Уведомления

 • Изх. № 24-19176-12.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2019
  До: ДИМИТРИНА ЦВЕТКОВА НЕДЕЛЧЕВА област Сливен община Нова Загора п.к. 8948 с. Богданово ул. Иван Вазов №28 ДЕЯН ЯНИКОВ БОЧУКОВ гр. София жк "Младост 4", бл.418, вх.3, ет.1, ап.36 ФИЛИП ЯНИК БОЧУКОВ гр. София жк "Младост 4", бл.418, вх.3, ет.1, ап.36
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод подадено заявление вх.рег.№01-133756/27.03.2019г. от Димитрина Цветкова Неделчева на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 и т.3 от ЗКИР,  засягащо самостоятелни обекти с идентификатори 87374.537.66.9.19 с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. Дражев” №3, вх.Б, ет.5 ап.10 и 87374.537.66.9.20 с адрес: гр. Ямбол, ул.

 • Изходящ № 01-171282-3/18.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2019
  До: Цветанка Александрова Райкова ул. „Менделеев” № 6, ет. 7, ап. 32 гр. Пловдив До: Петя Иванова Стоилова ул. „Кукуш” № 11 гр. Пловдив До: Джулио Малеволти ул. „Ралица” № 4, вх. А, ет. 6 гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-171282-16.04.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6376-18.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор 56784.520.556.1, 56784.520.556.1.6, 56784.520.556.1.9, 56784.520.556.1.5, 56784.520.556.1.10, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-17157-21.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2019
  ДО ГЕНЧО КОСТАДИНОВ ЧОРЛЕВ БУЛ. „СЛАВЯНСКИ“ № 8, ЕТ. 6, АП. 12 ГР. СТАРА ЗАГОРА
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, Ви уведомяваме, че по Заявление с вх. № 01-153843-08.04.2019г.  на СГКК - Стара Загора, подадено от Генчо Костадинов Чорлев, е предоставен проект за изменение на одобрената ККР на с. Венец, общ. Опан, обл. Стара Загора, включващ делба на поземлен имот с идентификатор 10639.21.13 с вписан в кадастралния регистър собственик Костадин Генов Костов.

 • Изх. № 24-14953*18.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2019
  ДО РАДА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА АТАНАС ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-155261/08.04.2019г. на СГКК – Благоевград, подадено от Георги Терзиев, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в допълване на сграда с идентификатор 77058.24.7.1 в поземлен имот с идентификатор 77058.24.7 на основание: геодезическо заснемане и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • Изх. № 24-16925*18.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2019
  ДО ТОДОР АЛЕКСИЕВ ВАНГЕЛОВ МАКЕДОНКА МАРКОВА ГАНЕВА ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-232712/29.05.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 38 том 2 рег.

 • Изх. № 24-16931*18.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2019
  ДО КАТЯ ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА СУЛТАНА ТЕОФИЛОВА ПОПОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-254358/11.06.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 41 том 8 рег. 2162 дело 936 от 04.06.2019г., издаден от Служба по вписванията - гр.

 • Изх. № 24-13212-14.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2019
  До: ЛЮБОМИР БОРЕВ ТАСЕВ гр.СОФИЯ, ж.к.”ОВЧА КУПЕЛ” 511, вх. А, ет. 2, ап. 4
  Публикация на:: 
  Кюстендил

                                                             УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ТАСЕВ,

   

   

                 Във връзка с Ваше заявление с входящ № 01-203195/10.05.2019 г. Ви уведомявам следното:

 • Изходящ № 24-19709-18.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2019
  До ПРОДАН ИВАНОВ ХРИСТОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Плевен

  На основание чл. 26, ал. 1, ал. 2  от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка със  заявление вх. № 01-245143 - 05.06.2019 г., подадено от  МАЯ ЮЛИЯНОВА ПЕТРОВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, Ви уведомяваме повторно, че е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Върбица. Изменението се състои в нанасяне на нови  имоти с идентификатори 12752.301.1157, 12752.301.1158, 12752.301.1159 и 12752.301.1160.

 • Изходящ № 24-19346-15.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2019
  До: БОЯН ДИМИТРОВ КАРАСТОЯНОВ До: НЕЛИ РАЙЧЕВА КАРАСТОЯНОВА До: ЖАНЕТА ИВАНОВА ЙОЦОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-74607-20.02.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5903-06.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4340.273, 68134.4340.282, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-19460-16.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2019
  ДO МЕДИКАЛ КОНСУЛТ ООД ВЛАДИМИР ВЕНЕЛИНОВ ЛАЗАРОВ АНАТОЛИЙ ВЕНЕЛИНОВ ЛАЗАРОВ ЕМИЛИЯ САНДЕВА ЛАЗАРОВА ВЕСЕЛА СТЕФАНОВА ЛАЗАРОВА ВЕСА ДИМИТРОВА ЦОЛОВА КРАСИМИР ЕЛЕНКОВ ЦОЛОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-465542-23.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-5164-21.05.2019 г., за отказ от изменение на КККР на район Искър, Столична община, засягаща имоти с идентификатори 68134.1500.1252, 68134.1500.662, 68134.1500.2371, 68134.1500.2763, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. No 24-19330-15.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2019
  До НИКОЛА КРЪСТЕВ СТОЯНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-306634-10.08.2018 г. от СЕРГЕЙ ЕВГЕНИЕВИЧ ШАРДИН до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 46721.3851.957, 46721.3851.914, 46721.3851.195, 46721.3851.194, 46721.3851.193 и 46721.3851.192, находящи се в с.

 • Изх. No 24-19419-16.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2019
  До ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА КЬОСЕВА РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ВАРДАРСКА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-505088-27.12.2019 г. от КРЪСТЬО ТРАЙКОВ ТРАЙКОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.901.1002, находящ се в район Лозенец, Столична община.

 • Изх. No 24-19612-17.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2019
  ДО РУМЯНА ИВАНОВА ВЕЛЧЕВА НИКОЛАОС ЗАФИРАКИС АНЕТА КРУМОВА ТАНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-233586-29.05.2019 г. от „КТИРИОН-АР“ ООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 55419.6701.445, находящ се в с. Панчарево, район Панчарево, Столична община.

