.3 с административен адрес гр. Нови Пазар, ул. „Патриарх Евтимий” № 16
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-279198-24.07.2018 г., подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2882-18.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 52009.502.295.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-7712-18.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  До: „МОЛЛОВ ФАЙНЕНШЪЛ ЕНД ИНДЪСТРИАЛ ГРУП“ АД гр. София 1407, район Лозенец, бул. "Черни връх" № 43
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-30488-24.01.2019 г., подадена на основание  основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2345-05.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 72240.38.269, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-7514-18.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  Дo: ИВКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА гр. Враца, ул. ген. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ № 1А, вх. В, ет. 3, ап. 55 До: ГЕОРГИ СТЕФАНОВ СЪРНОВ с. Паволче, п.к. 3044, ул. Ком № 6 До: ЗДРАВКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА гр. Перник, п.к. 2300, ул. Юрий Гагарин, бл. 44, вх. В, ет. 7, ап. 65 До: НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА НЕДЯЛКОВА гр. Враца, п.к. 3000, ж.к. "Дъбника", бл. 1, вх. А, ап. 3 До: ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ НЕДЯЛКОВ гр. Враца, п.к. 3000, ж.к. "Дъбника", бл. 37, вх. Б, ет. 3, ап. 34 До: ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ КАЗАШКИ гр. Враца, п.к. 3000, ОСОГОВО № 10
  Публикация на:: 
  Враца

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-41341-31.01.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изх. № 24-7741-18.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 02693.501.6089
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-88251/28.02.2019г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-2823/15.03.2019г. състоящо се в коригиране границите на поземлен имот с идентификатор 02693.501.6089 и обособяване на нов поземлен имот с идентификатор 02693.501.510 на основание Нотариален акт № 137/1998г., ПУП – ПР по Заповед №19-0334/1990г. на Кмета на Община Разлог и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • Изх. № 24-7145-12.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  Изх. № 24-7145-12.03.2019г.
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзкас чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със Заявление вх. № 01-476187-30.11.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)  и издаване на скица за сграда с идентификатор 68134.306.262.4, гр.София, район „Възраждане”, Столична община, за който се установи, че сте заинтересувано лице.

 • Изходящ № 24-7569-15.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  Дo: "ПЕТЕЛОВ" ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-437641-06.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-1061-29.01.2019 г., засягащо самостоятелен обект с идентификатор 68134.4339.2500.1.129, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-7511-14.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  До: МАРГАРИТА ИВАНОВА СТАМЕНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-188963-25.05.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за отказ на изменение на КККР № 18-1410-07.02.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 07106.1419.695, 07106.1419.696, 07106.1419.697, 07106.1419.718, 07106.1419.737, 07106.1429.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-7592-15.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  До ИВАН ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ ПЕТРАНКА ЖИВКОВА ИКОНОМОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-501873-19.12.2018 г. от Иван Стоянов Начев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 04234.6969.676, 04234.6969.677 и 04234.6969.3529, с.

 • Изходящ № 24-7630-15.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  Дo: МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ЦИНИГАРОВА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА ДИМИТЪР ИВАНОВ КРЪСТАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-17604-16.01.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10657-10.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4084.312, 68134.4084.325, 68134.4084.1673, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-3647-06.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  Дo: НАДЕЖДА ПЕТКОВА МИХАЙЛОВА До: НЕЙКО ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ До: СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 72165.504.289.1.3 и 72165.504.289.1.1 с адрес: гр. Твърдица, п.к. 8890, ул. ЦАР КАЛОЯН № 25а
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-490195-11.12.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016 г.

 • Изх. № 24-7665-15.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  ДО МАРИАНА ГЕОРГИЕВА СТОИЧКОВА НИКОЛА ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-8208-14.01.2019г.

 • Изх. № 24-7671-15.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  До: ЗДРАВКА СТОЙНЕВА ДОНКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-507046-28.12.2018 г. от „Зафир Естейт“ ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.905.1174, 68134.905.1221, 68134.905.1256, 68134.905.1335, 68134.905.2504, 68134.905.2834 и 68134.905.2835, район „Лозенец“, Столична община.

 • Изх. № 24-7685-15.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  ДО ПОЛЕТ ДИМИТРОВ СЛАВКОВ ГЕОРГИ ИВАНОВ МАНЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-196397-30.05.2018г.

 • Изх. № 24-7506-14.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  ДО ЛЪЧЕЗАР МИНКОВ ЦОНЕВСКИ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-6804-14.01.2019г. ВЕНЦИСЛАВ СТОИЧКОВ ЦЕНКОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сгради с идентификатори 68134.509.657.1, 68134.509.657.5 и 68134.509.657.3 с адрес: гр. София, район „Сердика“, ул. „Първа българска армия“ №135.

 • Изх. № 24-7578-15.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  ДО НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КАРАКАШЕВ ЧАЙКА ИЛИЕВА КАРАКАШЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 07-8604-02.07.2018г. от ТЕМЕНУЖКА ТОДОРОВА СИМЕОНОВА - ДЕШЕВА до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено корекция  на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.702.911.1, ул. „Христо Максимов“ 1, район „Слатина“, Столична община, по отношение на които сте заинтересовани лица.

