Уведомления

 • До Антония Хревушова, Явомир Петров, Ана Колудхова, Елена Петрова

  статус: 
  Актуално

  До Антония Хревушова, Явомир Петров, Ана Колудхова, Елена Петрова

  Публикация на:: 
  Велико Търново

  ЗАПОВЕД

  № 18-512-17.01.2018 г.

   

  На основание чл. 35б, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и заявление с вх. № 01-6136-08.01.2018 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър - Велико Търново от Пенка Лазарова Колева

   

  О Т К Р И В А М

   

  производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имот:

   

 • ДО: „ПРИМА К“ ООД ГР. КАБЛЕШКОВО

  статус: 
  Актуално

  ДО:
  „ПРИМА К“ ООД
  ГР. КАБЛЕШКОВО

  Публикация на:: 
  Бургас

  Постъпило е  заявление с вх.№ 01-401616-18.12.2017 г. в СГКК-Бургас, подадено от Клифърд Хютън, с искане за изменение на кадастралнатата карта на гр.Каблешково, по отношение на имоти с идентификатори 35033.501.66, 35033.501.67, 35033.501.68  и 35033.501.1404. Искането се състои в промяна на кадастралните граници на имот 35033.501.67 в съответствие с границите на УПИ XV-67, кв.6 по плана на гр.Каблешково. С изменението се засягат границите на съседните имоти 35033.501.66, 35033.501.68  и 35033.501.1404 /второстепенна улица/.

 • ДО: РУШЕН ВЕЛИ МЮМЮН с адрес: с. Сипей №50 ДО:МЕЛЕКБЕР РАИФ ДЖЕБИР с адрес: № с. Сипей №50 ДО: взискателя- АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ ХРИСТОВ с адрес: гр. Кърджали,ул. Искър №9 ДО: взискателя- КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТ БГ ЕАД чрез пълномощник юри

  статус: 
  Актуално

  ДО: РУШЕН ВЕЛИ МЮМЮН
  с адрес: с. Сипей №50
  ДО:МЕЛЕКБЕР РАИФ ДЖЕБИР
  с адрес: № с. Сипей №50
  ДО: взискателя- АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ ХРИСТОВ
  с адрес: гр. Кърджали,ул. Искър №9
  ДО: взискателя- КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТ БГ ЕАД чрез пълномощник юристкунсулт Силвия Събева
  с адрес:гр. София 1336,
  ул.“ Матей Преображенски‘,ж.к.“Люлин-3“,бл.386,секция Б

  Публикация на:: 
  Кърджали

      УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,

 • ДО: СТЕФАН НЕНКОВ КРЪСТЕВ

  статус: 
  Актуално

  ДО: СТЕФАН НЕНКОВ КРЪСТЕВ

  Публикация на:: 
  Бургас

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-322986-17.10.2017 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-9763-18.12.2017 г., засягащо имоти с идентификатор 72151.501.74,  72151.501.76, 72151.501.77,  72151.501.80 по кадастралната карта на с.