Уведомления

 • ДО Г-Н ЮРИ ИЛКОВ ФИСИНСКИ гр.Смолян 4700, ул.Димитър Благоев №6

  статус: 
  Актуално

  ДО
  Г-Н ЮРИ ИЛКОВ ФИСИНСКИ
  гр.Смолян 4700, ул.Димитър Благоев №6

  Г-Н СЪБИ ЮРИЕВ ФИСИНСКИ
  гр.Смолян 4700, ул.Миньорска №30

  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-253606-17.08.2017 г., подадено на основание чл. 56, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7790-18.10.2017 г., засягащо сграда с идентификатор 67653.934.164.1,  и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.934.164.1.3.

 • ДО Г-Н ЮРИ ИЛКОВ ФИСИНСКИ гр.Смолян 4700, ул.Димитър Благоев №6 Г-Н СЪБИ ЮРИЕВ ФИСИНСКИ гр.Смолян 4700, ул.Миньорска №30

  статус: 
  Актуално

  ДО
  Г-Н ЮРИ ИЛКОВ ФИСИНСКИ
  гр.Смолян 4700, ул.Димитър Благоев №6

  Г-Н СЪБИ ЮРИЕВ ФИСИНСКИ
  гр.Смолян 4700, ул.Миньорска №30

  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-253606-17.08.2017 г., подадено на основание чл. 56, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7790-18.10.2017 г., засягащо сграда с идентификатор 67653.934.164.1,  и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.934.164.1.3.

 • До: Катерина Георгиева Велкова ул. “Съборна” № 51 гр. Пловдив

  статус: 
  Актуално

  До:
  Катерина Георгиева Велкова
  ул. “Съборна” № 51
  гр. Пловдив

  Публикация на:: 
  Пловдив
 • До: ЗЛАТКА ТОДОРОВА РУСКОВА ул. „Искра” №5, гр. Асеновград До: ИВО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ул. „Искра” №5, гр. Асеновград

  статус: 
  Актуално

  До: ЗЛАТКА ТОДОРОВА РУСКОВА
  ул. „Искра” №5, гр. Асеновград

  До: ИВО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
  ул. „Искра” №5, гр. Асеновград

  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-137297-10.05.2017 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7274-02.10.2017 г., засягащо сгради в имот с идентификатор 00702.519.377, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения:
  1. Заповед № 18-7274-02.10.2017 г.