 • Изх. № 24-7574-15.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.03.2019
  ДО КИНА СЛАВОВА ЯНЕВА ЛИЛИЯ МИЛЧОВА БЕРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 07-9339-16.07.2018г. от МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СУМРОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено корекция  на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.702.826.1, ул. „Виница“ 6, район „Слатина“, Столична община, по отношение на които сте заинтересовани лица.

 • Изх. № 20-17040-15.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  ДО „ПЕТЕЛОВ“ ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ПЕТЕЛОВА,

  Във връзка с писмото Ви с вх. № 07-750-18.01.2019г. до СГКК – София за изменение на контура и издаване на схема на самостоятелен обект с идентификатор 68134.4339.2500.1, Ви уведомяваме, че исканата от Вас схема, ще може да си я получите след приключване на процедурата по заявление 01-437641-06.11.2018г.. Новата схема ще  може да получите в приемна на СГКК София на адрес - гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1, след предоставяне на оригиналната схема с №15-273731-01.07.2015г.

   

  НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

 • Изх. № 24-4566-14.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  ДО: ДОРА ЕНЧЕВА ЗАХАРИЕВА ДО: ЕЛЕНА ПЕТРОВА ФИЛИПОВА ДО: СЛАВЕЯ СЕРАФИМОВА ДИМОВА
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), Ви уведомяваме, че със заявление вх.№01-506545-28.12.2018г, внесено на основание чл.51, ал.1.т.1 и ал.3 от ЗКИР е извършено изменение на КККР на гр.Сливен, общ.Сливен засягащо имот с идентификатор 67338.416.26 и 67338.416.33, с административен адрес гр.Сливен, м.Дюлева река.

 • Изходящ № 24-5085-20.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  Дo: ДОБРИНКА ГРОЗДЕВА ДЖЕНДОВА До: АНЕТА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-488645-10.12.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1863-20.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 67338.546.35.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-6888-11.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  До: ПЕТЯ РАШЕВА ЧАКЪРОВА До: ИВЕЛИНА РАШЕВА ЧАКЪРОВА До: ГИНКА БОЕВА ЧАКЪРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), Ви уведомяваме, че със заявление вх.№01-48108/05.02.2019г., внесено на основание чл.51, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗКИР е извършено изменение на КККР на гр. Сливен, община Сливен засягащо имот с идентификатор 67338.520.22, с административен адрес гр. Сливен, п.к. 8800, ул. "Аргира Жечкова" № 9.

 • Изх. №24-4527-14.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  ДО ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ТРАПЕЗИЦА“ №12 ЕТ.4 АП.8
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. №. 01-58375-11.02.2019г. от Георги Симеонов Димитров до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТРЪГОВИЩЕ е започната процедура по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.507.385.1.15 с адрес гр. Търговище, ул. „Трапезица“ №12 ет.1.

 • Изх. № 24-4371-13.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  ДО: АНЖЕЛИКА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА ГР. СОФИЯ ЖК „МЛАДОСТ 1“ БЛ.72 ВХ.3 АП.61
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-33028-28.01.2019г. от Михаил Антонов Михайлов в до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Търговище е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище за самостоятелни обекти в сграда  с идентификатори 73626.511.45.1.14 и 73626.511.45.1.15 с адрес гр. Търговище, ул. „Средна” №2 ет.2.

 • Изх. № 24-4842-18.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  ДО: ЮЛИЯНА РАЙКОВА МИХАЙЛОВА С. СТРАЖА УЛ. „ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ” №21
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Търговище

              На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-58031-11.02.2019г. от Юлияна Райкова Михайлова чрез пълномощника сис Галя Емилова Стефанова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Търговище е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на неурабанизираните територии на землище с. Бистра, общ. Търговище за поземлен имот с идентификатор 69599.35.49, с адрес с. Стража.

 • Изх. № 24-4534-14.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  ДО: ДИМИТЪР ФИЛИПОВ ДИМИТРОВ ГР. ПОПОВО УЛ. „РАЙКО ДАСКАЛОВ“ №2 ВХ. А ЕТ.5 АП.15
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-41299-31.01.2019г. от Димитър Филипов Димитров до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТРЪГОВИЩЕ е започната процедура по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КНРИ) за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 57649.503.2425.1.15 с адрес гр. Попово, ул. „Райко Даскалов“ №2 вх. А ет.5 ап.15.

 • Изх. № 24-4968-19.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  ДО: ДИМИТЪР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ГР. ДОБРИЧ ЖК „ДОБРОТИЦА” №32 ВХ.Б ЕТ.1 АП.1 ДОНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ХАН КРУМ” №13А ЗДРАВКО МИЛАНОВ ДАМЯНОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ШЕЙНОВО” №2 ВХ.А ЕТ.1 АП.2
  Публикация на:: 
  Търговище

   

  ОТКАЗ

  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР

   

   

 • Изходящ № 24-7609-15.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  Дo: Собствениците на апартаменти и други СОС в сграда с идентификатор 83510.666.537.2 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.”Славянски” №8)
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2843-15.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 83510.666.537.2.21, 83510.666.537.2.22, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-2843-15.03.2019 г.
   