 • Изходящ № 24-19643-17.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  02.08.2019
  Дo: Собствениците на СО (самостоятелни обекти) - в сграда с идентификатор 52009.503.292.1, находяща се на адрес: гр.Нови пазар, ул. „Йоан Екзарх“№2, 2А Дo: ГАЛЕН ПЕТКОВ ГОСПОДИНОВ До: ИВЕЛИН ПЕТКОВ ГОСПОДИНОВ До: ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ДЯКОВА До: ГАЛИНА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА До: ДАНКА ГОСПОДИНОВА ДИМИТРОВА До: МАРИЯНА ЖЕЧЕВА ДАЧЕВА До: СВЕЖА ЖЕЧЕВА ДАЧЕВА
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-255795-11.06.2019 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7439-17.07.2019 г., засягащо имот с идентификатор 52009.503.295, 52009.503.295.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-19446-16.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  До: ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7 ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ РИБАРОВ гр. Ямбол, ул. „ДРАМА” № 20 ЛИЛЯНА ГОСПОДИНОВА РИБАРОВА гр. Ямбол, ул. „ДРАМА” № 20 ВЕСЕЛИНА МИРЧЕВА МИТЕВА гр.Ямбол, жк”ЗЛАТЕН РОГ” бл.28, вх. Б, ет. 10, ап. 112 ЖИВКО МИРЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ община Лясковец, п.к. 5148 с. Козаревец ул. "Явор" №22 До: Наследници на Вълко Христов Неделчев: ХРИСТО ВЪЛКОВ НЕДЕЛЧЕВ гр. Ямбол, ул. „Д-Р ДОНЧЕВ” бл33, вх. Б, ет. 5, ап. 15 ВЕСЕЛИН ВЪЛКОВ ХРИСТОВ гр. Ямбол ул. "Мальовица" №29 НЕЛИ КОЛЕВА КОСТАДИНОВА гр. Ямбол, ул. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” № 20, вх. В, ет. 6, ап. 16 ИВАНКА КОЛЕВА КРЪСТЕВА община Стралджа п.к. 8659 с. Саранско ул. "Г. Димитров" №31 До: ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7 ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ РИБАРОВ гр. Ямбол, ул. „ДРАМА” № 20 ЛИЛЯНА ГОСПОДИНОВА РИБАРОВА гр. Ямбол, ул. „ДРАМА” № 20 ВЕСЕЛИНА МИРЧЕВА МИТЕВА гр.Ямбол, жк”ЗЛАТЕН РОГ” бл.28, вх. Б, ет. 10, ап. 112 ЖИВКО МИРЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ община Лясковец, п.к. 5148 с. Козаревец ул. "Явор" №22 До: Наследници на Вълко Христов Неделчев: ХРИСТО ВЪЛКОВ НЕДЕЛЧЕВ гр. Ямбол, ул. „Д-Р ДОНЧЕВ” бл33, вх. Б, ет. 5, ап. 15 ВЕСЕЛИН ВЪЛКОВ ХРИСТОВ гр. Ямбол ул. "Мальовица" №29 НЕЛИ КОЛЕВА КОСТАДИНОВА гр. Ямбол, ул. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” № 20, вх. В, ет. 6, ап. 16 ИВАНКА КОЛЕВА КРЪСТЕВА община Стралджа п.к. 8659 с. Саранско ул. "Г. Димитров" №31
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-55299/01.07.2019г. по писмо с изх. № 2801-11940/27.06.2019г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.296, с адрес: гр. Ямбол, ул.

 • Изх. № 24-11318-19.04.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2019
  ДО: ИВАН МИХАЙЛОВ КОЖУХАРОВ ГР. СОФИЯ ЖК „ДРУЖБА“ БЛ.274 ВК.А ЕТ.3 АП.7
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Търговище

              На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-155200-08.04.2019г. от Никола Иванов Якимов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Търговище е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище за поземлени имоти с идентификатори 73626.157.440 и 73626.157.445, с адрес гр. Търговище, местност „Серсема“.

 • Изх. № 24-15861-11.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2019
  ДО: МЕХМЕД ЗЮЛКЮФ МЕХМЕД ГР. ТЪРГОВИЩЕ КВ. „ЗАПАД“ БЛ.28 ЕТ.2 АП.4 ДИАНА ЗДРАВКОВА НОВКОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „СПИРИДОН ГРАМАДОВ“ №30
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-207291-13.05.2019г. от Мехмед Зюлкюф Мехмед до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Търговище е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище за самостоятелни обекти в сграда (СОС) с идентификатори 73626.507.117.1.1, 73626.507.117.1.2, 73626.507.117.1.3 и 73626.507.117.1.4, с адрес гр. Търговище, ул. „Тракия” №11 ет.1.

 • Изх. №24-15846-11.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2019
  ДО БЕЛЧО ГЕОРГИЕВ БЕЛЧЕВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „БЯЛО МОРЕ“ №19 ВХ.Г ЕТ.1 АП.1 ДИЯНА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА ГР. СОФИЯ ЖК „НАДЕЖДА IV“ БЛ.464 ВХ.А ЕТ.9 АП.27
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Търговище

  На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. №. 01-232602-29.05.2019г. от Белчо Георгиев Белчев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТРЪГОВИЩЕ е започната процедура по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.506.96.1.2 с адрес гр. Търговище, ул. „Бяло море“ №19 вх.Г ет.1 ап.1.

 • Изходящ № 24-15825-11.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  ДО: СТЕФАН ВАСЛИЕВ ЙОРДАНОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“ №52 ВХ.Б ЕТ.2 АП.11 ЙОРДАН ВАСЛИЕВ ЙОРДАНОВ С. ЛИЛЯК УЛ. „ПРЕСЛАВ“ №2 МЛАДЕН АЛЕКСАНДРОВ ТЕОФИЛОВ ГР. ШУМЕН УЛ. „СРЕДНА ГОРА“ №7 ВХ.2 ЕР.2 АП.28 ВЕЛИЗАРА ВАЛЕНТИНОВА ЗАФИРОВА ГР. ШУМЕН УЛ. „СРЕДНА ГОРА“ №7 ВХ.2 ЕР.2 АП.28
  Публикация на:: 
  Търговище

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-57803-11.02.2019 г., подадена на основание  чл.75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. и чл.14 и чл.16 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016г,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6063-11.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор 73626.511.81, 73626.511.82, 73626.511.82.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-15401-06.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  До: МЕХМЕД ХАСАНОВВ МЕХМЕДОВ С. ВЕРЕНЦИ УЛ. „Н. Й. ВАПЦАРОВ” №25 ЮСУФ ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ С. ВЕРЕНЦИ УЛ. „Н. Й. ВАПЦАРОВ” №23
  Публикация на:: 
  Търговище

  Във връзка с искане  № 01-234294-29.05.2019г. и на основание чл. 35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповед № 18-5890-06.06.2019г. на Началника на СГКК-Търговище е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на  поземлени имоти с идентификатори 10687.502.23 и 10687.502.24, находящи се в землището на с. Веренци, общ. Омуртаг, обл. Търговище.

