Уведомления

 • Изх. № 24-8486-22.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.04.2019
  До: РОСИЦА ДОБРОМИРОВА КИРИЛОВА До: НИКОЛАЙ МАРЧЕВ РАШКОВ
  Публикация на:: 
  Добрич

  В изпълнение разпоредбата на чл.53, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че във връзка с подадено от Николай Марчев Рашков заявление, рег. № 01-74683-20.02.2019 г. в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Варна, на основание чл.53, ал.2 от ЗКИР, на 25.02.2019 г. СГКК – Добрич извърши изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 24387.501.5 и за сгради с идентификатори 24387.501.5.1 и 24387.501.5.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Дъбрава, общ.Балчик, обл.Добрич.

 • Изх. № 24-6761*25.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.04.2019
  ДО КРАСИМИРА БОРИСОВА ДИНОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-95691/06.03.2019г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

 • Изх. № 24-4195*25.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.04.2019
  ДО ВЛАДИСЛАВА ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА – ПЕТКОВА РАДКА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА-ТЕРЗИЕВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

            На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление                                                       № 01-414649/23.10.2018г.

 • Изх. № 24-5653*25.03.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  ДО ДАНИЕЛА СЛАВЧОВА ПЕТРОВА ИВАН ЙОРДАНОВ ПАВЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-475630/30.11.2018г.

 • Изх. № 24-7204-13.03.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  ДО: ИСМЕТ АЛЕДИНОВ ЧАКЪРОВ Адрес:Област Кърджали, община Кирково, с. Кирково, ул. Синчец № 5, ет. 3, ап. 4
  Публикация на:: 
  Кърджали

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧАКЪРОВ,

   

  На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-76860/21.02.2019 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Кърджали е започната процедура по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КНРИ) за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 36926.1.59.1.4, с адрес с. Кирково, ул. Синчец № 5, ет. 3, ап. 4, община Кирково, област Кърджали.

 • Изходящ № 24-5841-27.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  До: РАДИ ГРОЗЕВ ХРИСТОВ гр.Хасково, п.к.6300 ул.“Булаир“ №10, ет. 2, ап 5
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  В изпълнение на чл.53, ал.1, т.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме,  че във връзка с  регистрирано Заявление вх. № 01-61140-12.02.2019г. от ПЕТЯ ГАНЧЕВА ХРИСТОВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  промяна в Кадастралния регистър на недвижими имоти и издаване на скица, установено във връзка с чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот на адрес гр. Хасково, ул. „Булаир“ №10, ет. 2, ап.

 • Изходящ № 24-5445-22.02.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.04.2019
  Дo: КРЕМЕНА ВЪЗКРЕСИЕВА НИКОЛОВА До: РАДКО ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ До: РАДОСТИНКА РУСЕВА ГЕОРГИЕВА До: СТОЯНКА НЕНОВА ГЯУРОВА До: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЯУРОВ
  Публикация на:: 
  Сливен

              В изпълнение на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), Ви уведомяваме, че със заявление вх.№01-35455/29.01.2019г., внесено на основание чл.51, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗКИР е извършено изменение на КККР на гр. Сливен, община Сливен засягащо сграда с идентификатор 67338.524.53.1.15, с административен адрес гр. Сливен, п.к. 8800, кв. СИНИ КАМЪНИ, бл. 19, вх. В, ет. 3, ап. 15.

 • Изходящ № 20-19380-25.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  До: Община Шумен До: Жени Крайчева Червенкова
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-126123/22.03.2019 г.   от РОСЕН ЗАРКОВ НЕДЕВ, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, от Наредба № РД-25-5 / 16.12.2017 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  СГКК-гр. Шумен, започва производство:

  1.Поправка границите на ПИ с идентификатори 83510.661.147 и  83510.661.164

 • Изх. № 24-8561-25.03.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.04.2019
  До: ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ПАШОВ
  Документи: 
  application/pdf icon