   

   

   

   

   

   

   

 • Изходящ № 24-7570-15.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  Дo: Собствениците на апартаменти СОС в сграда с идентификатор 83510.662.137.1 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.”Марица” №47, вх.1)
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал.

 • Изходящ № 24-7293-13.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  До: Н-ци на КОСТА НИКОЛОВ КОНОВ Б.ж на гр.Белоградчик, обл.Видин До: Н-ци на ГЕОРГИ ИВАНОВ СТЕФАНОВ Б.ж на с.Чифлик общ.Белоградчик, обл.Видин До: Н-ци на ВАСИЛ ЦОЛОВ ВЪЛЧКОВ Б.ж на гр.Белоградчик, обл.Видин До: Н-ци на АЛЕКСАНДЪР ГОЦОВ КОНОВ Б.ж на гр.Белоградчик, обл.Видин
  Публикация на:: 
  Видин

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2727-13.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 03616.40.5, 03616.40.6, 03616.40.8, 03616.70.1, 03616.70.2, 03616.70.6, 03616.70.19, 03616.70.20, 03616.70.22, 03616.70.33, 03616.40.9, 03616.70.3, 03616.71.4, 03616.70.14, 03616.70.30,на гр.Белоградчик, обл.Видин, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-7363-13.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  ДО ДИМИТРИНКА БОРИСЛАВОВА ДАМЯНОВА „БУЛ СОФТ СТРОЙ” ЕООД МАРИЯ ПЕТРОВА ЛУКАНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-460778-21.11.2018 г. от МАРИЯ ПЕТРОВА ЛУКАНОВА, чрез пълномощник ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ ПЕТРОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне на самостоятелен обект с идентификатор 68134.1936.1318.1.109 – подземен гараж с паркоместа, находящ се на партерен етаж ул. „Студен кладенец” № 30, район „Витоша“, Столична община, по отношение на който сте заинтересовани лица.

 • Изходящ № 24-7280-13.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  Дo: БОРИС ТОНКОВ ЕВТИМОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-90792-28.03.2017 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4961-15.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 11884.5615.318, 11884.5615.375, 11884.5615.194, 11884.5615.194.1, 11884.5615.195, 14831.6504.245, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. №24-7291-13.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  ДО МАРИНА НИКОЛАЕВА ДОДОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 09-3340-14.01.2019г. във връзка с писмо вх. № 07-14091-17.10.2018г. от ПЕТРАНКА МАРИНОВА ПЕТРОВА-ДОДОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.204.39.1 с адрес: гр. София, район Красно село , бул. „Цар Борис III“ № 19, вх. Б.

 • Изходящ № 24-7371-13.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  До: ДОБРИНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-466960-26.11.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-1321-05.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.507.257.1, 68134.507.257.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-7370-13.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  Дo: ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА ЧОЛАКОВА НИКОЛА БОРИСОВ ЧОЛАКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-127078-11.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-1316-05.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2824.2464, 68134.2824.2508, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-7364-13.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  До ИЛИЯН ДОНЧЕВ ПЕНЧЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-23462-21.01.2019 г. от Димитър Цветков Мацурев и Мила Стасова Пенчева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 55419.6702.513 и 55419.6702.3169, с. Панчарево, район „Панчарево“, Столична община.

 • Изходящ № 24-7368-13.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  Дo: ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА МИШЕВА САШО МЕТОДИЕВ ВЛАДОВ ГЕОРГИ БОРИСОВ КОСТОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-272931-04.09.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-1418-07.02.2019 г., засягащо сгради с идентификатори  68134.4327.1906.2 и 68134.4327.1906.4, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-7380-13.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  Дo: СТОЯН БОЯНОВ СТОИЧКОВ АННА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА БОЯН РУМЕНОВ ИВАНОВ НАДЯ РУМЕНОВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-235818-26.06.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1314-05.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор , за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Копие на Заповед № 18-1314-05.02.2019 г.

   

   

 • Изходящ № 24-7469-14.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  ДО Г-Н ТОНИ МИНЧЕВ ХАДЖИЕВ гр.Смолян, ул. Цар Симеон №45
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл.61, ал.1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомявам, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-456636-19.11.2018 г., подадено на основание чл. 56, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1733-15.02.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 67653.927.80, 67653.927.107, 67653.927.108, 67653.927.219, 67653.927.236, 67653.927.239.