 • Изх. № 24-15248-05.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  До: НАСЛЕДНИЦИ НА ОСМАН ЮМЕРОВ ОСМАНОВ НАСЛЕДНИЦИ НА ГЕОРГИ ИЛЕВ ДИМИTРОВ
  Публикация на:: 
  Търговище

  Уведомяваме Ви, че със заповед № 18-5823-05.06.2019 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – ГР. ТЪРГОВИЩЕ, на основание чл. 49а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на поземлен имот с идентификатор 04755.501.5, находящ се в землището на с. Богомолско, общ. Антоново, обл. Търговище.

  На основание чл. 49а, ал. 4 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат  на обжалване.

 • Изх. № 24-15268-05.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  До: ИВАНКА СТОЙЧЕВА ИВАНИВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ КВ. „ЗАПАД“ БЛ.39 ВХ.А ЕТ.5 АП.15
  Публикация на:: 
  Търговище

  Уведомяваме Ви, че със заповед № 18-5836-05.06.2019 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – ГР. ТЪРГОВИЩЕ, на основание чл. 49а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на поземлен имот с идентификатор 22428.501.5,  находящ се в землището на с. Дъбравица, общ. Антоново, обл. Търговище.

  На основание чл. 49а, ал. 4 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат  на обжалване.

 • Изх. № 24-15227-05.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  До: НАСЛЕДНИЦИ НА СТЕФАН СЕРАФИМОВ
  Публикация на:: 
  Търговище

  Уведомяваме Ви, че със заповед № 18-5788-04.06.2019 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – ГР. ТЪРГОВИЩЕ, на основание чл. 49а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на поземлен имот с идентификатор 21275.23.109, находящ се в землището на с. Длъжка поляна, общ. Антоново, обл. Търговище

  На основание чл. 49а, ал. 4 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат  на обжалване.

 • Изходящ № 24-19478-16.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  КАЛИН ДОНЧЕВ ГРИГОРОВ ГР. СОФИЯ П.К. 1111
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на Ваше Заявление вх. № 01-231855-22.06.2018 г. на СГКК гр. Ловеч, с което е поискано „Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)“ и „Издаване на скица за имот или сграда в неурбанизирана територия“ повторно Ви уведомяваме, че е издадено Уведомление изх. № 24-17093-21.06.2019 г.

 • Изх. № 22-181-15.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  ДО: ВИОЛЕТА ИВАНОВА ОВЧАРОВА
  Публикация на:: 
  Бургас

               В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето

   Ви уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх.№01-225616-23.05.2019г., подадена на

 • Изх. № 01-161530-3/17.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2019
  До: АТАНАС СТОИЛОВ АНДОНОВ ул. „Бетовен” № 12 гр. Пловдив До: РАДОСВЕТА ПАНАЙОТОВА АНДОНОВА ул. „Бетовен” № 12 гр. Пловдив До: СОНЯ АТАНАСОВА АНДОНОВА ул. „Бетовен” № 12 гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Пловдив
 • Изходящ № 24-19541-17.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  ДО КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА КОЛЕВА ТАНЯ ВЕСЕЛИНОВА КОЛЕВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-229128-27.05.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7282-12.07.2019 г., засягащо имот с идентификатор 10447.507.213.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 24-19516-17.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2019
  До: ПЕТКО ДИНЕВ ПЕТКОВ гр. Ямбол, ул. "АТАНАС КРАТУНОВ" № 58
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

                     В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-272847-20.06.2019 г. от ШИЛИЯН ДИНЕВ ПЕТКОВ, чрез ДИМИТРИНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК - гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР в поземлен имот с идентификатор 87374.555.30, находящ се в гр.

 • Изходящ № 24-19550-17.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  Дo: НИКОЛА ПЕТРОВ ПЕТКОВ До: МИЛКА ТРИФОНОВА ПЕТКОВА До: ВИОЛЕТА ДРАГИЕВА СИМЕОНОВА До: РОЗАЛИНА НИКОЛОВА МИРЧЕВА До: ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ МИТЕВ До: ТИХОМИР ЙОЧЕВ ТОДОРОВ До: ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ До: ГЕРГАНА ДОНКОВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 54, ал. 4  от  ЗКИР  Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-150346 / 04.04.2019 г. от РАЛИЦА ПЕТКОВА БОГАЛИНСКА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на  кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007г. издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр. София. Съгласно §1, т.

 • Изх. № 24-19123-12.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2019
  ДО ТОДОР ИВАНОВ ХРИСТОВ НАСЛЕДНИЦИ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-350936-11.09.2018 г. от ДИАНА СТЕФАНОВА САРАЧЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 04234.6917.299, с. Бистрица, район „Панчарево“, област София.

 • Изходящ № 24-19112-12.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  До: ДОНКА ХРИСТОВА САВЧЕВА До: РАДКА СИМЕОНОВА ПЕШОВА До: ПАВЛИНА БОРИСОВА НАЙДЕНОВА До: СНЕЖАНКА ВЕТОВА ЦОЛОВА До: ИВАНКА ВЕТОВА ГЕОРГИЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

              В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-21754-21.01.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за ОТКАЗ от изменение на КККР № 18-3132-22.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 00357.5350.1184, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-19116-12.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2019
  ДО ТИНКА ТОДОРОВА МАРКОВА ТОДОРКА КИРИЛОВА МИТОВА ЧАВДАР МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-12913-11.01.2018 г. от РОСЕН ВАЛЕНТИНОВ ЗДРАВКОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София придружено от проект за изменение и допълнително изискани документи на основание чл. 35 от Административно процесуалния кодекс и писмо от район Нови Искър, Столична община, с вх.

