Уведомления

 • До: ТРИФОН ПАУНОВ ЙОНОВ гр. Видин До: РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ гр. Видин До: ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ гр. Видин До: ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ВЕЛКОВ гр. Видин До: ДЕТЕЛИНА ВЕЛКОВА ВЕЛКОВА

  До:
  ТРИФОН ПАУНОВ ЙОНОВ
  гр. Видин

  До:
  РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
  гр. Видин

  До:
  ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
  гр. Видин

  До:
  ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ВЕЛКОВ
  гр. Видин

  До:
  ДЕТЕЛИНА ВЕЛКОВА ВЕЛКОВА
  гр. Видин

  Публикация на:: 
  Видин

  На основание чл. 61, ал. З от Административнопроцесуалния кодекс във връзка      с чл. 47 от ГПК, Ви уведомяваме ПОВТОРНО, че по повод на постъпило заявление            вх. № 09-7207-24.03.2017г. в СГКК Видин, подадено на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) е издадена Заповед № 18-2108-27.03.2017г. на Началника на СГКК-Видин за изменение на КККР на гр.

  статус: 
  Актуално
 • ДО: Г-ЖА ЕЛЕНА ИВАНОВА МИЧЕВА ГР. АПРИЛЦИ, П.К. 5641

  ДО:
  Г-ЖА ЕЛЕНА ИВАНОВА МИЧЕВА
  ГР. АПРИЛЦИ, П.К. 5641

  Публикация на:: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМА Г-ЖА МИЧЕВА,

  статус: 
  Актуално
 • Дo: МЛАДЕН МЛАДЕНОВ ЧАВДАРОВ бул."Княз Ал. Дондуков Корсаков" № 69 гр. София, р-н 4 Оборище

  Дo:

  МЛАДЕН МЛАДЕНОВ ЧАВДАРОВ
  бул."Княз Ал. Дондуков Корсаков" № 69
  гр. София, р-н 4 Оборище

  Публикация на:: 
  Плевен

         В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето  повторно Ви уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-32802-07.02.2017 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2192-29.03.2017 г., засягащо имот с идентификатор 56722.659.428.1.1, 56722.659.429.1.6, 56722.659.428.1.4, 56722.659.428.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

  статус: 
  Актуално
 • До: МАРИЯН ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ съсобственик на ПИ 83510.672.173 и сгради, с адмнистративен адрес: гр.Шумен, ул.“Шуменска комуна“№9

  До:
  МАРИЯН ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
  съсобственик на ПИ 83510.672.173 и сгради,
  с адмнистративен адрес:
  гр.Шумен, ул.“Шуменска комуна“№9

  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 26 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-98353/04.04.2017 г. от ИЛИЯ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ, подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, СГКК-гр.Шумен започва производство по изменение на кадастралната карта на гр.Шумен в обхвата на ПИ 83510.672.173, за който в КРНИ и в представените в заявлението документи сте вписан като съсобственик или носител на друго вещно право.

  статус: 
  Актуално