 • Изх. №24-7501-14.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  ДО Г-ЖА ДИМИТРИНА ВЪЛЧЕВА ДИМИТРОВА гр. Смолян, ул.Острица №9 Г-ЖА ВИКТОРИЯ РОСЕНОВА ЧАВДАРОВА гр. Смолян, ул.Острица №9 Г-Н АЛЕКСАНДЪР РОСЕНОВ ЧАВДАРОВ гр. Смолян, ул.Острица №9
  Публикация на:: 
  Смолян

  УВАЖАЕМA ГОСПОЖO ДИМИТРОВА,

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЧАВДАРОВА,

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧАВДАРОВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх.№ 01-82648-25.02.2019 г. от г-н Румен Асенов Чавдаров, чрез пълномощник г-жа Емине Ахмедова Карасалихова е започнато производство по отстраняване на грешка в одобрената кадастрална карта (КК) на град Смолян, община Смолян, област Смолян.

 • Изходящ № 24-4963-19.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  ДО КОЛЬО ТОДОРОВ ДИМОВ УЛ. КНЯЗ АЛ. БАТЕНБЕРГ № 32, ЕТ.6, АП.16 ГР. СТАРА ЗАГОРА ДО МАРИЯ МИХАЙЛОВА ДИМОВА УЛ. КНЯЗ АЛ. БАТЕНБЕРГ № 32, ЕТ.6, АП.16 ГР. СТАРА ЗАГОРА
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.71,ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-503957-21.12.2018 г., подадена на основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-29075-17.12.2018г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.03.2019
  ДО ДОБРИН ДЕЛЧЕВ ДЯЛКОВ БУЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ № 67, ЕТ.6, АП.23 ГР. СТАРА ЗАГОРА
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, Ви уведомяваме, че по Заявление с вх. № 01-165359-09.05.2018г. на СГКК Стара Загора, подадено от Добрин Делчев Дялков, в качестовто на пълномощник на Димо Петров Димов, е предоставен проект за изменение на одобрената ККР на с. Богомилово.

 • Изх. № 24-7582-15.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.03.2019
  ДО МАЯ СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-507052-28.12.2018 г. от заявител Иван Митков Дряновски до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране на поземлени имоти и сграда, на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Христо Смирненски” № 7 и № 9.

 • Изх.№ 22-51-13.03.2019 г. По преписка: 01-43856-01.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.03.2019
  ДО: ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ КЕРИН
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-43856-01.02.2019  г. /наш/ от ОБЩИНА БУРГАС във връзка с писмо вх. 01-28616-23.01.2019 г. също от ОБЩИНА БУРГАС  и двете с искане за промяна на одобрената със заповед РД-18-9/ 30.01.2009 г. на ИД на АГКК, КККР на гр. Бургас, общ. Бургас,  състоящо се в промяна на границите на поземлени имоти с идентификатори 07079.609.273, 07079.609.268 и 07079.609.234, съгласно представените документи и доказателства, проект за изменение изработен от правоспособното по ЗКИР лице инж. Т.

 • Изходящ № 24-2589-25.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: ИЛЗА СЕВДАЛИНОВА ДЮЛГЕРОВА Адрес: с. Козаново, община Асеновград, ул. „Четиридесетте извора“ № 14 До: СЕВДА ЛЪЧЕЗАРОВА СТОИЛОВА Адрес: град Асеновград, ЖК „Изток“ № 3, вх.А, ет.5, ап.33 До: ЛИЛИЯ ЛЪЧЕЗАРОВА МАДАНКОВА Адрес: град Асеновград, ул. „Ген. Дандевил“ № 42
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-398628-12.10.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-1901-17.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: МИТРА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА Адрес: град Велинград, бул. „Съединение“ № 50
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-393600-10.10.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-3319-14.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ бул. „Европа” №138В, вх.Б, ет.3, ап.30, гр. София
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-477384-03.12.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1228-01.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 56784.503.208.1, 56784.503.208.1.1, 56784.503.208.1.2, 56784.503.208.1.3, 56784.503.208.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-1228-01.02.2019 г.

   

   

 • Изходящ № 24-2813-14.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: ВЕЛИЧКА ХРИСТОСКОВА ПАНАЙОТОВА ул. „Съединение” №13, вх.Б, ет.8, ап.27, гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-459302-20.11.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1028-28.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 56784.531.153.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-1028-28.01.2019 г.

   

   

 • Изходящ № 24-2737-14.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ АЛЕКСОВ бул. „Марица” №88, вх. А, ет.3, гр. Пловдив До: МАРИЯНА МИТКОВА АЛЕКСОВА бул. „Марица” №88, вх. А, ет.3, гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-267338-16.07.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-997-28.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 56784.518.379, 56784.518.1222, 56784.518.1348, 56784.518.379.1, 56784.518.379.3, 56784.518.379.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-997-28.01.2019 г.

   

   

 • Изходящ № 01-357184/14.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ ИВАНОВ ул. „Възраждане” №2, гр. Сопот
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. №01-357184-14.09.2018 г., е приключена промяната на кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти на гр. Сопот относно границата между поземлени имоти с идентификатори 68080.503.880 и 68080.503.881 във връзка с изпълнение на влязло в сила и вписано в Службата по вписванията – Карлово съдебно решение №301 от 04.08.2016 г. по гр.д. №118/2014 г. на Карловски районен съд.