 • Изходящ № 20-49157-17.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  Дo наследници на Васил Дочев Василев
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и  ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-246348-05.06.2019 г., подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР,  е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6384-19.06.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 83510.681.403, 83510.681.404 и 83510.681.405  за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-19298-15.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2019
  ДО МАРИЯНА МИЛЧЕВА БОНЧЕВСКА ГЕРГАНА СПАСОВА КИРМА БИЛЯНА СПАСОВА БОНЧЕВСКА ПЛАМЕН ТРИФОНОВ НАЙДЕНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. №  01-44720-04.02.2019г. от Стефан Маринов Джанков до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София и приложените към него документи и материали, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 32216.2297.394, 32216.2297.392, 32216.2297.390, 32216.2334.197 и 32216.2297.3, находящи се в с. Иваняне, район „Банкя“, Столична община.

 • Изх. № 24-19298-15.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2019
  ДО МАРИЯНА МИЛЧЕВА БОНЧЕВСКА ГЕРГАНА СПАСОВА КИРМА БИЛЯНА СПАСОВА БОНЧЕВСКА ПЛАМЕН ТРИФОНОВ НАЙДЕНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. №  01-44720-04.02.2019г. от Стефан Маринов Джанков до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София и приложените към него документи и материали, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 32216.2297.394, 32216.2297.392, 32216.2297.390, 32216.2334.197 и 32216.2297.3, находящи се в с. Иваняне, район „Банкя“, Столична община.

 • Изх. № 24-19306-15.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2019
  До: КИРЧО ИЛИЕВ КУКЕВ АНГЕЛ СЛАВЕВ КУКЕВ ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ КИРОВ БОРЯНА ПЕТРОВА РАДЕНКОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-158679-03.05.2018 г. от Снежанка Любомирова Илиева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ сгради с идентификатори 68134.4331.4810.1 и 68134.4331.4810.3, район „Овча Купел“, Столична община.

 • Изх. № 24-19345-15.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2019
  ДО ЕЛЕНА ИЛИЕВА ХРИСТОВА КАРАМФИЛ ИЛИЕВ ХРИСТОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-183296-23.04.2019 г. от СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ВИТОША до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1970.4326, район „Витоша“, област София.

 • Изходящ № 24-19451-16.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  ДО МИЛЧО КОСТАДИНОВ АЛЕКСИЕВ МАРИЯНА АРАХАНГЕЛОВА ВОДЕНИЧАРОВА, чрез пълномощник РОСЕН ТАБАКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-132670-26.03.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-6047-11.06.2019 г., за  изменение на КККР на  район  Триадица, Столична община, засягаща имоти с идентификатори 68134.1007.990, 68134.1007.1471 и 68134.1007.1571, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-19479-16.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2019
  ДО ПАНЧО БЛАГОЕВ СТОЯНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-171803г. от Йорданка Димитрова Димитрова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сгради с идентификатори  55419.6707.1024.1 и 55419.6707.1024.2 с адрес: с.Панчарево, район „Панчарево“.

 • Изходящ № 24-19457-16.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.08.2019
  Дo: КОСТАДИН ЛЮБЕНОВ ЗЛАТКОВ НЕВЯНА ПАВЛОВА КОСТОВА ДАНАЕЛА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА ЦВЕТА СТЕФАНОВА КОСТОВА ЛЮБА СТЕФАНОВА КОСТОВА Собствениците и/или носителите на други вещни права на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 83510.680.613.5 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.”ЩАБНА” №2)
  Публикация на:: 
  Шумен

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-252061-10.06.2019 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7382-16.07.2019 г., засягащо имот с идентификатор 83510.680.613.5, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-19274-15.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2019
  ДО МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА МИНЧЕВА ЕМИЛ ХРИСТОВ ПЕТРОВ БОСИЛКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ БОРИСОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-229868-27.05.2019 г. от заявител Иванка Хараламбева Маринова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране контурите на самостоятелни обекти в сграда, на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Росица”№ 3, ет. 1, ет. 2, ет. 3.

 • Изх.№ 22-182-15.07.2019 г. По преписка: 01-149063-04.04.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2019
  ДО: ЕЛЕНА АТАНАСОВА МАРКОВА- ПРОИЕТТИ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

  С настоящото Ви уведомяваме, че  в СГКК – Бургас е подадено заявление - вх. № 01- 149063-04.04.2019 г. /наш/ от Галина Янева Ганчева, с което се желае да бъде променена одобрената със заповед РД-18-9/30.01.2006 г. на Изпълнителен директор на АГКК, кадастрална карта на гр. Несебър,  във връзка с отстраняване на грешка в картата по реда на чл. 51, ал.1, т. 2 от ЗКИР.

  Изменението се състои в:

 • Изх. № 22-181-15.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2019
  ДО: ВИОЛЕТА ИВАНОВА ОВЧАРОВА
  Публикация на:: 
  Бургас

               В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето

   Ви уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх.№01-225616-23.05.2019г., подадена на

 • Изходящ № 24-19359-16.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2019
  ДО "АВИШЕР" ЕООД
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-105350-12.03.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6467-20.06.2019 г., засягащо имоти с идентификатори: 65766.701.241, 65766.701.195, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 01-195047/16.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2019
  До: Владимир Йорданов Балевски бул. „Марица” № 112а гр. Пловдив
  Публикация на:: 
  Пловдив

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-195047/03.05.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7033-05.07.2019 г., засягащо имот с идентификатор 56784.18.138, 56784.18.138.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 22-183-15.07.2019 г. По преписка: 01-190161-30.04.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2019
  До: ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Бургас

   

  С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх.№ 01-190161-30.04.2019г. , подадено от ОБЩИНА ЦАРЕВО, с което е поискано остраняванеъна грешка в кадастралната карта на гр.ЦАРЕВО, общ. ЦАРЕВО по отношение на поземлени имоти с идентификатори 48619.505.702, 48619.505.703, 48619.505.713 и 48619.505.725. Исканото изменение е за нанасяне  границите на УПИ I и II в кв.143 и УПИ I,XIV и II в кв..144 в съответствие с ПУП-ПРЗ ЗА КВ.143 И 144, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.Царево, одобрен със заповед № РД-01-202 от 07.04.20018 г. на Кмета на Община Царево.

