Уведомления

 • “РУРЪЛ РИТРИЙТС” ООД

  статус: 
  Актуално

  “РУРЪЛ РИТРИЙТС” ООД

  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

   

              На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-483-14.08.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 15401.501.47 в с. Големаните, з-ще Големаните, община Велико Търново, собственост на Габриела Георгиева Сидерова.

 • ДО Стамен Григоров Ранов Генчо Александров Ранов Соня Стоянова Ранова Тошко Александров Ранов Галина Боянова Ранова ул.”Асен Златаров” № 31-А 2500 гр.Кюстендил

  статус: 
  Актуално

  ДО
  Стамен Григоров Ранов
  Генчо Александров Ранов
  Соня Стоянова Ранова
  Тошко Александров Ранов
  Галина Боянова Ранова
  ул.”Асен Златаров” № 31-А
  2500 гр.Кюстендил

  Публикация на:: 
  Кюстендил

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-221520/20.07.2017г.от Ясен Стаменов Ранов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил, е започната процедура по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) сгради с идентификатори 41112.50.1062.3 и 41112.50.1062.5    по кадастралната карта и кадастралните регистри (ККиКР) на гр.Кюстендил, област Кюстендил.

 • До: Мехмед Мустафа Юсеир Севдалина Живкова Янъкова Румен Иванов Сираков Иванка Руменова Сиракова Елена Руменова Сиракова

  статус: 
  Актуално

  До:
  Мехмед Мустафа Юсеир
  Севдалина Живкова Янъкова
  Румен Иванов Сираков
  Иванка Руменова Сиракова
  Елена Руменова Сиракова

  Публикация на:: 
  Хасково

  С настоящото Ви уведомяваме, че Боян Кирилов Белчев е подал пред СГКК-Хасково, заявление вх.№01-148584-18.05.2017г., с което иска да бъде променена кадастралната карта на землище гр.Хасково за имот с идентификатор 77195.738.382 (с адм.

 • До: ВАНЯ ПЕТРОВА ДОНЧЕВА СЛАВИ ДОНЧЕВ ПЕТРОВ

  статус: 
  Актуално

  До:
  ВАНЯ ПЕТРОВА ДОНЧЕВА
  СЛАВИ ДОНЧЕВ ПЕТРОВ

  Публикация на:: 
  Хасково

  С настоящото Ви уведомяваме, че Петя Дончева Маринова е подала пред СГКК-Хасково, заявление вх.№01-197951-30.06.2017г., с което иска да бъде променена кадастралната карта на землище гр.Димитровград за имот с идентификатор 21052.1008.11 (с адм.адрес гр.Димитровград, бул.“Съединение“№105), като изменението се състои в нанасяне на сграда с проектен идентификатор 21052.1008.11.3, предназначение: Хангар, депо, гараж, площ: 19 кв.м. по геодезическо заснемане от правоспособно лице по кадастър.