   

   

   

 • В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви уведомяваме, че по повод

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: АСАН ОСМАН АСАНОВ Адрес: Република Турция До: СМАИЛ МУСТАФОВ АШКИМЕРОВ Адрес: Република Турция До: СЮННЮ МУСТАФА АШКИМЕРОВА Адрес: Република Турция До: АЙРИЕ АСАНОВА ДЖАТЕВА Адрес: Република Турция До: ЮСЕИН АШЪК Адрес: Република Турция До: ХЮСЕИН АШЪК Адрес: Република Турция
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. №01-104248-11.03.2019 г. от Асан Смоилов Исов, е извършена промяна на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.Кричим за поземлени имоти с идентификатори 39921.60.8 и 39921.60.57, състояща се в регистрирането на Асен Асенов Грошев като собственик на имотите, въз основа на нотариален акт по давностно владение, вписан в СВ – Пловдив акт №129 от 12.02.2019 г.

 • Изходящ № 24-4203-12.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: ЮРДАНКА ГЕОРГИЕВА МАЛИНОВА Адрес: град Пловдив, бул. „Дунав“ № 186А, вх.Б, ет.1, ап.1
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-501621-19.12.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-1996-18.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: НЕДЯЛКА НЕЧЕВА ПАСЕВА Адрес: град Сопот, ул. „Вельо войвода“ № 40, ет.3, ап.18
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-485904-07.12.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-2337-23.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: АНКА ГЕОРГИЕВА КИРОВА Адрес: град Пловдив, бул. „България“ № 144, ет.2, ап.6
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-428410-31.10.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-5372-22.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: наследниците на ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГИРЧЕВ Адрес: град Пловдив, ул. „Чинар“ № 39
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-27279-23.01.2019 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 01-484878/14.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.03.2019
  До: ЛИЛЯНА СТОИЛОВА МИХОВА ул. „Любен Каравелов” №10, вх.А, ет.4, ап.19 гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-484878-06.12.2018 г. и вх. №05-874-22.01.2019 г. от Община Асеновград, започва производство за изменение на КККР на с. Нови извор, общ. Асеновград, засягащо поземлени имоти с идентификатори 32398.325.269, 32398.325.282 и 32398.325.300, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изходящ № 01-349039/14.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.03.2019
  До: АЛЕКСЕЙ ДРАГАНОВ ЦВЕТАНОВ синдик на „ФЕРАЛ И КО” АД ул. „Гено Киров” №2, гр. София До: НИКОЛА ДИМИТРОВ ХУБЕНОВ ул. „Енисей” №12, ет.2, гр. Пловдив До: ЛАЗАРИНА ДИМИТРОВА ХУБЕНОВА ул. „Енисей” №12, ет.2, гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-349039-10.09.2018 г. от „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, засягащо част от самостоятелните обекти в сгради в поземлен имот с идентификатор 56784.510.801, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.

 • Изх. № 24-4429-13.02.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.03.2019
  ДО: ЯНКА ТЕНЕВА ДОБРЕВА ДО: ВЪЛЬО ТЕНЕВ ВЪЛЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-45004/04.02.2019г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.563.203.5.28 с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. ДАМЕ ГРУЕВ, бл. 10, вх. Д, ет. 7, ап. 28.

 • Изх. № 24-6855-11.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.03.2019
  ДО СТЕФАН ТОДОРОВ ДОКОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-205899-06.06.2018 г. и вх. № 05-176-12.12.2018 г. от ЛАЗАР ЛЮБОМИРОВ ЯНЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 11394.1791.177, 11394.1791.1971, с. Владая, район „Витоша“, област София.

 • Изходящ № 24-6993-11.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  ДО АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АЛЕКСИЕВ СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ БОЯДЖИЕВ СТЕФАН ИЛИЕВ БОЯДЖИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и ал. 3на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-379930-02.10.2018 г., подадено на основание   чл. 51, ал.

 • Изх. № 24-6860-11.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.03.2019
  ДО ДИМИТЪР ОРЛИНОВ СТАНЕВ ГИНКА АЛЕКСАНДРОВА ВИНЧЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-45681-17.02.2017 г. от СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4335.176, 68134.4335.2054, район „Овча купел“, област София.

 • Изходящ № 24-7050-12.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  ДО ВАНЯ НИКОЛОВА ШАРКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-452338-15.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-1039-29.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.630.20, 68134.630.226, 68134.630.416, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-7052-12.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.03.2019
  ДО МЕТОДИ СТЕФАНОВ МИШЕВ САНЯ ГЕОРГИЕВА МИШЕВА БОРЯНА КИРИЛОВА КОЖУХАРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-236340-26.06.2018г. от „БИЛДИНГ КОМЕРС ПРИРОДА“ ЕООД чрез ПЛАМЕН ФЕРДИНАНДОВ ВЕСЕЛИНОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.206.482 с адрес: гр. София, район „Красно село“, ул. „Природа“ № 20.

 • Изх. No 24-7109-12.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.03.2019
  ДО ДИЛЯНА ДИКОВА ИВАНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-390615-09.10.2018 г. от СТЕФАН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 02659.2194.278 и 02659.2194.866, находящи се в гр. Банкя, район Банкя, Столична община.