 • Изходящ № 24-16924-20.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2019
  Дo: ТОДОР СТЕФАНОВ ТОДОРОВ До: ИВАН НИКОЛОВ АНГЕЛОВ До: СТЕФАН ХРИСТОВ ИВАНОВ ИВАНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА До: ТОДОР ДАМЯНОВ ТОДОРОВ СТЕФАНКА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА До: НЕЛКА ДАРИНОВА ХРИСТОВА /Н-к на Дарин Ников Атанасов/ До: АДЕМ САМИЕВ АДЕМОВ До: ПОЛИНА ВЕЛИНОВА АСЕНОВА НИКОЛА ХРИСТОВ АСЕНОВ
  Публикация на:: 
  Разград

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-174187-17.04.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

 • Изх. № 24-19119-12.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2019
  ДО РАЙКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА КРАСИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ КАЛОЯН ЕМИЛ ИВАНОВ ЯВОР ЕМИЛ ИВАНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-188653-25.04.2019 г.

 • Изходящ № 24-19107-12.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2019
  До: СТЕФАН АНГЕЛОВ НЕНКОВ До: НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ НЕНКОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-75841-20.02.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • Изх. № 24-19102-12.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2019
  ДО БОГДАН МАНОЛОВ ПАЛАШЕВ ТАНЯ БОЯНОВА МАЛАШЕВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. №  01-150707-04.04.2019г. от Силвия Маринова Христова и Кирил Асенов Христов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София и приложените към него документи и материали, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.2815.72, находящ се в гр.

 • Изх. № 24-19105-12.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2019
  ДО ПРОФИЛКО-БЪЛГАРИЯ ООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-136710-28.03.2019 г. от ДИАНА ИЛИЕВА ХОФМАНН до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1971.1347, 68134.1971.2198, 68134.1971.17, 68134.1971.1219, район „Витоша“, област София.

 • Изх. № 24-19099-12.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2019
  ДО ДОНКА ЖИВКОВА МИШЕВА ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ МИШЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-146701-24.04.2018 г. и коригиран проект с вх. № 05-6644-13.05.2019 г. от КРАСИМИР СТЕФАНОВ БРАЙНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 44063.6224.925, 44063.6224.4558, 44063.6224.4821, 44063.6224.4837, с.

 • Изходящ № 24-19209-12.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2019
  ДО АНЕЛИЯ НАРЦИС МАЧУГАНСКА ВЪЛЧАНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-134783-27.03.2019г., подадено на основание   чл. 51, ал.

 • Изх. № 24-19208-12.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2019
  ДО ГОЛДИН ПРОПЪРТИ ООД
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-207718-13.05.2019г. от  Т.И.М. – Х.

 • Изх. № 24-19430-16.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  24.07.2019
  ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 65334.300.985.1.3 И 65334.300.985.1.4
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-307005/10.07.2019г. на СГКК – Благоевград, подадено от Илия Терзийски чрез Методи Терзийски /упълномощено лице/, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в коригиране формата на самостоятелни обекти с идентификатори 65334.300.985.1.3 и 65334.300.985.1.4 и допълване на самостоятелен обект с идентификатор 65334.300.985.1.11,  на основание Нотариален акт № 111/1998г. и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • Изх. № 24-19416-16.07.2019 г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2019
  До: Пеню Иванов Миланов
  Публикация на:: 
  Разград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл.56 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ, във връзка с чл. 53 от ЗКИР, Ви уведомявам за следното:

  Със заявление с вх. № 01-273795-21.06.2019 г. в СГКК – Разград, е извършена промяна на кадастралния регистър към КК на  гр.Завет, община Завет, обл. Разград, одобрена със Заповед № РД-18-360-23.05.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, за поземлени имоти с идентификатори  30065.141.21

 • Изходящ № 24-17019-20.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  31.07.2019
  До: ВАНЯ НИКОЛОВА МИНКОВА
  Публикация на:: 
  Хасково

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-248515-06.06.2019 г., подадена на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6503-20.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор 65677.701.1302, 65677.701.1303, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-19132-12.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.07.2019
  ДО: МИРОСЛАВА МИЛКОВА ДАВИДОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-152903-05.04.2019г.,  от СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА И МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ, чрез ДИМЧО БОЯНОВ КЛИМЕНТОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне  на самостоятелен обект  в сграда с идентификатор 68134.709.22.9, бул. „ХРИСТОФОР КОЛУМБ“ 1, бл.3 район „Слатина“ Столична община, по отношение на които сте заинтересовани лица.

 • Изх. No 24-19013-11.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.07.2019
  До ДОЛЯ ГАТЕВА АЛ-ДЖАБУРИ АНТОНИО ЕМИЛОВ ТОДОРОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-194928-03.05.2019 г. от ДИЛЯНА ЕМИЛОВА ТОДОРОВА - РАНГЕЛОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 02659.2190.1117, 02659.2190.166 и 02659.2190.165, находящи се в гр.

 • Изх. No 24-19008-11.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.07.2019
  До СТЕФАН КИРИЛОВ КОПАРАНОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-177251-19.04.2019 г. от ВЕСЕЛИН КИРИЛОВ КОПАРАНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4339.2035 и 68134.4339.666, находящи се в район Овча купел, Столична община.

 • Изходящ № 24-19150-12.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.07.2019
  Дo: АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ ТЕРЗИЙСКИ Дo: РАЯ ЖЕЛЕЗАНОВА РАЙКОВА Дo: „ИНТЕРНЕШЪНАЛ СЕРТИФИКЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-90996-01.03.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-5804-05.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.703.843.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изх. № 24-16512-17.06.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.07.2019
  До: Румен Тенев Манолов
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Хасково

  С настоящото Ви уведомяваме, че Марин Иванов Болутов е подал пред СГКК-Хасково, заявление вх.№01-231945-28.05.2019г. с което иска да бъде променена кадастралната карта на  с.Криво поле, общ.Хасково за имот с идентификатор 39863.105.12 (нива в местността „МЕРДЖАН КУРИЙКА“ имот № 105012 по КВС). Изменението се състои в отразяване в КККР на съществуващи на терена три сгради по геодезическо заснемане от правоспособно лице по ЗКИР.: сграда с проектен идентификатор 39863.105.12.1 с площ 91 кв.м.

