Уведомления

 • До: ОБЩИНА ХАСКОВО гр.Хасково пл. „Общински“ № 1 ДУРСУН ФЕРАД ОСМАН гр. Хасково, п.к. 6300, ул. „Ихтиман“ № 2, ет. 3, ап. 5 ДУРМУШ ДУРСУН ФЕРАД гр. Хасково, п.к. 6300, ул.“Казанлък“ № 4 АЙШЕ ШАБАН ИЗЕТ гр. Хасково, п.к. 6300 ул.“Росица“ № 10 АЙШЕГ

  статус: 
  Актуално

  До:
  ОБЩИНА ХАСКОВО
  гр.Хасково
  пл. „Общински“ № 1

  ДУРСУН ФЕРАД ОСМАН
  гр. Хасково, п.к. 6300,
  ул. „Ихтиман“ № 2, ет. 3, ап. 5

  ДУРМУШ ДУРСУН ФЕРАД
  гр. Хасково, п.к. 6300,
  ул.“Казанлък“ № 4

  АЙШЕ ШАБАН ИЗЕТ
  гр. Хасково, п.к. 6300
  ул.“Росица“ № 10

  АЙШЕГЮЛ ШАБАН МЕХМЕД
  гр. Хасково, п.к. 6300
  ул.“Казанлък“ № 4

  НАЙМЕ СЕИД МУСТАФА
  гр. Хасково, п.к. 6300
  ул.“Казанлък“ № 1

  РАЙМЕ СЕИД МУСТАФА
  гр. Хасково, п.к. 6300
  ул.“Казанлък“ № 1

  Публикация на:: 
  Хасково

  С настоящото Ви уведомяваме, че ФАТМЕГЮЛ МЮМЮН САЛИ, мустафа сали ахмед, чрез пълномощника си Севгюл Мустафа Сали и КАДИР РАМАДАН ТАСИМ, чрез пълномощника си Халил Кадир Рамадан са подали пред СГКК-Хасково, заявление вх.№ 01-158274-29.05.2017г. за промяна на кадастралната карта на гр.Хасково за поземлени имоти № 77195.719.83 и № 77195.719.30.

   

 • ДО ЛЕНА ЦВЕТКОВА АЛЕКСАНДРОВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ЛЕНА ЦВЕТКОВА АЛЕКСАНДРОВА

  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-165208-02.06.2017 г.

 • ДO ЖИВКА МИЛАНОВА АТАНАСОВА

  статус: 
  Актуално

  ДO
  ЖИВКА МИЛАНОВА АТАНАСОВА

  Публикация на:: 
  София - град

  Във връзка с чл.49в, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че в изпълнение на влязло в сила Решение №84/06.01.2014г. на Административен съд София - град е издадена заповед за одобряване на КККР № РД-18-8/30.01.2015 г.

 • ДО СТЕФКА ГЕОРГИЕВА МАЛИНОВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  СТЕФКА ГЕОРГИЕВА МАЛИНОВА

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-83252-22.03.2017 г. от ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БЕРОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4337.365, 68134.4337.159, 68134.4337.156, 68134.4337.6,  с адрес: район Овча купел, област София-град