 • Изх. No 24-7107-12.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.03.2019
  ДО ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-501714-19.12.2018 г. от  ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА АЛ МАДАД чрез пълномощник СЕВДАЛИНА БОЙКОВА БАЛКАНДЖИЙСКА  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 32216.2298.695, находящ се в с.

 • Изх. No 24-7121-12.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.03.2019
  До ИВАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ ТАНЯ ИВАНОФФ КУЗМАН АЛЕКСИЕВ КУЗМАНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-262433-12.07.2018 г. от СНЕЖАНА КРЪСТЕВА КОСТОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.619.21, находящ се в район Подуяне, Столична община.

 • Изх. № 24-7130-12.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  ДО ТОДОРКА БОРИСОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-66645-15.02.2019г., подадено от Боряна Попова, чрез пълномощник Любима Руменова Стоилова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за Поземлен имот с идентификатор 68134.4329.9475, находящ се в гр. София, район „Овча купел”, Столична община.

 • Изходящ № 24-7193-12.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА ЦВЕТАНОВА СТЕФАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ ПЕТЪР СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ ТАНЯ ДОСЕВА НОВАКОВА ДОСИ КОНСТАНТИНОВ ДОСЕВ АНГЕЛИНА КОНСТАНТИНОВА ДОСЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-341850-04.09.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-483-11.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 21662.4820.831, 21662.4834.2, 21662.4834.8, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 25-55012-12.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.03.2019
  ДО МАРИЙКА КИРИЛОВА ИВАНОВА АНТОН РУСЕВ АПОСТОЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-423905-29.10.2018г. от ЦВЕТАН КИРИЛОВ ЗАХАРИЕВ до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 02659.2190.488 с адрес: гр. Банкя, район „Банкя“,м. „Егречище“.

 • Изходящ № 24-2968-30.01.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.03.2019
  До: ИВАН АНГЕЛОВ ПЕЧЕВ Адрес: град Пловдив, ул. „Кирили и Методий“ № 3А
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-494883-13.12.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-6949-11.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО ДИМИТЪР ВЕНЕЛИНОВ ПАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-501783-19.12.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1100-30.01.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.8553.700, 68134.8553.904, 68134.8553.921, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-6979-11.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО МАРИЯ АТАНАСОВА ЛУКОВА ЛЮБА БОЙКОВА ЛУКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-456097-19.11.2018 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1391-06.02.2019 г., засягащо самостоятелни обекти с идентификатори 68134.404.279.1.13, 68134.404.279.1.14, 68134.404.279.1.15 и 68134.404.279.1.16, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-6990-11.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО ИВАН ТОДОРОВ ДОБРЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-388966-08.10.2018 г., подадено на основание   чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-1272-04.02.2019 г., за изменение на КККР на  район Красна поляна, Столична община засягаща СОС с идентификатори 68134.1108.115.1.56 и 68134.1108.115.1.57, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-6857-11.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  Дo: СТЕФКА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА-ШОПОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-140617-20.04.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9820-15.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4329.1562, 68134.4329.1642, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. No 24-6850-11.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.03.2019
  ДО ВАСИЛ ЛАЗАРОВ ХРИСТОВ СНЕЖАНКА МЕТОДИЕВА СПАСОВА ИВАНКА ТОДОРОВА ГРЪНЧАРОВА ЕМИЛИЯ ГРИГОРОВА ПЕТРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-66081-20.02.2018 г. и допълнителни документи вх. № 05-15272-29.10.2018 г.  от АНТОАНЕТА ЛУКАНОВА КОЛЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1500.1652 и 68134.1500.1132, находящи се в район Искър, Столична община.

 • Изх. No 24-6851-11.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.03.2019
  ДО КИРИЛ ИВАНОВ КИРОВ КАРАМФИЛА КИРИЛОВА ДЕНЧЕВА МАРИЯ СПАСОВА МАРИНОВА ВЛАДИМИР МАРИНОВ ВЛАДИМИРОВ МАРИНА МАРИНОВА МИТОВА ЗЛАТКА АПОСТОЛОВА ИВАНОВА ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ ВИОЛЕТА ИВАНОВА МИЛЕВА БОРЯНА ДИМИТРОВА МИНКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА БУРАНОВСКА ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ ДЕСИСЛАВА БОЖИДАРОВА ИВАНОВА СИЙКА ИВАНОВА МИНКОВА ДИМИТЪР МАКСИМОВ МИНКОВ БОРЯНА ДИМИТРОВА МИНКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-421385-26.10.2018 г. от АТАНАС КИРИЛОВ ДЕНЧЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1107.92 и 68134.1107.55, находящи се в район Красна поляна, Столична община.