 • Изходящ № 24-18356-04.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.07.2019
  До: НИКОЛИНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА СТЕФАН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ гр. Ямбол, ул. „Матвей Вълев” № 17
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-257087-12.06.2019 г., подадена на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх.№ 24-18426-04.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.07.2019
  ДО: ИВАНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА ДО: ТАТЯНА МИТКОВА ИВАНОВА ДО: ИВАЙЛА ИВАНОВА КОЛЕВА ДО: СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ ДО: ЗДРАВКО ДИМИТРОВ КАРАПЧАНСКИ ДО: ЕВГЕНИ АТАНАСОВ МИТЕВ ДО: БОРЯНА ЛЕОПОЛДОВА ВИДИНОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Сливен

  Относно: Изпълнение на съдебно решение по заявление вх.№ 01-262735/25.08.2017г. на   СГКК-Сливен

 • Изх. № 24-19297-15.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.07.2019
  До: ЮСЕИН ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ гр. Ямбол, ул. РОДОПИ № 4
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-55359/01.07.2019г. по писмо с изх. № 2801-11940/27.06.2019г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.284, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Родопи” №4.

   

 • Изходящ № 24-13824-22.05.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.07.2019
  До: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ До: ВАЛЕНТИНА ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА До: МЕТОДИ ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ До: АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ НИКОЛОВ До: ТАТЯНА ИВАНОВА ВУЧКОВА До: АТАНАС НИКОЛОВ ЕВТИМОВ
  Публикация на:: 
  Кюстендил

            В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-439353-07.11.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-16846*15.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.07.2019
  ДО МИЛКА СТАНИШЕВА НАКОВА РОЗА СТАНИШЕВА СТОИМЕНОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-221004/21.05.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 93 том 3 рег. 769 дело 399 от 25.04.2019г., издаден от Служба по вписванията - гр.

 • Изх. № 24-12860-10.05.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.07.2019
  До: КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ ИКОНОМОВ гр. София, жк"Младост 1-А”, бл. 520, вх. 2, ап. 55 КОНСТАНТИН ДИМОВ ДИНГОЗОВ гр. Кюстендил, ул."Цар Освободител" №142, вх. Б, ап. 15
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Кюстендил

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадена Ваша жалба вх. № 94-1952/15.12.2008 г. до Административен съд гр. Кюстендил чрез Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил и Решение на АС - Кюстендил със служебно заявление вх. № 10-2605/17.05.2011 г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Кюстендил, за сграда с идентификатор 41112.503.1008.1, с административен адрес: гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” № 118.

 • Изх. № 24-16661-15.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.07.2019
  ДО АСПАРУХ СИМЕОНОВ АПОСТОЛОВ РУЖА СИМЕОНОВА МАРИНОВА СЛАВЧО СИМЕОНОВ АПОСТОЛОВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-156781/09.04.2019г.

 • Изх. № 24-15806*15.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  23.07.2019
  ДО ТАНЯ ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-229792/27.05.2019г. на СГКК – Благоевград, подадено от Петър Талев, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в допълване на самостоятелен обект с идентификатор 65334.300.1026.1.5 в сграда с идентификатор 65334.300.1026.1 на основание: Удостоверение за търпимост № АБ-02-22/19.04.2019 и архитектурно заснемане към него и разработка на правоспособно лице по кадастър.

 • Изходящ № 24-16670-18.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.07.2019
  ДО ГЕОРГИ ИВАНОВ КЕСКИНОВ Ж.К. ЛЮЛИН, БЛ. 422, ВХ. Б, ЕТ. 4, АП. 28 ГР. СОФИЯ
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.71,ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-263770-17.06.2019 г., подадена на основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изходящ № 24-19251-15.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  30.07.2019
  РУМЯНА ПЕТРОВА НЕНОВА ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
  Публикация на:: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Възражение вх. № 02-1872-12.12.2018 г. на СГКК гр. Ловеч, Заявление вх. № 09-15899-26.02.2019 г, с които е заявено изменение във връзка със срока на отговорност на дефекти по влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Гложене, общ. Тетевен и на основание чл. 51, ал. 1, т.

 • Изх. № 24-19101-12.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.07.2019
  ДО ПЕТЯ ПЕНЕВА ИВАНОВА ИВЕЛИНА ХРИСТОВА ГАНЕВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-248753-06.06.2019 г. от заявител Милен Райчев Димов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на поземлени имоти, на адрес: с. Обединение, ул. „Осемдесет и осма”№ 3.

 • Изх. No 24-19100-12.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2019
  ДО „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК ПРОЛЕТИНА ИВАНОВА КАРАДЖОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх.№ 01-225622-23.05.2019 от „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД чрез пълномощник Пролетина Иванова Караджова е извършено нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти на основание чл. 53, ал. 2 от ЗКИР за поземленни имоти с идентификатори 10447.517.93 и 10447.517.94 от одобрената  кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Велико Търново .

 • Изх. № 24-19118-12.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.07.2019
  ДО ЙОРДАН КРАСИМИРОВ БОЖИЛОВ ДЕНИЦА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-219798-20.05.2019 г. от заявител Валентин Тотев Василев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране границите на поземлени имоти, на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Акация”№ 15-А.

 • Изходящ № 20-47883-12.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2019
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ГРИГОРОВ ВЕНЕТА ИВАНОВА МИЛЕВА - ДИМИТРОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

   

              На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-506-14.06.2019 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 20715.507.7 в с. Дечковци, з-ще Въглевци, община Велико Търново, собственост на Иван Ненов Дончев.

 • Изходящ № 20-47893-12.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2019
  СТЕФАН СТЕФАНОВ МАШКОВ ДАНИЕЛ МИТКОВ ДИМОВ КУНА ТОДОРОВА ДИМОВА
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

   

              На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-506-14.06.2019 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 11898.509.29 в с. Войнежа, з-ще Войнежа, община Велико Търново, собственост на Куна Тодорова Димова, Митко Димов Димитров и Стефка Тодорова Колева.

 • Изходящ № 20-47905-12.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2019
  ПЕНЧО СТОЙКОВ ПЕНЧЕВ
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

   

              На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-551-28.06.2019 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 58520.513.6 в с. Продановци, з-ще Войнежа, община Велико Търново, собственост на Денчо Колев Денчев.

 • Изх. № 24-18957-10.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.07.2019
  ДО ЦВЕТАНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-234825-30.05.2019 г. от ОЛЕГ ХРИСТОВ БУШЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 55419.6707.1494 и 55419.6707.720, с.Панчарево, район „Панчарево”, Столична община.

 • Изходящ № 24-18955-10.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2019
  Дo: РОСЕН КАРЧЕВ РОЕВ ИВАН БОЯНОВ ИВАНОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-5631-14.01.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-5863-05.06.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори  68134.904.2425, 68134.904.2435, 68134.904.2609, 68134.904.3031 и 68134.904.3033, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изх. № 24-19108-12.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  20.07.2019
  ДО: МАЯ ГЕОРГИЕВА ГРУДЕВА БОЖАНА-МАРИЯ ПЛАМЕНОВА ДЕМИРОВА
  Документи: 
  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-182829-23.04.2019г.,  от ХРИСТО ПЛАМЕНОВ ДЕМИРЕВ, чрез СТАЙКО РАЙЧЕВ КОВАЧКИ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено корекция на самостоятелни обекти  в сграда с идентификатор 68134.513.552.1, бул. „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“ 91, район „Сердика“ Столична община, по отношение на които сте заинтересовани лица.

 • Изх. № 24-19165-12.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  27.07.2019
  До: АНДОН ИВАНОВ АНДОНОВ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. БАЛКАН 17
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-55315/01.07.2019г. по писмо с изх. № 2801-11940/27.06.2019г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.292, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Балкан” №17.

   

 • Изх. № 24-14496*11.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2019
  ДО ЗАХАРИНКА СТОЙЧЕВА НИКОВА ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА БОЖИКОВА АНДОН ДИМИТРОВ ЯКОВ БОРИСЛАВА ИВАНОВА ЯНКОВА РАДКА СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА КОСТАДИН НИКОВ КОСТАДИНОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-218691/20.05.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 131 том 3 рег. 821 дело 433 от 14.05.2019г., издаден от Служба по вписванията - гр.

 • Изх. № 24-18972-10.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.07.2019
  ДО КАТЕРИНА НИКОЛОВА МУШАНОВА ТЕОДОРА БОЖИДАРОВА СЛАВЧЕВА АНТОН СЛАВЕВ РОХЛЕВ
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-156696-09.04.2019 г. от заявител Община Велико Търново до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на поземлени имоти, на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов”№ 18 и ул. „Иванка Ботева”.

 • Изх. № 24-18963-10.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.07.2019
  До: ВИОЛЕТА АСЕНОВА ЧОЛАКОВА гр. Ямбол, ул. РОДОПИ № 6 ФИЛИП ИЛИЕВ ЧОЛАКОВ гр. Ямбол, ул. РОДОПИ № 6
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

  На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод служебно  заявление рег.№ 09-55272/01.07.2019г. по писмо с изх. №2801-11940/27.06.2019г. от Община Ямбол до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Ямбол е започната процедура за изменение на КРНИ на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.523.304, с адрес: гр. Ямбол, „Родопи” №6.

 • Изх. № 24-18967-10.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.07.2019
  До: АЙШЕ МУСТАФОВА ЮМЕРОВА гр. Ямбол, ул. ТЕТОВО № 7 АЛИ СЕБААТИНОВ АЛИЕВ гр. Ямбол, ул. "Драва" №18
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Ямбол

  На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод служебно  заявление рег.№ 09-55296/01.07.2019г. по писмо с изх. №2801-11940/27.06.2019г. от Община Ямбол до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Ямбол е започната процедура за изменение на КРНИ на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.523.297, с адрес: гр. Ямбол, „Драва” №18.

 • Изх. № 24-18974-10.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2019
  До: ХАСАН ДЖЕМИЛОВ НЕДЖИБОВ гр. Ямбол, ул. КИЧЕВА № 51-А
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-55321/01.07.2019г. по писмо с изх. № 2801-11940/27.06.2019г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.290, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Балкан” №13.

   

 • Изх. № 24-18978-10.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2019
  До: ИВАНКА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА гр. Ямбол, ул. ДРАВА № 8 ВЯРА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА гр. Ямбол, ул. ДРАВА № 8
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-55275/01.07.2019г. по писмо с изх. № 2801-11940/27.06.2019г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.302, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Драва” №8.

   

 • Изх. № 24-18969-10.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2019
  До: ГЮЛЮСТАНА ИСМАИЛ ШАБАНОВА гр. Ямбол, ул. „Драва” № 16
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-55293/01.07.2019г. по писмо с изх. № 2801-11940/27.06.2019г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.298, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Драва” №16.

   

 • Изх. № 24-16276-14.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.07.2019
  ДО ЛУЧИАН ТОДОРОВ КЕЛЧЕВ УЛ. „КАПРОНИ“ № 12Б ГР. КАЗАНЛЪК ДО РАЛИ ПЕТКАН КРИСТО УЛ. „СВЕТЛОСТРУЙ“ № 4, ВХ. Б, ЕТ. 2 ГР. СОФИЯ, РАЙОН СЛАТИНА 1111
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че Община Казанлък чрез е подала пред СГКК – Стара Загора заявление  вх. № 01-234484-29.05.2019 г., с което желае да бъдат променени по реда на чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък.

 • Изх. № 24-16276-14.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.07.2019
  ДО ЛУЧИАН ТОДОРОВ КЕЛЧЕВ УЛ. „КАПРОНИ“ № 12Б ГР. КАЗАНЛЪК ДО РАЛИ ПЕТКАН КРИСТО УЛ. „СВЕТЛОСТРУЙ“ № 4, ВХ. Б, ЕТ. 2 ГР. СОФИЯ, РАЙОН СЛАТИНА 1111
  Документи: 
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че Община Казанлък чрез е подала пред СГКК – Стара Загора заявление  вх. № 01-234484-29.05.2019 г., с което желае да бъдат променени по реда на чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък.