 • Изходящ № 24-6852-11.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  Дo: НИКОЛАЙ ДАНИЕЛОВ ВЕНКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-227810-20.06.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-11007-18.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 65601.5479.511, 65601.5479.621, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-6853-11.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  Дo: ТЕДИ ИВАНОВ ЧОЕВСКИ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-247682-03.07.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за ОТКАЗ за изменение на КККР № 18-10653-07.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 65601.5479.27, 65601.5479.455, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-7000-11.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.03.2019
  ДО ТОМА БОЖИДАРОВ ДИМИТРОВ ДАМИЛ ООД РОМАН ИВАНОВ ВОИНСКИ БОРЯНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА АТАНАСКА ДУРОВА-КАРАКАШЕВА СТАНКО ДЕЯНОВ БОЖИЛОВ ВАСИЛКА ДЕЯНОВА МИХАЙЛОВА ЦВЕТАНКА ДЕЯНОВА СПАСОВА ИВАЙЛО САНДОВ ЗАХАРИЕВ МЛАДЕН НИКОЛОВ МЛАДЕНОВ ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ГЕРГОВ МЛАДЕН НИКОЛАЕВ ГЕРГОВ НИКОЛИНА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-483253-05.12.2018г. от СТЕФАН СТЕФАНОВ ПАНДУРОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект на правоспособно лице, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4083.106, 68134.4083.729, 68134.4083.105 и 68134.4083.109, находящи се в  район Младост, Столична община, ж.к. Младост 1А.

 • Изходящ № 24-7032-11.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  Дo: СТОЙКО СТОИЛОВ ЙОВЧЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-295969-03.08.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-1160-31.01.2019 г., засягащо поземлен имот с идентификатор  56624.7201.139, за който сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-7033-11.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  Дo: ЕМИЛ БОРИСОВ ГЕРУШИН ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ДЖЕЛЕПСКИ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-439407-07.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-1387-06.02.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори  04234.6983.727 и 04234.6983.1973, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-6997-11.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО КОНСТАНТИН ИВАНОВ ИВАНОВ ЦВЕТАНА ПЕШОВА ВЪРБАНОВА-КОСТОВА РУМЕН КРУМОВ КОСТОВ ЕМИЛИЯ КРУМОВА ХЕДЕЯР КРУМ СТОЯНОВ КОСТОВ ИЛИЯ ПЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-418244-25.10.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

 • Изх. No 24-7027-11.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА
  Публикация на:: 
  София - град

   

   На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-391514-09.10.2018 г. от ИВАН ПАРУШЕВ ВЕЛИЧКОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1980.1283 и 68134.19803.1227, находящи се в район Витоша, Столична община.

 • Изх. № 22-50-11.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО: СЕНСУС СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ ООД ДО: АНТОНИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА ДО: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПОПВАСИЛЕВ
  Публикация на:: 
  Бургас

   

 • Изходящ № 01-314100/13.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  До: ДАНКО ЖИВКОВ БАЛАБАНОВ гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив ул. „Полк. Дрангов” 5
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-314100-15.08.2018г. от
  СИМО ЖИВКОВ БАЛАБАНОВ в СГКК - Пловдив, подадено на основание 

 • Изходящ № 24-7219-13.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО НАДЕЖДА ПАУНОВА ПЕТРОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-502318-20.12.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-7161-12.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  До: "ДОМОСТРОЕНЕ " АД - гр.ЯМБОЛ п.к. 8230 гр. Несебър, ул. "Крайбрежна" №10 "ИНФРАСТРОЙМОНТАЖ" ЕООД гр.Ямбол, ул. „ЯМБОЛЕН” №18
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-76296/17.12.2018г. по писмо с изх. № 2801-21456/12.12.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г.

 • Изходящ № 24-7047-12.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.03.2019
  До: ЖЕЛЯЗА ДИМИТРОВА ГОСТЕВА гр.Ямбол, ул. „Перелик“ № 3
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

                     В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-72764-19.02.2019 г. на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК  гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР в поземлен имот с идентификатор 87374.510.59, находящ се в гр.

 • Изх. № 24-7159*13.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО АНАСТАСИЯ АТАНАСОВА СПИРОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-271750/18.07.2018г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-2631/12.03.2019г, касаещо коригиране границите на поземлен имот с идентификатор 65334.300.831 с поземлени имоти с идентификатори 65334.300.834, 65334.300.830, 65334.300.838 и 65334.300.3731.

 • Изх. № 24-1990*13.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  28.03.2019
  ДО СВЕТОСЛАВА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ НИКОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-398747/12.10.2018г.

 • Изх. № 94-2630,01,2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  ДО ИНЖ. СТЕФАН СТЕФАНОВ ГР. КАЗАНЛЪК УЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ” №34, ЕТ.2, АП.4 НА № 94-26/.............2019 г.
  Публикация на:: 
  Регистър на лицата правоспобни по ЗКИР

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТЕФАНОВ,

   

 • Изх. № 94-534/30,01,2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  ДО ИНЖ. НЕДА ЧОЛАКОВА УПРАВИТЕЛ НА „РЕФИРМА“ ЕООД ГР. СОФИЯ Ж.К. „ЯВОРОВ”, БЛ.41, ВХ.А, АП.13
  Публикация на:: 
  Регистър на лицата правоспобни по ЗКИР

  Относно: Отказ за вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра

   

   

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЧОЛАКОВА,

   

 • Изх. № 94-662 -28,12,2018

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  ДО ИНЖ. ЙОРДАН ПАНДЕЗОВ УЛ. „БИГЛА” № 47, ВХ. Б, ЕТ. 5, АП. 23 КВ. „ЛОЗЕНЕЦ” ГР. СОФИЯ jpandezov@mail.bg На № 94-662/05.12.2018 г.
  Публикация на:: 
  Регистър на лицата правоспобни по ЗКИР

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНДЕЗОВ,

   

  След извършена проверка, на основание чл. 16, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (Наредба № 3), относно заявление № 3129 от 05.12.2018 г. за вписване в регистъра на правоспособните лица и представените с него документи бе установено, че не са налице достатъчно доказателства за двегодишен стаж в областта на кадастъра.

 • Изх. № 24-4665-15.02.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.03.2019
  ДО: КЯМИЛ ЮСЕИН РАМАДАН Адрес:Област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, кв. Горна гледка № 57 ДО: САБРИ ЮСЕИН РАМАДАН – НАСЛЕДНИЦИ 1. КЯМИЛЕ МУСТАФА РАМАДАН Адрес:Област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, кв. Горна гледка № 55 2. БАСРИ САБРИ ЮСЕИН Адрес:Област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, кв. Горна гледка № 35 3. СЕЙХАН САБРИ ЮСЕИН Адрес:Област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, кв. Горна гледка № 55
  Публикация на:: 
  Кърджали

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-58496-11.02.2019 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Кърджали е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на землището на гр. Кърджали, засягащо  поземлени имоти с идентификатори 40909.128.83, 40909.128.84, 40909.128.85 и 40909.128.108.

 • Изходящ № 24-7073-12.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  Дo: НИКОЛА КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ ЕЛЕНА КИРОВА НИКОЛОВА До: ПЕТЪР ЕНЧЕВ ИВАНОВ До: ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ Ванушка Тодорова Иванова-Георгиева До: НЕВЯНКА ГАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА РУМЕН ЦЕКОВ ГЕОРГИЕВ До: АСЕН АСЕНОВ ГАНЕВ КРАСИМИРА РАЙКОВА ГАНЕВА
  Публикация на:: 
  Разград

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-26257-22.01.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изходящ № 24-6937-11.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.03.2019
  До НИКОЛИНКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА гр. Видин, ж.к."Баба Тонка", бл.5, вх.Б, ет.2, ап.28
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Плевен

              На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка със  заявление вх. № 01-28483-23.01.2019 г., подадено от ДЕТЕЛИН ПЕТКОВ ПЕТКОВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, Ви уведомяваме, че е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен, общ. Плевен. Изменението се състои в нанасяне на самостоятелни обекти (отделни жилищни етажи) в сграда с идентификатор 56722.654.273.1.

 • Изходящ № 24-7111-12.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  До: Н-ци на ГЕОРГИ КАРАМФИЛОВ НИКОВ На-ци на ДИМИТЪР МИТЕВ СВИНАРОВ
  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл.53, ал.1, т.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме,  че във връзка с  регистрирано Заявление вх. № 01-42704-01.02.2019г. от ГЕОРГИ ИВАНОВ КАРАМФИЛОВ в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  промяна в Кадастралния регистър на недвижими имоти, установено във връзка с чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатор 44077.42.19 в м. „Кюлтетска яка“ с. Лозен по действащата Кадастрална карта за землището на с. Лозен:

   

 • Изх. № 20-15495-11.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  ДО ГЕОРГИ НИКОЛОВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че е постъпило заявление вх. № 01-9600-14.01.2019г. в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София за заличаване на сграда с идентификатор 37914.6848.1794.1 от одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Кокаляне, район „  Панчарево ”, с адрес – с. Кокаляне, район „  Панчарево ”, в. з. Бяла нива, за която сте регистриран собственик. Предоставено е удостоверение за премахнати сгради от Столична община район „  Панчарево ”.

 • Изх. № 24-7025-11.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.03.2019
  ДО АЛЕКСАНДЪР ДИНЕВ КЬОСЕВ СТЕФАН ДИМИТРОВ ПАРПУЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-16980-17.01.2019 г. от ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ПАРПУЛОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено коректно отразяване на апартамент, находящ се в район „Оборище“, ул. „Искър“ № 47, ет. 4, като се засяга самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.405.211.1.10, по отношение на който сте заинтересовано лице.

 • Изх. № 20-15355-11.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.03.2019
  ДО СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ РОСИЦА ВЕСЕЛИНОВА ГЮЛЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка с постъпило заявление вх. № 01-468812-26.11.2018г. в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София и по повод на писмо РВЕ 18-ТД26-1490-2/08.10.2018г., приложено към гореспоменатото заявление, сграда с идентификатор 68134.304.347.4, с адрес – гр. София, район „ Възраждане ”, ул. Света София № 2, е заличена  от одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.