 • Изходящ № 24-15905-11.06.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2019
  ДО КРАСИМИР ПЕТКОВ ПАРОВ ЖК. МЛАДОСТ БЛ. 86, ВХ. 1, ЕТ. 4, АП. 21 ГР. НЕСЕБЪР, ОБЩ. НЕСЕБЪР, ОБЛ. БУРГАС ДО ХРИСТИАНА КРАСИМИРОВА ПАРОВА ЖК. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ БЛ. 60, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 24 ГР. СОФИЯ ДО ТИХОМИР ВЪЛКАНОВ ВАСИЛЕВ УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ № 8, ЕТ. 2, АП. 6 ГР. ПЛОВДИВ ДО ВЛАДИМИР ВЪЛКАНОВ ВАСИЛЕВ УЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР № 12, ВХ. В, ЕТ. 3, АП. 25 ГР. КАЗАНЛЪК, ОБЩ. КАЗАНЛЪК, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
  Публикация на:: 
  Стара Загора

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.71,ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-170220-16.04.2019 г., подадена на основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

 • Изх. № 24-17025-20.06.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2019
  До: ОБЩИНА ЯМБОЛ гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7 До: НАСТЯ КИРИЛОВА АНДОНОВА ГР. ЯМБОЛ УЛ РОСИЦА № 7 ЛИЛЯНА ХРИСТОВА СТОЯНОВА гр. Ямбол жк РАЙНА КНЯГИНА № 20, вх. А, ет. 2, ап. 6 ДИНКО ХРИСТОВ ДИМИТРОВ гр. Ямбол жк РАЙНА КНЯГИНА № 20, вх. А, ет. 2, ап. 6 СИЛВИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА гр. Ямбол жк РАЙНА КНЯГИНА № 20, вх. А, ет. 2, ап. 6 АСЕН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ гр. Ямбол жк РАЙНА КНЯГИНА № 20, вх. А, ет. 2, ап. 6 СТОЯН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ гр. Ямбол жк РАЙНА КНЯГИНА № 20, вх. А, ет. 2, ап. 6 ТАШКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА гр. Ямбол жк РАЙНА КНЯГИНЯ № 20, вх. А, ет. 2, ап. 6 ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА ХРИСТОВА гр. Самоков ИВАН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ гр. Ямбол ул. СТИДОВСКА № 1 ЯНКА СТОЯНОВА ИЛИЕВА гр. Ямбол ул. ОГОСТА № 58 САШО АСЕНОВ ЙОРДАНОВ гр. Ямбол ул. ОГОСТА № 50 СОФИЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА гр. Ямбол ул. РЕЗОВСКА № 1 АТАНАСКА МОНЕВА ЯНКОВА гр. Ямбол ул. РЕЗОВСКА № 3 СТЕФАНКА ГЕНЧЕВА АТАНАСОВА гр. Ямбол ул. РЕЗОВСКА № 5 ВЕЛИ ЮСЕИНОВ ВЕЛИЕВ гр. Ямбол ул. РЕЗОВСКА № 15 ЕЛМАЗ ШЕРИФЕТОВА ВЕЛИЕВА гр. Ямбол ул. РЕЗОВСКА № 15 МИНЧО ТОДОРОВ ЯНКОВ гр. Ямбол ул. ВЪЧА № 57 ИВАН СТЕФАНОВ ЯНКОВ гр. Ямбол ул. ВЪЧА № 53 АЛЬОША ИВАНОВ КИРОВ гр. Ямбол ул. ВЪЧА № 51 ГИНКА АСЕНОВА КИРОВА гр. Ямбол ул. ВЪЧА № 51 МИНКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА гр. Ямбол ул. ВЪЧА № 53 АСЕН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ гр. Ямбол гр. Ямбол, ул. ВЪЧА № 55 ВАСИЛ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ гр. Ямбол ул. ВЪЧА № 55 СУЛТАНКА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА гр. Ямбол ул. ВЪЧА № 55 ЕЛЕНА АНДОНОВА ГАНЕВА гр. Ямбол ул. ВЪЧА № 59 ДОРА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА гр. Ямбол ул. ВЪЧА № 62
  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод служебно заявление вх.№09-51195-18.06.2019г. на СГКК – гр. Ямбол , по писмо с изх. № 2801-11108/14.06.2019г. от Община Ямбол, на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР е извършено изменение на КККР на гр.

 • Изх. № 24-15697*11.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2019
  ДО СТОИЛ ГЕОРГИЕВ ПОРДАЛИЕВ АНДОН ГЕОРГИЕВ ПОРДАЛИЕВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-248738/06.06.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 46 том 4 рег. 981 дело 531 от 04.06.2019г., издаден от Служба по вписванията - гр.

 • Изх. № 24-16516*11.07.2019

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2019
  ДО СИМЕОН БЛАГОЕВ ВОДЕНИЧАРОВ
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-200922/09.05.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 169 том 5 дело 675 вх. рег.

 • ДО ФИНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА ФИКИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2019
  ДО ФИНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА ФИКИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА
  Публикация на:: 
  Благоевград

  Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег. № 01-161460/11.04.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 157 том 2 рег. 570 дело 290 от 02.04.2019г., издаден от Служба по вписванията - гр.

 • Изходящ № 24-18958-10.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2019
  Дo: НИКОЛАЙ ПЕТРОВ СОТИРОВ ОРЛИН НИКОЛОВ КУЗМАНОВ МАРИЯНА АНДРЕЕВА КОЛЕВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-492252-12.12.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-5869-05.06.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори  04234.6917.206, 04234.6917.207, 04234.6917.210, 04234.6917.3103, 04234.6917.3104, 04234.6917.3105, за които сте заинтересовано лице.

   

 • Изходящ № 24-18872-10.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2019
  Дo: ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ ЧАКЪРОВ
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-9553-14.01.2019 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5134-21.05.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 02659.2192.31, 02659.2192.32, 02659.2192.33, 02659.2192.34, 02659.2192.263, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Изходящ № 24-19032-11.07.2019 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.07.2019
  ДО Г-ЖА ВЛАДИМИРА САВОВА ВЛАДИМИРОВА гр. София 1000, ж.к. Сухата река №14, вх.Е, ет.3, ап.8
  Публикация на:: 
  Смолян

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-159925-10.04.2019 г. от г-жа Фани Христева Мишева, подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6113-12.06.2019 г., засягащо сграда с идентификатор 80371.242.59.1, съгласно проект изготвен от правоспособно лице по кадастър.

 • Изходящ № 24-18662-08.07.2019г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2019
  Дo: ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ МАНОЛОВ СТАНА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ПАВЛОВА СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА-ХИНОВА
  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3  на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-62586-13.02.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-5490-29.05.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори  68134.4324.221, 68134.4324.224, 68134.4324.444, 68134.4324.1001, 68134.4324.1038, 68134.4324.4459 и 68134.4324.4461, за които сте заинтересовано лице.